Terug
Gepubliceerd op 28/11/2022

2022_CBS_09320 - Omgevingsvergunning - OMV_2022102454. Deken De Winterstraat 34. District Berchem - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 25/11/2022 - 09:00 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_09320 - Omgevingsvergunning - OMV_2022102454. Deken De Winterstraat 34. District Berchem - Goedkeuring 2022_CBS_09320 - Omgevingsvergunning - OMV_2022102454. Deken De Winterstraat 34. District Berchem - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Er werd een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend bij het college van burgemeester en schepenen, die behandeld wordt volgens de gewone procedure van het Omgevingsvergunningendecreet.

 

Projectnummer:

OMV_2022102454

Gegevens van de aanvrager:

Tom Berckmoes met als contactadres Schoenstraat 40 te 2140 Antwerpen

Ligging van het project:

Deken De Winterstraat 34 te 2600 Berchem (Antwerpen)

Kadastrale percelen:

afdeling 21 sectie A nr. 355/2M

Vergunningsplichten:

Stedenbouwkundige handelingen

Voorwerp van de aanvraag:

vellen van een hoogstammige boom (Pinus Nigra)

 

Omschrijving stedenbouwkundige handelingen

 

Relevante voorgeschiedenis

-          06/02/2015: weigering (20142691) voor het vellen vaneen Pinus Nigra;

-          11/08/1965: vergunning (957#1549)  voor het oprichten van een appartementsgebouw;

-          22/06/1966: verkavelingsvergunning (196639) voor een nieuwe verkaveling.

 

Vergunde toestand

-          meergezinswoning;

-          bouwvolume: 3 bouwlagen met plat dak;

-          gevelafwerking: geglazuurde baksteen met geanodiseerd aluminium schrijnwerk;

-          inrichting: tuin met helemaal achteraan 1 hoogstammige boom, op meer dan 15m van de woning.

 

Bestaande toestand

-          Pinus Nigra achteraan op het perceel (meer dan 15m).

Inhoud van de aanvraag

-          vellen van een hoogstammige boom.

 

Argumentatie

Voorafgaand aan zijn beslissing neemt het college kennis van het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar.

 

Het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar luidt:

 

Adviezen

 

Interne adviezen

 

Adviesinstantie

Datum advies gevraagd

Datum advies

Stadsbeheer/ Groen en Begraafplaatsen

16 augustus 2022

24 augustus 2022

 

Toetsing regelgeving en beleidsrichtlijnen

 

Plannen van aanleg, ruimtelijke uitvoeringsplannen en verkavelingen

Het eigendom is gelegen in het gewestplan Antwerpen (Koninklijk Besluit van 3 oktober 1979 en latere wijzigingen). Het eigendom ligt, volgens dit van kracht zijnde gewestplan, in een woongebied in de stedelijke agglomeratie van Antwerpen, dit is het gedeelte van de stad gelegen tussen de Kleine Ring en respectievelijk de reservatiestrook voor de aanleg van lijninfrastructuur (de A102) tussen Merksem en Wommelgem, de R11 tussen Wommelgem en Mortsel, de oostelijke grens van Mortsel en Hove en de reservatiestrook voor pijpleidingen tussen Hove/Kontich en Hemiksem.

De woongebieden zijn bestemd voor wonen, alsmede voor handel, dienstverlening, ambacht en kleinbedrijf voor zover deze taken van bedrijf om redenen van goede ruimtelijke ordening niet in een daartoe aangewezen gebied moeten worden afgezonderd, voor groene ruimten, voor sociaal-culturele inrichtingen, voor openbare nutsvoorzieningen, voor toeristische voorzieningen, voor agrarische bedrijven. Deze bedrijven, voorzieningen en inrichtingen mogen echter maar worden toegestaan voor zover ze verenigbaar zijn met de onmiddellijke omgeving, (Artikel 5 van het Koninklijk Besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting en toepassing van de ontwerpgewestplannen en de gewestplannen).

In dit gebied wordt de maximale bouwhoogte afgestemd op de volgende criteria:

- de in de onmiddellijke omgeving aanwezige bouwhoogten;

- de eigen aard van het betrokken gebied;

- de breedte van het voor het gebouw gelegen openbaar domein.

 

(Het gewestplan kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be/gewestplan.)

 

De aanvraag ligt in de verkaveling 196639, goedgekeurd op 22 juni 1966, meer bepaald in lot(en) 21I en 22I.

 

De aanvraag wijkt af van de bepalingen van de verkavelingsvergunning op volgend punt:

-      artikel 0.04 Algemeengeldige voorschriften - 8° Vellen van bomen:

De ontbossing en het vellen van hoogstammige bomen kan slechts worden toegestaan voor zover dit noodzakelijk is met het oog op de oprichting van en het nemen van toegang tot de gebouwen.

De boom staat op een plaats waar er geen noodzaak is tot vellen.

 

Gewestelijke stedenbouwkundige verordeningen

-      Hemelwater: het besluit van de Vlaamse regering van 5 juli 2013 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater (verder genoemd verordening hemelwater).
(De verordening hemelwater kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Verordeningen > verordening hemelwater)
De verordening hemelwater is niet van toepassing op de aanvraag.

-      Toegankelijkheid: het besluit van de Vlaamse regering van 5 juni 2009 tot vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake toegankelijkheid (verder genoemd verordening toegankelijkheid).
(De verordening toegankelijkheid kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Verordeningen > verordening toegankelijkheid)
De verordening toegankelijkheid is niet van toepassing op de aanvraag.
 

Algemene bouwverordeningen

-      Voetgangersverkeer: het besluit van de Vlaamse regering van 29 april 1997 houdende de vaststelling van algemene bouwverordeningen inzake wegen voor voetgangersverkeer (verder genoemd verordening voetgangersverkeer), en de omzendbrief RO/98/2 van 23 maart 1998 betreffende de algemene bouwverordening inzake wegen voor voetgangersverkeer.
(De verordening voetgangersverkeer kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Verordeningen > verordening wegen voor voetgangersverkeer)
De verordening voetgangersverkeer is niet van toepassing op de aanvraag.
 

Gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen

-      Bouwcode: de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening (verder genoemd bouwcode), definitief vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 28 april 2014 en goedgekeurd bij besluit van de deputatie van de provincie Antwerpen van 9 oktober 2014.
(De bouwcode kan u raadplegen via www.antwerpen.be, zoek op ‘regelgeving bouwen in Antwerpen’)
De aanvraag wijkt af van de bepalingen van de bouwcode op volgend(e) punt(en):

  • artikel 17 Behoud en heraanplanting:

Met het oog op het bewaren van bestaande waardevolle natuurlijke omgeving, moet de inplanting van de vergunningsplichtige werken zo worden bepaald dat de aanwezige waardevolle landschappelijke en ecologische elementen maximaal behouden kunnen blijven. Elke opgelegde beplanting of herbeplanting moet uiterlijk in het derde jaar dat volgt op de stedenbouwkundige vergunning worden uitgevoerd.

 

Sectorale regelgeving

-      MER-screening: de overheid die beslist over de ontvankelijkheid en volledigheid van de vergunningsaanvraag, beslist of er een project-MER moet worden opgesteld. De betrokken overheid doet dat op het ogenblik van de beslissing over de ontvankelijk- en volledigheid van de vergunningsaanvraag of, bij gebreke daaraan, binnen 90 dagen na de datum van ontvankelijk- en volledigheid.
Rekening houdend met de kenmerken van de aanvraag en zijn omgeving wordt geoordeeld dat de mogelijke milieueffecten van het project niet aanzienlijk zijn.

-      Watertoets: overeenkomstig artikel 1.3.1.1 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid dient een vergunningsaanvraag onderworpen te worden aan de zogenaamde watertoets.
Het voorliggende project heeft een beperkte oppervlakte en ligt niet in een overstromingsgevoelig gebied, zodat in alle redelijkheid dient geoordeeld dat geen schadelijk effect wordt veroorzaakt.

-      Vlaamse codex Wonen van 2021: Gecodificeerde decreten over het Vlaamse woonbeleid, gecodificeerd op 17 juli 2020.
(De kwaliteitsnormen voor woningen, die in uitvoering van de Vlaamse codex Wonen van 2021 zijn opgemaakt, kan u raadplegen via www.wonenvlaanderen.be, zoek op “besluit Vlaamse codex van 2021”)
De aanvraag valt niet onder het toepassingsgebied van de Vlaamse codex Wonen van 2021.

-      Rooilijn: artikel 4.3.8 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO) van 15 mei 2009.
(De VCRO kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be/, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO))
Artikel 4.3.8 is niet van toepassing op de aanvraag.
 

 

Omgevingstoets

 

Toetsing van de verenigbaarheid van het aangevraagde met de omgeving en de goede ruimtelijke ordening

 

Beoordeling afwijkingen van de voorschriften

Er werd in de aanvraag een afwijking geconstateerd op artikel 0.04,8° van de verkavelingsvergunning. Artikel 0.04,8° stelt dat het vellen slechts toegestaan is voor zover dit noodzakelijk is met het oog op het oprichten van en het nemen van toegang tot de gebouwen. Voor deze afwijking werd een openbaar onderzoek verricht. De boom blijkt echter in zeer slechte staat. Inzake deze afwijking werd het advies ingewonnen van de stedelijke dienst Groen en Begraafplaatsen. Mits de voorwaarden van dit advies integraal gevolgd worden, is de afwijking van de voorschriften mogelijk.

 

Schaal - ruimtegebruik - bouwdichtheid

De te vellen hoogstammige boom bevindt zich achteraan de achtertuin op 1,5 meter van de achterste perceelgrens en op circa 14 meter van de achtergevel van de woning.

 

Hinderaspecten – gezondheid – gebruiksgenot – veiligheid in het algemeen

De bedrijfseenheid Stadsbeheer/afdeling Groen en Begraafplaatsen adviseert voorwaardelijk gunstig met volgende afweging:

“De boom heeft een zeer slechte conditie en heeft daardoor geen grote toekomstverwachting meer.

De boom moeten vervangen worden: Doordat er een groot verlies is van groenvolume, wil stad Antwerpen een heraanplanting van een boom van eerste grootte. De heraanplant moet niet op dezelfde locatie en mag ergens anders op het domein geplaatst worden. De plantmaat moet minstens 14/16 cm zijn. De heraanplanting moet geplant zijn voor het volgende groeiseizoen. Meer informatie over boomsoorten kan u vinden op www.bomenwijzer.be.”

 

Vanuit stedenbouwkundig oogpunt worden het advies en de voorwaarden van de Groendienst gevolgd. Er zullen voorwaarden worden gekoppeld aan de omgevingsvergunning. Er dient opnieuw een nieuwe grote boom aangeplant te worden.

 

Visueel-vormelijke elementen

De boom maakt onderdeel uit van een ring hoogstammige bomen die de historische woning in binnengebied van het zicht onttrekken.

 

Om het uitzicht van deze bomenring te bewaren, dient in voorwaarden opgenomen te worden dat de nieuwe boom achteraan in de achtertuin geplant moet worden.

 

Mobiliteitsimpact (onder andere toetsing parkeerbehoefte)

Het algemene principe is dat elke omgevingsvergunningsaanvraag een parkeerbehoefte genereert. Om te vermijden dat de parkeerbehoefte (geheel of gedeeltelijk) wordt afgewenteld op het openbaar domein, is het de bedoeling om parkeren maximaal op eigen terrein te voorzien, het zogenaamde POET principe (Parkeren Op Eigen Terrein).

De parkeerparagraaf is niet van toepassing gezien deze aanvraag betrekking heeft op het vellen van bomen.

 

Advies aan het college

 

Advies over de stedenbouwkundige handelingen

Aan het college wordt voorgesteld om voor de stedenbouwkundige handelingen de omgevingsvergunning te verlenen onder voorwaarden.

 

Geadviseerde stedenbouwkundige voorwaarden

  1.  Er dient achteraan in de achtertuin een heraanplant voorzien te worden van een boom van minstens eerste grootte met een minimale plantmaat van 14/16 cm op minstens twee meter van iedere perceelsgrens. De heraanplant moet uitgevoerd zijn voor het eerstvolgende groeiseizoen volgend op de kap van de boom.

 

Juridische grond

Het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, het decreet houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, het decreet betreffende het integraal handelsvestigingsbeleid, het decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu en hun uitvoeringsbesluiten zijn van toepassing.

Regelgeving: bevoegdheid

Conform artikel 15 van het Omgevingsvergunningsdecreet is het college van burgemeester en schepenen voor zijn ambtsgebied in eerste administratieve aanleg bevoegd voor volgende aanvragen van:

 

  1. de gemeentelijke projecten;
  2. andere gevallen dan deze waarvoor de Vlaamse regering of de deputatie bevoegd is.

Fasering

 

Procedurestap

Datum

Indiening aanvraag

24 juli 2022

Volledig en ontvankelijk

16 augustus 2022

Start openbaar onderzoek

26 augustus 2022

Einde openbaar onderzoek

24 september 2022

Gemeenteraad voor wegenwerken

geen

Uiterste beslissingsdatum

29 november 2022

Verslag GOA

16 november 2022

naam GOA

Brenda Dierckx

 

Onderzoek

De aanvraag werd onderworpen aan 1 openbaar onderzoek.

 

Ingediende bezwaarschriften en petitielijsten

 

Startdatum

Einddatum

Schriftelijke bezwaar-schriften

Schriftelijke gebundelde bezwaar-schriften

Petitie-lijsten

Digitale bezwaar-schriften

26 augustus 2022

24 september 2022

0

0

0

0

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college sluit zich integraal aan bij het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar en maakt dit tot zijn eigen motivatie.

Artikel 2

Het college beslist de aanvraag tot omgevingsvergunning goed te keuren en aan de aanvrager de vergunning af te leveren, die afhankelijk is van de strikte naleving van volgende voorwaarden:

 

Algemene voorwaarden

de algemene voorwaarden die aan de vergunning zijn gehecht en er integraal deel van uitmaken.

 

Stedenbouwkundige voorwaarden

  1.  Er dient achteraan in de achtertuin een heraanplant voorzien te worden van een boom van minstens eerste grootte met een minimale plantmaat van 14/16 cm op minstens twee meter van iedere perceelsgrens. De heraanplant moet uitgevoerd zijn voor het eerstvolgende groeiseizoen volgend op de kap van de boom.

 

Artikel 3

Het college beslist de plannen waarvan een overzicht als bijlage bij dit besluit is gevoegd, goed te keuren.

Artikel 4

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.