Terug
Gepubliceerd op 28/11/2022

2022_CBS_09376 - Bestek GAC_2019_00941 - Raamovereenkomst voor het leveren van reinigingsproducten en –materialen - Wijziging van opdracht 2 - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 25/11/2022 - 09:00 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_09376 - Bestek GAC_2019_00941 - Raamovereenkomst voor het leveren van reinigingsproducten en –materialen - Wijziging van opdracht 2 - Goedkeuring 2022_CBS_09376 - Bestek GAC_2019_00941 - Raamovereenkomst voor het leveren van reinigingsproducten en –materialen - Wijziging van opdracht 2 - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Het college keurde op 28 augustus 2020 (jaarnummer 07154) de gunning goed voor het afsluiten van een raamovereenkomst voor het leveren van reinigingsproducten en –materialen, op basis van bestek GAC_2019_00941, aan Boma NV,  Noorderlaan 131, 2030 Antwerpen met ondernemingsnummer 0422.029.182.

Op 20 mei 2022 (jaarnummer 04118) keurde het college de wijziging van opdracht goed voor de tijdelijke prijsverhoging van een aantal specifieke producten in het contract GAC_2019_00941 wegens forse prijsstijgingen van een aantal grondstoffen. Daarvoor werd er op dit contract nog geen eerdere prijsherziening toegepast (ook geen contractuele). Deze verhoging werd toegestaan op een aantal specifieke artikelen en vervalt op 1 januari 2023. Vanaf 1 januari 2023 zou de leverancier daardoor voor alle artikelen terugvallen op de eenheidsprijzen zoals goedgekeurd op 28 augustus 2020.

Argumentatie

De leverancier vroeg begin oktober 2022 terug een buitencontractuele prijsherziening aan op basis van onvoorziene omstandigheden om op die manier te vermijden dat ze vanaf 1 januari 2023 zouden terugvallen op hun oorspronkelijke eenheidsprijzen zoals goedgekeurd op 28 augustus 2020. De firma toonde aan dat de prijzen van een aantal grondstoffen immers nog steeds niet genormaliseerd zijn.

Na onderhandelingen was de firma akkoord om in tegenstelling tot de vorige wijziging van opdracht zicht deze keer wel te houden aan de prijsherzieningsformule zoals voorzien in het bestek.

De tijdelijk toegestane periode van prijsverhoging via de vorige wijziging van opdracht overlapt met de jaarvervaldag en dus de in het bestek opgelegde periode van vraag tot contractuele prijsherziening. Deze overlapping is echter een gevolg van de vorige onderhandelingen over de eerste wijziging van opdracht en gebeurde dus ten gevolge van een beslissing van de stad Antwerpen. Daarom is de stad Antwerpen akkoord om de prijsherziening volgens de in het bestek vermelde formule te laten doorgaan per datum van 1 januari 2023. De nieuwe prijzen ten gevolge van deze tweede wijziging van opdracht gelden dan tot het einde van deze overeenkomst, namelijk tot en met 30 september 2023.

  Juridische grond

  In toepassing van artikel 38/9 van het Koninklijk Besluit Algemene Uitvoeringsregels van de Overheidsopdrachten van 14 februari 2013 kan de opdrachtnemer in het geval van een onvoorzienbare omstandigheid een herziening van de voorwaarden van de opdracht te bekomen.

  Regelgeving: bevoegdheid

  Artikel 56, §3, 4° van het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 stelt dat het college bevoegd is voor het voeren van de plaatsingsprocedure, de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten.

  Algemene financiële opmerkingen

  Bij deze raamovereenkomst treedt de stad op als aankoopcentrale voor de aankoopgroep van de stad Antwerpen. Indien andere entiteiten dan de stad afnemen op deze raamovereenkomst, zal dat gebeuren in eigen naam en voor eigen rekening. De vastleggingen voor die deelopdrachten zullen dan ook op de eigen budgetten gebeuren.

  Besluit

  Het college van burgemeester en schepenen beslist:

  Artikel 1

  Het college keurt de wijziging goed aan de raamovereenkomst voor het leveren van reinigingsproducten en –materialen,  op basis van bestek GAC_2019_00941, aan Boma NV, Noorderlaan 131, 2030 Antwerpen met ondernemingsnummer 0422.029.182. De wijziging betreft de prijsherziening volgens de herzieningsformule in het bestek, met ingang van 1 januari 2023.

  Artikel 2

  De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:

  Omschrijving Bedrag Boekingsadres Bestelbon
  Raamovereenkomst levering van ecologisch verantwoorde reinigingsproducten en -materialen
    budgetplaats: divers
  budgetpositie: 6141
  functiegebied: divers
  subsidie: SUB_NR
  fonds: INTERN
  begrotingsprogramma: divers
  budgetperiode: 2300
  met orderbons