Terug
Gepubliceerd op 28/11/2022

2022_CBS_09358 - Jeugd. Vrijetijdsaanbod op maat - Oproep 'Toegankelijk vrijetijdsaanbod in het kader van het Decreet Buitenschoolse Opvang en Activiteiten'. Resultaat - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 25/11/2022 - 09:00 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_09358 - Jeugd. Vrijetijdsaanbod op maat - Oproep 'Toegankelijk vrijetijdsaanbod in het kader van het Decreet Buitenschoolse Opvang en Activiteiten'. Resultaat - Goedkeuring 2022_CBS_09358 - Jeugd. Vrijetijdsaanbod op maat - Oproep 'Toegankelijk vrijetijdsaanbod in het kader van het Decreet Buitenschoolse Opvang en Activiteiten'. Resultaat - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Het college keurde op 18 juni 2021 (jaarnummer 4988) het A'REA UP-programma en de eerste actienota goed. In het domein ‘De stad is een open leerlab’ wordt gestreefd naar een kwalitatieve, gevarieerde en toegankelijke vrijetijdsinvulling die kinderen en jongeren kansen biedt om te spelen en te genieten van hun vrije tijd.  

Op 3 mei 2019 keurde het Vlaams parlement het 'Decreet houdende de organisatie van buitenschoolse opvang en de afstemming tussen buitenschoolse activiteiten' goed. Het opzet van het decreet is een geïntegreerd aanbod van buitenschoolse activiteiten voor álle kinderen en gezinnen.

Het decreet legt de regie voor dit geïntegreerde aanbod in handen van het lokaal bestuur, waarvan verwacht wordt dat het met de verschillende partners een lokaal buitenschools beleid uitstippelt.

Het decreet trad in werking op 1 januari 2021. Vanaf 2026 kent de Vlaamse overheid de subsidies voor de realisatie van Buitenschoolse Opvang en Activiteiten (BOA) rechtstreeks toe aan het lokaal bestuur, waarbij het lokaal bestuur verantwoordelijk wordt voor de besteding van de beschikbare financiële, personele en infrastructurele middelen. Het decreet legt een aantal voorwaarden op voor de besteding van deze subsidies en vraagt bijzondere aandacht voor kleuteropvang, kwetsbare gezinnen, kinderen met een specifieke zorgbehoefte en het multifunctioneel gebruik van infrastructuur.

Op 30 juli 2021 (jaarnummer 6220) besliste het college om als stad de lokale regierol op te nemen over de vrijetijdsactiviteiten van kinderen en jongeren binnen het kader van de uitrol van het decreet buitenschoolse opvang en activiteiten. Het college keurde de acht doelstellingen in functie van de regie over de vrijetijdsactiviteiten van kinderen en jongeren goed en de aanvraag van de subsidie voor de overgangstermijn bij het Agentschap Opgroeien. De stad Antwerpen zal de overgangsfase en de bijhorende subsidie gebruiken om via pilootprojecten een vrijetijdsbeleid op maat van alle kinderen en jongeren uit te werken, voor- en na de schooluren en tijdens de schoolvakanties. 

Op 4 oktober 2021 kende het Agentschap Opgroeien een jaarlijkse subsidie van 1.635.277,81 EUR toe aan de stad Antwerpen voor de periode van 1 september 2021 tot en met 31 december 2025.

Op 10 juni 2022 (jaarnummer 04681) keurde het college drie oproepen (een kwalitatieve voor- en naschoolse opvang, een toegankelijke voor- en naschoolse opvang en een toegankelijk vrijetijdsaanbod) goed.

Argumentatie

Met het pilootproject 'Toegankelijk vrijetijdsaanbod' gaat de stad Antwerpen op zoek naar organisaties die drempels willen wegnemen die de toegang tot hun aanbod bemoeilijken. De organisaties engageren zich om, met ondersteuning van de stad Antwerpen, een toegankelijkheidsplan op te stellen en een kansentarief van 80% korting op de standaardprijs in te voeren. Drie organisaties stelden zich kandidaat. De dossiers werden beoordeeld op basis van de visie, doelstellingen en het plan van aanpak voor de realisatie van een toegankelijk aanbod (70 punten) en het financieel plan en de financiële context (30 punten). De voorstellen dienen minimaal 60/100 punten te behalen. Op basis van de beoordeling van de dossiers worden de volgende organisaties voorgedragen voor ondersteuning:

  • Heyo vzw;
  • Koraal vzw;
  • Stormkop vzw.

Voor Koraal vzw wordt geadviseerd dat de organisatie dit kansentarief uitbreidt naar de initiatieven buitenschoolse opvang.

De stad Antwerpen compenseert de helft van het inkomstenverlies door de toepassing van het kansentarief via het principe van de solidaire kostendeling. Dit pilootproject start vanaf 1 december 2022 en loopt tot eind 2024. Het wordt jaarlijks geëvalueerd en bijgestuurd en kan verlengd worden.

Juridische grond

  • De wet van 14 november 1983 over de controle op de toekenning en aanwending van toelagen;
  • Het Kaderbesluit basisprincipes met betrekking tot het ondersteuningsbeleid, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad op 26 oktober 2020 (jaarnummer 595).

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 10 van het delegatiebesluit van 25 maart 2019 (jaarnummer 154) bepaalt dat het college bevoegd is voor projectoproepen.

Algemene financiële opmerkingen

De ondersteuning van deze organisaties is voorzien op onderstaand boekingsadres. 

Budgetplaats

5112500000 

Budgetpositie6496800
Functiegebied2BRS040202A00000
Subsidie

SBT11259

FondsINTERN
Begrotingsprogramma2SA070750
Budgetperiode

2300 en 2400


De nominatieve toekenning van de ondersteuningen die volgen uit de goedkeuring van het resultaat van deze oproep wordt ter goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd op 19 december 2022.

Beleidsdoelstellingen

7 - Bruisende stad
2BRS04 - Jeugd
2BRS0402 - Divers vrijetijdsaanbod
2BRS040202 - Vrijetijdsaanbod op maat
2BRS040202PA6309 - DecreetBOA

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college neemt kennis van het resultaat van de oproep 'Een toegankelijk vrijetijdsaanbod in het kader van het decreet buitenschoolse opvang en activiteiten'.

Artikel 2

Het college keurt goed dat met volgende organisaties een afsprakennota wordt afgesloten in kader van de oproep 'Toegankelijk vrijetijdsaanbod': Heyo vzw (0877.974.714), Stormkop vzw (0725.853.770) en Koraal vzw (0408.499.464).

Artikel 3

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Bijlagen

  • toegankelijkeVT_scores_najaar2022.pdf