Terug
Gepubliceerd op 28/11/2022

2022_CBS_09383 - Jaarafsluit 2022 - Transitie bestelbonnen en overdracht restkredieten naar 2023 - Principebeslissing - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 25/11/2022 - 09:00 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_09383 - Jaarafsluit 2022 - Transitie bestelbonnen en overdracht restkredieten naar 2023 - Principebeslissing - Goedkeuring 2022_CBS_09383 - Jaarafsluit 2022 - Transitie bestelbonnen en overdracht restkredieten naar 2023 - Principebeslissing - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Op het einde van ieder jaar wordt een jaarafsluit voorzien, waarbij onder andere bestelbonnen worden overgezet naar het nieuwe jaar om de continuïteit van de stedelijke werking te garanderen. Aangezien de voorbereidingen van de jaarafsluit vooral in het laatste kwartaal van 2022 plaatsvinden en de jaarafsluit effectief begin 2023 zal plaatsvinden, wordt nu reeds een principebeslissing rond bestelbonnen en restkredieten voor de jaarafsluit 2022 aan het college voorgelegd. 

Voor de transitie van 2021 naar 2022 werd er een gelijkaardig besluit genomen op het college van 3 december 2021 (jaarnummer 9589). 

Argumentatie

Voor de niet aangerekende kredieten

Artikel 258 van het besluit van de Vlaamse Regering  over de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen bepaalt dat: "Het college van burgemeester en schepenen vóór 1 maart van het lopende boekjaar bepaalt welk gedeelte van de kredieten voor de gemeente voor investeringen en financiering, die voor het vorige boekjaar opgenomen waren in het meerjarenplan maar nog niet zijn aangewend, overgedragen worden naar het lopende boekjaar. Het vast bureau doet hetzelfde voor het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn."

Dit geldt voor zowel uitgaven als ontvangsten op investeringen.

Net zoals bij de jaarafsluit 2021 wordt er voorgesteld om niet-aangewende financiering niet over te dragen van 2022 naar 2023. 

Voor de (niet aangerekende) bestelbons op het einde van het boekjaar

Volgens artikel 98 van het besluit van de Vlaamse Regering over de beleids- en beheerscyclus worden in het begin van het boekjaar de vastleggingen geregistreerd van de uitgaven, die in de loop van het boekjaar gedaan worden als gevolg van verbintenissen uit vorige boekjaren.


Juridische grond

Het besluit van de Vlaamse Regering  over de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen van 30 maart 2018 (BVR BBC).

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 56 §3 3° van het decreet lokaal bestuur stelt dat het college van burgemeester en schepenen bevoegd is voor het financiële beheer, met behoud van de toepassing van de bevoegdheden van de gemeenteraad.

Beleidsdoelstellingen

8 - Sterk bestuurde stad
2SBS04 - Financiën
2SBS0401 - Financiële administratie

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college keurt, voor de jaarafsluit 2022, goed dat:

  • alle restkredieten (zowel ontvangsten als uitgaven) van de investeringskredieten voor 2022  worden overgedragen van 2022 naar 2023;

  • vastleggingen op exploitatie en financiering naar 2023 worden getransfereerd zonder hun vastgelegde krediet;

  • vastleggingen op investeringen naar 2023 worden getransfereerd met hun vastgelegde krediet.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.