Terug
Gepubliceerd op 28/11/2022

2022_CBS_09377 - Bestek GAC_2021_01945. Raamovereenkomst voor het aanstellen van een bodemsaneringsdeskundige type II en een deskundige infrastructuur sloopopvolgingsplannen - Bestek en procedure - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 25/11/2022 - 09:00 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_09377 - Bestek GAC_2021_01945. Raamovereenkomst voor het aanstellen van een bodemsaneringsdeskundige type II en een deskundige infrastructuur sloopopvolgingsplannen - Bestek en procedure - Goedkeuring 2022_CBS_09377 - Bestek GAC_2021_01945. Raamovereenkomst voor het aanstellen van een bodemsaneringsdeskundige type II en een deskundige infrastructuur sloopopvolgingsplannen - Bestek en procedure - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Deze opdracht omvat het afsluiten van een raamovereenkomst met een, conform het VLAREBO, erkende bodemsaneringsdeskundige type II. Deze opdracht zal voorzien in de uitvoering van bodemonderzoeken en het milieuhygiënisch onderzoek, om de gebruiksmogelijkheden van bodem en ruimingspecie (of andere afvalstoffen) vast te stellen en een deskundige infrastructuur aan te stellen voor het opmaken van sloopopvolgingsplannen voor infrastructuurprojecten met inbegrip van de sloopopvolging (indien van toepassing).

Deze raamovereenkomst is de vervanging van de afgelopen raamovereenkomst GAC_2018_00057. Laatstgenoemde raamovereenkomst verviel op 23/08/2022. Om de continuïteit te waarborgen, is het echter opportuun de afgelopen raamovereenkomst te vernieuwen. De Gemeenschappelijke Aankoopcentrale stelt voor om hiervoor openbare procedure met Europese bekendmaking GAC_2021_01945 uit te schrijven.

Argumentatie

Technische bekwaamheid of beroepsbekwaamheid van de inschrijver

1. De inschrijver moet minstens één projectleider en één vervangende projectleider voorstellen die verantwoordelijk zijn voor een goede uitvoering van de deelopdrachten binnen deze raamovereenkomst. De projectleider staat in voor de coördinatie van de opdracht, de kwaliteitscontrole, de praktische uitvoering van de opdracht en de opmaak van het rapport. Hij/zij is tevens verantwoordelijk voor de veldwerkzaamheden en de boorploeg(en) en is het aanspreekpunt voor de OVAM. Tevens is hij/zij verantwoordelijk voor de communicatie met de bestellende entiteiten.

De inschrijver bewijst de studie- en beroepskwalificaties en ervaring van de voorgestelde projectleider en vervangende projectleider aan de hand van het CV van beide personen. Uit het CV moet blijken dat de voorgestelde personen in de afgelopen 5 jaar minstens 3 jaar een functie hebben uitgevoerd waarbij zij hoofdzakelijk in contact kwamen met opdrachten met betrekking tot van het Bodemdecreet (voornamelijk uitvoering van oriënterende en beschrijvende onderzoeken). De inschrijver bezorgt voor beide personen ook vijf referenties van oriënterende bodemonderzoeken en twee referenties van beschrijvende bodemonderzoeken die bij de OVAM werden ingediend, welke werden uitgevoerd in de afgelopen 3 jaar.

2. Een bewijs van aansluiting bij een erkende bodembeheerorganisatie als erkende bodemsaneringsdeskundige (attest van de bodembeheerorganisatie). De inschrijver dient duidelijk zijn aansluitingsnummer te vermelden in zijn offerte.

Gunningscriteria

De opdracht wordt gegund aan de inschrijver die de economisch meest voordelige offerte heeft ingediend, rekening houdend met de volgende gunningscriteria:

  1. Prijs op een totaal van 60 punten.
  2. Inhoudelijke waarde van het verslag op een totaal van 40 punten.

Juridische grond

In toepassing van artikel 35, eerste lid, 1° van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, zal deze opdracht worden gegund bij openbare procedure.

In toepassing van artikel 36, §4 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, kan de aanbestedende overheid de in artikel 36, §1, tweede lid bepaalde termijn van ten minste 35 dagen voor de ontvangst van de offertes met vijf dagen verkorten indien de offertes langs elektronische weg worden ingediend overeenkomstig de door en krachtens artikel 14, §1, tweede lid en §§5 tot 7 bepaalde regels betreffende de elektronische platformen.

Overeenkomstig en binnen de grenzen van artikel 71 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten legt de aanbestedende overheid aan de kandidaten of inschrijvers selectiecriteria op als voorwaarde voor deelname.

In toepassing van artikel 81 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, baseert de aanbestedende overheid de gunning van de overheidsopdracht op de economisch meest voordelige offerte. De economisch meest voordelige offerte uit het oogpunt van de aanbestedende overheid wordt vastgesteld rekening houdend met de gunningscriteria. Ze vermeldt de gunningscriteria in de aankondiging van de opdracht of in een ander opdrachtdocument.

In toepassing van de artikelen 2, 6° en 47 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, zal de stad Antwerpen optreden als aankoopcentrale in die zin dat ze gecentraliseerde aankoopactiviteiten en aanvullende aankoopactiviteiten verricht die bestemd zijn voor andere aanbesteders die in de opdrachtdocumenten zijn aangeduid.

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 56, §3, 5° van het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 stelt dat het college bevoegd is voor de vaststelling van de plaatsingsprocedure en de voorwaarden van overheidsopdrachten als het gaat om een opdracht die past binnen het begrip dagelijks bestuur.

Met de gemeenteraadsbeslissing van 24 juni 2019 (jaarnummer 00458) werd bepaald dat aan de gemeenteraad per kwartaal kennis wordt gegeven van alle opdrachten op het investeringsbudget waarvoor het geraamde bedrag (excl. btw) de drempel voor de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking overschrijdt.

Algemene financiële opmerkingen

Bij deze raamovereenkomst treedt de stad op als aankoopcentrale voor de aankoopgroep van de stad Antwerpen. Indien andere entiteiten dan de stad afnemen op deze raamovereenkomst, zal dat gebeuren in eigen naam en voor eigen rekening. De vastleggingen voor die deelopdrachten zullen dan ook op de eigen budgetten gebeuren.

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college keurt bestek GAC_2021_01945 voor het afsluiten van een raamovereenkomst voor het aanstellen van een bodemsaneringsdeskundige type II en een deskundige infrastructuur sloopopvolgingsplannen goed en keurt eveneens goed dat:

  • hiervoor een openbare procedure met Europese bekendmaking wordt uitgeschreven;
  • de stad voor deze opdracht optreedt als aankoopcentrale voor de aankoopgroep van de stad Antwerpen.

Artikel 2

Het college geeft opdracht aan:

 Dienst

 Taak

 GAC

 dit besluit opnemen in de rapportering aan de gemeenteraad onder “dagelijks bestuurâ€� omwille van investeringen > drempel OZVB (exclusief btw)

Artikel 3

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:

Omschrijving

Bedrag

Boekingsadres

Bestelbon

Raamovereenkomst voor het aanstellen van een bodemsaneringsdeskundige type II en een deskundige infrastructuur sloopopvolgingsplannen


budgetplaats: diverse
budgetpositie: 220, 224, 613
functiegebied: diverse
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: diverse
budgetperiode: 2300, 2400, 2500, 2600, 2700

met orderbonsBijlagen

  • 01945_bestek.pdf
  • 01945_bijkomende bijlagen_toelichtingen.pdf
  • 01945_inventaris.xlsx