Terug
Gepubliceerd op 28/11/2022

2022_CBS_09381 - Leidraad GAC_2021_02022 - Aanleggen van een pool van toeristische intermediairs - Beslissing inzake aanvraag deelname pool - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 25/11/2022 - 09:00 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_09381 - Leidraad GAC_2021_02022 - Aanleggen van een pool van toeristische intermediairs - Beslissing inzake aanvraag deelname pool - Goedkeuring 2022_CBS_09381 - Leidraad GAC_2021_02022 - Aanleggen van een pool van toeristische intermediairs - Beslissing inzake aanvraag deelname pool - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Op 28 januari 2022 keurde het college van burgemeester en schepenen de leidraad GAC_2021_02022 voor het aanleggen van een pool van toeristische intermediairs, geplaatst via een sui generis met voorafgaande bekendmaking goed.

Gedurende de looptijd van deze overeenkomst (4 jaar) kunnen firma’s zich ten allen tijden kandidaat stellen. De aanbestedende overheid onderzoekt dan of de firma in aanmerking komt en neemt ze desgevallend mee op in de pool. 

 Volgende ondernemers dienden  een aanvraag tot kwalificatie in:

  • CONFERLI B.V. BO, PRINSES MAXIMALAAN 39 te 3708ZT + ZEIST, NEDERLAND met ondernemingsnummer NL860782049B01;
  • MAISON SLASH BVBA, MUILEMLAAN 31 te 1742 TERNAT met ondernemingsnummer 0669.979.097;
  • SOJERN LIMITED, 5 ST. JOHN’S LANE, 3 RD FLOOR, LONDON, EC1M 4BH, UNITED KINGDOM met ondernemingsnummer GB 172699858.

Argumentatie

Er werd een gemotiveerd verslag van nazicht van de aanvragen tot  deelname aan de pool opgemaakt dat als bijlage bij dit besluit wordt gevoegd. 

Zoals uit dat verslag blijkt, voldoen de volgende ondernemers aan de eisen die in de leidraad GAC_2021_02022 worden gesteld:

  • MAISON SLASH BVBA, MUILEMLAAN 31 te 1742 TERNAT met ondernemingsnummer 0669.979.097;
  • SOJERN LIMITED, 5 ST. JOHN’S LANE, 3 RD FLOOR, LONDON, EC1M 4BH, UNITED KINGDOM met ondernemingsnummer GB 172699858.

Deze ondernemers worden bijgevolg opgenomen in het kwalificatiesysteem en zullen in aanmerking komen om deelopdrachten toegewezen te krijgen.

Zoals uit dat verslag blijkt, voldoet de volgende ondernemer niet aan de eisen die in de leidraad GAC_2021_02022 worden gesteld: 

  • CONFERLI B.V. BO, PRINSES MAXIMALAAN 39 te 3708ZT + ZEIST, NEDERLAND met ondernemingsnummer NL860782049B01;

 Deze ondernemer wordt bijgevolg niet opgenomen in de pool.

Juridische grond

Artikel 23, §2, vierde lid, 1° tot en met 4° van het Koninklijk besluit van 18 april 2017 plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke sectoren.

In toepassing van artikel 66, §1, 2° van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, ziet de aanbestedende overheid erop toe dat de offerte afkomstig is van een inschrijver waaraan de toegang tot de opdracht niet is ontzegd op grond van de uitsluitingsgronden en die voldoet aan de door de aanbestedende overheid vastgestelde selectiecriteria en, in voorkomend geval, de niet-discriminerende regels en criteria inzake de beperking van het aantal aan de selectiecriteria beantwoordende kandidaten.

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 56, §3, 4° van het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 stelt dat het college bevoegd is voor het voeren van de plaatsingsprocedure, de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten.

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college keurt goed dat de volgende ondernemers worden opgenomen in de pool toeristische intermediairs van de opdracht GAC_2021_02022:

  • MAISON SLASH BVBA, MUILEMLAAN 31 te 1742 TERNAT met ondernemingsnummer 0669.979.097;
  • SOJERN LIMITED, 5 ST. JOHN’S LANE, 3 RD FLOOR, LONDON, EC1M 4BH, UNITED KINGDOM met ondernemingsnummer GB 172699858.

Artikel 2

Het college keurt goed dat de volgende ondernemer niet wordt opgenomen in de pool toeristische intermediairs van de opdracht GAC_2021_02022:

  • CONFERLI B.V. BO, PRINSES MAXIMALAAN 39 te 3708ZT + ZEIST, NEDERLAND met ondernemingsnummer NL860782049B01;

Artikel 3

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:

Omschrijving

Bedrag

Boekingsadres

Bestelbon

Aanleggen van een pool van toeristische intermediairs


budgetplaats: 5318000000
budgetpositie: 6141
functiegebied: 2LWS010103A00000 en 2LWS010101A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2SA060521 en 2SA060520
budgetperiode: 2200
budgetperiode: 2300, 2400, 2500 en 2600 mits goedkeuring van de eerstvolgende aanpassing van het meerjarenplan door college en gemeenteraad : 

met orderbons

Bijlagen

  • 02022_20221117_selectieverslag.pdf