Terug
Gepubliceerd op 28/11/2022

2022_CBS_09373 - Fiscaliteit - Uitvoerbaarverklaring van belastingkohieren - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 25/11/2022 - 09:00 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_09373 - Fiscaliteit - Uitvoerbaarverklaring van belastingkohieren - Goedkeuring 2022_CBS_09373 - Fiscaliteit - Uitvoerbaarverklaring van belastingkohieren - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

De belastingschuld wordt bepaald op basis van een door de gemeenteraad goedgekeurd belastingreglement.

Het vaststellen van de formele belastingschuld gebeurt door middel van een kohier. Dit kohier geeft de lijst weer van de belastingplichtigen met opgave van de vermeldingen, voorgeschreven door artikel 4, §2 van het decreet van 30 mei 2008.

Argumentatie

Om de belastingschuld ten opzichte van de belastingplichtige te kunnen invorderen, moeten deze kohieren uitvoerbaar verklaard worden door het college.

Juridische grond

Het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen.

De gemeenteraadsbesluiten tot invordering van de belastingen.

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 3 en 4 van het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen.

Beleidsdoelstellingen

8 - Sterk bestuurde stad
2SBS04 - Financiën
2SBS0401 - Reguliere taken financiën
2SBS040101 - Fiscaliteit

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college stelt volgende kohieren in bijlage vast en verklaart deze uitvoerbaar.

Artikel 2

De financieel directeur regelt de financiële aspecten als volgt:

Omschrijving Bedrag Boekingsadres Bestelbon
Opbrengst uit kohieren 703.383,68 EUR budgetplaats: 5173000000
budgetpositie: 73x (verschillende)
functiegebied: 2SBS040101A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2SA000020
budgetperiode: 2200

Niet van toepassing