Terug
Gepubliceerd op 28/11/2022

2022_CBS_09326 - Omgevingsvergunning - OMV_2022115937. Seraphin de Grootestraat 120. District Deurne - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 25/11/2022 - 09:00 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_09326 - Omgevingsvergunning - OMV_2022115937. Seraphin de Grootestraat 120. District Deurne - Goedkeuring 2022_CBS_09326 - Omgevingsvergunning - OMV_2022115937. Seraphin de Grootestraat 120. District Deurne - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Er werd een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend bij het college van burgemeester en schepenen, die behandeld wordt volgens de vereenvoudigde procedure van het Omgevingsvergunningendecreet.

 

Projectnummer:

OMV_2022115937

Gegevens van de aanvrager:

VZW Katholiek Onderwijs Deurne(Antwerpen) met als contactadres Palinckstraat 57 te 2100 Antwerpen

Ligging van het project:

Seraphin de Grootestraat 120 te 2100 Deurne (Antwerpen)

Kadastrale percelen:

afdeling 30 sectie A nr. 428Y7

Vergunningsplichten:

Stedenbouwkundige handelingen

Voorwerp van de aanvraag:

vernieuwen van het zadeldak (vastgesteld erfgoed) en het vernieuwen van de verticale circulatie

 

Omschrijving stedenbouwkundige handelingen

 

Relevante voorgeschiedenis

 

-          29/03/2019: vastgesteld bouwkundig erfgoed: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/305141;

-          07/09/2012: vergunning (20125128/3553#5128) voor aanpassingswerken in functie van brandveiligheid;

-          06/11/2009: vergunning (20094770/3275#554) voor renovatie van het sanitair blok van een schoolgebouw;

-          29/09/2006: milieuvergunning klasse 3 (2006253) voor basisschool Heilig Hart;

-          20/03/1997: vergunning (19962903/629#2403) voor het oprichten van een turnzaal na afbraak gebouw;

-          16/09/1993: vergunning (1994184) voor afbraak gebouw en turnzaal;

-          16/03/1966: vergunning (19664089) voor het uitvoeren van uitbreidingswerken aan het bestaande scholencomplex.

 

Vergunde toestand

 

-          functie: schoolgebouwencomplex (gemeenschapsvoorziening);

-          bouwvolume: 2 bouwlagen onder een zadeldak;

-          gevelafwerking:

 • gele en rode gevelsteen met gevelplint in blauwe hardsteen;
 • geaccentueerd door groene geglazuurde tegels, decoratieve speklagen;
 • luidklok op de nok van het zadeldak;
 • wit geschilderde houten T-ramen met roedeverdeling.

 

Bestaande toestand

 

-          overeenkomstig vergunde toestand, uitgezonderd van volgende gevelafwerking:

 • het schrijnwerk op de gelijkvloerse en eerste verdieping en het schrijnwerk van de toegangspoort werden vervangen door bruin houten schrijnwerk;
 • de toegangsdeur werd vervangen.

 

Nieuwe toestand

 

-          functie: schoolgebouwencomplex (gemeenschapsvoorziening);

-          bouwvolume:

 • 2 bouwlagen onder een zadeldak;
 • vernieuwde dakstructuur en pannen;
 • trappenhal in de meest linkse travee;
 • gewijzigde vloerpas van het gelijkvloers;

-          gevelafwerking:

 • gele en rode gevelsteen met gevelplint in blauwe hardsteen;
 • geaccentueerd door groene geglazuurde tegels, decoratieve speklagen;
 • gerestaureerde luidklok op de nok van het zadeldak;
 • wit geschilderde houten T-ramen met roedeverdeling (linkerzijde);
 • bruin houten schrijnwerk en aangepaste toegangsdeur (rechterzijde).

 

Inhoud van de aanvraag

 

-          verbouwen van een schoolgebouw:

 • renoveren van het zadeldak;
 • wijzigen van de vloerpas van het gelijkvloers;
 • slopen van de bestaande verticale circulatie (trappen);
 • plaatsen van een nieuwe verticale circulatie (trappenhal).

 

Argumentatie

Voorafgaand aan zijn beslissing neemt het college kennis van het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar.

 

Het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar luidt:

 

Adviezen

 

Externe adviezen

 

Adviesinstantie

Datum advies gevraagd

Datum advies ontvangen

Advies

Brandweerzone Antwerpen-Zwijndrecht - Hulpverleningszone 1 (Antwerpen)/ Brandweer Zone Antwerpen BZA

6 oktober 2022

27 oktober 2022

Voorwaardelijk gunstig

 

Interne adviezen

 

Adviesinstantie

Datum advies gevraagd

Datum advies

Stadsontwikkeling/ Onroerend Erfgoed/ Monumentenzorg

6 oktober 2022

4 november 2022

 

Toetsing regelgeving en beleidsrichtlijnen

 

Plannen van aanleg, ruimtelijke uitvoeringsplannen en verkavelingen

Het eigendom is gelegen binnen de omschrijving van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan GRUP Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen, goedgekeurd op 19 juni 2009.

 

Het eigendom is gelegen in het gewestplan Antwerpen (Koninklijk Besluit van 3 oktober 1979 en latere wijzigingen). Het eigendom ligt, volgens dit van kracht zijnde gewestplan, in een woongebied in de stedelijke agglomeratie van Antwerpen, dit is het gedeelte van de stad gelegen tussen de Kleine Ring en respectievelijk de reservatiestrook voor de aanleg van lijninfrastructuur (de A102) tussen Merksem en Wommelgem, de R11 tussen Wommelgem en Mortsel, de oostelijke grens van Mortsel en Hove en de reservatiestrook voor pijpleidingen tussen Hove/Kontich en Hemiksem.

De woongebieden zijn bestemd voor wonen, alsmede voor handel, dienstverlening, ambacht en kleinbedrijf voor zover deze taken van bedrijf om redenen van goede ruimtelijke ordening niet in een daartoe aangewezen gebied moeten worden afgezonderd, voor groene ruimten, voor sociaal-culturele inrichtingen, voor openbare nutsvoorzieningen, voor toeristische voorzieningen, voor agrarische bedrijven. Deze bedrijven, voorzieningen en inrichtingen mogen echter maar worden toegestaan voor zover ze verenigbaar zijn met de onmiddellijke omgeving, (Artikel 5 van het Koninklijk Besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting en toepassing van de ontwerpgewestplannen en de gewestplannen).

In dit gebied wordt de maximale bouwhoogte afgestemd op de volgende criteria:

- de in de onmiddellijke omgeving aanwezige bouwhoogten;

- de eigen aard van het betrokken gebied;

- de breedte van het voor het gebouw gelegen openbaar domein.

 

(Gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen (GRUP's) kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be/grup. Het gewestplan kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be/gewestplan.)

 

De aanvraag ligt niet in een verkaveling.

 

De aanvraag is in overeenstemming met de bepalingen van het gewestplan.

 

Gewestelijke stedenbouwkundige verordeningen

 

-      Hemelwater: het besluit van de Vlaamse regering van 5 juli 2013 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater (verder genoemd verordening hemelwater).
(De verordening hemelwater kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Verordeningen > verordening hemelwater)


De verordening hemelwater is niet van toepassing op de aanvraag.
 

-      Toegankelijkheid: het besluit van de Vlaamse regering van 5 juni 2009 tot vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake toegankelijkheid (verder genoemd verordening toegankelijkheid).
(De verordening toegankelijkheid kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Verordeningen > verordening toegankelijkheid)


De aanvraag wijkt af van de bepalingen van de verordening toegankelijkheid op volgend punt:

 

 • Artikel 18-21 Niveauverschillen:

De vloerpas van de traphal wordt verhoogd. Inter heeft advies uitgebracht over de afwijking en de voorwaarde voor de voordeur.

 

Algemene bouwverordeningen

 

-      Voetgangersverkeer: het besluit van de Vlaamse regering van 29 april 1997 houdende de vaststelling van algemene bouwverordeningen inzake wegen voor voetgangersverkeer (verder genoemd verordening voetgangersverkeer), en de omzendbrief RO/98/2 van 23 maart 1998 betreffende de algemene bouwverordening inzake wegen voor voetgangersverkeer.
(De verordening voetgangersverkeer kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Verordeningen > verordening wegen voor voetgangersverkeer)


De verordening voetgangersverkeer is niet van toepassing op de aanvraag.
 

Gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen

 

-      Bouwcode: de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening (verder genoemd bouwcode), definitief vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 28 april 2014 en goedgekeurd bij besluit van de deputatie van de provincie Antwerpen van 9 oktober 2014.
(De bouwcode kan u raadplegen via www.antwerpen.be, zoek op ‘regelgeving bouwen in Antwerpen’)


De aanvraag wijkt af van de bepalingen van de bouwcode op volgend punt:

 

 • Artikel 5 Cultuurhistorisch erfgoed:

Het gebouw werd opgenomen en vastgesteld in de inventaris bouwkundig erfgoed Vlaanderen. Voor zowel het interieur als exterieur staat de wenselijkheid van behoud voorop. Er wordt intern een nieuwe verticale circulatie voorzien en de dakbekleding wordt vervangen.

 

Sectorale regelgeving

 

-      MER-screening: de overheid die beslist over de ontvankelijkheid en volledigheid van de vergunningsaanvraag, beslist of er een project-MER moet worden opgesteld. De betrokken overheid doet dat op het ogenblik van de beslissing over de ontvankelijk- en volledigheid van de vergunningsaanvraag of, bij gebreke daaraan, binnen 90 dagen na de datum van ontvankelijk- en volledigheid.


Rekening houdend met de kenmerken van de aanvraag en zijn omgeving wordt geoordeeld dat de mogelijke milieueffecten van het project niet aanzienlijk zijn.
 

-      Watertoets: overeenkomstig artikel 1.3.1.1 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid dient een vergunningsaanvraag onderworpen te worden aan de zogenaamde watertoets.


Het voorliggende project heeft een beperkte oppervlakte en ligt niet in een overstromingsgevoelig gebied, zodat in alle redelijkheid dient geoordeeld dat geen schadelijk effect wordt veroorzaakt.
 

-      Vlaamse codex Wonen van 2021: Gecodificeerde decreten over het Vlaamse woonbeleid, gecodificeerd op 17 juli 2020.
(De kwaliteitsnormen voor woningen, die in uitvoering van de Vlaamse codex Wonen van 2021 zijn opgemaakt, kan u raadplegen via www.wonenvlaanderen.be, zoek op “besluit Vlaamse codex van 2021”)


De aanvraag valt niet onder het toepassingsgebied van de Vlaamse codex Wonen van 2021.
 

-      Rooilijn: artikel 4.3.8 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO) van 15 mei 2009.
(De VCRO kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be/, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO))


Artikel 4.3.8 is niet van toepassing op de aanvraag.

 

Omgevingstoets

 

Toetsing van de verenigbaarheid van het aangevraagde met de omgeving en de goede ruimtelijke ordening

 

Functionele inpasbaarheid

 

Voorliggende aanvraag omvat geen functiewijziging. De bestaande functie van schoolgebouw (gemeenschapsvoorziening) blijft behouden en is inpasbaar in de Seraphin De Grootestraat.

 

Schaal – ruimtegebruik – bouwdichtheid

 

De werken blijven hoofdzakelijk binnen het bestaande en vergunde volume, waardoor zowel schaal als ruimtegebruik gerespecteerd blijven.

 

Cultuurhistorische aspecten

 

De aanvraag heeft betrekking op een pand dat is opgenomen in de vastgestelde inventaris van het bouwkundig erfgoed, vastgesteld bij besluit van de Vlaamse minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed, G. Bourgeois van 29 maart 2019. De vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed zorgt ervoor dat er een éénduidige en overzichtelijke lijst van het gebouwd patrimonium in Vlaanderen bepaald is. Opname in de vastgestelde inventaris van het bouwkundig erfgoed betekent voor elk van de erfgoedobjecten dat zij een vorm van vrijwaring voor de toekomst genieten.

 

Artikel 5 §1 van de stedenbouwkundige verordening – bouwcode dd. 25 oktober 2014 zegt dat voor gebouwen opgenomen in de inventaris van bouwkundig erfgoed de wijziging van de bestaande toestand van elk gebouw of constructie onderworpen wordt aan de wenselijkheid van het behoud. Het behoud van de elementen met culturele, historische en/of esthetische waarde primeert boven de andere voorschriften. Dit geldt zowel voor het exterieur, als het interieur.

 

De aanvraag heeft betrekking op een geheel van klooster en school gebouwd in 1910-1911 in opdracht van Albert Maquinay. Doordat het bouwdossier ontbreekt in het stadsarchief is de architect niet gekend. Het schoolgebouw is in 1921-1922 verhoogd op initiatief van Yvan Maquinay; in 1934 vergroot met een dwarsvleugel en vervolgens in 1957 gemoderniseerd en verder uitgebreid naar ontwerp van K. Angst. In 2002 is de dwarsvleugel vervangen door een sportzaal naar ontwerp van architect Kris Roevens.

 

De geplande ingrepen kaderen in een totaalrenovatie van het scholencomplex. Voorliggende aanvraag omvat de eerste fase van deze renovatiecampagne en behelst enerzijds de renovatie van het dak van het kloostergebouw uit 1910-1911. Daarnaast wordt de meest linkse travee van de flankerende schoolvleugel verbouwd tot een trappenhal.

In functie van de dakrenovatie van het kloostergebouw worden de bestaande asbesthoudende leien, met inbegrip van het timmerwerk en de gordingen, vervangen door kunstleien. De bestaande dakspanten blijven intact. De aanvraag omvat verder de restauratie van de dakruiter met luidklok en de houten kroonlijsten.

In de uiterst linkse travee van de schoolvleugel wordt een nieuwe traphal gerealiseerd. De buitenschil blijft onaangeroerd, behoudens het vernieuwen van de dakstructuur en de pannen. In een latere fase zal de dakstructuur van het gehele dak vernieuwd worden. In functie van een verbeterde toegankelijkheid wordt de vloerpas van het gelijkvloers gewijzigd. De buitendorpel van de inkomdeur wordt eveneens vernieuwd.

 

Vanuit oogpunt Monumentenzorg is er geen principieel bezwaar tegen de geplande ingrepen aan zowel de dakstructuur van het kloostergebouw als de realisatie van de trappenhal. In functie van het maximale behoud van het historische gevelbeeld, worden een aantal voorwaarden opgelegd:

-          Gelet op de erfgoedwaarde van het pand gaat de voorkeur van de nieuwe dakbekleding uit naar natuurleien, conform de oorspronkelijke toestand. Anderzijds begrijpen we dat dit een belangrijke meerkost met zich meebrengt. Bij gebruik van kunstleien adviseren we om een voldoende klein formaat te gebruiken, zodat het uitzicht refereert aan de kleinschaligheid van de natuurleien.

-          Indien de regenwateraflopen worden vervangen, adviseren we zinken afvoerbuizen te gebruiken om aan te sluiten op het historische gevelbeeld.

-          Het nieuwe dak boven de traphal dient bekleed te worden met pannen in een identieke kleur aan de bestaande. Dit om de breuk tussen oud en nieuw te minimaliseren en de historische toestand maximaal te benaderen.

 

Visueel-vormelijke elementen

 

Aangezien in de eerste fase enkel de dakstructuur en -bedekking van de uiterst linkse travee van de schoolvleugel wordt vernieuwd in functie van de nieuwe traphal, zal de fasering herkenbaar zijn in het gevelbeeld. Het betreft een tijdelijke situatie, in een aansluitende fase zal de dakbedekking en -structuur van het gehele dak van het schoolgebouw vernieuwd worden.

 

Het materiaalgebruik is identiek aan de bestaande materialen. Voor de dakrenovatie worden donkergrijze kleinformaat kunstleien (40 x 27 cm) gebruikt. De kroonlijst is in witgeschilderd hout en de regenwaterafvoeren zijn voorzien in zink. Voor het gedeelte van de nieuwe traphal worden natuurrode keramische dakpannen voorzien. Het bestaande buitenschrijnwerk blijft (voorlopig) onveranderd. Deze materiaal- en kleurkeuzes zijn inpasbaar.

 

Hinderaspecten – gezondheid – gebruiksgenot – veiligheid in het algemeen

 

De renovatiewerken van het hellende dak kaderen in een asbestsanering van de bestaande asbesthoudende dakleien, beantwoordend aan het actieplan Asbestafbouw van de Vlaamse Regering. De geplande renovatiewerken voor realisatie van een nieuwe traphal maken deel uit van de totaalrenovatie van het gehele schoolgebouw, die omwille van budgettaire overwegingen gefaseerd zal verlopen.

 

In de huidige aanvraag is omwille van deze fasering nog niet volledig voldaan aan alle voorzieningen inzake toegankelijkheid. Slechts na uitvoering van de volledige renovatie zal hieraan voldaan zijn. Het project werd vooraf besproken met Inter. Het advies luidt als volgt:

 

“Er was reeds een niveauverschil tussen de binnenpas en de straat. Door aanpassen van de binnenpas kan men niet zowel het niveauverschil met de speelplaats, als het niveauverschil tussen de delen van het gebouw als het niveauverschil met de straat oplossen. Daarbij komt nog dat men omwille van erfgoedwaarde niet teveel aan de gevel mag wijzigen. Aangezien twee van de drie niveauverschillen worden weggewerkt en het gebouw op die manier toch volledig drempelloos toegankelijk wordt, kan voor de voordeur wel een afwijking worden toegestaan. Aan de poort moet dan wel een parlofoon geïnstalleerd worden zodat men te allen tijde zelfstandig binnengeraakt.”

 

De voorwaarden die worden geformuleerd bij het advies van Inter zijn van toepassing.

 

Mobiliteitsimpact (onder andere toetsing parkeerbehoefte)

 

Het algemene principe is dat elke omgevingsvergunningsaanvraag een parkeerbehoefte genereert. Om te vermijden dat de parkeerbehoefte (geheel of gedeeltelijk) wordt afgewenteld op het openbaar domein, is het de bedoeling om parkeren maximaal op eigen terrein te voorzien. Dit is het zogenaamde POET principe (Parkeren Op Eigen Terrein).

 

De parkeerparagraaf is niet van toepassing aangezien de inhoud van de aanvraag geen impact heeft op de parkeerbehoefte.

 

Advies aan het college

 

Advies over de stedenbouwkundige handelingen

 

Aan het college wordt voorgesteld om voor de stedenbouwkundige handelingen de omgevingsvergunning te verlenen onder voorwaarden.

 

Geadviseerde stedenbouwkundige voorwaarden

1.      De bijgevoegde brandvoorzorgsmaatregelen zijn op het moment van eerste ingebruikname/exploitatie strikt na te leven.

2.      De kunstleien zijn te voorzien in een voldoende klein formaat, zodat het uitzicht refereert aan de kleinschaligheid van de oorspronkelijke natuurleien. 

3.      Bij vervanging van de regenwaterafvoeren aan de voorgevel, dienen deze in zink te worden uitgevoerd. 

4.      De dakpannen ter hoogte van de nieuwe traphal moeten voorzien worden in een identieke kleur als de bestaande. 

5.      De bijgebrachte voorwaarden geformuleerd door Inter in het kader van de integrale toegankelijkheid dienen te worden nageleefd. 

 

Juridische grond

Het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, het decreet houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, het decreet betreffende het integraal handelsvestigingsbeleid, het decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu en hun uitvoeringsbesluiten zijn van toepassing.

Regelgeving: bevoegdheid

Conform artikel 15 van het Omgevingsvergunningsdecreet is het college van burgemeester en schepenen voor zijn ambtsgebied in eerste administratieve aanleg bevoegd voor volgende aanvragen van:

 

 1. de gemeentelijke projecten;
 2. andere gevallen dan deze waarvoor de Vlaamse regering of de deputatie bevoegd is.

Fasering

 

Procedurestap

Datum

Indiening aanvraag

12 september 2022

Volledig en ontvankelijk

6 oktober 2022

Start openbaar onderzoek

geen

Einde openbaar onderzoek

geen

Gemeenteraad voor wegenwerken

geen

Uiterste beslissingsdatum

5 december 2022

Verslag GOA

16 november 2022

naam GOA

Katrine Leemans

 

Onderzoek

De aanpalende eigenaars waarvan de scheidingsmuren met het project zouden worden opgericht, uitgebreid of afgebroken, werden om hun standpunt gevraagd.

 

Ingediende bezwaarschriften en petitielijsten

 

Schriftelijke bezwaarschriften

Schriftelijke gebundelde bezwaarschriften

Petitielijsten

Digitale bezwaarschriften

0

0

0

0

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college sluit zich integraal aan bij het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar en maakt dit tot zijn eigen motivatie.

Artikel 2

Het college beslist de aanvraag tot omgevingsvergunning goed te keuren en aan de aanvrager de vergunning af te leveren, die afhankelijk is van de strikte naleving van volgende voorwaarden:

 

Algemene voorwaarden

de algemene voorwaarden die aan de vergunning zijn gehecht en er integraal deel van uitmaken.

 

Stedenbouwkundige voorwaarden

1.      De bijgevoegde brandvoorzorgsmaatregelen zijn op het moment van eerste ingebruikname/exploitatie strikt na te leven.

2.      De kunstleien zijn te voorzien in een voldoende klein formaat, zodat het uitzicht refereert aan de kleinschaligheid van de oorspronkelijke natuurleien. 

3.      Bij vervanging van de regenwaterafvoeren aan de voorgevel, dienen deze in zink te worden uitgevoerd. 

4.      De dakpannen ter hoogte van de nieuwe traphal moeten voorzien worden in een identieke kleur als de bestaande. 

5.      De bijgebrachte voorwaarden geformuleerd door Inter in het kader van de integrale toegankelijkheid dienen te worden nageleefd. 

Artikel 3

Het college beslist de plannen waarvan een overzicht als bijlage bij dit besluit is gevoegd, goed te keuren.

Artikel 4

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.