Terug
Gepubliceerd op 28/11/2022

2022_CBS_09324 - Omgevingsvergunning - OMV_2022122978. Gracht op het openbaar domein ter hoogte van Bischoppenhoflaan 635-637. District Deurne - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 25/11/2022 - 09:00 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_09324 - Omgevingsvergunning - OMV_2022122978. Gracht op het openbaar domein ter hoogte van Bischoppenhoflaan 635-637. District Deurne - Goedkeuring 2022_CBS_09324 - Omgevingsvergunning - OMV_2022122978. Gracht op het openbaar domein ter hoogte van Bischoppenhoflaan 635-637. District Deurne - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Er werd een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend bij het college van burgemeester en schepenen, die behandeld wordt volgens de vereenvoudigde procedure van het Omgevingsvergunningendecreet.

 

Projectnummer:

OMV_2022122978

Gegevens van de aanvrager:

NV Euro - Rent Antwerp met als adres Bisschoppenhoflaan 631 te 2100 Antwerpen

Ligging van het project:

De locatie is een gracht die zich op het openbaar domein bevindt ter hoogte van de Bischoppenhoflaan 635-637 te 2100 Deurne (Antwerpen)

Kadastrale percelen:

 

Vergunningsplichten:

Stedenbouwkundige handelingen

Voorwerp van de aanvraag:

Overwelven van een baangracht

 

Omschrijving stedenbouwkundige handelingen

 

Relevante voorgeschiedenis

-          27/02/2020: vergunning (OMV2019088504) voor het afsluiten van een open kavel – plaatsen van luifel aan magazijn – verharden vrijgekomen oppervlakte

-          28/09/2018: vergunning (OMV2018086182) voor het slopen vrijstaand kantoorgebouw en tijdelijke aanleg vrijgekomen oppervlakte

-          20/01/2012: vergunning (3508#8040) voor het bouwen van een transitruimte;

-          09/06/2011: vergunning (3508#8293) voor het bouwen van een nieuwbouw opslagplaats;

-          23/03/2011: vergunning (3508#7229) voor het bouwen van een opslagloods;

-          16/07/1969: toelating (627#33723) voor het uitvoeren van verbouwingswerken;

-          01/01/1960: toelating (627#19619) voor het bouwen van een fabriek met 4 appartementen.

 

Vergunde toestand

-          functie:

 • openbaar domein;
 • afwateringsgracht.

-          inrichting:

 • open gracht aangesloten op RWA-riolering (ø500) langs beide zijde;
 • overloop infiltratiebekken naar bestaande gracht;
 • overwelving toerit (ø500);
 • haag en openbare verlichting.

 

Bestaande toestand

-          idem aan vergunde toestand m.u.v de haag.

Nieuwe toestand

-          functie:

 • openbaar domein;
 • ingebuisde gracht.

-          inrichting:

 • volledig inbuizen van afwatering in niet-waterdoorlatende rioleringsbuizen (ø500);
 • aansluiten op RWA-riolering (ø500) langs beide zijde;
 • overloop infiltratiebekken naar ingebuisde gracht;
 • openbare verlichting;
 • gelegen op 21 m van mogelijk overstromingsgevoelig gebied.


Inhoud van de aanvraag

-          inbuizen van gracht;

-          aansluiten van de overloop van het infiltratiebekken;

-          herstellen van frontmuren en duikers;

-          herstellen van verlichtingspalen.

 

Argumentatie

Voorafgaand aan zijn beslissing neemt het college kennis van het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar.

 

Het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar luidt:

 

Adviezen

 

Externe adviezen

 

Adviesinstantie

Datum advies gevraagd

Datum advies ontvangen

Advies

Agentschap Wegen en Verkeer/ AWV - District Antwerpen Vergunningen

7 oktober 2022

4 november 2022

Voorwaardelijk gunstig

 

Interne adviezen

 

Adviesinstantie

Datum advies gevraagd

Datum advies

Ondernemen en Stadsmarketing/ Business en Innovatie

10 oktober 2022

21 oktober 2022

Stadsontwikkeling/ Publieke Ruimte

7 oktober 2022

20 oktober 2022

 

Toetsing regelgeving en beleidsrichtlijnen

 

Plannen van aanleg, ruimtelijke uitvoeringsplannen en verkavelingen

Het eigendom is gelegen binnen de omschrijving van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan GRUP Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen, goedgekeurd op 19 juni 2009.

 

Het eigendom is gelegen in het gewestplan Antwerpen (Koninklijk Besluit van 3 oktober 1979 en latere wijzigingen). Het eigendom ligt, volgens dit van kracht zijnde gewestplan, in een woongebied in de stedelijke agglomeratie van Antwerpen, dit is het gedeelte van de stad gelegen tussen de Kleine Ring en respectievelijk de reservatiestrook voor de aanleg van lijninfrastructuur (de A102) tussen Merksem en Wommelgem, de R11 tussen Wommelgem en Mortsel, de oostelijke grens van Mortsel en Hove en de reservatiestrook voor pijpleidingen tussen Hove/Kontich en Hemiksem.

De woongebieden zijn bestemd voor wonen, alsmede voor handel, dienstverlening, ambacht en kleinbedrijf voor zover deze taken van bedrijf om redenen van goede ruimtelijke ordening niet in een daartoe aangewezen gebied moeten worden afgezonderd, voor groene ruimten, voor sociaal-culturele inrichtingen, voor openbare nutsvoorzieningen, voor toeristische voorzieningen, voor agrarische bedrijven. Deze bedrijven, voorzieningen en inrichtingen mogen echter maar worden toegestaan voor zover ze verenigbaar zijn met de onmiddellijke omgeving, (Artikel 5 van het Koninklijk Besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting en toepassing van de ontwerpgewestplannen en de gewestplannen).

In dit gebied wordt de maximale bouwhoogte afgestemd op de volgende criteria:

- de in de onmiddellijke omgeving aanwezige bouwhoogten;

- de eigen aard van het betrokken gebied;

- de breedte van het voor het gebouw gelegen openbaar domein.

 

(Gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen (GRUP's) kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be/grup. Het gewestplan kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be/gewestplan.)

 

De aanvraag ligt niet in een verkaveling.

 

De aanvraag is in overeenstemming met de bepalingen van het gewestplan

 

Gewestelijke stedenbouwkundige verordeningen

-      Hemelwater: het besluit van de Vlaamse regering van 5 juli 2013 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater (verder genoemd verordening hemelwater).
(De verordening hemelwater kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Verordeningen > verordening hemelwater)
De verordening hemelwater is niet van toepassing op de aanvraag.
 

-      Toegankelijkheid: het besluit van de Vlaamse regering van 5 juni 2009 tot vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake toegankelijkheid (verder genoemd verordening toegankelijkheid).
(De verordening toegankelijkheid kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Verordeningen > verordening toegankelijkheid)
De verordening toegankelijkheid is niet van toepassing op de aanvraag.
 

Algemene bouwverordeningen

-      Voetgangersverkeer: het besluit van de Vlaamse regering van 29 april 1997 houdende de vaststelling van algemene bouwverordeningen inzake wegen voor voetgangersverkeer (verder genoemd verordening voetgangersverkeer), en de omzendbrief RO/98/2 van 23 maart 1998 betreffende de algemene bouwverordening inzake wegen voor voetgangersverkeer.
(De verordening voetgangersverkeer kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Verordeningen > verordening wegen voor voetgangersverkeer)
De verordening voetgangersverkeer is niet van toepassing op de aanvraag.
 

Gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen

-      Bouwcode: de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening (verder genoemd bouwcode), definitief vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 28 april 2014 en goedgekeurd bij besluit van de deputatie van de provincie Antwerpen van 9 oktober 2014.
(De bouwcode kan u raadplegen via www.antwerpen.be, zoek op ‘regelgeving bouwen in Antwerpen’)
De aanvraag is in overeenstemming met de bepalingen van de bouwcode.

 

Sectorale regelgeving

-      MER-screening: de overheid die beslist over de ontvankelijkheid en volledigheid van de vergunningsaanvraag, beslist of er een project-MER moet worden opgesteld. De betrokken overheid doet dat op het ogenblik van de beslissing over de ontvankelijk- en volledigheid van de vergunningsaanvraag of, bij gebreke daaraan, binnen 90 dagen na de datum van ontvankelijk- en volledigheid.
Rekening houdend met de kenmerken van de aanvraag en zijn omgeving wordt geoordeeld dat de mogelijke milieueffecten van het project niet aanzienlijk zijn.
 

-      Watertoets: overeenkomstig artikel 1.3.1.1 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid dient een vergunningsaanvraag onderworpen te worden aan de zogenaamde watertoets.
Het voorliggende project heeft betrekking tot de afvoer van hemelwater, die in de nieuwe toestand wordt ingebuisd zonder infiltratiemogelijkheid. Het projectgebied bevindt zich in de nabijheid van overstromingsgevoelig gebied, zodat in alle redelijkheid dient geoordeeld dat een mogelijk effect wordt veroorzaakt.
 

-      Vlaamse codex Wonen van 2021: Gecodificeerde decreten over het Vlaamse woonbeleid, gecodificeerd op 17 juli 2020.
(De kwaliteitsnormen voor woningen, die in uitvoering van de Vlaamse codex Wonen van 2021 zijn opgemaakt, kan u raadplegen via www.wonenvlaanderen.be, zoek op “besluit Vlaamse codex van 2021”)
De aanvraag valt niet onder het toepassingsgebied van de Vlaamse codex Wonen van 2021.


-      Rooilijn: artikel 4.3.8 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO) van 15 mei 2009.
(De VCRO kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be/, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO))
Artikel 4.3.8 is niet van toepassing op de aanvraag.
 

 

Omgevingstoets

 

Toetsing van de verenigbaarheid van het aangevraagde met de omgeving en de goede ruimtelijke ordening

 

Functionele inpasbaarheid

De aanvraag is functioneel inpasbaar. De overwelving van de baangracht betreft een aanpassing aan het openbaar domein en is verenigbaar met de bestemming woongebied volgens gewestplan.

 

Schaal - ruimtegebruik

In samenspraak met het Agentschap Wegen en Verkeer werd door de aanvrager beslist om de gracht die zich op het openbaar domein bevindt in te buizen. Het betreft het enige stukje baangracht langs de Bisschoppenhoflaan ter hoogte van bebouwing waar nog een open gracht aanwezig is. Hierdoor gebeurt het onderhoud van de gracht niet consequent wat verlanding met zich mee brengt. In tijden waarin bijzondere aandacht gaat naar maximale infiltratie van het regenwater in de bodem om wateroverlast te minimaliseren, is het inbuizen van een gracht niet wenselijk. Anderzijds schiet een niet onderhouden gracht ook zijn doelstelling voorbij als waterafvoersysteem.

De aanvraag werd ter advies voorgelegd aan de stedelijk dienst publieke ruimte en zij geven voorwaardelijk gunstig advies:

De bestaande gracht is gelegen in een zone waar in de huidige toestand afstromend regenwater wordt opgevangen (= inkleuring op de pluviale overstromingskaarten). De voorgestelde ingreep mag in geen geval een verslechtering betekenen voor de huidige waterhuishouding. Daar toe moet enerzijds de inbuizing voldoende groot gedimensioneerd worden. Anderzijds mag de zone niet gebruikt worden voor bedrijfsactiviteiten en moet deze groen worden ingevuld op volle grond, zodat het afstromende water nog steeds voldoende de kans krijgt om te gaan infiltreren.”

Uit contact met de architect blijkt dat al het regenwater op het bedrijventerrein wordt opgevangen en maximaal wordt herbruikt voor het reinigen van de verhuurmachines. De overloop van de regenwaterputten is aangesloten op een infiltratiebekken. De overloop van het infiltratiebekken loost in de gracht. Het regenwater dat in de gracht wordt geloosd is bijgevolg zeer beperkt. De diameter van de inbuizing moet hieraan voldoen en mag zeker niet kleiner uitgevoerd worden dan de aanvraag voorziet.

Gezien het voorwaardelijk gunstige advies van de stedelijke dienst publieke ruimte, wordt de aanvraag als verenigbaar met de goede ruimtelijke ordening beoordeeld mits het respecteren van de voorwaarden.

 

Het advies van het Agentschap Wegen en Verkeer is als voorwaardelijk gunstig opgeladen in het omgevingsloket, maar het is een gunstig advies zonder voorwaarden. Om die reden kunnen geen voorwaarden uit dit advies overgenomen worden.

 

Mobiliteitsimpact (onder andere toetsing parkeerbehoefte)

Het algemene principe is dat elke omgevingsvergunningsaanvraag een parkeerbehoefte genereert. Om te vermijden dat de parkeerbehoefte (geheel of gedeeltelijk) wordt afgewenteld op het openbaar domein, is het de bedoeling om parkeren maximaal op eigen terrein te voorzien. Dit is het zogenaamde POET principe (Parkeren Op Eigen Terrein).

De parkeerparagraaf is niet van toepassing gezien deze aanvraag betrekking heeft op het overwelven van een gracht.

 

Advies aan het college

 

Advies over de stedenbouwkundige handelingen

Aan het college wordt voorgesteld om voor de stedenbouwkundige handelingen de omgevingsvergunning te verlenen onder voorwaarden.

 

Geadviseerde stedenbouwkundige voorwaarden

1. De inbuizing moet voldoende groot gedimensioneerd worden om de geloosde hoeveelheid hemelwater aan te kunnen en minstens de diameter zoals aangegeven in de aanvraag behouden.

2. De zone boven de inbuizing mag niet gebruikt worden voor bedrijfsactiviteiten en moet deze groen worden ingevuld op volle grond.

3. De bouwheer zal voor de werken contact opnemen met Stadsontwikkeling – Dienst Beheer & Onderhoud, Postadres aangetekende zending: Grote Markt 1, 2000 Antwerpen, tel. 03 338 84 07,

herstellingopenbareruimte@antwerpen.be, betreffende opmaak plaatsbeschrijving en herstellingen openbaar domein na afloop van de bouwwerken. Meer informatie vindt u op:

https://www.antwerpen.be/nl/info/52d5052439d8a6ec798b4a7e/schade-aan-openbaar-domein-of-aanpassing-na-werken

 

Juridische grond

Het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, het decreet houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, het decreet betreffende het integraal handelsvestigingsbeleid, het decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu en hun uitvoeringsbesluiten zijn van toepassing.

Regelgeving: bevoegdheid

Conform artikel 15 van het Omgevingsvergunningsdecreet is het college van burgemeester en schepenen voor zijn ambtsgebied in eerste administratieve aanleg bevoegd voor volgende aanvragen van:

 

 1. de gemeentelijke projecten;
 2. andere gevallen dan deze waarvoor de Vlaamse regering of de deputatie bevoegd is.

Fasering

 

Procedurestap

Datum

Indiening aanvraag

19 september 2022

Volledig en ontvankelijk

7 oktober 2022

Start openbaar onderzoek

geen

Einde openbaar onderzoek

geen

Gemeenteraad voor wegenwerken

geen

Uiterste beslissingsdatum

6 december 2022

Verslag GOA

17 november 2022

naam GOA

Gerd Cryns

 

Onderzoek

Er zijn geen aanpalende eigenaars waarvan de scheidingsmuren met het project zouden worden opgericht, uitgebreid of afgebroken, die om hun standpunt gevraagd moesten worden.

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college sluit zich integraal aan bij het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar en maakt dit tot zijn eigen motivatie.

Artikel 2

Het college beslist de aanvraag tot omgevingsvergunning goed te keuren en aan de aanvrager de vergunning af te leveren, die afhankelijk is van de strikte naleving van volgende voorwaarden:

 

Algemene voorwaarden

de algemene voorwaarden die aan de vergunning zijn gehecht en er integraal deel van uitmaken.

 

Stedenbouwkundige voorwaarden

1. De inbuizing moet voldoende groot gedimensioneerd worden om de geloosde hoeveelheid hemelwater aan te kunnen en minstens de diameter zoals aangegeven in de aanvraag behouden.

2. De zone boven de inbuizing mag niet gebruikt worden voor bedrijfsactiviteiten en moet deze groen worden ingevuld op volle grond.

3. De bouwheer zal voor de werken contact opnemen met Stadsontwikkeling – Dienst Beheer & Onderhoud, Postadres aangetekende zending: Grote Markt 1, 2000 Antwerpen, tel. 03 338 84 07,

herstellingopenbareruimte@antwerpen.be, betreffende opmaak plaatsbeschrijving en herstellingen openbaar domein na afloop van de bouwwerken. Meer informatie vindt u op:

https://www.antwerpen.be/nl/info/52d5052439d8a6ec798b4a7e/schade-aan-openbaar-domein-of-aanpassing-na-werken

 

Artikel 3

Het college beslist de plannen waarvan een overzicht als bijlage bij dit besluit is gevoegd, goed te keuren.

Artikel 4

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.