Terug
Gepubliceerd op 28/11/2022

2022_CBS_09332 - Omgevingsvergunning - OMV_2022052436. Oosterveldlaan 24. District Wilrijk - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 25/11/2022 - 09:00 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_09332 - Omgevingsvergunning - OMV_2022052436. Oosterveldlaan 24. District Wilrijk - Goedkeuring 2022_CBS_09332 - Omgevingsvergunning - OMV_2022052436. Oosterveldlaan 24. District Wilrijk - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Er werd een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend bij het college van burgemeester en schepenen, die behandeld wordt volgens de vereenvoudigde procedure van het Omgevingsvergunningendecreet.

 

Projectnummer:

OMV_2022052436

Gegevens van de aanvrager:

VZW GasthuisZusters Antwerpen met als contactadres Oosterveldlaan 22 te 2610 Antwerpen

Ligging van het project:

Oosterveldlaan 24 te 2610 Wilrijk (Antwerpen)

Kadastrale percelen:

afdeling 42 sectie C nrs. 173N, 173P en 219P2

Vergunningsplichten:

Stedenbouwkundige handelingen

Voorwerp van de aanvraag:

aanbrengen van wijzigingen op de vergunning OMV_2021128448 voor het uitbreiden van een containerpark op het terrein van het Sint-Augustinus ziekenhuis

 

Omschrijving stedenbouwkundige handelingen

 

Relevante voorgeschiedenis

 

-          5/11/2021: vergunning (OMV_2021128448) voor het uitbreiden van een containerpark op het terreinen van Sint-Augustinus;

-          08/10/2003: vergunning (222#10652) voor het verbouwen van opslagplaats voor afval;

-          vaststelling (ID: 11621) medisch instituut Sint-Augustinus als bouwkundig erfgoed.

 

Vergunde toestand

 

-          functie: containerpark aan de Sint-Augustinuslaan op het terrein van het Sint-Augustinusziekenhuis;

-          bouwvolume: containers in open ruimte en deels overdekte constructie in functie van het droog stockeren van specifieke afvalstromen;

-          inrichting:

 • aan de westzijde van het perceel;
 • brandweg tussen het ziekenhuis en het containerpark;
 • groene buffer van 5,77 m naar het naastgelegen woongebied;
 • groen scherm rond het containerpark.

 

Huidige toestand

 

-          doorgevoerde wijzigingen ten opzichte van vergunning OMV_2021128448:

 • behoud van 2 bestaande hoogstammige bomen;
 • containerpark circa 1 m achteraan uitgebreid omwille van de geplaatste overkapping;
 • afwijking op groendak;
 • de groene bufferzone wordt voorzien van meer groen met hoge struiken en bomen.

 

Nieuwe toestand

 

-          conform de huidige toestand.

 

Inhoud van de aanvraag

 

-          doorvoeren van enkele wijzigingen ten opzichte van de verleende vergunning OMV_2021128448.

 

Argumentatie

Voorafgaand aan zijn beslissing neemt het college kennis van het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar.

 

Het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar luidt:

 

Adviezen

 

Externe adviezen

 

Adviesinstantie

Datum advies gevraagd

Datum advies ontvangen

Advies

Brandweerzone Antwerpen-Zwijndrecht - Hulpverleningszone 1 (Antwerpen)/ Brandweer Zone Antwerpen BZA

6 oktober 2022

27 oktober 2022

Voorwaardelijk gunstig

 

Interne adviezen

 

Adviesinstantie

Datum advies gevraagd

Datum advies

Stadsbeheer/ Groen en Begraafplaatsen

6 oktober 2022

18 oktober 2022

Stadsontwikkeling/ Omgeving/ Vergunningen Milieu

6 oktober 2022

24 oktober 2022

Stadsontwikkeling/ Onroerend Erfgoed/ Monumentenzorg

6 oktober 2022

31 oktober 2022

 

Toetsing regelgeving en beleidsrichtlijnen

 

Plannen van aanleg, ruimtelijke uitvoeringsplannen en verkavelingen

Het eigendom is gelegen binnen de omschrijving van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan GRUP Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen, goedgekeurd op 19 juni 2009.

 

Het eigendom is gelegen in het gewestplan Antwerpen (Koninklijk Besluit van 3 oktober 1979 en latere wijzigingen). Het eigendom ligt, volgens dit van kracht zijnde gewestplan, in een woongebied. De woongebieden zijn bestemd voor wonen, alsmede voor handel, dienstverlening, ambacht en kleinbedrijf voor zover deze taken van bedrijf om redenen van goede ruimtelijke ordening niet in een daartoe aangewezen gebied moeten worden afgezonderd, voor groene ruimten, voor sociaal-culturele inrichtingen, voor openbare nutsvoorzieningen, voor toeristische voorzieningen, voor agrarische bedrijven. Deze bedrijven, voorzieningen en inrichtingen mogen echter maar worden toegestaan voor zover ze verenigbaar zijn met de onmiddellijke omgeving. (Artikel 5 van het Koninklijk Besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting en toepassing van de ontwerpgewestplannen en de gewestplannen).

 

Het eigendom is gelegen in het gewestplan Antwerpen (Koninklijk Besluit van 3 oktober 1979 en latere wijzigingen). Het eigendom ligt, volgens dit van kracht zijnde gewestplan, in een gebied voor gemeenschapsuitrusting en openbare nutsvoorziening. Onder gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen dient te worden begrepen voorzieningen die gericht zijn op de bevordering van het algemeen belang en die ten dienste van de gemeenschap worden gesteld. De idee van dienstverlening (verzorgende sector) aan de gemeenschap is derhalve rechtstreeks aanwezig. Artikel 4.4.8.van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening schrijft voor dat in gebieden die op de gewestplannen zijn aangewezen als gebied voor gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen, handelingen van algemeen belang en de daarmee verbonden activiteiten te allen tijde kunnen worden toegelaten, ongeacht het publiek of privaatrechtelijk statuut van de aanvrager of het al dan niet aanwezig zijn van enig winstoogmerk. Als gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen kunnen eveneens worden beschouwd een school, een voor het publiek toegankelijke toegangsweg tot een vergund gebouwencomplex in een gebied voor gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen en neveninrichtingen naast een autosnelweg. Alhoewel in een gebied voor gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen in principe geen gebouwen met een woonfunctie zijn toegelaten, heeft de Raad van State bovendien niettemin geoordeeld dat service-flats voor bejaarden kunnen worden vergund in dergelijk gebied. Ook een nomadenkamp werd door de Raad van State beschouwd als een gemeenschapsvoorziening en openbare nutsvoorziening, (Artikel 17 van het Koninklijk Besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting en toepassing van de ontwerpgewestplannen en de gewestplannen).

 

Het eigendom is gelegen in het gewestplan Antwerpen (Koninklijk Besluit van 3 oktober 1979 en latere wijzigingen). Het eigendom ligt, volgens dit van kracht zijnde gewestplan, in een gebied voor dagrecreatie. De gebieden voor dagrecreatie bevatten enkel de recreatieve en toeristische accommodatie, bij uitsluiting van alle verblijfsaccommodatie, (Artikel 16 van het Koninklijk Besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting en toepassing van de ontwerpgewestplannen en de gewestplannen).

 

Het eigendom is gelegen in het gewestplan Antwerpen (Koninklijk Besluit van 3 oktober 1979 en latere wijzigingen). Het eigendom ligt, volgens dit van kracht zijnde gewestplan, in een gebied voor gemeenschapsuitrusting en openbare nutsvoorziening. Onder gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen dient te worden begrepen voorzieningen die gericht zijn op de bevordering van het algemeen belang en die ten dienste van de gemeenschap worden gesteld. De idee van dienstverlening (verzorgende sector) aan de gemeenschap is derhalve rechtstreeks aanwezig. Artikel 4.4.8.van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening schrijft voor dat in gebieden die op de gewestplannen zijn aangewezen als gebied voor gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen, handelingen van algemeen belang en de daarmee verbonden activiteiten te allen tijde kunnen worden toegelaten, ongeacht het publiek of privaatrechtelijk statuut van de aanvrager of het al dan niet aanwezig zijn van enig winstoogmerk. Als gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen kunnen eveneens worden beschouwd een school, een voor het publiek toegankelijke toegangsweg tot een vergund gebouwencomplex in een gebied voor gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen en neveninrichtingen naast een autosnelweg. Alhoewel in een gebied voor gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen in principe geen gebouwen met een woonfunctie zijn toegelaten, heeft de Raad van State bovendien niettemin geoordeeld dat service-flats voor bejaarden kunnen worden vergund in dergelijk gebied. Ook een nomadenkamp werd door de Raad van State beschouwd als een gemeenschapsvoorziening en openbare nutsvoorziening, (Artikel 17 van het Koninklijk Besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting en toepassing van de ontwerpgewestplannen en de gewestplannen).

 

(Gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen (GRUP's) kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be/grup. Het gewestplan kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be/gewestplan.)

 

De aanvraag ligt niet in een verkaveling.

 

De aanvraag is in overeenstemming met de bepalingen van het gewestplan.

 

Gewestelijke stedenbouwkundige verordeningen

 

-      Hemelwater: het besluit van de Vlaamse regering van 5 juli 2013 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater (verder genoemd verordening hemelwater).
(De verordening hemelwater kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Verordeningen > verordening hemelwater)


De verordening hemelwater is niet van toepassing op de aanvraag.

 

-      Toegankelijkheid: het besluit van de Vlaamse regering van 5 juni 2009 tot vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake toegankelijkheid (verder genoemd verordening toegankelijkheid).
(De verordening toegankelijkheid kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Verordeningen > verordening toegankelijkheid)


De verordening toegankelijkheid is niet van toepassing op de aanvraag.
 

Algemene bouwverordeningen

 

-      Voetgangersverkeer: het besluit van de Vlaamse regering van 29 april 1997 houdende de vaststelling van algemene bouwverordeningen inzake wegen voor voetgangersverkeer (verder genoemd verordening voetgangersverkeer), en de omzendbrief RO/98/2 van 23 maart 1998 betreffende de algemene bouwverordening inzake wegen voor voetgangersverkeer.
(De verordening voetgangersverkeer kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Verordeningen > verordening wegen voor voetgangersverkeer)


De verordening voetgangersverkeer is niet van toepassing op de aanvraag.
 

Gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen

 

-      Bouwcode: de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening (verder genoemd bouwcode), definitief vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 28 april 2014 en goedgekeurd bij besluit van de deputatie van de provincie Antwerpen van 9 oktober 2014.
(De bouwcode kan u raadplegen via www.antwerpen.be, zoek op ‘regelgeving bouwen in Antwerpen’)


De aanvraag wijkt af van de bepalingen van de bouwcode op volgend punt:

 

 • Artikel 38 Groendaken:

Het dak van de nieuwe constructie achteraan in het containerpark wordt niet als groendak aangelegd. De aanvrager vraagt een afwijking op dit artikel.
 

Sectorale regelgeving

 

-      MER-screening: de overheid die beslist over de ontvankelijkheid en volledigheid van de vergunningsaanvraag, beslist of er een project-MER moet worden opgesteld. De betrokken overheid doet dat op het ogenblik van de beslissing over de ontvankelijk- en volledigheid van de vergunningsaanvraag of, bij gebreke daaraan, binnen 90 dagen na de datum van ontvankelijk- en volledigheid.


Rekening houdend met de kenmerken van de aanvraag en zijn omgeving wordt geoordeeld dat de mogelijke milieueffecten van het project niet aanzienlijk zijn.

 

-      Watertoets: overeenkomstig artikel 1.3.1.1 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid dient een vergunningsaanvraag onderworpen te worden aan de zogenaamde watertoets.


Het voorliggende project heeft een beperkte oppervlakte en ligt niet in een overstromingsgevoelig gebied, zodat in alle redelijkheid dient geoordeeld dat geen schadelijk effect wordt veroorzaakt.

 

-      Vlaamse codex Wonen van 2021: Gecodificeerde decreten over het Vlaamse woonbeleid, gecodificeerd op 17 juli 2020.
(De kwaliteitsnormen voor woningen, die in uitvoering van de Vlaamse codex Wonen van 2021 zijn opgemaakt, kan u raadplegen via www.wonenvlaanderen.be, zoek op “besluit Vlaamse codex van 2021”)


De aanvraag valt niet onder het toepassingsgebied van de Vlaamse codex Wonen van 2021.

 

-      Rooilijn: artikel 4.3.8 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO) van 15 mei 2009.
(De VCRO kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be/, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO))


Artikel 4.3.8 is niet van toepassing op de aanvraag.

 

Omgevingstoets

 

Toetsing van de verenigbaarheid van het aangevraagde met de omgeving en de goede ruimtelijke ordening

 

Functionele inpasbaarheid

 

De bestaande functie van containerpark voor de afvoer van bedrijfseigen afvalstoffen van het ziekenhuis blijft behouden.

 

Schaal – ruimtegebruik – bouwdichtheid

 

De plannen voorzien aanpassingen aan de verleende vergunning voor het uitbreiden van het containerpark bij het ziekenhuis. Door het behouden van de groene buffer van 5,77 m ten opzichte van de straat en het behoud van twee hoogstammige bomen, wordt het containerpark iets meer naar achter uitgebreid. De oppervlakte en de vorm van de nieuwe overkapping wijzigt door deze aangepaste inplanting. Het behouden van een groene buffer met een breedte van 5,77 m over de volledige lengte van het containerpark en twee bestaande hoogstammige bomen komt de beeldkwaliteit ten goede.

 

Op de plannen wordt aangeduid dat er in de groene buffer nieuwe bomen worden gepland.

De stedelijke Groendienst heeft enkele voorwaarden geformuleerd voor deze bomen, die zullen worden overgenomen bij het verlenen van de vergunning.

Het rooien van hoogstammige bomen in de groene buffer zal worden uitgesloten uit de vergunning.

De bestaande beukenhaag op de perceelsgrens staat niet ingetekend op het inplantingsplan nieuwe toestand. Het supprimeren van deze bestaande beukenhaag zal worden uitgesloten uit de vergunning.

 

Voorliggende aanvraag wijkt af van artikel 38 van de bouwcode. De nieuwe overkapping heeft een oppervlakte van circa 25 m² en wordt niet voorzien van een groendak. De aanvrager motiveert zelf waarom er geen groendak wordt voorzien. Door het voorzien van een lichte constructie waarop doorzichtige golfplaten worden geplaatst, is dit niet mogelijk. Deze uitwerking zorgt er ook voor dat de ruimte onder de overkapping voldoende licht blijft. Om deze reden kan een afwijking van de bouwcode worden toegestaan.

 

Hinderaspecten – gezondheid – gebruiksgenot – veiligheid in het algemeen

 

De stedelijke dienst Groen en Begraafplaatsen geeft gunstig advies met volgende voorwaarden:

-          de nieuw aan te planten bomen moeten inheems en van eerste grootte zijn;

-          de stamomtrek van de nieuwe bomen moet ten minste 20-25 bedragen;

-          tijdens de werken moeten de te behouden bomen voldoende beschermd worden, zowel boven- als ondergronds.

 

De stedelijke dienst Milieu geeft volgend advies:

 

“De opslag van bedrijfseigen afvalstoffen wordt niet aanzien als een IIOA zolang deze plaats vindt in het kader van een georganiseerde regelmatige afvoer ervan. De afstand tot de perceelsgrens is beperkt, waardoor het gebruik van de pers mogelijk voor geluidshinder zal zorgen ter hoogte van de nabijgelegen woningen. De frequentie en duur van het gebruik van de pers blijft beperkt, zodat de hinder als aanvaardbaar aanzien wordt. Als voorwaarde wordt hieraan verbonden dat de pers enkel gebruikt wordt op weekdagen tussen 8.00 uur en 17.00 uur.”

 

Mobiliteitsimpact (onder andere toetsing parkeerbehoefte)

 

Het algemene principe is dat elke omgevingsvergunningsaanvraag een parkeerbehoefte genereert. Om te vermijden dat de parkeerbehoefte (geheel of gedeeltelijk) wordt afgewenteld op het openbaar domein, is het de bedoeling om parkeren maximaal op eigen terrein te voorzien. Dit is het zogenaamde POET principe (Parkeren Op Eigen Terrein).

 

De parkeerparagraaf is niet van toepassing aangezien de inhoud van de aanvraag geen impact heeft op de parkeerbehoefte.

 

Advies aan het college

 

Advies over de stedenbouwkundige handelingen

 

Aan het college wordt voorgesteld om voor de stedenbouwkundige handelingen de omgevingsvergunning te verlenen onder voorwaarden.

 

Geadviseerde stedenbouwkundige voorwaarden

1. De bijgevoegde brandvoorzorgsmaatregelen zijn op het moment van eerste ingebruikname/exploitatie strikt na te leven.

2. Volgende maatregelen te nemen bij nieuw aan te planten bomen:
 1. De nieuw aan te planten bomen moeten inheems en van eerste grootte zijn.
 2. De stamomtrek van de nieuwe bomen moet ten minste 20-25 bedragen.
 3. Tijdens de werken moeten de te behouden bomen voldoende beschermd worden, zowel boven- als ondergronds.
 4. Een groeiplaats is te voorzien die ondergronds voldoende geschikt doorwortelbaar volume heeft zodat de boom zijn natuurlijke grootte en leeftijd kan halen, en waar er ook bovengronds voldoende ruimte is voor zijn natuurlijke grootte.
 5. Geen verharding, of een water- en luchtdoorlatende verharding is te voorzien in de toekomstige wortelzone van nieuwe bomen.

3. De perscontainer is enkel te gebruiken op weekdagen tussen 8.00 uur en 17.00 uur om geluidsoverlast voor de omwonenden te beperken.

4. Het rooien van hoogstammige bomen in de groene buffer van 5,77 m wordt uitgesloten uit de vergunning.

5. Het supprimeren van de beukenhaag op de perceelgrens wordt uitgesloten uit de vergunning.

 

Juridische grond

Het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, het decreet houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, het decreet betreffende het integraal handelsvestigingsbeleid, het decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu en hun uitvoeringsbesluiten zijn van toepassing.

Regelgeving: bevoegdheid

Conform artikel 15 van het Omgevingsvergunningsdecreet is het college van burgemeester en schepenen voor zijn ambtsgebied in eerste administratieve aanleg bevoegd voor volgende aanvragen van:

 

 1. de gemeentelijke projecten;
 2. andere gevallen dan deze waarvoor de Vlaamse regering of de deputatie bevoegd is.

Fasering

 

Procedurestap

Datum

Indiening aanvraag

22 september 2022

Volledig en ontvankelijk

6 oktober 2022

Start openbaar onderzoek

geen

Einde openbaar onderzoek

geen

Gemeenteraad voor wegenwerken

geen

Uiterste beslissingsdatum

5 december 2022

Verslag GOA

17 november 2022

naam GOA

Katrine Leemans

 

Onderzoek

Er zijn geen aanpalende eigenaars waarvan de scheidingsmuren met het project zouden worden opgericht, uitgebreid of afgebroken, die om hun standpunt gevraagd moesten worden.

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college sluit zich integraal aan bij het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar en maakt dit tot zijn eigen motivatie.

Artikel 2

Het college beslist de aanvraag tot omgevingsvergunning goed te keuren en aan de aanvrager de vergunning af te leveren, die afhankelijk is van de strikte naleving van volgende voorwaarden:

 

Algemene voorwaarden

de algemene voorwaarden die aan de vergunning zijn gehecht en er integraal deel van uitmaken.

 

Stedenbouwkundige voorwaarden

1. De bijgevoegde brandvoorzorgsmaatregelen zijn op het moment van eerste ingebruikname/exploitatie strikt na te leven.

2. Volgende maatregelen te nemen bij nieuw aan te planten bomen:
 1. De nieuw aan te planten bomen moeten inheems en van eerste grootte zijn.
 2. De stamomtrek van de nieuwe bomen moet ten minste 20-25 bedragen.
 3. Tijdens de werken moeten de te behouden bomen voldoende beschermd worden, zowel boven- als ondergronds.
 4. Een groeiplaats is te voorzien die ondergronds voldoende geschikt doorwortelbaar volume heeft zodat de boom zijn natuurlijke grootte en leeftijd kan halen, en waar er ook bovengronds voldoende ruimte is voor zijn natuurlijke grootte.
 5. Geen verharding, of een water- en luchtdoorlatende verharding is te voorzien in de toekomstige wortelzone van nieuwe bomen.

3. De perscontainer is enkel te gebruiken op weekdagen tussen 8.00 uur en 17.00 uur om geluidsoverlast voor de omwonenden te beperken.

4. Het rooien van hoogstammige bomen in de groene buffer van 5,77 m wordt uitgesloten uit de vergunning.

5. Het supprimeren van de beukenhaag op de perceelgrens wordt uitgesloten uit de vergunning.

 

Artikel 3

Het college beslist de plannen waarvan een overzicht als bijlage bij dit besluit is gevoegd, goed te keuren.

Artikel 4

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.