Terug
Gepubliceerd op 28/11/2022

2022_CBS_09307 - Omgevingsvergunning. Advies hogere overheid. Voorwaardelijk gunstig advies - OMV_2022067892. Scheldelaan 460. District Antwerpen - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 25/11/2022 - 09:00 Stadhuis - contact: Tania Stremersch - bz_besluitvorming_mailbox@antwerpen.be
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_09307 - Omgevingsvergunning. Advies hogere overheid. Voorwaardelijk gunstig advies - OMV_2022067892. Scheldelaan 460. District Antwerpen - Goedkeuring 2022_CBS_09307 - Omgevingsvergunning. Advies hogere overheid. Voorwaardelijk gunstig advies - OMV_2022067892. Scheldelaan 460. District Antwerpen - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Er werd bij de deputatie een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend. De aanvraag wordt behandeld volgens de gewone procedure van het Omgevingsvergunningendecreet.

De deputatie verzoekt het college of de gemeentelijke omgevingsambtenaar om:

- een openbaar onderzoek te houden;

- advies uit te brengen.

 

Projectnummer:

OMV_2022067892

Gegevens van de aanvrager:

Bayer Agriculture met als adres Scheldelaan 460 te 2040 Antwerpen

Gegevens van de exploitant:

Bayer Agriculture (0460474539) met als adres Scheldelaan 460 te 2040 Antwerpen

Ligging van het project:

Scheldelaan 460 - Haven 627 te 2040 Antwerpen

Kadastrale percelen:

afdeling 18 sectie A nr. 389A

waarvan:

 

-          20210330-0054

afdeling 18 sectie A nr. 389A (Bayer Agriculture bv)

Vergunningsplichten:

Stedenbouwkundige handelingen, Exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten

Voorwerp van de aanvraag:

plaatsen van een tank met aanhorigheden;

chemisch bedrijf - Butvar RB afdeling: verandering door wijziging en uitbreiding.

 

Omschrijving stedenbouwkundige handelingen

Relevante voorgeschiedenis

-      14/01/2011: stedenbouwkundige vergunning (20106617) voor de uitbreiding van de productie-eenheid Butvar RB;

-      13/02/2009: stedenbouwkundige vergunning (HVN/2008/B/0184/20085789) voor de uitbreiding van de productie-eenheid ARB3 en het verbouwen van het magazijn tot pilootinstallatie.

 

Bestaande toestand

Een ontwikkeld blokveld binnen een grootschalig industrieterrein, gekenmerkt door allerlei technische en industriële installaties en structuren.

 

Inhoud van de aanvraag

Het bouwen van een tank in een nieuwe inkuiping.

 

Omschrijving ingedeelde inrichtingen of activiteiten

Voorgeschiedenis

Op 12 maart 2009 verleende de deputatie een milieuvergunning voor het verder exploiteren na verandering door uitbreiding van een chemisch bedrijf: Butvar RB afdeling, voor een termijn verstrijkend op 12 maart 2029. Nadien werden er nog twee vergunningen voor veranderingen verleend.

 

Inhoud van de aanvraag

Het voorwerp van de aanvraag betreft voornamelijk een uitbreiding van de productiecapaciteit van polyvinylbutyral hars.

 

Aangevraagde rubriek(en)
 

Rubriek

Omschrijving

Gevraagd voor

7.11.1°h)

de fabricage van kunststofmaterialen (polymeren, kunstvezels, cellulosevezels);

+5.000 ton/jaar

12.2.2°

transformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van meer dan 1.000 kVA;

-2x 2.000 kVA

+2x 4.000 kVA

16.3.2°b)

koelinstallaties, luchtcompressoren, warmtepompen, airconditioningsinstallaties, en andere installaties voor het fysisch behandelen van gassen met een geïnstalleerde totale drijfkracht van meer dan 200 kW;

+28 kW

20.4.1.2°

chemische inrichtingen voor de productie van alkenen, alkeenderivaten, monomeren en polymeren (niet begrepen in rubriek 7.3) met een productiecapaciteit van 10 ton per jaar of meer;

+5.000 ton/jaar

23.1.1°c)

inrichtingen voor het vervaardigen van kunststoffen en van kunstmatige vezels met een geïnstalleerde totale drijfkracht van meer dan 200 kW.

+265 kW

 

 

Argumentatie

Adviezen

 

Externe adviezen

 

Adviesinstantie

Datum advies gevraagd

Datum advies ontvangen

Advies

Havenbedrijf Antwerpen, subadvies milieu

10 oktober 2022

24 oktober 2022

Gunstig

 

Toetsing regelgeving en beleidsrichtlijnen

Plannen van aanleg, ruimtelijke uitvoeringsplannen en verkavelingen

Het goed is gelegen in het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) Afbakening zeehavengebied Antwerpen (Besluit van de Vlaamse regering van 30 april 2013), binnen de afbakeningslijn. De gebieden binnen de afbakeningslijn behoren tot het zeehavengebied Antwerpen.

Met uitzondering van de deelgebieden waarvoor in dit plan voorschriften werden vastgelegd, blijven de op het ogenblik van de vaststelling van dit plan bestaande bestemmings- en inrichtingsvoorschriften onverminderd van toepassing.

 

Het goed is volgens voornoemd gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan bestemd als Gebied voor zeehaven- en watergebonden bedrijven.

Zulk gebied is bestemd om te functioneren als Vlaams havengebied als onderdeel van de haven van Antwerpen. Het is bestemd voor zeehavengebonden en zeehavengerelateerde industriële en logistieke activiteiten en distributie-, opslag- en overslagactiviteiten die gebruikmaken van en aangewezen zijn op de zeehaveninfrastructuur.

Alle handelingen die nodig of nuttig zijn voor de realisatie van de bestemming en voor de exploitatie van de haven en de bedrijven zijn toegelaten.

Daartoe worden ook de volgende werken, handelingen, voorzieningen, en wijzigingen gerekend:

- de aanleg en het onderhoud van infrastructuur die nodig is voor de toegankelijkheid of voor verbindingen langs de waterzijde en langs de landszijde;

- het laguneren of op een andere wijze bergen of verwerken van baggerspecie.

Daarnaast is de ontwikkeling, het herstel en de instandhouding van tijdelijke ecologische infrastructuur toegelaten.

In het gebied zijn eveneens gebouwen of lokalen voor bewakingspersoneel toegelaten.

In het gebied zijn kantoorgebouwen niet toegelaten, tenzij ze noodzakelijk zijn voor en een inherent onderdeel zijn van de exploitatie van haven en industriële activiteiten. De bestaande kantoorgebouwen kunnen behouden blijven binnen het bestaande bouwvolume op het moment van definitieve vaststelling van dit gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan. Uitbreidingen zijn niet toegelaten.

 

De aanvraag dient beoordeeld te worden aan de hand van de voorschriften van het ruimtelijk uitvoeringsplan.

De aanvraag is in overeenstemming met de bestemming en de voorschriften van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan.

 

Voor een straal van 500 meter rond de aanvraag is het voormelde GRUP tevens van toepassing. Grotendeels geldt hier eveneens het bestemmingsvoorschrift Gebied voor

Zeehaven- en watergebonden bedrijven. De Scheldelaan in het westen heeft als bestemming Gebied voor verkeers- en vervoersinfrastructuur. Evenwijdig met de Scheldelaan lopen overdrukken met als aanduiding Leidingstraat en Hoogspanningsleiding. 

 

Parallel met de Scheldelaan loopt de grens van het afgebakende zeehavengebied. Binnen de afbakeningslijn bevindt zich aan de westzijde van de Scheldelaan de bestemming Zone voor permanente ecologische infrastructuur ‘met medegebruik’.

Buiten de afbakeningslijn is het gewestplan Antwerpen nog van toepassing, met bestemmingen Bijzondere natuurgebieden (waterzuivering, afvoerleidingen en leidingstraten) en Natuurgebieden met wetenschappelijke waarde of natuurreservaten.

 

Gewestelijke stedenbouwkundige verordeningen

Hemelwater: Het besluit van de Vlaamse regering van 5 juli 2013 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater.

De gewestelijke hemelwaterverordening is niet van toepassing op de aanvraag daar het hemelwater dat valt op de nieuwe verharding als potentieel verontreinigd beschouwd wordt.

 

Toegankelijkheid: het besluit van de Vlaamse regering van 5 juni 2009 tot vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake toegankelijkheid.

De gewestelijke verordening toegankelijkheid is niet van toepassing op de aanvraag.

 

Omgevingstoets

Toetsing van de verenigbaarheid van het aangevraagde met de omgeving en de goede ruimtelijke ordening

Functionele inpasbaarheid – visueel-vormelijke elementen

In het noordwesten van een grootschalig industrieterrein, wordt op een reeds ontwikkeld blokveld een nieuwe warmterecuperatietank (roestvrijstaal) met een hoogte van circa 9 meter geplaatst. Op het dak wordt een leuning in gegalvaniseerd staal voorzien waardoor de totale hoogte circa 10 meter bedraagt. De tank wordt geplaatst in een nieuwe betonnen inkuiping met een oppervlakte van circa 61 m². Langs de zuidwestzijde wordt een gegalvaniseerd stalen platform geplaatst om de inkuiping te kunnen betreden.

De opstelling is identiek aan de bestaande tank aan de noordzijde van de nieuwe tank.

 

De nieuwe installatie draagt bij tot de verdere exploitatie van het bedrijf waardoor de aanvraag functioneel inpasbaar is.

 

Schaal - ruimtegebruik - bouwdichtheid

De aanvraag is in overeenstemming en verenigbaar met de ruimtelijke context van het havengebied waarbinnen deze aanvraag is gesitueerd.

 

Hinderaspecten – gezondheid – gebruiksgenot – veiligheid in het algemeen

De vergunningverlenende overheid heeft het advies ingewonnen van de Brandweerzone Antwerpen. Zij hebben een voorwaardelijk gunstig advies uitgebracht. Ook het college hecht belang aan dit advies.

 

Mobiliteitsimpact (onder andere toetsing parkeerbehoefte)

De aanvraag genereert geen bijkomende parkeerbehoefte en geen relevante toename van het aantal verkeersbewegingen. De impact van de aanvraag op de verkeerssituatie zal in de geplande situatie gelijkaardig zijn als de impact in de huidige situatie.

 


Toetsing van aanvaardbaarheid van de ingedeelde inrichtingen en activiteiten op het vlak van hinder en risico's voor de mens en het milieu

In de Butvar RB afdeling wordt polyvinylalcohol poeder omgezet tot polyvinylbutyralhars (PVB). Dit kunsthars wordt normaal in de Eastman-vestiging te Gent verwerkt tot een film, die gebruikt wordt bij de productie van veiligheidsglas. De huidige maximale vergunde productiecapaciteit is 45.000 ton/jaar, deze wordt gerealiseerd met 2 productielijnen op blok D3. Tevens is er een piloot installatie op blok D3 vergund om procesoptimalisaties te kunnen uittesten.

 

Met onderhavige aanvraag wenst men een verhoging van de vergunde productiecapaciteit tot 50.000 ton/jaar te bekomen. Door het implementeren van verschillende procesverbeteringen en het uitvoeren van een capaciteitsuitbreiding project zal de productiecapaciteit verhoogd kunnen worden. Het betreft:

- batchsizeverhoging;

- procesoptimalisaties;

- verbeteringen in de vernis-area;

- verbeteringen in de cycloon-area;

- pomp- en motorvergroting en nieuwe instrumentatie voor area’s: chilled water, wastanks en effluent

- roerderverbetering en nieuwe instrumentatie voor area’s: acetals, wastanks en slurrytanks ;

- upgrade van de bestaande transformatoren;

- plaatsen van effluent recuperatietank en bijhorende equipment.

 

Vergunningstechnisch omvat het project het bijplaatsen van airconditioning en een verhoging van de geïnstalleerde drijfkracht van een aantal toestellen (+ 28 kW). De geïnstalleerde drijfkracht van de toestellen voor het vervaardigen van kunststoffen neemt toe met 265 kW tot 5.562 kW. De 2 transformatoren van 2.000 kVA elk worden vervangen door 2 transformatoren van 4.000 kVA elk. Verder is de opslag van brandbare vloeistoffen niet meer aanwezig.

Er wordt opgemerkt wordt dat het behandelen van kunststoffen (vergund onder rubriek 23.2.2.a, 660 kW) werd vergeten in de rubriekentabel.

 

In het MER van 2018 werd rekening gehouden met de voorgaande capaciteitsuitbreiding naar 45.000 ton/jaar. De emissies naar de lucht werden voor butyraldehyde en stof respectievelijk begroot op 6,08 ton/jaar (11,7 mg/Nm³) en 1,19 ton/jaar (2,3 mg/Nm³).

Het aanvraagdossier bevat geen informatie aangaande de emissies van de verdere uitbreiding van de productiecapaciteit, noch voor emissies naar de lucht, noch voor overige emissies. Men duidt in het aanvraagdossier aan dat het project niet als een bijlage I, II of III project dient beschouwd te worden. Dit is niet correct, het project is m.e.r.-screeningsplichtig. De aanvraag dient informatie te bevatten over de toekomstige emissies (bij 50.000 ton/jaar), verder bouwend op de resultaten uit het MER (bij 45.000 ton/jaar).

 

Op 21 november 2022 bezorgde de exploitant een nieuwe projectinhoudversie waarin informatie wordt verstrekt aangaande de gaswasser, cycloonefficiëntie en geluidsproductie.

 

Om organische emissies naar de lucht te reduceren worden de afgassen van de procestanks naar een gaswasser gestuurd. Men verwacht dat de emissietijd en -hoeveelheid niet significant zal stijgen. Men argumenteert verder dat men met de huidige capaciteit ruim onder de norm blijft.

 

Specifiek om stofemissies te reduceren wordt de drooglucht door een stofafscheider (cycloon) geleid. Men verwacht dat de verhoging van het luchtdebiet door de capaciteitsverhoging gecompenseerd wordt door het verplaatsen van de cylcoon. Men geeft aan dat men zonder aanpassing nog altijd onder de norm zou blijven.

 

Naar geluidsimpact toe gaat het voornamelijk om het vervangen van motoren. Deze zijn wel iets zwaarder, maar zorgen volgens de exploitant niet in een significante stijging van geluid. Men verwacht geen geluidstoename. Men heeft contact gehad met een geluidsdeskundige, deze kan dit jaar geen studie meer uitvoeren.

 

Uit het MER van 2019 blijkt dat voor de bestaande installaties het effect als -1/-2 beoordeeld werd. Als milderende maatregel wordt in het MER aangegeven dat bij vervanging van de pompen, ventilatoren, koeltorens, motoren het noodzakelijk is dat strengere akoestische normen worden gehanteerd en geluidsarmere types geïnstalleerd worden. Het is aangewezen om als bijzondere voorwaarde op te leggen dat voor de nieuwe toestellen gekozen moeten worden voor geluidsarme types.

 

Het is aan de vergunningverlenende overheid om, op basis van alle onafhankelijk uitgebrachte deskundige adviezen, tot een gemotiveerde en integrale beslissing te komen.

 

Advies van het college

Gunstig advies te verlenen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning onder voorwaarde

 

Geadviseerde rubriek(en)

 

Rubriek

Omschrijving

Geadviseerd voor

7.11.1°h)

de fabricage van kunststofmaterialen (polymeren, kunstvezels, cellulosevezels);

+5.000 ton/jaar

12.2.2°

transformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van meer dan 1.000 kVA;

-2x 2.000 kVA

+2x 4.000 kVA

16.3.2°b)

koelinstallaties, luchtcompressoren, warmtepompen, airconditioningsinstallaties, en andere installaties voor het fysisch behandelen van gassen met een geïnstalleerde totale drijfkracht van meer dan 200 kW;

+28 kW

20.4.1.2°

chemische inrichtingen voor de productie van alkenen, alkeenderivaten, monomeren en polymeren (niet begrepen in rubriek 7.3) met een productiecapaciteit van 10 ton per jaar of meer;

+5.000 ton/jaar

23.1.1°c)

inrichtingen voor het vervaardigen van kunststoffen en van kunstmatige vezels met een geïnstalleerde totale drijfkracht van meer dan 200 kW.

+265 kW

 

Geadviseerde bijzondere milieuvoorwaarden

1. Voor de nieuwe toestellen moet gekozen worden voor geluidsarme types.

 

Juridische grond

Het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, het decreet houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en hun uitvoeringsbesluiten zijn van toepassing.

Regelgeving: bevoegdheid

Conform artikel 24 en 42 van het Omgevingsvergunningsdecreet heeft het college of de gemeentelijke omgevingsambtenaar de bevoegdheid advies uit te brengen voor de vergunningsaanvragen op haar grondgebied waarvoor de deputatie, de Vlaamse regering of de gewestelijke omgevingsambtenaar de bevoegde overheid is, tenzij:

 

  1. de aanvraag ingediend is door het betrokken college;
  2. de aanvraag louter betrekking heeft op mobiele of verplaatsbare ingedeelde inrichtingen of activiteiten.

 

Het college heeft op 17 november 2017 (jaarnummer 2017_CBS_08858) beslist om de adviesbevoegdheid op te nemen.

Fasering

Procedurestap

Datum

Ontvangst adviesvraag

6 oktober 2022

Start openbaar onderzoek

15 oktober 2022

Einde openbaar onderzoek

13 november 2022

Gemeenteraad voor wegenwerken

geen

Uiterste adviesdatum

25 november 2022

 

Onderzoek

De aanvraag werd onderworpen aan 1 openbaar onderzoek.

 

Ingediende bezwaarschriften en petitielijsten

 

Startdatum

Einddatum

Schriftelijke bezwaar-schriften

Schriftelijke gebundelde bezwaar-schriften

Petitie-lijsten

Digitale bezwaar-schriften

15 oktober 2022

13 november 2022

1

0

0

1

 

Bespreking van de bezwaren

Tijdens het openbaar onderzoek werd een digitaal bezwaarschrift ontvangen van PPS-Pipelines. Met dit bezwaarschrift reageert PPS-Pipelines op het schrijven van de stad in het kader van het openbaar onderzoek. Men stelt geen bezwaar te hebben tegen de vergunningsaanvraag.

 

Tevens werd een schrijven ontvangen van provincie Zeeland. Met dit schrijven reageert de provincie Zeeland op het schrijven van de stad in het kader van het openbaar onderzoek. Men uit geen bezwaar tegen de vergunningsaanvraag.

 

Informatievergadering

Een informatievergadering was niet vereist en werd niet gehouden.

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college beslist een gunstig advies, zoals geformuleerd in de argumentatie, te geven op de aanvraag, onder volgende voorwaarde

 

Geadviseerde bijzondere milieuvoorwaarden

1. Voor de nieuwe toestellen moet gekozen worden voor geluidsarme types.

 

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.