Terug
Gepubliceerd op 21/12/2022

2022_DRBE_00076 - Ondersteuning - Afwijking termijnen reglementen – Cyberaanval - Goedkeuring

districtsraad Berchem
di 20/12/2022 - 20:00 raadzaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Lieselot Keymis, voorzitter districtsraad; Arnold Peeters, districtsraadslid; Ria Vermeulen, districtsraadslid; Ilse Jacques, districtsraadslid; Evi Van der Planken, districtsburgemeester; Erkan Ozturk, districtsraadslid; Jan Poppe, districtsraadslid; Kris Gysels, districtsschepen; Buket Karaca, districtsschepen; Lucienne Verbraeken, districtsraadslid; Janick Doré, districtsschepen; Willem-Frederik Schiltz, districtsraadslid; Clara Willemse, districtsraadslid; Jan Dedecker, districtsraadslid; Henri Van Herpen, districtsraadslid; Conny Budts, districtsraadslid; Evi Cuypers, Districtsraadslid; Johan Malcorps, districtsraadslid; Luc Vanlaerhoven, districtsraadslid; Steven Liekens, districtsraadslid; Ann De Potter, districtssecretaris; Marieke Janssens, waarnemend districtssecretaris

Verontschuldigd

Ronny De Bie, districtsraadslid; Bruno De Saegher, districtsschepen; Luc Van de Weyer, districtsraadslid; Yao Issifou, Districtsraadslid; Jan Depover, districtsraadslid

Secretaris

Ann De Potter, districtssecretaris

Voorzitter

Lieselot Keymis, voorzitter districtsraad
2022_DRBE_00076 - Ondersteuning - Afwijking termijnen reglementen – Cyberaanval - Goedkeuring 2022_DRBE_00076 - Ondersteuning - Afwijking termijnen reglementen – Cyberaanval - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

De stad Antwerpen werd recent getroffen door een cyberaanval.

Argumentatie

Omwille van de cyberaanval is de digitale dienstverlening van de stad Antwerpen (inclusief district Berchem) verstoord. Diverse toepassingen zijn geïmpacteerd, onder meer de toepassing waarmee aanvragen ingediend worden voor het verkrijgen van (financiële) ondersteuning van het district. Ook de verwerking van de aanvragen gebeurt door de districtsadministratie in deze toepassing.

Omwille van bovenstaande kunnen aanvragen mogelijk niet tijdig ingediend of verwerkt worden in overeenstemming met de voorziene bepalingen rond termijnen in de ondersteuningsreglementen. Aan de districtsraad wordt daarom voorgesteld om tijdelijke afwijkingen op de ondersteuningsreglementen van het district Berchem toe te staan.

Juridische grond

De wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen.

Het Kaderbesluit basisprincipes ondersteuningsbeleid zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 26 oktober 2020 (jaarnummer 595).

Regelgeving: bevoegdheid

In het gemeenteraadsbesluit van 29 mei 2017 (jaarnummer 300) werden de bevoegdheden van de districtsraden vastgelegd. Artikel 6 bepaalt onder meer dat de districtsraad bevoegd is voor reglementen voor het ondersteunen van activiteiten, projecten en verenigingen (participatie en verenigingsleven).

Besluit

De districtsraad Berchem keurt eenparig het volgende besluit goed.
De districtsraad berchem beslist:

Artikel 1

De districtsraad keurt goed dat, in het geval de huidige cyberaanval het indienen van aanvragen verhindert of de verwerking ervan vertraagt, er afgeweken wordt van de termijnen voorzien in de ondersteuningsreglementen van het district Berchem totdat de reguliere werking kan worden hervat.

Artikel 2

De districtsraad keurt goed dat, in het geval door de huidige cyberaanval de online-toepassingen van Stad Antwerpen niet beschikbaar zijn, ondersteuningsaanvragen op alternatieve wijze kunnen worden ingediend.

Artikel 3

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.