Terug
Gepubliceerd op 25/01/2023

Notulen  districtsraad Berchem

di 20/12/2022 - 20:00 raadzaal

Samenstelling

Aanwezig

Lieselot Keymis, voorzitter districtsraad; Arnold Peeters, districtsraadslid; Ria Vermeulen, districtsraadslid; Ilse Jacques, districtsraadslid; Evi Van der Planken, districtsburgemeester; Erkan Ozturk, districtsraadslid; Jan Poppe, districtsraadslid; Kris Gysels, districtsschepen; Buket Karaca, districtsschepen; Lucienne Verbraeken, districtsraadslid; Janick Doré, districtsschepen; Willem-Frederik Schiltz, districtsraadslid; Clara Willemse, districtsraadslid; Jan Dedecker, districtsraadslid; Henri Van Herpen, districtsraadslid; Conny Budts, districtsraadslid; Evi Cuypers, Districtsraadslid; Johan Malcorps, districtsraadslid; Luc Vanlaerhoven, districtsraadslid; Steven Liekens, districtsraadslid; Ann De Potter, districtssecretaris; Marieke Janssens, waarnemend districtssecretaris

Verontschuldigd

Ronny De Bie, districtsraadslid; Bruno De Saegher, districtsschepen; Luc Van de Weyer, districtsraadslid; Yao Issifou, Districtsraadslid; Jan Depover, districtsraadslid

Secretaris

Ann De Potter, districtssecretaris

Voorzitter

Lieselot Keymis, voorzitter districtsraad

Agendapunten

HD 1.

2022_DRBE_00076 - Ondersteuning - Afwijking termijnen reglementen – Cyberaanval - Goedkeuring

Aanvaard tot de zitting als hoogdringend agendapunt

Samenstelling

Aanwezig
Lieselot Keymis, voorzitter districtsraad; Arnold Peeters, districtsraadslid; Ria Vermeulen, districtsraadslid; Ilse Jacques, districtsraadslid; Evi Van der Planken, districtsburgemeester; Erkan Ozturk, districtsraadslid; Jan Poppe, districtsraadslid; Kris Gysels, districtsschepen; Buket Karaca, districtsschepen; Lucienne Verbraeken, districtsraadslid; Janick Doré, districtsschepen; Willem-Frederik Schiltz, districtsraadslid; Clara Willemse, districtsraadslid; Jan Dedecker, districtsraadslid; Henri Van Herpen, districtsraadslid; Conny Budts, districtsraadslid; Evi Cuypers, Districtsraadslid; Johan Malcorps, districtsraadslid; Luc Vanlaerhoven, districtsraadslid; Steven Liekens, districtsraadslid; Ann De Potter, districtssecretaris; Marieke Janssens, waarnemend districtssecretaris
Verontschuldigd
Ronny De Bie, districtsraadslid; Bruno De Saegher, districtsschepen; Luc Van de Weyer, districtsraadslid; Yao Issifou, Districtsraadslid; Jan Depover, districtsraadslid
Secretaris
Ann De Potter, districtssecretaris
Voorzitter
Lieselot Keymis, voorzitter districtsraad
HD 1.

2022_DRBE_00076 - Ondersteuning - Afwijking termijnen reglementen – Cyberaanval - Goedkeuring

2022_DRBE_00076 - Ondersteuning - Afwijking termijnen reglementen – Cyberaanval - Goedkeuring
HD 1.

2022_DRBE_00076 - Ondersteuning - Afwijking termijnen reglementen – Cyberaanval - Goedkeuring

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Lieselot Keymis, voorzitter districtsraad; Arnold Peeters, districtsraadslid; Ria Vermeulen, districtsraadslid; Ilse Jacques, districtsraadslid; Evi Van der Planken, districtsburgemeester; Erkan Ozturk, districtsraadslid; Jan Poppe, districtsraadslid; Kris Gysels, districtsschepen; Buket Karaca, districtsschepen; Lucienne Verbraeken, districtsraadslid; Janick Doré, districtsschepen; Willem-Frederik Schiltz, districtsraadslid; Clara Willemse, districtsraadslid; Jan Dedecker, districtsraadslid; Henri Van Herpen, districtsraadslid; Conny Budts, districtsraadslid; Evi Cuypers, Districtsraadslid; Johan Malcorps, districtsraadslid; Luc Vanlaerhoven, districtsraadslid; Steven Liekens, districtsraadslid; Ann De Potter, districtssecretaris; Marieke Janssens, waarnemend districtssecretaris
Verontschuldigd
Ronny De Bie, districtsraadslid; Bruno De Saegher, districtsschepen; Luc Van de Weyer, districtsraadslid; Yao Issifou, Districtsraadslid; Jan Depover, districtsraadslid
Secretaris
Ann De Potter, districtssecretaris
Voorzitter
Lieselot Keymis, voorzitter districtsraad
HD 1.

2022_DRBE_00076 - Ondersteuning - Afwijking termijnen reglementen – Cyberaanval - Goedkeuring

2022_DRBE_00076 - Ondersteuning - Afwijking termijnen reglementen – Cyberaanval - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

De stad Antwerpen werd recent getroffen door een cyberaanval.

Argumentatie

Omwille van de cyberaanval is de digitale dienstverlening van de stad Antwerpen (inclusief district Berchem) verstoord. Diverse toepassingen zijn geïmpacteerd, onder meer de toepassing waarmee aanvragen ingediend worden voor het verkrijgen van (financiële) ondersteuning van het district. Ook de verwerking van de aanvragen gebeurt door de districtsadministratie in deze toepassing.

Omwille van bovenstaande kunnen aanvragen mogelijk niet tijdig ingediend of verwerkt worden in overeenstemming met de voorziene bepalingen rond termijnen in de ondersteuningsreglementen. Aan de districtsraad wordt daarom voorgesteld om tijdelijke afwijkingen op de ondersteuningsreglementen van het district Berchem toe te staan.

Juridische grond

De wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen.

Het Kaderbesluit basisprincipes ondersteuningsbeleid zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 26 oktober 2020 (jaarnummer 595).

Regelgeving: bevoegdheid

In het gemeenteraadsbesluit van 29 mei 2017 (jaarnummer 300) werden de bevoegdheden van de districtsraden vastgelegd. Artikel 6 bepaalt onder meer dat de districtsraad bevoegd is voor reglementen voor het ondersteunen van activiteiten, projecten en verenigingen (participatie en verenigingsleven).

Besluit

De districtsraad Berchem keurt eenparig het volgende besluit goed.
De districtsraad berchem beslist:

Artikel 1

De districtsraad keurt goed dat, in het geval de huidige cyberaanval het indienen van aanvragen verhindert of de verwerking ervan vertraagt, er afgeweken wordt van de termijnen voorzien in de ondersteuningsreglementen van het district Berchem totdat de reguliere werking kan worden hervat.

Artikel 2

De districtsraad keurt goed dat, in het geval door de huidige cyberaanval de online-toepassingen van Stad Antwerpen niet beschikbaar zijn, ondersteuningsaanvragen op alternatieve wijze kunnen worden ingediend.

Artikel 3

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.
3.

2022_DRBE_00070 - District Berchem. Karel Coggestraat - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Lieselot Keymis, voorzitter districtsraad; Arnold Peeters, districtsraadslid; Ria Vermeulen, districtsraadslid; Ilse Jacques, districtsraadslid; Evi Van der Planken, districtsburgemeester; Erkan Ozturk, districtsraadslid; Jan Poppe, districtsraadslid; Kris Gysels, districtsschepen; Buket Karaca, districtsschepen; Lucienne Verbraeken, districtsraadslid; Janick Doré, districtsschepen; Willem-Frederik Schiltz, districtsraadslid; Clara Willemse, districtsraadslid; Jan Dedecker, districtsraadslid; Henri Van Herpen, districtsraadslid; Conny Budts, districtsraadslid; Evi Cuypers, Districtsraadslid; Johan Malcorps, districtsraadslid; Luc Vanlaerhoven, districtsraadslid; Steven Liekens, districtsraadslid; Ann De Potter, districtssecretaris; Marieke Janssens, waarnemend districtssecretaris
Verontschuldigd
Ronny De Bie, districtsraadslid; Bruno De Saegher, districtsschepen; Luc Van de Weyer, districtsraadslid; Yao Issifou, Districtsraadslid; Jan Depover, districtsraadslid
Secretaris
Ann De Potter, districtssecretaris
Voorzitter
Lieselot Keymis, voorzitter districtsraad
3.

2022_DRBE_00070 - District Berchem. Karel Coggestraat - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

2022_DRBE_00070 - District Berchem. Karel Coggestraat - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten
Aanleiding en context

De Karel Coggestraat in het district Berchem:

 • behoort tot het beheer van de stad Antwerpen;
 • heeft een aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer dat goedgekeurd werd door het het college op 3 juni 2022 (jaarnummer 4555);     
 • maakt deel uit van een goedgekeurde zone 30, gekend als "Het Rooi-Veldekens";   
 • maakt deel uit van het reglement "Parkeren met beperkte parkeertijd binnen de Singel en in de 20ste-eeuwse gordel" met het oog op het betalend- en bewonersparkeren en/of het residentieel parkeren met parkeerschijf en bewonerskaart.
De stad Antwerpen krijgt regelmatig aanvragen van bewoners om markeringen aan te brengen ter hoogte van hun in- of uitrit omdat geparkeerde voertuigen net niet vóór hun in- of uitrit staan geparkeerd. Deze situatie bemoeilijkt het in- en uitrijden zodat dit het manoeuvreren dikwijls onmogelijk maakt.
Op 5 december 2014 (jaarnummer 12435) keurde het college de beleidslijn ‘hinderlijk parkeren aan inritten’ goed.
Op 9 oktober 2015 (jaarnummer 8410) keurde het college de aanpassing van de beleidslijn ‘hinderlijk parkeren aan inritten’ goed.
Op 3 april 2020 (jaarnummer 3182) besliste het college om de beleidslijn ‘hinderlijk parkeren aan inritten’ met onmiddellijke ingang stop te zetten. Uit de analyse van de aanvragen en meldingen voor de periode 2018 - 2019 (tot en met september) bleek dat de oorspronkelijke doelstellingen van de maatregel 'de bereikbaarheid van deze garages en inritten bevorderen en de parkeerdruk verminderen’ niet langer bereikt werden. Ad-hoc aanvragen rond extra inrichting bij hinderlijk parkeren aan inritten blijven evenwel mogelijk. Inkomende dossiers worden nu apart bekeken. De Karel Coggestraat 55 is één van de inkomende dossiers.
Op 23 februari 2022 werd een aanvraag over hinderlijk parkeren ingediend voor markeringen aan een inrit in de Karel Coggestraat ter hoogte van huisnummer 55. Naar aanleiding van deze aanvraag heeft Mobiliteit en Parkeren Antwerpen (MPA) de situatie onderzocht. MPA stelt voor om te opteren voor markeringen aan de inrit van de aanvrager. Links en rechts van de inrit ter hoogte van huisnummer 55 worden er volwaardige verdrijvingsvlakken aangebracht.
Argumentatie
Een aangepast aanvullend verkeersreglement wordt opgesteld:
 • links en rechts van de inrit ter hoogte van huisnummer 55 worden er volwaardige verdrijvingsvlakken aangebracht (artikel 5).
De parkeerbalans blijft ongewijzigd.
Juridische grond
 • Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie van het wegverkeer;
 • Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement betreffende de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
 • Ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
 • Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Gemeenteraadsbesluit van 16 december 2019 (jaarnummer 760) waarbij de gewijzigde statuten van Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG werden goedgekeurd;
 • Artikel 56 van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017;
 • Collegebesluit van 24 februari 2017 (jaarnummer 1853) waarin de werkwijze voor het opmaken van de verkeersadviezen voor heraanleg openbaar domein, aanvullende verkeersreglementen en proefopstellingen werden vastgesteld.
Regelgeving: bevoegdheid
Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4464) werden de principes en werkkaders bevestigd, die van toepassing zijn op de districtscolleges en districtsraden voor de uitvoering van hun bevoegdheden. Het college besliste om bij de goedkeuring van een aanvullend verkeersreglement, voorafgaandelijk aan de beslissing, telkens advies te vragen aan het betrokken district.
Algemene financiële opmerkingen
De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling zal de nodige signalisatie zelf plaatsen met materiaal uit eigen voorraad. Er zijn dus geen rechtstreekse financiële gevolgen.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2BER01 - Berchem is een actief, bewust en leefbaar district
2BER0104 - Berchem maakt maximaal gebruik van haar adviesbevoegdheid
2BER010401 - Berchem is een bereikbaar district

Besluit

De districtsraad Berchem keurt eenparig het volgende besluit goed.
De districtsraad berchem beslist:

Artikel 1

De districtsraad geeft gunstig advies over het ontwerp van een aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer voor de Karel Coggestraat in het district Berchem, ter vervanging van het aanvullend reglement, goedgekeurd in het college van 3 juni 2022 (jaarnummer 4555).

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.
1.

2022_DRBE_00071 - Ondersteuning - Jeugd - Reglement ondersteuning energiekosten jeugdverenigingen - Goedkeuring

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Lieselot Keymis, voorzitter districtsraad; Arnold Peeters, districtsraadslid; Ria Vermeulen, districtsraadslid; Ilse Jacques, districtsraadslid; Evi Van der Planken, districtsburgemeester; Erkan Ozturk, districtsraadslid; Jan Poppe, districtsraadslid; Kris Gysels, districtsschepen; Buket Karaca, districtsschepen; Lucienne Verbraeken, districtsraadslid; Janick Doré, districtsschepen; Willem-Frederik Schiltz, districtsraadslid; Clara Willemse, districtsraadslid; Jan Dedecker, districtsraadslid; Henri Van Herpen, districtsraadslid; Conny Budts, districtsraadslid; Evi Cuypers, Districtsraadslid; Johan Malcorps, districtsraadslid; Luc Vanlaerhoven, districtsraadslid; Steven Liekens, districtsraadslid; Ann De Potter, districtssecretaris; Marieke Janssens, waarnemend districtssecretaris
Verontschuldigd
Ronny De Bie, districtsraadslid; Bruno De Saegher, districtsschepen; Luc Van de Weyer, districtsraadslid; Yao Issifou, Districtsraadslid; Jan Depover, districtsraadslid
Secretaris
Ann De Potter, districtssecretaris
Voorzitter
Lieselot Keymis, voorzitter districtsraad
1.

2022_DRBE_00071 - Ondersteuning - Jeugd - Reglement ondersteuning energiekosten jeugdverenigingen - Goedkeuring

2022_DRBE_00071 - Ondersteuning - Jeugd - Reglement ondersteuning energiekosten jeugdverenigingen - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten
Aanleiding en context

Op 26 oktober 2020 (jaarnummer 595) keurde de gemeenteraad het Kaderbesluit Basisprincipes Ondersteuningsbeleid goed.

Argumentatie

District Berchem wil de nieuwe noden van de vrijwillige jeugdverenigingen ten gevolge van de energiecrisis ondersteunen.

Het reglement gaat in op 01 januari 2023 en eindigt op 30 juni 2023.

Juridische grond

De wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen.

Het Kaderbesluit basisprincipes ondersteuningsbeleid zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 26 oktober 2020 (jaarnummer 595}.

Regelgeving: bevoegdheid

Binnengemeentelijke decentralisatie

In het gemeenteraadsbesluit van 29 mei 2017 (jaarnummer 300) werden de bevoegdheden van de districtsraden vastgelegd. Artikel 4 bepaalt dat de districtsraad bevoegd is voor lokaal jeugdbeleid.

Algemene financiële opmerkingen

De middelen bevinden zich op onderstaande boekingsadres(sen) in het meerjarenplan:

Budgetplaats: 5011000000
budgetpositie: 6496500 of 6496800
functiegebied: 2BER010103A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: intern
begrotingsprogramma: 2BE090750
budgetperiode: 2300

Adviezen
Jeugdraad Berchem Gunstig advies

Besluit

De districtsraad Berchem keurt eenparig het volgende besluit goed.
De districtsraad berchem beslist:

Artikel 1

De districtsraad keurt het reglement ondersteuning energiekosten jeugdverenigingen goed, met een looptijd van 01 januari 2023 tot en met 30 juni 2023.


Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.
2.

2022_DRBE_00072 - District Berchem. De Villegasstraat - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Lieselot Keymis, voorzitter districtsraad; Arnold Peeters, districtsraadslid; Ria Vermeulen, districtsraadslid; Ilse Jacques, districtsraadslid; Evi Van der Planken, districtsburgemeester; Erkan Ozturk, districtsraadslid; Jan Poppe, districtsraadslid; Kris Gysels, districtsschepen; Buket Karaca, districtsschepen; Lucienne Verbraeken, districtsraadslid; Janick Doré, districtsschepen; Willem-Frederik Schiltz, districtsraadslid; Clara Willemse, districtsraadslid; Jan Dedecker, districtsraadslid; Henri Van Herpen, districtsraadslid; Conny Budts, districtsraadslid; Evi Cuypers, Districtsraadslid; Johan Malcorps, districtsraadslid; Luc Vanlaerhoven, districtsraadslid; Steven Liekens, districtsraadslid; Ann De Potter, districtssecretaris; Marieke Janssens, waarnemend districtssecretaris
Verontschuldigd
Ronny De Bie, districtsraadslid; Bruno De Saegher, districtsschepen; Luc Van de Weyer, districtsraadslid; Yao Issifou, Districtsraadslid; Jan Depover, districtsraadslid
Secretaris
Ann De Potter, districtssecretaris
Voorzitter
Lieselot Keymis, voorzitter districtsraad
2.

2022_DRBE_00072 - District Berchem. De Villegasstraat - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

2022_DRBE_00072 - District Berchem. De Villegasstraat - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten
Aanleiding en context

De De Villegasstraat in het district Berchem: 

 • behoort tot het beheer van de stad Antwerpen; 
 • heeft een aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer dat goedgekeurd werd door het college van 12 april 2019 (jaarnummer 3293); 
 • maakt deel uit van een goedgekeurde zone 30, gekend als “Omgeving Boomgaardstraat”; 
 • maakt deel uit van het reglement "Parkeren met beperkte parkeertijd binnen de Singel en in de 20ste-eeuwse gordel" met het oog op het betalend- en bewonersparkeren en/of het residentieel parkeren met parkeerschijf en bewonerskaart.
De rijbaanbreedte van de De Villegasstraat is te smal om het tweerichtingsverkeer vlot te laten verlopen. Door de gewijzigde situatie op het kruispunt van de Uitbreidingsstraat met de Grote Steenweg kunnen er tevens geen marktwagens meer aanrijden vanaf deze zijde in de De Villegasstraat. Daardoor vervalt de nood aan dubbelrichtingsverkeer in het straatsegment tussen de Vredestraat en Uitbreidingstraat. 

Na onderzoek, stelt de bedrijfseenheid Stadsontwikkeling (afdeling Mobiliteit) voor om het beperkt enkelrichtingsverkeer in te voeren in de richting van de Uitbreidingstraat.

Argumentatie
Een aangepast aanvullend verkeersreglement wordt opgesteld: 
 • het eenrichtingsverkeer, uitgezonderd voor fietsers en bestuurders van speedpedelecs, wordt ingevoerd in het gedeelte begrepen tussen de Vredestraat en de Uitbreidingstraat met toegelaten rijrichting naar de Uitbreidingstraat (artikel 1).
  Door het invoeren van het beperkt eenrichtingsverkeer in het straatsegment tussen de Vredestraat en de Uitbreidingstraat met toegelaten rijrichting naar de Uitbreidingstraat, stelt het probleem van kruisende voertuigen zich niet langer en verloopt de doorstroming van het verkeer vlotter en veiliger.
De parkeerbalans blijft ongewijzigd.
Juridische grond
 • Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie van het wegverkeer;
 • Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement betreffende de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
 • Ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
 • Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Gemeenteraadsbesluit van 16 december 2019 (jaarnummer 760) waarbij de statuten van Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG werden goedgekeurd;
 • Artikel 56 van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017;
 • Collegebesluit van 24 februari 2017 (jaarnummer 1853) waarin de werkwijze voor het opmaken van de verkeersadviezen voor heraanleg openbaar domein, aanvullende verkeersreglementen en proefopstellingen werden vastgesteld.
Regelgeving: bevoegdheid
Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4464) werden de principes en werkkaders bevestigd, die van toepassing zijn op de districtscolleges en districtsraden voor de uitvoering van hun bevoegdheden. Het college besliste om bij de goedkeuring van een aanvullend verkeersreglement, voorafgaandelijk aan de beslissing, telkens advies te vragen aan het betrokken district.
Algemene financiële opmerkingen
De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling zal de nodige signalisatie zelf plaatsen met materiaal uit eigen voorraad. Er zijn dus geen rechtstreekse financiële gevolgen.
Adviezen
Verkeerspolitie, advies van 18 november 2022 Gunstig advies

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2BER01 - Berchem is een actief, bewust en leefbaar district
2BER0104 - Berchem maakt maximaal gebruik van haar adviesbevoegdheid
2BER010401 - Berchem is een bereikbaar district

Besluit

De districtsraad Berchem keurt eenparig het volgende besluit goed.
De districtsraad berchem beslist:

Artikel 1

De districtsraad geeft gunstig advies over het ontwerp van een aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer voor de De Villegasstraat in het district Berchem, ter vervanging van het aanvullend reglement, goedgekeurd in het college van 12 april 2019 (jaarnummer 3293).

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.
4.

2022_DRBE_00073 - District Berchem. Waterloostraat - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Lieselot Keymis, voorzitter districtsraad; Arnold Peeters, districtsraadslid; Ria Vermeulen, districtsraadslid; Ilse Jacques, districtsraadslid; Evi Van der Planken, districtsburgemeester; Erkan Ozturk, districtsraadslid; Jan Poppe, districtsraadslid; Kris Gysels, districtsschepen; Buket Karaca, districtsschepen; Lucienne Verbraeken, districtsraadslid; Janick Doré, districtsschepen; Willem-Frederik Schiltz, districtsraadslid; Clara Willemse, districtsraadslid; Jan Dedecker, districtsraadslid; Henri Van Herpen, districtsraadslid; Conny Budts, districtsraadslid; Evi Cuypers, Districtsraadslid; Johan Malcorps, districtsraadslid; Luc Vanlaerhoven, districtsraadslid; Steven Liekens, districtsraadslid; Ann De Potter, districtssecretaris; Marieke Janssens, waarnemend districtssecretaris
Verontschuldigd
Ronny De Bie, districtsraadslid; Bruno De Saegher, districtsschepen; Luc Van de Weyer, districtsraadslid; Yao Issifou, Districtsraadslid; Jan Depover, districtsraadslid
Secretaris
Ann De Potter, districtssecretaris
Voorzitter
Lieselot Keymis, voorzitter districtsraad
4.

2022_DRBE_00073 - District Berchem. Waterloostraat - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

2022_DRBE_00073 - District Berchem. Waterloostraat - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten
Aanleiding en context
De Waterloostraat in het district Berchem:
 • behoort tot het beheer van stad Antwerpen;
 • heeft een aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer dat goedgekeurd werd door het college op 4 november 2016 (jaarnummer 9698);
 • maakt deel uit van een goedgekeurde zone 30, gekend als "Omgeving Zurenborg";
 • maakt deel uit van het reglement "Parkeren met beperkte parkeertijd binnen de Singel en in de 20ste-eeuwse gordel" met het oog op het betalend- en bewonersparkeren en/of het residentieel parkeren met parkeerschijf en bewonerskaart. 
Op 9 oktober 2022 werd een aanvraag ingediend door een bewoner om een voorbehouden parkeerplaats voor personen met een handicap te verwijderen.

Uit verder onderzoek ter plaatse bleek tevens dat het huidige aanvullend verkeersreglement niet overeenstemt met de reële toestand.

Argumentatie
Een aangepast aanvullend verkeersreglement wordt opgesteld: 
 • de voorbehouden parkeerplaats voor personen met een handicap ter hoogte van het huisnummer 18 wordt verwijderd. Uit onderzoek blijkt dat de plaats niet langer gebruikt wordt door de oorspronkelijke aanvrager;
 • de oversteekplaats ter hoogte van de Guldenvliesstraat wordt opgenomen in het reglement (artikel 1).
De parkeerbalans blijft ongewijzigd.
Juridische grond
 • Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie van het wegverkeer;
 • Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement betreffende de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
 • Ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
 • Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Gemeenteraadsbesluit van 16 december 2019 (jaarnummer 760) waarbij de gewijzigde statuten van Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG werden goedgekeurd;
 • Artikel 56 van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017;
 • Collegebesluit van 24 februari 2017 (jaarnummer 1853) waarin de werkwijze voor het opmaken van de verkeersadviezen voor heraanleg openbaar domein, aanvullende verkeersreglementen en proefopstellingen werden vastgesteld;
 • Ministeriële rondzendbrief van 3 april 2001 betreffende parkeerplaatsen, voorbehouden voor personen met een handicap;
 • Collegebesluit van 19 december 2001 (jaarnummer 13659) met de richtlijnen voor het inrichten van voorbehouden parkeerplaatsen voor personen met een handicap;
 • Ministeriële rondzendbrief van 25 april 2003 betreffende parkeerplaatsen, voorbehouden voor personen met een handicap;
 • Collegebesluit van 6 juli 2007 (jaarnummer 8652) betreffende parkeerplaatsen voorbehouden voor personen met een handicap.
Regelgeving: bevoegdheid
Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4464) werden de principes en werkkaders bevestigd, die van toepassing zijn op de districtscolleges en districtsraden voor de uitvoering van hun bevoegdheden. Het college besliste om bij de goedkeuring van een aanvullend verkeersreglement, voorafgaandelijk aan de beslissing, telkens advies te vragen aan het betrokken district.
Algemene financiële opmerkingen
De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling zal de nodige signalisatie zelf plaatsen met materiaal uit eigen voorraad. Er zijn dus geen rechtstreekse financiële gevolgen.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2BER01 - Berchem is een actief, bewust en leefbaar district
2BER0104 - Berchem maakt maximaal gebruik van haar adviesbevoegdheid
2BER010401 - Berchem is een bereikbaar district

Besluit

De districtsraad Berchem keurt eenparig het volgende besluit goed.
De districtsraad berchem beslist:

Artikel 1

De districtsraad geeft gunstig advies over het ontwerp van een aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer voor de Waterloostraat in de district Berchem, ter vervanging van het aanvullend reglement, goedgekeurd in het college van 4 november 2016 (jaarnummer 9698).

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.
5.

2022_DRBE_00074 - District Berchem - Aanvullend verkeersreglement met gebiedsdekkende maatregelen. Publieke snellaadpalen. Advies - Goedkeuring

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Lieselot Keymis, voorzitter districtsraad; Arnold Peeters, districtsraadslid; Ria Vermeulen, districtsraadslid; Ilse Jacques, districtsraadslid; Evi Van der Planken, districtsburgemeester; Erkan Ozturk, districtsraadslid; Jan Poppe, districtsraadslid; Kris Gysels, districtsschepen; Buket Karaca, districtsschepen; Lucienne Verbraeken, districtsraadslid; Janick Doré, districtsschepen; Willem-Frederik Schiltz, districtsraadslid; Clara Willemse, districtsraadslid; Jan Dedecker, districtsraadslid; Henri Van Herpen, districtsraadslid; Conny Budts, districtsraadslid; Evi Cuypers, Districtsraadslid; Johan Malcorps, districtsraadslid; Luc Vanlaerhoven, districtsraadslid; Steven Liekens, districtsraadslid; Ann De Potter, districtssecretaris; Marieke Janssens, waarnemend districtssecretaris
Verontschuldigd
Ronny De Bie, districtsraadslid; Bruno De Saegher, districtsschepen; Luc Van de Weyer, districtsraadslid; Yao Issifou, Districtsraadslid; Jan Depover, districtsraadslid
Secretaris
Ann De Potter, districtssecretaris
Voorzitter
Lieselot Keymis, voorzitter districtsraad
5.

2022_DRBE_00074 - District Berchem - Aanvullend verkeersreglement met gebiedsdekkende maatregelen. Publieke snellaadpalen. Advies - Goedkeuring

2022_DRBE_00074 - District Berchem - Aanvullend verkeersreglement met gebiedsdekkende maatregelen. Publieke snellaadpalen. Advies - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten
Aanleiding en context

Het bestuursakkoord ‘De Grote Verbinding’ (goedgekeurd door de gemeenteraad op 28 januari 2019, jaarnummer 42) wil inzetten op uitbreiden van het aantal laadpunten. In resolutie 22 staat dat het stadsbestuur “het netwerk van laadpunten voor elektrische voertuigen verder wil uitbreidenâ€�. 

Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG (hierna MPA AG) publiceerde op 11 februari 2021 een bestek voor 'het leveren, installeren en exploiteren van publiek toegankelijke, normale laadinfrastructuur en/of snellaadinfrastructuur voor elektrische voertuigen in de stad Antwerpen’. 

Op 24 augustus 2021 (jaarnummer 219) besliste het directiecomité van MPA AG om de concessieovereenkomst voor het leveren, installeren en exploiteren van publiek toegankelijke snellaadinfrastructuur voor elektrische voertuigen in de stad Antwerpen (perceel 2), af te sluiten tussen MPA AG en Total Belgium nv, ondernemingsnummer 0403.063.902).

De eerste locatie voor een snellaadstation met meerdere snellaadpalen voor het district Berchem wordt nu ter advies voorgelegd.

Argumentatie

Er wordt gekozen om meerdere snellaadpalen op één locatie in te richten zodanig dat de gebruikers van elektrische voertuigen meer zekerheid hebben over de mogelijkheid om te laden op die locatie. Bij een snellaadpaal kan er afhankelijk van het type wagen op 20 à 30 minuten een aanzienlijke hoeveelheid kWh en dus rijbereik worden bijgeladen om verder te kunnen rijden. De snellaadpalen zijn dan ook een ideale aanvulling op de gewone laadpalen waar de wagen lange tijd geconnecteerd moet zijn om op te laden. 

De locaties voor snellaadstations worden zo gekozen dat ze langs de Singel en andere grote verbindingswegen van Antwerpen liggen. Op die manier kunnen gebruikers van elektrische voertuigen gemakkelijk hun wagen bijladen, zonder extra verkeer in de woonwijken te creëren. Er wordt hierbij gekozen voor een logisch netwerk van locaties verspreid over de stad en haar districten.

MPA AG en de bedrijfseenheid Stadsontwikkeling/Publieke Ruimte hebben de locatie samen met Total onderzocht (voorwaarden, locatiebepaling, advies netaansluiting, enzovoort) en stellen voor een publiek snellaadstation te plaatsen op de parkeerpocket van de Uitbreidingstraat ter hoogte van huisnummer 180.

Er wordt voorgesteld om vier snellaadpalen te plaatsen die samen acht oplaadplaatsen voor elektrische wagens kunnen bedienen. Om dit snellaadstation van voldoende stroom te voorzien, is er nood aan het installeren van een hoogspanningscabine. Deze cabine zal kwalitatief worden afgewerkt met houten bekleding en er worden fietsbeugels naast geplaatst. 

De voorbehouden parkeerplaatsen zijn iets breder dan standaard parkeerplaatsen zodat er ruimte is om te manoeuvreren met de oplaadkabel die een stuk dikker en stugger is dan bij een normale laadpaal. Op deze manier is er ook meer plaats om de parkeerplaatsen in en uit te rijden tussen andere wagens die aan het laden zijn en verbonden zijn met een oplaadkabel.

De snellaadpalen worden door de concessiehouder Total Belgium nv (ondernemingsnummer 0403.063.902) geplaatst en geëxploiteerd.
Er wordt verwacht dat in een volgende fase parkeersensoren zullen worden voorzien in de parkeervakken zoals voorzien in de concessieovereenkomst.

De parkeerbalans daalt met drie plaatsen, 11 gewone parkeerplaatsen worden omgevormd tot acht ruimere plaatsen voorbehouden voor elektrisch laden.

Juridische grond
 • Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie van het wegverkeer;
 • Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement betreffende de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
 • Ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
 • Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Gemeenteraadsbesluit van 16 december 2019 (jaarnummer 760) waarbij de gewijzigde statuten van Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG werden goedgekeurd; 
 • Artikel 56 van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017;
 • Collegebesluit van 24 februari 2017 (jaarnummer 1853) waarin de werkwijze voor het opmaken van de verkeersadviezen voor heraanleg openbaar domein, aanvullende verkeersreglementen en proefopstellingen werden vastgesteld.
Regelgeving: bevoegdheid

Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4464) werden de principes en werkkaders bevestigd, die van toepassing zijn op de districtscolleges en districtsraden voor de uitvoering van hun bevoegdheden. Het college besliste om bij de goedkeuring van een aanvullend verkeersreglement, voorafgaandelijk aan de beslissing, telkens advies te vragen aan het betrokken district.

Algemene financiële opmerkingen
De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling zal de nodige signalisatie zelf plaatsen met materiaal uit eigen voorraad. Er zijn dus geen rechtstreekse financiële gevolgen.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2ANT01 - De kern van een moderne, leefbare en bruisende stad
2ANT0107 - Adviesbevoegdheid
2ANT010704 - Mobiliteit
2 - Leefbare en mobiele stad
2LMS01 - Mobiliteit
2LMS0104 - Regulier
2LMS010403 - Parkeerbeleid

Besluit

De districtsraad Berchem keurt eenparig het volgende besluit goed.
De districtsraad berchem beslist:

Artikel 1

De districtsraad adviseert onderstaande locatie gunstig:

District Berchem

1. Uitbreidingsstraat, ter hoogte van nummer 180.

Artikel 2

De districtsraad adviseert het ontwerp van een aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer voor 'publieke snellaadpalen, district Berchem' gunstig.

Artikel 3

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.
6.

2022_DRBE_00075 - District Berchem - Aanvullend verkeersreglement met gebiedsdekkende maatregelen. Publieke laadpalen. Advies - Goedkeuring

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Lieselot Keymis, voorzitter districtsraad; Arnold Peeters, districtsraadslid; Ria Vermeulen, districtsraadslid; Ilse Jacques, districtsraadslid; Evi Van der Planken, districtsburgemeester; Erkan Ozturk, districtsraadslid; Jan Poppe, districtsraadslid; Kris Gysels, districtsschepen; Buket Karaca, districtsschepen; Lucienne Verbraeken, districtsraadslid; Janick Doré, districtsschepen; Willem-Frederik Schiltz, districtsraadslid; Clara Willemse, districtsraadslid; Jan Dedecker, districtsraadslid; Henri Van Herpen, districtsraadslid; Conny Budts, districtsraadslid; Evi Cuypers, Districtsraadslid; Johan Malcorps, districtsraadslid; Luc Vanlaerhoven, districtsraadslid; Steven Liekens, districtsraadslid; Ann De Potter, districtssecretaris; Marieke Janssens, waarnemend districtssecretaris
Verontschuldigd
Ronny De Bie, districtsraadslid; Bruno De Saegher, districtsschepen; Luc Van de Weyer, districtsraadslid; Yao Issifou, Districtsraadslid; Jan Depover, districtsraadslid
Secretaris
Ann De Potter, districtssecretaris
Voorzitter
Lieselot Keymis, voorzitter districtsraad
6.

2022_DRBE_00075 - District Berchem - Aanvullend verkeersreglement met gebiedsdekkende maatregelen. Publieke laadpalen. Advies - Goedkeuring

2022_DRBE_00075 - District Berchem - Aanvullend verkeersreglement met gebiedsdekkende maatregelen. Publieke laadpalen. Advies - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten
Aanleiding en context

Het bestuursakkoord ‘De Grote Verbinding’ (goedgekeurd door de gemeenteraad op 28 januari 2019, jaarnummer 42) wil inzetten op uitbreiden van het aantal laadpunten. Zo lezen we in resolutie 22 dat het stadsbestuur “het netwerk van laadpunten voor elektrische voertuigen verder wil uitbreiden”. 

Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG (hierna MPA AG) publiceerde op 11 februari 2021 een bestek voor ‘het leveren, installeren en exploiteren van publiek toegankelijke normale laadinfrastructuur en/of snellaadinfrastructuur voor elektrische voertuigen in de stad Antwerpen’. 

Op 24 augustus 2021 (2021_DCMPA_00218) besliste het directiecomité van MPA AG om de concessieovereenkomst voor het leveren, installeren en exploiteren van publiek toegankelijke normale Laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen in de stad Antwerpen' (perceel 1), af te sluiten tussen MPA AG en Total Belgium nv (ondernemingsnummer 0403.063.902).

Het college keurde in zitting van 7 oktober 2022 (jaarnummer 8243) de locaties en het aanvullend verkeersreglement voor het district Berchem goed.

Er werden diverse aanvragen ingediend via www.antwerpenlaadt.be voor de plaatsing van publieke laadpalen.
MPA AG legt nu nieuwe locaties in het district Berchem en het aanvullend verkeersreglement met gebiedsdekkende maatregelen ter advies voor.

Argumentatie

MPA AG en de bedrijfseenheid Stadsontwikkeling/Publieke Ruimte hebben de aanvragen onderzocht (voorwaarden, locatiebepaling, advies netaansluiting, enzovoort) en stellen voor een publieke laadpaal te plaatsen op de volgende locaties: 

District Berchem

 1. Van Campenhoutstraat 2/4 (twee palen, drie plaatsen);
 2. Weidestraat 73/75.

De laadpalen worden door de concessiehouder Total Belgium nv (ondernemingsnummer 0403.063.902) geplaatst en geëxploiteerd. Elke laadpaal heeft twee laadpunten. Er wordt per laadpaal steeds één parkeerplaats voor elektrische voertuigen voorzien. Als uit de gebruikscijfers blijkt dat een tweede voorbehouden parkeerplaats nodig is, dan kan een extra parkeerplaats voor elektrische voertuigen worden ingericht.
Aangezien er voor de Van Campenhoutstraat meerdere aanvragen zijn, werden deze gebundeld, en worden er ineens twee laadpalen en drie voorbehouden plaatsen ingericht.

Er wordt verwacht dat in een volgende fase parkeersensoren zullen worden voorzien in de parkeervakken zoals voorzien in de concessieovereenkomst.

De parkeerbalans blijft ongewijzigd.

Juridische grond
 • Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie van het wegverkeer;
 • Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement betreffende de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
 • Ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
 • Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Gemeenteraadsbesluit van 16 december 2019 (jaarnummer 760) waarbij de gewijzigde statuten van Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG werden goedgekeurd; 
 • Artikel 56 van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017;
 • Collegebesluit van 24 februari 2017 (jaarnummer 1853) waarin de werkwijze voor het opmaken van de verkeersadviezen voor heraanleg openbaar domein, aanvullende verkeersreglementen en proefopstellingen werden vastgesteld.
Regelgeving: bevoegdheid

Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4464) werden de principes en werkkaders bevestigd, die van toepassing zijn op de districtscolleges en districtsraden voor de uitvoering van hun bevoegdheden. Het college besliste om bij de goedkeuring van een aanvullend verkeersreglement, voorafgaandelijk aan de beslissing, telkens advies te vragen aan het betrokken district.

Algemene financiële opmerkingen
De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling zal de nodige signalisatie zelf plaatsen met materiaal uit eigen voorraad. Er zijn dus geen rechtstreekse financiële gevolgen.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2BER01 - Berchem is een actief, bewust en leefbaar district
2BER0104 - Berchem maakt maximaal gebruik van haar adviesbevoegdheid
2BER010401 - Berchem is een bereikbaar district
2 - Leefbare en mobiele stad
2LMS01 - Mobiliteit
2LMS0104 - Regulier
2LMS010403 - Parkeerbeleid

Besluit

De districtsraad Berchem keurt eenparig het volgende besluit goed.
De districtsraad berchem beslist:

Artikel 1

De districtsraad adviseert onderstaande locaties gunstig:

District Berchem

 1. Van Campenhoutstraat 2/4 (twee palen, drie plaatsen);
 2. Weidestraat 73/75.

Artikel 2

De districtsraad adviseert het ontwerp van een aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer voor 'publieke laadpalen, district Berchem' goed, ter vervanging van het aanvullend verkeersreglement met gebiedsdekkende maatregelen 'publieke laadpalen' zoals goedgekeurd door het college op 7 oktober 2022 (jaarnummer 8243).

Artikel 3

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.
7.

2022_IP_00257 - Interpellatie van raadslid Johan Malcorps: over de gevolgen van de cyberaanval voor de dienstverlening van het district

Behandeld

Samenstelling

Aanwezig
Lieselot Keymis, voorzitter districtsraad; Arnold Peeters, districtsraadslid; Ria Vermeulen, districtsraadslid; Ilse Jacques, districtsraadslid; Evi Van der Planken, districtsburgemeester; Erkan Ozturk, districtsraadslid; Jan Poppe, districtsraadslid; Kris Gysels, districtsschepen; Buket Karaca, districtsschepen; Lucienne Verbraeken, districtsraadslid; Janick Doré, districtsschepen; Willem-Frederik Schiltz, districtsraadslid; Clara Willemse, districtsraadslid; Jan Dedecker, districtsraadslid; Henri Van Herpen, districtsraadslid; Conny Budts, districtsraadslid; Evi Cuypers, Districtsraadslid; Johan Malcorps, districtsraadslid; Luc Vanlaerhoven, districtsraadslid; Steven Liekens, districtsraadslid; Ann De Potter, districtssecretaris; Marieke Janssens, waarnemend districtssecretaris
Verontschuldigd
Ronny De Bie, districtsraadslid; Bruno De Saegher, districtsschepen; Luc Van de Weyer, districtsraadslid; Yao Issifou, Districtsraadslid; Jan Depover, districtsraadslid
Secretaris
Ann De Potter, districtssecretaris
Voorzitter
Lieselot Keymis, voorzitter districtsraad
7.

2022_IP_00257 - Interpellatie van raadslid Johan Malcorps: over de gevolgen van de cyberaanval voor de dienstverlening van het district

2022_IP_00257 - Interpellatie van raadslid Johan Malcorps: over de gevolgen van de cyberaanval voor de dienstverlening van het district
Indiener(s)
Johan Malcorps
Gericht aan
Evi Van der Planken
Tijdstip van indienen
do 15/12/2022 - 12:43
Toelichting

Het informaticasysteem van stad Antwerpen werd in de nacht van 5 op 6 december getroffen door een cyberaanval. Vervelend voor de werking van gemeenteraad en de districtsraden. Maar natuurlijk nog veel lastiger voor de burgers voor wie een groot deel van de dienstverlening wegviel.    Afspraken maken met stad of het district (zoals loketten of recyclageparken,…) was niet meer mogelijk. Aanmelden op antwerpen.be via Itsme lukte niet. Ook mailen naar stadsadressen die eindigen met antwerpen.be lukte niet meer. En mails gingen gewoon verloren. Je kon ook geen meldingen meer doen i.v.m. sluikstortingen of over schade aan straten of straatmeubilair. 

Nog erger is natuurlijk dat heel wat persoonsgegevens dreigen vrij te komen. Maar dat is een probleem dat onze districtsraad overstijgt.

De stad en het district deden er alles aan om de digitale dienstverlening stapsgewijs terug op te starten. Zodat we nu bijv. terug kunnen vergaderen en zodat ik deze interpellatie kon indienen.

Ik heb in verband hiermee nog twee vragen :

 1. In welke mate is de gewone dienstverlening nu terug mogelijk ? Hoe lang heeft de digitale dienstverlening uitgelegen? Als de normale digitale diensten nog niet kunnen, zijn er momenteel voor alle diensten intussen alternatieven? 
 2. Maar daarnaast heb ik ook de vraag of er niet permanent een (desnoods grotendeels analoog) plan B moet beschikbaar zijn dat onmiddellijk kan uitgerold worden als we door zo een cyberaanval verlamd worden?  Hoe robuust en veerkrachtig is onze stedelijke en district-dienstverlening eigenlijk ? Want wellicht was dit niet de laatste cyberaanval…
Bespreking
Antwoord

Dank Johan voor uw vraag.

Dit betreft stadsbrede materie en ook gevoelige materie, waardoor ik genoodzaakt ben u voor de meeste vragen door te verwijzen naar de stad. Ik heb ook begrepen dat gisteren tijdens de gemeenteraad hier ook vragen over gesteld en beantwoord werden. Er liggen dus al wel wat antwoorden voor die gegeven werden door de bevoegde instantie.

1. Uw vraag in hoeverre de normale dienstverlening momenteel mogelijk is kan ik u wel beantwoorden en vindt u terug op de website van antwerpen. Op de site klikt u op de button ‘CYBERAANVAL’ en dan kan u doorklikken naar ‘meer informatie’. Daar vindt u de meest actuele impact op de dienstverlening. Deze informatie wordt continu geupdate. Vanmorgen is er nog zo’n update geweest. We lezen in dit kader dus wat al terug kan en wat nog niet en op welke alternatieve wijzen sommige diensten tijdelijk dan wel verleend kunnen worden. We lezen bijvoorbeeld dat ondertussen terug graffiti en sluikstort kan worden aangegeven.

De stad communiceert hierover regelmatig via de website en haar sociale mediakanalen. Ik roep de raadsleden op om Berchemnaars die hierover vragen hebben de weg te wijzen naar de website. De stad verspreidt ook regelmatig nieuws via de pers.

2. Ivm uw 2 de vraag heb ik begrepen dat de stad zich goed omringt. Ik neem aan dat men in de toekomst de nodige maatregelen zal nemen, maar 100% cyberveiligheid bestaat niet. Voor concrete info en vragen verwijs ik u door naar de stad.

do 22/12/2022 - 13:08