Terug
Gepubliceerd op 21/09/2022

2022_DRBE_00043 - District Berchem. Haachtstraat - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

districtsraad Berchem
di 20/09/2022 - 20:00 raadzaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Lieselot Keymis, voorzitter districtsraad; Ilse Jacques, districtsraadslid; Evi Van der Planken, districtsburgemeester; Erkan Ozturk, districtsraadslid; Bruno De Saegher, districtsschepen; Jan Poppe, districtsraadslid; Kris Gysels, districtsschepen; Lucienne Verbraeken, districtsraadslid; Luc Van de Weyer, districtsraadslid; Willem-Frederik Schiltz, districtsraadslid; Clara Willemse, districtsraadslid; Henri Van Herpen, districtsraadslid; Conny Budts, districtsraadslid; Evi Cuypers, Districtsraadslid; Johan Malcorps, districtsraadslid; Luc Vanlaerhoven, districtsraadslid; Jan Depover, districtsraadslid; Steven Liekens, districtsraadslid; Ann De Potter, districtssecretaris; Marieke Janssens, waarnemend districtssecretaris

Afwezig

Janick Doré, districtsschepen

Verontschuldigd

Ronny De Bie, districtsraadslid; Arnold Peeters, districtsraadslid; Ria Vermeulen, districtsraadslid; Buket Karaca, districtsschepen; Jan Dedecker, districtsraadslid; Yao Issifou, Districtsraadslid

Secretaris

Marieke Janssens, waarnemend districtssecretaris

Voorzitter

Lieselot Keymis, voorzitter districtsraad
2022_DRBE_00043 - District Berchem. Haachtstraat - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring 2022_DRBE_00043 - District Berchem. Haachtstraat - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

De Haachtstraat in het district Berchem:  

 • behoort tot het beheer van de stad Antwerpen;
 • heeft een aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer dat goedgekeurd werd door de gemeenteraad op 24 juli 1984 (jaarnummer 933);
 • maakt deel uit van een goedgekeurde zone 30, gekend als "Groenenhoek-Zuid"; 
 • maakt deel uit van het reglement parkeren met beperkte parkeertijd "Binnen de Singel en 20ste-eeuwse gordel" met het oog op het betalend- en bewonersparkeren en/of het residentieel parkeren met parkeerschijf en bewonerskaart. 

Op 23 mei 2022 werd een aanvraag ingediend door een bewoner van de Haachtstraat om een voorbehouden parkeerplaats voor personen met een handicap in te richten.
De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling (afdeling Mobiliteit) stelt tevens voor het beperkt eenrichtingsverkeer in te voeren.

Argumentatie

Een aangepast aanvullend verkeersreglement wordt opgesteld: 
 • de wegcode laat toe om het beperkt eenrichtingsverkeer in te voeren, ook al is de rijbaanbreedte smaller dan 3 meter. Deze straat is 6,72 meter breed, waar langs beide zijden geparkeerd wordt. Het is een woonstraat, waar enkel bestemmingsverkeer komt, en die gelegen is in een zone 30. Ook zijn er voldoende uitwijkmogelijkheden.
  Om die redenen wordt het beperkt eenrichtingsverkeer ingevoerd, zodat fietsers en bestuurders van speed pedelecs niet langer moeten omrijden (artikel 1);
 • inrichten van een voorbehouden parkeerplaats voor personen met een handicap ter hoogte van het  nummer 1 (artikel 2).
  Onderzoek heeft uitgewezen dat de aanvrager, wonende in de Haachtstraat op nummer 1, voldoet aan de voorwaarden.

De parkeerbalans blijft ongewijzigd.

Juridische grond

 • Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie van het wegverkeer;
 • Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement betreffende de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
 • Ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
 • Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Gemeenteraadsbesluit van 16 december 2019 (jaarnummer 760) waarbij de gewijzigde statuten van Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG werden goedgekeurd;
 • Artikel 56 van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017;
 • Collegebesluit van 24 februari 2017 (jaarnummer 1853) waarin de werkwijze voor het opmaken van de verkeersadviezen voor heraanleg openbaar domein, aanvullende verkeersreglementen en proefopstellingen werden vastgesteld;    
 • Ministeriële rondzendbrief van 3 april 2001 betreffende parkeerplaatsen, voorbehouden voor personen met een handicap;
 • Collegebesluit van 19 december 2001 (jaarnummer 13659) met de richtlijnen voor het inrichten van voorbehouden parkeerplaatsen voor personen met een handicap;
 • Ministeriële rondzendbrief van 25 april 2003 betreffende parkeerplaatsen, voorbehouden voor personen met een handicap;
 • Collegebesluit van 6 juli 2007 (jaarnummer 8652) betreffende parkeerplaatsen voorbehouden voor personen met een handicap. 

Regelgeving: bevoegdheid

Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4464) werden de principes en werkkaders bevestigd, die van toepassing zijn op de districtscolleges en districtsraden voor de uitvoering van hun bevoegdheden. Het college besliste om bij de goedkeuring van een aanvullend verkeersreglement, voorafgaandelijk aan de beslissing, telkens advies te vragen aan het betrokken district.

Algemene financiële opmerkingen

De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling zal de nodige signalisatie zelf plaatsen met materiaal uit eigen voorraad. Er zijn dus geen rechtstreekse financiële gevolgen.

Adviezen

Verkeerspolitie, advies van 22 juni 2021 Gunstig advies

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2BER01 - Berchem is een actief, bewust en leefbaar district
2BER0104 - Berchem maakt maximaal gebruik van haar adviesbevoegdheid
2BER010401 - Berchem is een bereikbaar district

Besluit

De districtsraad Berchem keurt eenparig het volgende besluit goed.
De districtsraad berchem beslist:

Artikel 1

De districtsraad geeft gunstig advies over het ontwerp van een aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer voor de Haachtstraat in het district Berchem, ter vervanging van het aanvullend reglement, goedgekeurd in de gemeenteraad van 24 juli 1984 (jaarnummer 933).

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Bijlagen