Terug
Gepubliceerd op 21/09/2022

2022_DRBE_00048 - Districtscollege en districtsraad - Vergaderdata 2023. Vaststelling - Kennisneming

districtsraad Berchem
di 20/09/2022 - 20:00 raadzaal
Kennis genomen

Samenstelling

Aanwezig

Lieselot Keymis, voorzitter districtsraad; Ilse Jacques, districtsraadslid; Evi Van der Planken, districtsburgemeester; Erkan Ozturk, districtsraadslid; Bruno De Saegher, districtsschepen; Jan Poppe, districtsraadslid; Kris Gysels, districtsschepen; Lucienne Verbraeken, districtsraadslid; Luc Van de Weyer, districtsraadslid; Willem-Frederik Schiltz, districtsraadslid; Clara Willemse, districtsraadslid; Henri Van Herpen, districtsraadslid; Conny Budts, districtsraadslid; Evi Cuypers, Districtsraadslid; Johan Malcorps, districtsraadslid; Luc Vanlaerhoven, districtsraadslid; Jan Depover, districtsraadslid; Steven Liekens, districtsraadslid; Ann De Potter, districtssecretaris; Marieke Janssens, waarnemend districtssecretaris

Afwezig

Janick Doré, districtsschepen

Verontschuldigd

Ronny De Bie, districtsraadslid; Arnold Peeters, districtsraadslid; Ria Vermeulen, districtsraadslid; Buket Karaca, districtsschepen; Jan Dedecker, districtsraadslid; Yao Issifou, Districtsraadslid

Secretaris

Marieke Janssens, waarnemend districtssecretaris

Voorzitter

Lieselot Keymis, voorzitter districtsraad
2022_DRBE_00048 - Districtscollege en districtsraad - Vergaderdata 2023. Vaststelling - Kennisneming 2022_DRBE_00048 - Districtscollege en districtsraad - Vergaderdata 2023. Vaststelling - Kennisneming

Motivering

Aanleiding en context

De vergaderdata van het districtscollege en de districtsraad worden vooraf vastgelegd.

Argumentatie

Volgende vergaderdata worden vastgelegd voor 2023. 

DistrictscollegeDistrictscollegeRaadscommissieDistrictsraad
9 januari 202323 januari 202317 januari 2023 24 januari 2023 
6 februari 2023 27 februari 202314 februari 2023 28 februari 2023 
6 maart 202320 maart 202314 maart 202321 maart 2023
3 april 202324 april 202318 april 202325 april 2023
8 mei 202322 mei 202316 mei 202323mei 2023
5 juni 202319 juni 2023 13 juni 2023 20 juni 2023 
3 juli 2023    
 21 augustus 2023   
4 september 2023 18 september 2023 12 september 2023 19 september 2023 
2 oktober 202316 oktober 2023 10 oktober 2023 17 oktober 2023 
6 november 202320 november 2023 14 november 2023 21 november 2023 
4 december 2023 18 december 2023 12 december 2023 19 december 2023

Juridische grond

Artikelen 18-19, 37 §5, 50, 126-127,129-131 van het Decreet lokaal bestuur. Het districtscollege vergadert regelmatig, op de dagen en uren die het bepaalt, en zo dikwijls als de behandeling van de zaken het vereist. De voorzitter van het districtscollege kan in spoedeisende gevallen buitengewone vergaderingen bijeenroepen op de dag en het uur die hij bepaalt.

De districtsraad vergadert zo dikwijls als de zaken die tot zijn bevoegdheid behoren het vereisen en ten minste tienmaal per jaar. De voorzitter van de districtsraad beslist tot bijeenroeping van de districtsraad en stelt de agenda van de vergadering op.

Het huishoudelijk reglement bepaalt de nadere regelen inzake de samenstelling en de werkwijze van de commissie. Artikel 6 van het Basisreglement Bestuurlijke organisatie stad Antwerpen goedgekeurd door de gemeenteraad op 25 februari 2019 (jaarnummer 130) bepaalt dat de oproeping van de raadscommissies digitaal worden verzonden. De oproeping bevat naast de uitnodiging ook de dagorde en de verwijzingen naar de ontwerpbesluiten die raadpleegbaar zijn op het digitaal besluitvormingsplatform, de dagorde van de commissie(s) en de eventuele dossiers waarop de ontwerpbesluiten betrekking hebben.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2BER01 - Berchem is een actief, bewust en leefbaar district
2BER0103 - Berchem is een verantwoordelijk district
2BER010304 - Berchem voldoet aan zijn verplichtingen en zorgt voor een begroting in evenwicht

Besluit

De districtsraad Berchem neemt eenparig kennis van het volgende besluit.
De districtsraad berchem beslist:

Artikel 1

De districtsraad neemt kennis van de vergaderdata voor 2023.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.