Terug
Gepubliceerd op 19/10/2022

Notulen  districtsraad Berchem

di 20/09/2022 - 20:00 raadzaal

Samenstelling

Aanwezig

Lieselot Keymis, voorzitter districtsraad; Ilse Jacques, districtsraadslid; Evi Van der Planken, districtsburgemeester; Erkan Ozturk, districtsraadslid; Bruno De Saegher, districtsschepen; Jan Poppe, districtsraadslid; Kris Gysels, districtsschepen; Lucienne Verbraeken, districtsraadslid; Luc Van de Weyer, districtsraadslid; Willem-Frederik Schiltz, districtsraadslid; Clara Willemse, districtsraadslid; Henri Van Herpen, districtsraadslid; Conny Budts, districtsraadslid; Evi Cuypers, Districtsraadslid; Johan Malcorps, districtsraadslid; Luc Vanlaerhoven, districtsraadslid; Jan Depover, districtsraadslid; Steven Liekens, districtsraadslid; Ann De Potter, districtssecretaris; Marieke Janssens, waarnemend districtssecretaris

Afwezig

Janick Doré, districtsschepen

Verontschuldigd

Ronny De Bie, districtsraadslid; Arnold Peeters, districtsraadslid; Ria Vermeulen, districtsraadslid; Buket Karaca, districtsschepen; Jan Dedecker, districtsraadslid; Yao Issifou, Districtsraadslid

Secretaris

Marieke Janssens, waarnemend districtssecretaris

Voorzitter

Lieselot Keymis, voorzitter districtsraad

Agendapunten

1.

2022_DRBE_00036 - Districtsraad - Notulen districtsraad 21 juni 2022 - Goedkeuring

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Lieselot Keymis, voorzitter districtsraad; Ilse Jacques, districtsraadslid; Evi Van der Planken, districtsburgemeester; Erkan Ozturk, districtsraadslid; Bruno De Saegher, districtsschepen; Jan Poppe, districtsraadslid; Kris Gysels, districtsschepen; Lucienne Verbraeken, districtsraadslid; Luc Van de Weyer, districtsraadslid; Willem-Frederik Schiltz, districtsraadslid; Clara Willemse, districtsraadslid; Henri Van Herpen, districtsraadslid; Conny Budts, districtsraadslid; Evi Cuypers, Districtsraadslid; Johan Malcorps, districtsraadslid; Luc Vanlaerhoven, districtsraadslid; Jan Depover, districtsraadslid; Steven Liekens, districtsraadslid; Ann De Potter, districtssecretaris; Marieke Janssens, waarnemend districtssecretaris
Afwezig
Janick Doré, districtsschepen
Verontschuldigd
Ronny De Bie, districtsraadslid; Arnold Peeters, districtsraadslid; Ria Vermeulen, districtsraadslid; Buket Karaca, districtsschepen; Jan Dedecker, districtsraadslid; Yao Issifou, Districtsraadslid
Secretaris
Marieke Janssens, waarnemend districtssecretaris
Voorzitter
Lieselot Keymis, voorzitter districtsraad
1.

2022_DRBE_00036 - Districtsraad - Notulen districtsraad 21 juni 2022 - Goedkeuring

2022_DRBE_00036 - Districtsraad - Notulen districtsraad 21 juni 2022 - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context
De districtsraad vergaderde op 21 juni 2022.
Argumentatie
De notulen vermelden in chronologische volgorde alle besproken onderwerpen en het gevolg dat eraan werd gegeven. Zij vermelden duidelijk alle genomen beslissingen. De originelen van de notulen van de districtsraad worden, na goedkeuring, door de voorzitter van de districtsraad en de districtssecretaris ondertekend.
Juridische grond
Artikel 278 van het Decreet lokaal bestuur stelt dat de notulen alle besproken onderwerpen, alsook het gevolg dat werd gegeven aan de punten waarover de gemeenteraad geen beslissing heeft genomen, vermelden in chronologische volgorde.
Regelgeving: bevoegdheid
Artikelen 32, 132 en 277 van het Decreet lokaal bestuur belasten de districtssecretaris met het opstellen en bewaren van de notulen.

Besluit

De districtsraad Berchem keurt eenparig het volgende besluit goed.
De districtsraad berchem beslist:

Artikel 1

De districtsraad keurt de notulen van 21 juni 2022 goed.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.
2.

2022_DRBE_00049 - Meerjarenplan 2020-2025 - Opvolgingsrapportering 1e semester 2022 - Kennisneming

Kennis genomen

Samenstelling

Aanwezig
Lieselot Keymis, voorzitter districtsraad; Ilse Jacques, districtsraadslid; Evi Van der Planken, districtsburgemeester; Erkan Ozturk, districtsraadslid; Bruno De Saegher, districtsschepen; Jan Poppe, districtsraadslid; Kris Gysels, districtsschepen; Lucienne Verbraeken, districtsraadslid; Luc Van de Weyer, districtsraadslid; Willem-Frederik Schiltz, districtsraadslid; Clara Willemse, districtsraadslid; Henri Van Herpen, districtsraadslid; Conny Budts, districtsraadslid; Evi Cuypers, Districtsraadslid; Johan Malcorps, districtsraadslid; Luc Vanlaerhoven, districtsraadslid; Jan Depover, districtsraadslid; Steven Liekens, districtsraadslid; Ann De Potter, districtssecretaris; Marieke Janssens, waarnemend districtssecretaris
Afwezig
Janick Doré, districtsschepen
Verontschuldigd
Ronny De Bie, districtsraadslid; Arnold Peeters, districtsraadslid; Ria Vermeulen, districtsraadslid; Buket Karaca, districtsschepen; Jan Dedecker, districtsraadslid; Yao Issifou, Districtsraadslid
Secretaris
Marieke Janssens, waarnemend districtssecretaris
Voorzitter
Lieselot Keymis, voorzitter districtsraad
2.

2022_DRBE_00049 - Meerjarenplan 2020-2025 - Opvolgingsrapportering 1e semester 2022 - Kennisneming

2022_DRBE_00049 - Meerjarenplan 2020-2025 - Opvolgingsrapportering 1e semester 2022 - Kennisneming

Motivering

Gekoppelde besluiten
Aanleiding en context

Vanaf 1 januari 2020 voorziet het Decreet Lokaal Bestuur dat er minstens voor het einde van het derde kwartaal een opvolgingsrapportering, met een stand van zaken van de uitvoering van het meerjarenplan, over het eerste semester van het boekjaar wordt voorgelegd. 

Het college  keurde in de zitting van 27 maart 2020 (jaarnummer 2852) de werkwijze van opvolgingsrapportering goed.

Het college  keurde in de zitting van 25 mei 2022 (jaarnummer 4251) de timing van de opvolgingsrapportering goed.

De districtsraad keurde in zitting van 17 mei 2022 (jaarnummer 29) de aanpassing 5van het meerjarenplan 2020-2025 overeenkomstig de bepalingen van de beleids- en beheerscyclus goed.

Argumentatie

In BBC 2020 verschuift de focus in de rapportering over de beleidsplanning naar de prioritaire actieplannen. Het meerjarenplan en de jaarrekening worden opgesteld volgens nieuwe schema’s (die eenvoudiger en minder complex zijn) en het autorisatieniveau van de kredieten wordt verhoogd waardoor er meer mogelijkheden zijn om interne kredietverschuivingen uit te voeren die niet worden voorgelegd aan de districtsraad. Om ervoor te zorgen dat de districtsraad toch voldoende geïnformeerd blijft over het beleid heeft BBC 2020 de bijkomende verplichting opgelegd om minstens éénmaal per jaar, in de loop van het derde kwartaal, te rapporteren over de stand van zaken van het eerste semester van het lopende jaar, zowel op financieel als op inhoudelijk vlak. De rapportering is gebaseerd op wettelijke rapporten die worden gebruikt bij het meerjarenplan en de jaarrekening.

Alle raadsleden krijgen een aantal maal per jaar een rapportering over de beleidsdoelstellingen en de uitvoering ervan:

 1. bij de aanpassing(en) van het meerjarenplan;
 2. bij de vaststelling van de jaarrekening (in het voorjaar);
 3. bij de tussentijdse opvolgingsrapportering (in september).

De opvolgingsrapportering bevat volgende documenten:

 1.  een stand van zaken van de prioritaire acties of actieplannen van het meerjarenplan;
 2.  een overzicht van de geraamde en de gerealiseerde ontvangsten en uitgaven voor het lopende jaar;
 3.  in voorkomend geval, de wijzigingen in de assumpties die gekozen werden bij de opmaak van het meerjarenplan of de aanpassing ervan;
 4. in voorkomend geval, de wijzigingen in de financiële risico's.
Juridische grond

Artikel 263 van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur (DLB) bepaalt dat er minstens voor het einde van het derde kwartaal een opvolgingsrapportering over het eerste semester van het boekjaar moet worden voorgelegd aan de gemeenteraad.

Artikel 143 DLB bepalen dat de verplichte opvolgingsrapportering in artikel 263 DLB ook van toepassing is op de districten

Artikel 29 van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen (BBC 2020) bepaalt dat de opvolgingsrapportering minstens volgende elementen bevat:

1° een stand van zaken van de prioritaire acties of actieplannen van het meerjarenplan;

2° een overzicht van de geraamde en de gerealiseerde ontvangsten en uitgaven voor het lopende jaar;

3° in voorkomend geval, de wijzigingen in de assumpties die gekozen werden bij de opmaak van het meerjarenplan of de aanpassing ervan;

4° in voorkomend geval, de wijzigingen in de financiële risico's.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2BER01 - Berchem is een actief, bewust en leefbaar district
2BER0103 - Berchem is een verantwoordelijk district
2BER010304 - Berchem voldoet aan zijn verplichtingen en zorgt voor een begroting in evenwicht

Besluit

De districtsraad Berchem neemt eenparig kennis van het volgende besluit.
De districtsraad berchem beslist:

Artikel 1

De districtsraad van Berchem neemt kennis van de opvolgingsrapportering over het eerste semester 2022 van meerjarenplan 2020-2025.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.
3.

2022_DRBE_00045 - Beleids- en Beheerscyclus - Goedkeuring gouverneur jaarrekening 2021 - Kennisneming

Kennis genomen

Samenstelling

Aanwezig
Lieselot Keymis, voorzitter districtsraad; Ilse Jacques, districtsraadslid; Evi Van der Planken, districtsburgemeester; Erkan Ozturk, districtsraadslid; Bruno De Saegher, districtsschepen; Jan Poppe, districtsraadslid; Kris Gysels, districtsschepen; Lucienne Verbraeken, districtsraadslid; Luc Van de Weyer, districtsraadslid; Willem-Frederik Schiltz, districtsraadslid; Clara Willemse, districtsraadslid; Henri Van Herpen, districtsraadslid; Conny Budts, districtsraadslid; Evi Cuypers, Districtsraadslid; Johan Malcorps, districtsraadslid; Luc Vanlaerhoven, districtsraadslid; Jan Depover, districtsraadslid; Steven Liekens, districtsraadslid; Ann De Potter, districtssecretaris; Marieke Janssens, waarnemend districtssecretaris
Afwezig
Janick Doré, districtsschepen
Verontschuldigd
Ronny De Bie, districtsraadslid; Arnold Peeters, districtsraadslid; Ria Vermeulen, districtsraadslid; Buket Karaca, districtsschepen; Jan Dedecker, districtsraadslid; Yao Issifou, Districtsraadslid
Secretaris
Marieke Janssens, waarnemend districtssecretaris
Voorzitter
Lieselot Keymis, voorzitter districtsraad
3.

2022_DRBE_00045 - Beleids- en Beheerscyclus - Goedkeuring gouverneur jaarrekening 2021 - Kennisneming

2022_DRBE_00045 - Beleids- en Beheerscyclus - Goedkeuring gouverneur jaarrekening 2021 - Kennisneming

Motivering

Aanleiding en context

De districtsraad heeft de jaarrekening 2021 vastgesteld in de zitting van 26 april 2022 (jaarnummer 23). Na vaststelling van de jaarrekening door de districtsraad, werd de jaarrekening voor goedkeuring verzonden aan de gouverneur.

Argumentatie

De gouverneur heeft met besluit van 23 augustus 2022 de jaarrekening 2021 van het district Berchem goedgekeurd.

 Met dit besluit wordt de goedkeuring van de gouverneur ter kennisneming gebracht aan de districtsraad.

Juridische grond

Het Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017:

 • artikel 260 over de vaststelling van de jaarrekening;
 • artikel 143 over de bepalingen die gelden voor het financieel beheer van de gemeente en ook van toepassing op het district.

Het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn:

 • artikel 189 stelt dat de bepalingen van dit besluit, met uitzondering van artikel 30, 3° en titel 6 (autonome gemeente- en provinciebedrijven), van toepassing zijn op de planning en het financieel beheer van de districten,...

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2BER01 - Berchem is een actief, bewust en leefbaar district
2BER0103 - Berchem is een verantwoordelijk district
2BER010304 - Berchem voldoet aan zijn verplichtingen en zorgt voor een begroting in evenwicht

Besluit

De districtsraad Berchem neemt eenparig kennis van het volgende besluit.
De districtsraad berchem beslist:

Artikel 1

De districtsraad neemt kennis van het besluit van de gouverneur van 23 augustus 2022 waarbij de jaarrekening 2021 van het district Berchem goedgekeurd wordt.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.
4.

2022_DRBE_00046 - Districten Antwerpen, Berchem, Borgerhout, Deurne, Hoboken, Merksem en Wilrijk - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Parkeren met beperkte parkeertijd binnen de Singel en in de 20ste-eeuwse gordel. Advies - Goedkeuring

Verdaagd
5.

2022_DRBE_00047 - Parkeerzonering in alle districten - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

Verdaagd
6.

2022_DRBE_00043 - District Berchem. Haachtstraat - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Lieselot Keymis, voorzitter districtsraad; Ilse Jacques, districtsraadslid; Evi Van der Planken, districtsburgemeester; Erkan Ozturk, districtsraadslid; Bruno De Saegher, districtsschepen; Jan Poppe, districtsraadslid; Kris Gysels, districtsschepen; Lucienne Verbraeken, districtsraadslid; Luc Van de Weyer, districtsraadslid; Willem-Frederik Schiltz, districtsraadslid; Clara Willemse, districtsraadslid; Henri Van Herpen, districtsraadslid; Conny Budts, districtsraadslid; Evi Cuypers, Districtsraadslid; Johan Malcorps, districtsraadslid; Luc Vanlaerhoven, districtsraadslid; Jan Depover, districtsraadslid; Steven Liekens, districtsraadslid; Ann De Potter, districtssecretaris; Marieke Janssens, waarnemend districtssecretaris
Afwezig
Janick Doré, districtsschepen
Verontschuldigd
Ronny De Bie, districtsraadslid; Arnold Peeters, districtsraadslid; Ria Vermeulen, districtsraadslid; Buket Karaca, districtsschepen; Jan Dedecker, districtsraadslid; Yao Issifou, Districtsraadslid
Secretaris
Marieke Janssens, waarnemend districtssecretaris
Voorzitter
Lieselot Keymis, voorzitter districtsraad
6.

2022_DRBE_00043 - District Berchem. Haachtstraat - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

2022_DRBE_00043 - District Berchem. Haachtstraat - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

De Haachtstraat in het district Berchem:  

 • behoort tot het beheer van de stad Antwerpen;
 • heeft een aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer dat goedgekeurd werd door de gemeenteraad op 24 juli 1984 (jaarnummer 933);
 • maakt deel uit van een goedgekeurde zone 30, gekend als "Groenenhoek-Zuid"; 
 • maakt deel uit van het reglement parkeren met beperkte parkeertijd "Binnen de Singel en 20ste-eeuwse gordel" met het oog op het betalend- en bewonersparkeren en/of het residentieel parkeren met parkeerschijf en bewonerskaart. 

Op 23 mei 2022 werd een aanvraag ingediend door een bewoner van de Haachtstraat om een voorbehouden parkeerplaats voor personen met een handicap in te richten.
De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling (afdeling Mobiliteit) stelt tevens voor het beperkt eenrichtingsverkeer in te voeren.

Argumentatie
Een aangepast aanvullend verkeersreglement wordt opgesteld: 
 • de wegcode laat toe om het beperkt eenrichtingsverkeer in te voeren, ook al is de rijbaanbreedte smaller dan 3 meter. Deze straat is 6,72 meter breed, waar langs beide zijden geparkeerd wordt. Het is een woonstraat, waar enkel bestemmingsverkeer komt, en die gelegen is in een zone 30. Ook zijn er voldoende uitwijkmogelijkheden.
  Om die redenen wordt het beperkt eenrichtingsverkeer ingevoerd, zodat fietsers en bestuurders van speed pedelecs niet langer moeten omrijden (artikel 1);
 • inrichten van een voorbehouden parkeerplaats voor personen met een handicap ter hoogte van het  nummer 1 (artikel 2).
  Onderzoek heeft uitgewezen dat de aanvrager, wonende in de Haachtstraat op nummer 1, voldoet aan de voorwaarden.

De parkeerbalans blijft ongewijzigd.

Juridische grond
 • Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie van het wegverkeer;
 • Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement betreffende de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
 • Ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
 • Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Gemeenteraadsbesluit van 16 december 2019 (jaarnummer 760) waarbij de gewijzigde statuten van Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG werden goedgekeurd;
 • Artikel 56 van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017;
 • Collegebesluit van 24 februari 2017 (jaarnummer 1853) waarin de werkwijze voor het opmaken van de verkeersadviezen voor heraanleg openbaar domein, aanvullende verkeersreglementen en proefopstellingen werden vastgesteld;    
 • Ministeriële rondzendbrief van 3 april 2001 betreffende parkeerplaatsen, voorbehouden voor personen met een handicap;
 • Collegebesluit van 19 december 2001 (jaarnummer 13659) met de richtlijnen voor het inrichten van voorbehouden parkeerplaatsen voor personen met een handicap;
 • Ministeriële rondzendbrief van 25 april 2003 betreffende parkeerplaatsen, voorbehouden voor personen met een handicap;
 • Collegebesluit van 6 juli 2007 (jaarnummer 8652) betreffende parkeerplaatsen voorbehouden voor personen met een handicap. 
Regelgeving: bevoegdheid
Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4464) werden de principes en werkkaders bevestigd, die van toepassing zijn op de districtscolleges en districtsraden voor de uitvoering van hun bevoegdheden. Het college besliste om bij de goedkeuring van een aanvullend verkeersreglement, voorafgaandelijk aan de beslissing, telkens advies te vragen aan het betrokken district.
Algemene financiële opmerkingen
De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling zal de nodige signalisatie zelf plaatsen met materiaal uit eigen voorraad. Er zijn dus geen rechtstreekse financiële gevolgen.
Adviezen
Verkeerspolitie, advies van 22 juni 2021 Gunstig advies

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2BER01 - Berchem is een actief, bewust en leefbaar district
2BER0104 - Berchem maakt maximaal gebruik van haar adviesbevoegdheid
2BER010401 - Berchem is een bereikbaar district

Besluit

De districtsraad Berchem keurt eenparig het volgende besluit goed.
De districtsraad berchem beslist:

Artikel 1

De districtsraad geeft gunstig advies over het ontwerp van een aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer voor de Haachtstraat in het district Berchem, ter vervanging van het aanvullend reglement, goedgekeurd in de gemeenteraad van 24 juli 1984 (jaarnummer 933).

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.
7.

2022_DRBE_00044 - District Berchem. Schaffenstraat - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Lieselot Keymis, voorzitter districtsraad; Ilse Jacques, districtsraadslid; Evi Van der Planken, districtsburgemeester; Erkan Ozturk, districtsraadslid; Bruno De Saegher, districtsschepen; Jan Poppe, districtsraadslid; Kris Gysels, districtsschepen; Lucienne Verbraeken, districtsraadslid; Luc Van de Weyer, districtsraadslid; Willem-Frederik Schiltz, districtsraadslid; Clara Willemse, districtsraadslid; Henri Van Herpen, districtsraadslid; Conny Budts, districtsraadslid; Evi Cuypers, Districtsraadslid; Johan Malcorps, districtsraadslid; Luc Vanlaerhoven, districtsraadslid; Jan Depover, districtsraadslid; Steven Liekens, districtsraadslid; Ann De Potter, districtssecretaris; Marieke Janssens, waarnemend districtssecretaris
Afwezig
Janick Doré, districtsschepen
Verontschuldigd
Ronny De Bie, districtsraadslid; Arnold Peeters, districtsraadslid; Ria Vermeulen, districtsraadslid; Buket Karaca, districtsschepen; Jan Dedecker, districtsraadslid; Yao Issifou, Districtsraadslid
Secretaris
Marieke Janssens, waarnemend districtssecretaris
Voorzitter
Lieselot Keymis, voorzitter districtsraad
7.

2022_DRBE_00044 - District Berchem. Schaffenstraat - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

2022_DRBE_00044 - District Berchem. Schaffenstraat - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten
Aanleiding en context

De Schaffenstraat in het district Berchem:  

 • behoort tot het beheer van de stad Antwerpen;
 • heeft een aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer dat goedgekeurd werd door de gemeenteraad op 20 december 2004 (jaarnummer 2498); 
 • maakt deel uit van een goedgekeurde zone 30, gekend als "Groenenhoek-Zuid"; 
 • maakt deel uit van het reglement parkeren met beperkte parkeertijd "Binnen de Singel en 20ste-eeuwse gordel" met het oog op het betalend- en bewonersparkeren en/of het residentieel parkeren met parkeerschijf en bewonerskaart. 

De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling (afdeling Mobiliteit) stelt voor het beperkt eenrichtingsverkeer in te voeren.

Argumentatie
Een aangepast aanvullend verkeersreglement wordt opgesteld:
 • de wegcode laat toe om het beperkt eenrichtingsverkeer in te voeren, ook al is de rijbaanbreedte smaller dan 3 meter. Deze straat is 6,66 meter breed, waar langs beide zijden geparkeerd wordt. Het is een woonstraat, waar enkel bestemmingsverkeer komt, en die gelegen is in een zone 30. Ook zijn er voldoende uitwijkmogelijkheden.
  Om die redenen wordt het beperkt eenrichtingsverkeer ingevoerd, zodat fietsers en bestuurders van speed pedelecs niet langer moeten omrijden (artikel1).
De parkeerbalans blijft ongewijzigd.
Juridische grond
 • Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie van het wegverkeer;
 • Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement betreffende de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
 • Ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
 • Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Gemeenteraadsbesluit van 16 december 2019 (jaarnummer 760) waarbij de gewijzigde statuten van Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG werden goedgekeurd;
 • Artikel 56 van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017;
 • Collegebesluit van 24 februari 2017 (jaarnummer 1853) waarin de werkwijze voor het opmaken van de verkeersadviezen voor heraanleg openbaar domein, aanvullende verkeersreglementen en proefopstellingen werden vastgesteld.
Regelgeving: bevoegdheid
Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4464) werden de principes en werkkaders bevestigd, die van toepassing zijn op de districtscolleges en districtsraden voor de uitvoering van hun bevoegdheden. Het college besliste om bij de goedkeuring van een aanvullend verkeersreglement, voorafgaandelijk aan de beslissing, telkens advies te vragen aan het betrokken district.
Algemene financiële opmerkingen
De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling zal de nodige signalisatie zelf plaatsen met materiaal uit eigen voorraad. Er zijn dus geen rechtstreekse financiële gevolgen.
Adviezen
Verkeerspolitie, advies van 20 juni 2022 Gunstig advies

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2BER01 - Berchem is een actief, bewust en leefbaar district
2BER0104 - Berchem maakt maximaal gebruik van haar adviesbevoegdheid
2BER010401 - Berchem is een bereikbaar district

Besluit

De districtsraad Berchem keurt eenparig het volgende besluit goed.
De districtsraad berchem beslist:

Artikel 1

De districtsraad geeft gunstig advies over het ontwerp van een aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer voor de Schaffenstraat in het district Berchem, ter vervanging van het aanvullend reglement, goedgekeurd in de gemeenteraad van 20 december 2004 (jaarnummer 2498).

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.
8.

2022_DRBE_00050 - District Berchem - Aanvullend verkeersreglement met gebiedsdekkende maatregelen. Publieke laadpalen. Advies - Goedkeuring

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Lieselot Keymis, voorzitter districtsraad; Ilse Jacques, districtsraadslid; Evi Van der Planken, districtsburgemeester; Erkan Ozturk, districtsraadslid; Bruno De Saegher, districtsschepen; Jan Poppe, districtsraadslid; Kris Gysels, districtsschepen; Lucienne Verbraeken, districtsraadslid; Luc Van de Weyer, districtsraadslid; Willem-Frederik Schiltz, districtsraadslid; Clara Willemse, districtsraadslid; Henri Van Herpen, districtsraadslid; Conny Budts, districtsraadslid; Evi Cuypers, Districtsraadslid; Johan Malcorps, districtsraadslid; Luc Vanlaerhoven, districtsraadslid; Jan Depover, districtsraadslid; Steven Liekens, districtsraadslid; Ann De Potter, districtssecretaris; Marieke Janssens, waarnemend districtssecretaris
Afwezig
Janick Doré, districtsschepen
Verontschuldigd
Ronny De Bie, districtsraadslid; Arnold Peeters, districtsraadslid; Ria Vermeulen, districtsraadslid; Buket Karaca, districtsschepen; Jan Dedecker, districtsraadslid; Yao Issifou, Districtsraadslid
Secretaris
Marieke Janssens, waarnemend districtssecretaris
Voorzitter
Lieselot Keymis, voorzitter districtsraad
8.

2022_DRBE_00050 - District Berchem - Aanvullend verkeersreglement met gebiedsdekkende maatregelen. Publieke laadpalen. Advies - Goedkeuring

2022_DRBE_00050 - District Berchem - Aanvullend verkeersreglement met gebiedsdekkende maatregelen. Publieke laadpalen. Advies - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten
Aanleiding en context

Het bestuursakkoord ‘De Grote Verbinding’ (goedgekeurd door de gemeenteraad op 28 januari 2019, jaarnummer 42) wil inzetten op uitbreiden van het aantal laadpunten. Zo lezen we in resolutie 22 dat het stadsbestuur “het netwerk van laadpunten voor elektrische voertuigen verder wil uitbreidenâ€�. 

Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG (hierna MPA AG) publiceerde op 11 februari 2021 een bestek voor ‘het leveren, installeren en exploiteren van publiek toegankelijke normale laadinfrastructuur en/of snellaadinfrastructuur voor elektrische voertuigen in de stad Antwerpen’. 

Op 24 augustus 2021 (2021_DCMPA_00218) besliste het directiecomité van MPA AG om de concessieovereenkomst voor het leveren, installeren en exploiteren van publiek toegankelijke normale Laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen in de stad Antwerpen' (perceel 1), af te sluiten tussen MPA AG en Total Belgium nv (ondernemingsnummer 0403.063.902).

Het college keurde in zitting van 8 juli 2022 (jaarnummer 5802) de locaties en het aanvullend verkeersreglement voor het district Berchem goed.

Er werden diverse aanvragen ingediend via www.antwerpenlaadt.be voor de plaatsing van publieke laadpalen.
MPA AG legt nu nieuwe locaties in het district Berchem en het aanvullend verkeersreglement met gebiedsdekkende maatregelen ter advies voor.

Argumentatie

MPA AG en de bedrijfseenheid Stadsontwikkeling/Publieke Ruimte hebben de aanvragen onderzocht (voorwaarden, locatiebepaling, advies netaansluiting, enzovoort) en stellen voor een publieke laadpaal te plaatsen op de volgende locaties: 

District Berchem

 1. De Wittestraat 5;
 2. Generaal Capiaumontstraat 10;
 3. Herculusstraat 5;
 4. Houtemstraat 14;
 5. Jan Moorkensstraat 21;
 6. Kardinaal Mercierlei 20;
 7. Kemmelbergstraat ter hoogte van 86 (huisnummer van Uitbreidingstraat);
 8. Wijnstraat 33.

De laadpalen worden door de concessiehouder Total Belgium nv (ondernemingsnummer 0403.063.902) geplaatst en geëxploiteerd. Elke laadpaal heeft twee laadpunten. Er wordt per laadpaal steeds één parkeerplaats voor elektrische voertuigen voorzien. Als uit de gebruikscijfers blijkt dat een tweede voorbehouden parkeerplaats nodig is, dan kan een extra parkeerplaats voor elektrische voertuigen worden ingericht.
Er wordt verwacht dat in een volgende fase parkeersensoren zullen worden voorzien in de parkeervakken zoals voorzien in de concessieovereenkomst.

De parkeerbalans blijft ongewijzigd.

Juridische grond
 • Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie van het wegverkeer;
 • Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement betreffende de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
 • Ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
 • Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Gemeenteraadsbesluit van 16 december 2019 (jaarnummer 760) waarbij de gewijzigde statuten van Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG werden goedgekeurd; 
 • Artikel 56 van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017;
 • Collegebesluit van 24 februari 2017 (jaarnummer 1853) waarin de werkwijze voor het opmaken van de verkeersadviezen voor heraanleg openbaar domein, aanvullende verkeersreglementen en proefopstellingen werden vastgesteld.
Regelgeving: bevoegdheid
Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4464) werden de principes en werkkaders bevestigd, die van toepassing zijn op de districtscolleges en districtsraden voor de uitvoering van hun bevoegdheden. Het college besliste om bij de goedkeuring van een aanvullend verkeersreglement, voorafgaandelijk aan de beslissing, telkens advies te vragen aan het betrokken district. .
Algemene financiële opmerkingen
De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling zal de nodige signalisatie zelf plaatsen met materiaal uit eigen voorraad. Er zijn dus geen rechtstreekse financiële gevolgen.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2BER01 - Berchem is een actief, bewust en leefbaar district
2BER0104 - Berchem maakt maximaal gebruik van haar adviesbevoegdheid
2BER010401 - Berchem is een bereikbaar district
2 - Leefbare en mobiele stad
2LMS01 - Mobiliteit
2LMS0104 - Regulier
2LMS010403 - Parkeerbeleid

Besluit

De districtsraad Berchem keurt eenparig het volgende besluit goed.
De districtsraad berchem beslist:

Artikel 1

De districtsraad adviseert onderstaande locaties gunstig:

District Berchem

 • De Wittestraat 5;
 • Generaal Capiaumontstraat 10;
 • Herculusstraat 5;
 • Houtemstraat 14;
 • Jan Moorkensstraat 21;
 • Kardinaal Mercierlei 20;
 • Kemmelbergstraat ter hoogte van 86 (huisnummer van Uitbreidingstraat);
 • Wijnstraat 33.

Artikel 2

De districtsraad adviseert het ontwerp van een aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer voor 'publieke laadpalen, district Berchem' gunstig, ter vervanging van het aanvullend verkeersreglement met gebiedsdekkende maatregelen 'publieke laadpalen' zoals goedgekeurd door het college op 8 juli 2022 (jaarnummer 5802).

Artikel 3

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.
9.

2022_DRBE_00051 - District Berchem. Filip Williotstraat - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Lieselot Keymis, voorzitter districtsraad; Ilse Jacques, districtsraadslid; Evi Van der Planken, districtsburgemeester; Erkan Ozturk, districtsraadslid; Bruno De Saegher, districtsschepen; Jan Poppe, districtsraadslid; Kris Gysels, districtsschepen; Lucienne Verbraeken, districtsraadslid; Luc Van de Weyer, districtsraadslid; Willem-Frederik Schiltz, districtsraadslid; Clara Willemse, districtsraadslid; Henri Van Herpen, districtsraadslid; Conny Budts, districtsraadslid; Evi Cuypers, Districtsraadslid; Johan Malcorps, districtsraadslid; Luc Vanlaerhoven, districtsraadslid; Jan Depover, districtsraadslid; Steven Liekens, districtsraadslid; Ann De Potter, districtssecretaris; Marieke Janssens, waarnemend districtssecretaris
Afwezig
Janick Doré, districtsschepen
Verontschuldigd
Ronny De Bie, districtsraadslid; Arnold Peeters, districtsraadslid; Ria Vermeulen, districtsraadslid; Buket Karaca, districtsschepen; Jan Dedecker, districtsraadslid; Yao Issifou, Districtsraadslid
Secretaris
Marieke Janssens, waarnemend districtssecretaris
Voorzitter
Lieselot Keymis, voorzitter districtsraad
9.

2022_DRBE_00051 - District Berchem. Filip Williotstraat - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

2022_DRBE_00051 - District Berchem. Filip Williotstraat - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten
Aanleiding en context
De Filip Williotstraat in het district Berchem:
 • behoort tot het beheer van de stad Antwerpen;
 • heeft een aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer dat goedgekeurd werd door het college van 12 juni 2020 (jaarnummer 5210);
 • maakt deel uit van een goedgekeurde zone 30, gekend als "Het Rooi-Veldekens" ; 
 • maakt deel uit van het reglement "Parkeren met beperkte parkeertijd binnen de Singel en in de 20ste-eeuwse gordel" met het oog op het betalend- en bewonersparkeren en/of het residentieel parkeren met parkeerschijf en bewonerskaart.
 • is opgenomen in een proefopstelling "elektrische laadinfrastructuur" die goedgekeurd werd door het college van 24 november 2017 (jaarnummer 10181);

Het college keurde op 24 november 2017 (jaarnummer 10181) de proefopstelling elektrische laadpaal voor de Filip Williotstraat goed. Deze opstelling op de parking tegenover het huisnummer 9 werd geëvalueerd en wordt nu bestendigd en uitgebreid met één (1) plaats.
Argumentatie
Een aangepast aanvullend verkeersreglement wordt opgesteld:
 • momenteel is er reeds een oplaadpaal voor elektrische wagens aanwezig, deze beschikt over twee laadpunten. Omdat deze openbare oplaadpaal meer dan 40% gebruikt wordt, wenst Mobiliteit en Parkeren Antwerpen een extra parkeerplaats in te richten (artikel 3).
De parkeerbalans blijft ongewijzigd.
Juridische grond
 • Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie van het wegverkeer;
 • Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement betreffende de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
 • Ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
 • Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Gemeenteraadsbesluit van 16 december 2019 (jaarnummer 760) waarbij de gewijzigde statuten van Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG werden goedgekeurd;
 • Artikel 56 van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017;
 • Collegebesluit van 24 februari 2017 (jaarnummer 1853) waarin de werkwijze voor het opmaken van de verkeersadviezen voor heraanleg openbaar domein, aanvullende verkeersreglementen en proefopstellingen werden vastgesteld.
Regelgeving: bevoegdheid
Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4464) werden de principes en werkkaders bevestigd, die van toepassing zijn op de districtscolleges en districtsraden voor de uitvoering van hun bevoegdheden. Het college besliste om bij de goedkeuring van een aanvullend verkeersreglement, voorafgaandelijk aan de beslissing, telkens advies te vragen aan het betrokken district.
Algemene financiële opmerkingen
De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling zal de nodige signalisatie zelf plaatsen met materiaal uit eigen voorraad. Er zijn dus geen rechtstreekse financiële gevolgen.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2BER01 - Berchem is een actief, bewust en leefbaar district
2BER0104 - Berchem maakt maximaal gebruik van haar adviesbevoegdheid
2BER010401 - Berchem is een bereikbaar district

Besluit

De districtsraad Berchem keurt eenparig het volgende besluit goed.
De districtsraad berchem beslist:

Artikel 1

De districtsraad geeft gunstig advies over het ontwerp van een aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer voor de Filip Williotstraat in het district Berchem, ter vervanging van het aanvullend reglement, goedgekeurd in het college van 12 juni 2020 (jaarnummer 5210).

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.
10.

2022_DRBE_00048 - Districtscollege en districtsraad - Vergaderdata 2023. Vaststelling - Kennisneming

Kennis genomen

Samenstelling

Aanwezig
Lieselot Keymis, voorzitter districtsraad; Ilse Jacques, districtsraadslid; Evi Van der Planken, districtsburgemeester; Erkan Ozturk, districtsraadslid; Bruno De Saegher, districtsschepen; Jan Poppe, districtsraadslid; Kris Gysels, districtsschepen; Lucienne Verbraeken, districtsraadslid; Luc Van de Weyer, districtsraadslid; Willem-Frederik Schiltz, districtsraadslid; Clara Willemse, districtsraadslid; Henri Van Herpen, districtsraadslid; Conny Budts, districtsraadslid; Evi Cuypers, Districtsraadslid; Johan Malcorps, districtsraadslid; Luc Vanlaerhoven, districtsraadslid; Jan Depover, districtsraadslid; Steven Liekens, districtsraadslid; Ann De Potter, districtssecretaris; Marieke Janssens, waarnemend districtssecretaris
Afwezig
Janick Doré, districtsschepen
Verontschuldigd
Ronny De Bie, districtsraadslid; Arnold Peeters, districtsraadslid; Ria Vermeulen, districtsraadslid; Buket Karaca, districtsschepen; Jan Dedecker, districtsraadslid; Yao Issifou, Districtsraadslid
Secretaris
Marieke Janssens, waarnemend districtssecretaris
Voorzitter
Lieselot Keymis, voorzitter districtsraad
10.

2022_DRBE_00048 - Districtscollege en districtsraad - Vergaderdata 2023. Vaststelling - Kennisneming

2022_DRBE_00048 - Districtscollege en districtsraad - Vergaderdata 2023. Vaststelling - Kennisneming

Motivering

Aanleiding en context

De vergaderdata van het districtscollege en de districtsraad worden vooraf vastgelegd.

Argumentatie

Volgende vergaderdata worden vastgelegd voor 2023. 

DistrictscollegeDistrictscollegeRaadscommissieDistrictsraad
9 januari 202323 januari 202317 januari 2023 24 januari 2023 
6 februari 2023 27 februari 202314 februari 2023 28 februari 2023 
6 maart 202320 maart 202314 maart 202321 maart 2023
3 april 202324 april 202318 april 202325 april 2023
8 mei 202322 mei 202316 mei 202323mei 2023
5 juni 202319 juni 2023 13 juni 2023 20 juni 2023 
3 juli 2023    
 21 augustus 2023   
4 september 2023 18 september 2023 12 september 2023 19 september 2023 
2 oktober 202316 oktober 2023 10 oktober 2023 17 oktober 2023 
6 november 202320 november 2023 14 november 2023 21 november 2023 
4 december 2023 18 december 2023 12 december 2023 19 december 2023
Juridische grond

Artikelen 18-19, 37 §5, 50, 126-127,129-131 van het Decreet lokaal bestuur. Het districtscollege vergadert regelmatig, op de dagen en uren die het bepaalt, en zo dikwijls als de behandeling van de zaken het vereist. De voorzitter van het districtscollege kan in spoedeisende gevallen buitengewone vergaderingen bijeenroepen op de dag en het uur die hij bepaalt.

De districtsraad vergadert zo dikwijls als de zaken die tot zijn bevoegdheid behoren het vereisen en ten minste tienmaal per jaar. De voorzitter van de districtsraad beslist tot bijeenroeping van de districtsraad en stelt de agenda van de vergadering op.

Het huishoudelijk reglement bepaalt de nadere regelen inzake de samenstelling en de werkwijze van de commissie. Artikel 6 van het Basisreglement Bestuurlijke organisatie stad Antwerpen goedgekeurd door de gemeenteraad op 25 februari 2019 (jaarnummer 130) bepaalt dat de oproeping van de raadscommissies digitaal worden verzonden. De oproeping bevat naast de uitnodiging ook de dagorde en de verwijzingen naar de ontwerpbesluiten die raadpleegbaar zijn op het digitaal besluitvormingsplatform, de dagorde van de commissie(s) en de eventuele dossiers waarop de ontwerpbesluiten betrekking hebben.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2BER01 - Berchem is een actief, bewust en leefbaar district
2BER0103 - Berchem is een verantwoordelijk district
2BER010304 - Berchem voldoet aan zijn verplichtingen en zorgt voor een begroting in evenwicht

Besluit

De districtsraad Berchem neemt eenparig kennis van het volgende besluit.
De districtsraad berchem beslist:

Artikel 1

De districtsraad neemt kennis van de vergaderdata voor 2023.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.
11.

2022_DRBE_00052 - Adviesraden en inspraak - Verslagen seniorenraad februari, maart en april 2022 - Kennisneming

Kennis genomen

Samenstelling

Aanwezig
Lieselot Keymis, voorzitter districtsraad; Ilse Jacques, districtsraadslid; Evi Van der Planken, districtsburgemeester; Erkan Ozturk, districtsraadslid; Bruno De Saegher, districtsschepen; Jan Poppe, districtsraadslid; Kris Gysels, districtsschepen; Lucienne Verbraeken, districtsraadslid; Luc Van de Weyer, districtsraadslid; Willem-Frederik Schiltz, districtsraadslid; Clara Willemse, districtsraadslid; Henri Van Herpen, districtsraadslid; Conny Budts, districtsraadslid; Evi Cuypers, Districtsraadslid; Johan Malcorps, districtsraadslid; Luc Vanlaerhoven, districtsraadslid; Jan Depover, districtsraadslid; Steven Liekens, districtsraadslid; Ann De Potter, districtssecretaris; Marieke Janssens, waarnemend districtssecretaris
Afwezig
Janick Doré, districtsschepen
Verontschuldigd
Ronny De Bie, districtsraadslid; Arnold Peeters, districtsraadslid; Ria Vermeulen, districtsraadslid; Buket Karaca, districtsschepen; Jan Dedecker, districtsraadslid; Yao Issifou, Districtsraadslid
Secretaris
Marieke Janssens, waarnemend districtssecretaris
Voorzitter
Lieselot Keymis, voorzitter districtsraad
11.

2022_DRBE_00052 - Adviesraden en inspraak - Verslagen seniorenraad februari, maart en april 2022 - Kennisneming

2022_DRBE_00052 - Adviesraden en inspraak - Verslagen seniorenraad februari, maart en april 2022 - Kennisneming

Motivering

Aanleiding en context
Om de advisering vlot te laten verlopen keurde de gemeenteraad op 16 december 2013 (jaarnummer 828) de vernieuwde aanpak van inspraak, advies en medebeheer adviesorganen cultuur, sport, jeugd en senioren goed.

Op 17 februari, 31 maart en 21 april 2022 vond een vergadering plaats van de seniorenraad van het district Berchem.
Argumentatie

De verslagen van de adviesraden worden ter kennisneming voorgelegd aan het districtscollege en de districtsraad.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2BER01 - Berchem is een actief, bewust en leefbaar district
2BER0103 - Berchem is een verantwoordelijk district
2BER010304 - Berchem voldoet aan zijn verplichtingen en zorgt voor een begroting in evenwicht

Besluit

De districtsraad Berchem neemt eenparig kennis van het volgende besluit.
De districtsraad berchem beslist:

Artikel 1

De districtsraad neemt kennis van het verslag van de volgende districtsadviesraad:

Districtsadviesraad Datum vergadering
 seniorenraad 17 februari 2022
seniorenraad31 maart 2022
seniorenraad21 april 2022

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.
14.

2022_IP_00187 - Interpellatie van raadslid Luc Van de Weyer: Energiecrisis

Behandeld

Samenstelling

Aanwezig
Lieselot Keymis, voorzitter districtsraad; Ilse Jacques, districtsraadslid; Evi Van der Planken, districtsburgemeester; Erkan Ozturk, districtsraadslid; Bruno De Saegher, districtsschepen; Jan Poppe, districtsraadslid; Kris Gysels, districtsschepen; Lucienne Verbraeken, districtsraadslid; Luc Van de Weyer, districtsraadslid; Willem-Frederik Schiltz, districtsraadslid; Clara Willemse, districtsraadslid; Henri Van Herpen, districtsraadslid; Conny Budts, districtsraadslid; Evi Cuypers, Districtsraadslid; Johan Malcorps, districtsraadslid; Luc Vanlaerhoven, districtsraadslid; Jan Depover, districtsraadslid; Steven Liekens, districtsraadslid; Ann De Potter, districtssecretaris; Marieke Janssens, waarnemend districtssecretaris
Afwezig
Janick Doré, districtsschepen
Verontschuldigd
Ronny De Bie, districtsraadslid; Arnold Peeters, districtsraadslid; Ria Vermeulen, districtsraadslid; Buket Karaca, districtsschepen; Jan Dedecker, districtsraadslid; Yao Issifou, Districtsraadslid
Secretaris
Marieke Janssens, waarnemend districtssecretaris
Voorzitter
Lieselot Keymis, voorzitter districtsraad
14.

2022_IP_00187 - Interpellatie van raadslid Luc Van de Weyer: Energiecrisis

2022_IP_00187 - Interpellatie van raadslid Luc Van de Weyer: Energiecrisis
Indiener(s)
Luc Van de Weyer
Gericht aan
Evi Van der Planken
Tijdstip van indienen
do 15/09/2022 - 14:16
Toelichting

Als fractie sluiten wij ons aan bij de interpellatie van collega Johan Malcorps, 

Wij stellen voor om bv. Een energieloket dagelijks te openen in het districtshuis.

Trouwens de de sociaal,zwakkeren hebben het moeilijkst met de digitalisering

Bespreking
Antwoord

Dag Luc,

 

Bedankt voor uw vraag en uw terechte bezorgdheid.

 

Ik verwijs naar mijn antwoord gegeven op de interpellatie van Johan Malcorps.

 

Wij staan als lokale overheid het dichtste bij de Berchemnaar en kunnen én zullen dus volop inzetten op communicatie en toeleiding naar de diensten die de expertise hebben. Het is in deze moeilijke tijden belangrijk dat wij duidelijk communiceren en geen versnipperde informatie verdelen naar onze Berchemnaars toe. Het is ook essentieel dat de adviezen die gegeven worden correct zijn en juist. Daarom is het belangrijk dat dit georganiseerd wordt op het bestuursniveau waar ook de expertise ligt. Zoniet, zorgen we voor verwarring, onduidelijkheid en onzekerheid. Dat moeten we vermijden. 

 

Zelf een energieloket voorzien ligt niet in de mogelijkheden. Noch naar bevoegdheid, noch naar expertise, noch naar locatie, noch naar personele middelen. 

 

We laten de bovenlokale bevoegdheden bovenlokaal en we zetten de instanties die de kenniscentra zijn in het licht: het Ecohuis, het Energieteam en het OCMW. Zij geven advies of ondersteuning aan burgers die vragen hebben rond hun hoge energiefactuur.

 

Ecohuis

Check zeker de website: https://www.antwerpen.be/nl/overzicht/ecohuis-antwerpen/advies

 • Advies en tips op de website
 • Mogelijkheid om een afspraak te maken bij het Ecohuis voor begeleiding
 • Advies op maat om minder energie en water te verbruiken
 • Gratis Energie Advies aan huis (onder bepaalde voorwaarden) waarbij adviseur van de stad aan huis komt om energiebesparende maatregelen te bespreken
 • Mogelijkheid om afspraak te maken bij Energieteam van de stad voor mensen die problemen hebben om energiefactuur te betalen

 

Het Energieteam:

 • alle vragen over je energie- en waterfactuur
 • nazicht van je facturen en of je veel verbruikt
 • bemiddeling met je energieleverancier of Water-link over een afbetalingsplan
 • hulp om:
  • een nieuwe energieleverancier te zoeken, als je wil veranderen
  • je energie- en watercontract te regelen, als je gaat verhuizen

 

OCMW

https://www.antwerpen.be/product/sociale-hulp-in-antwerpen

In een sociaal centrum kan je hulp vragen, bijvoorbeeld:

 • leefloon of andere financiële steun
 • psychologische hulp
 • hulp bij medische kosten
 • hulp als je schulden hebt
 • huurwaarborg, als je die niet zelf kan betalen …
wo 21/09/2022 - 15:30
13.

2022_IP_00186 - Interpellatie van raadslid Johan Malcorps: over mogelijke bijdragen van het districtsbestuur aan oplossingen voor de energiecrisis voor de Berchemnaars

Behandeld

Samenstelling

Aanwezig
Lieselot Keymis, voorzitter districtsraad; Ilse Jacques, districtsraadslid; Evi Van der Planken, districtsburgemeester; Erkan Ozturk, districtsraadslid; Bruno De Saegher, districtsschepen; Jan Poppe, districtsraadslid; Kris Gysels, districtsschepen; Lucienne Verbraeken, districtsraadslid; Luc Van de Weyer, districtsraadslid; Willem-Frederik Schiltz, districtsraadslid; Clara Willemse, districtsraadslid; Henri Van Herpen, districtsraadslid; Conny Budts, districtsraadslid; Evi Cuypers, Districtsraadslid; Johan Malcorps, districtsraadslid; Luc Vanlaerhoven, districtsraadslid; Jan Depover, districtsraadslid; Steven Liekens, districtsraadslid; Ann De Potter, districtssecretaris; Marieke Janssens, waarnemend districtssecretaris
Afwezig
Janick Doré, districtsschepen
Verontschuldigd
Ronny De Bie, districtsraadslid; Arnold Peeters, districtsraadslid; Ria Vermeulen, districtsraadslid; Buket Karaca, districtsschepen; Jan Dedecker, districtsraadslid; Yao Issifou, Districtsraadslid
Secretaris
Marieke Janssens, waarnemend districtssecretaris
Voorzitter
Lieselot Keymis, voorzitter districtsraad
13.

2022_IP_00186 - Interpellatie van raadslid Johan Malcorps: over mogelijke bijdragen van het districtsbestuur aan oplossingen voor de energiecrisis voor de Berchemnaars

2022_IP_00186 - Interpellatie van raadslid Johan Malcorps: over mogelijke bijdragen van het districtsbestuur aan oplossingen voor de energiecrisis voor de Berchemnaars
Indiener(s)
Johan Malcorps
Gericht aan
Evi Van der Planken
Tijdstip van indienen
di 13/09/2022 - 18:21
Toelichting

Ook de Berchemse bevolking wordt hard getroffen door de energiecrisis. Veel mensen kunnen hun energiefactuur niet meer betalen of worden nu koud gepakt doordat de leveranciers ineens hoge voorschotten vragen.

Het districtsbestuur kan hierin een eigen bescheiden rol spelen. Het district kan haar burgers informeren. Dat gebeurde bijv. tijdens de coronacrisis en recent deze zomer ook nog n.a.v. de aanhoudende hitte.  Rond corona werd een folder verspreid. Rond de hitte werden nuttige tips gegeven op de website van het district.

Als we dit jaar een strenge winter krijgen, komt een groep van Berchemnaars misschien letterlijk en figuurlijk in de kou te staan. Vanuit het bestuursniveau dat het dichtst bij de Berchemnaars staat, is het dan ook goed om te laten voelen dat we deze mensen hun zorg en problemen begrijpen en dat we voorstellen doen om hun probleem aan te pakken en zelf noodmaatregelen treffen.

Diverse overheden, Vlaanderen, de provincie, de stad, ons stedelijk Energiehuis, maar ook distributienetbeheerder en leveranciers kunnen mensen helpen.

Misschien is het aan ons district om mensen die door de bomen, het bos niet meer zien, mee wegwijs te maken, hen uitleggen waar ze terecht kunnen als ze hun factuur echt niet meer kunnen ophoesten. Of mensen informeren of ze in aanmerking komen voor een sociaal energietarief of andere tegemoetkomingen. Het is  misschien ook nodig om mensen te tonen hoe ze kunnen geholpen worden om alsnog noodzakelijke ingrepen te doen in hun woning om straks geen kou te lijden. Kunnen ze een beroep doen op energie-advies op maat, op energiescans, energiesnoeiers, premies, leningen?

Het district kan een eigen folder verspreiden met basis informatie.

De mensen van het Energiehuis worden overstelpt met vragen. Misschien moeten zij ontlast worden en kan het district in overleg met de stad een soort van eerstelijnswerking opzetten waar mensen direct terecht kunnen, ook zonder een hele digitale aanmeldprocedure. In elk geval kan het district online ook zelf  info ter beschikking stellen en doorverwijzen.

Samen met de stad kan het district zoeken naar noodoplossingen voor mensen die echt geen uitweg vinden : kunnen publieke warme plekken aangeboden worden, zoals in de zomer koelteplekken werden voorzien? Kan er opgeroepen worden om voor mekaar te zorgen, problemen te melden van buren die geen oplossing vinden. Net als bij corona en hittegolven, is het ook nu weer van belang een beroep te doen op het gemeenschapsgevoel.

Ook verenigingen en lokale bedrijven komen door hoge energierekeningen in problemen. Ook hier kan het district bekijken of ze bijkomend steun kan voorzien.

En kan het district samen met de stad op zijn minst ook het geode voorbeeld geven, door waar mogelijk zelf elektriciteit of gas te besparen? Heeft het college de eigen facturen al eens doorgenomen, en bekeken waar op een zin volle manier kan bespaard worden, zonder aan dienstverlening voor de mensen in te boeten?  Met het uitgespaarde geld kan men dan wellicht andere mensen uit de kou helpen?

In Berchem worden al jaren solidariteitsacties georganiseerd onder de noemer ‘Warm Berchem’. Dit jaar moeten we deze slogan echt letterlijk nemen.

Graag uw reactie?

Bespreking
Antwoord

Dag Johan,

 

Bedankt voor uw vragen en uw bezorgdheid.
De bezorgdheden die je formuleert zijn meer dan terecht.
Ik beantwoord uw vragen in de volgorde zoals je ze stelt:

 

-Ook de Berchemse bevolking wordt hard getroffen door de energiecrisis. Veel mensen kunnen hun energiefactuur niet meer betalen of worden nu koud gepakt doordat de leveranciers ineens hoge voorschotten vragen. Het districtsbestuur kan hierin een eigen bescheiden rol spelen. Het district kan haar burgers informeren. Dat gebeurde bijv. tijdens de coronacrisis en recent deze zomer ook nog n.a.v. de aanhoudende hitte. Rond corona werd een folder verspreid. Rond de hitte werden nuttige tips gegeven op de website van het district. 

 

Uiteraard kunnen we hierover communiceren, graag zelfs. Naar analogie met de coronacrisis kunnen we mensen oproepen om voor elkaar te zorgen en dan vooral op onze sociale mediakanalen Facebook, Instagram en Hoplr maar ook via ons magazine, website en digitale panelen. Maar onze rol zal er voornamelijk in bestaan om toe te leiden naar de diensten bij de stad die over de energie-expertise beschikken: Het ECO-huis en het Energieteam van de stad Antwerpen

 

Alle burgers zijn welkom bij

 • Het Ecohuis: voor factuurnazicht, keuze andere leverancier, advies op maat over besparingen én investeringen aan de woning, energiescan,…  http://ecohuis.antwerpen.be  
 • Het Energieteam: voor wie de factuur niet kan betalen. Alle info op deze pagina

                    - alle vragen over je energie- en waterfactuur

                    - nazicht van je facturen en of je veel verbruikt

                    - bemiddeling met je energieleverancier of Water-link over een afbetalingsplan

                    - hulp om:

  • een nieuwe energieleverancier te zoeken, als je wil veranderen
  • je energie- en watercontract te regelen, als je gaat verhuizen

 

-Als we dit jaar een strenge winter krijgen, komt een groep van Berchemnaars misschien letterlijk en figuurlijk in de kou te staan. Vanuit het bestuursniveau dat het dichtst bij de Berchemnaars staat, is het dan ook goed om te laten voelen dat we deze mensen hun zorg en problemen begrijpen en dat we voorstellen doen om hun probleem aan te pakken en zelf noodmaatregelen treffen. 

Diverse overheden, Vlaanderen, de provincie, de stad, ons stedelijk Energiehuis, maar ook distributienetbeheerder en leveranciers kunnen mensen helpen. 

Misschien is het aan ons district om mensen die door de bomen, het bos niet meer zien, mee wegwijs te maken, hen uitleggen waar ze terecht kunnen als ze hun factuur echt niet meer kunnen ophoesten. Of mensen informeren of ze in aanmerking komen voor een sociaal energietarief of andere tegemoetkomingen. Het is misschien ook nodig om mensen te tonen hoe ze kunnen geholpen worden om alsnog noodzakelijke ingrepen te doen in hun woning om straks geen kou te lijden. Kunnen ze een beroep doen op energie-advies op maat, op energiescans, energiesnoeiers, premies, leningen? 

 

Zeker, Het district kan hierbij een rol spelen door, zoals eerder aangehaald, in haar communicatie de burgers toe te leiden naar het reeds bestaande adviesaanbod. 

Het ECO-huis, het OCMW en het Energieteamhebben de nodige expertise en bieden reeds advies of ondersteuning aan aan burgers die vragen hebben rond hun hoge energiefactuur. Deze informatie als district opnieuw zelf aanbieden, lijkt ons niet wenselijk gezien dit verwarrend kan zijn voor de burger (versnipperd) en gezien we niet de nodige expertise hebben. We leiden best de burger naar de deskundigheid die er reeds is. 


 • Het district kan een eigen folder verspreiden met basis informatie. 

 

We vragen momenteel na of er een stadsbrede folder bestaat/verspreid kan worden. Een folder vanuit het district is niet wenselijk omdat hier al heel snel gedateerde informatie kan instaan, dit een stadsbevoegdheid is en zij vooral expertise van zaken hebben. Zoals gezegd, zullen we maximaal toeleiden op al onze informatiedragers en kan een flyer natuurlijk ook. 

 

-De mensen van het Energiehuis worden overstelpt met vragen. Misschien moeten zij ontlast worden en kan het district in overleg met de stad een soort van eerstelijnswerking opzetten waar mensen direct terecht kunnen, ook zonder een hele digitale aanmeldprocedure. In elk geval kan het district online ook zelf info ter beschikking stellen en doorverwijzen. 

 

Dit is geen districtsbevoegdheid en is bovendien niet haalbaar. Het district heeft hier noch de expertise noch de personele middelen voor. Opnieuw: we kunnen de burgers wel informeren door hen door te sturen naar diensten die wel gericht advies/ondersteuning kunnen geven. 

 

 • Samen met de stad kan het district zoeken naar noodoplossingen voor mensen die echt geen uitweg vinden : kunnen publieke warme plekken aangeboden worden, zoals in de zomer koelteplekken werden voorzien? Kan er opgeroepen worden om voor mekaar te zorgen, problemen te melden van buren die geen oplossing vinden. Net als bij corona en hittegolven, is het ook nu weer van belang een beroep te doen op het gemeenschapsgevoel.

 

Het district kan hier zelf geen initiatieven in nemen gezien de bovenlokale bevoegdheid. Patrimonium (vraag rond warmteplekken) is een bevoegdheid van de stad. Het district heeft zelf geen patrimonium in haar bezit om dergelijke beslissingen te nemen. Er is momenteel wel een oefening bezig bij alle steden en gemeenten om de gemiddelde temperatuur in de gebouwen te laten dalen (initiatief vanuit VVSG).

 

-Ook verenigingen en lokale bedrijven komen door hoge energierekeningen in problemen. Ook hier kan het district bekijken of ze bijkomend steun kan voorzien. 


 Het district bereidt momenteel actie voor om verenigingen te ondersteunen indien ze in problemen komen en dat gecibleerd op jeugdverenigingen.


 -En kan het district samen met de stad op zijn minst ook het goede voorbeeld geven, door waar mogelijk zelf elektriciteit of gas te besparen? Heeft het college de eigen facturen al eens doorgenomen, en bekeken waar op een zin volle manier kan bespaard worden, zonder aan dienstverlening voor de mensen in te boeten? Met het uitgespaarde geld kan men dan wellicht andere mensen uit de kou helpen? 
 

We bekijken hoe we gaan omgaan met de eindejaarsverlichting. In welke mate wij daar gaan op inzetten en of wij in de plaats geen acties kunnen ondernemen in het kader van een warm Berchem. 

 

We bekijken onder andere ook of we de digitale communicatiepanelen ’s nachts kunnen laten uitdoven. 

 

Het lijken allemaal symbolische acties, maar ik vind wel dat wij als overheid- het dichtst bij de burger – die symbolen moeten stellen en het goede voorbeeld moeten geven. 

 

 • In Berchem worden al jaren solidariteitsacties georganiseerd onder de noemer ‘Warm Berchem’. Dit jaar moeten we deze slogan echt letterlijk nemen. 

 

Klopt, we zijn een warm district en we nemen warme acties. We onderzoeken momenteel hoe we in deze uitzonderlijke tijden eens te meer een warm hart kunnen uitdragen naar onze Berchemnaars. 

wo 21/09/2022 - 15:29
12.

2022_MOT_00069 - Voorstel tot motie van raadslid Erkan Ozturk: Uitlenen van herbruikbare bekers aan verenigingen en buurtbewoners

Niet goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Lieselot Keymis, voorzitter districtsraad; Ilse Jacques, districtsraadslid; Evi Van der Planken, districtsburgemeester; Erkan Ozturk, districtsraadslid; Bruno De Saegher, districtsschepen; Jan Poppe, districtsraadslid; Kris Gysels, districtsschepen; Lucienne Verbraeken, districtsraadslid; Luc Van de Weyer, districtsraadslid; Willem-Frederik Schiltz, districtsraadslid; Clara Willemse, districtsraadslid; Henri Van Herpen, districtsraadslid; Conny Budts, districtsraadslid; Evi Cuypers, Districtsraadslid; Johan Malcorps, districtsraadslid; Luc Vanlaerhoven, districtsraadslid; Jan Depover, districtsraadslid; Steven Liekens, districtsraadslid; Ann De Potter, districtssecretaris; Marieke Janssens, waarnemend districtssecretaris
Afwezig
Janick Doré, districtsschepen
Verontschuldigd
Ronny De Bie, districtsraadslid; Arnold Peeters, districtsraadslid; Ria Vermeulen, districtsraadslid; Buket Karaca, districtsschepen; Jan Dedecker, districtsraadslid; Yao Issifou, Districtsraadslid
Secretaris
Marieke Janssens, waarnemend districtssecretaris
Voorzitter
Lieselot Keymis, voorzitter districtsraad
12.

2022_MOT_00069 - Voorstel tot motie van raadslid Erkan Ozturk: Uitlenen van herbruikbare bekers aan verenigingen en buurtbewoners

2022_MOT_00069 - Voorstel tot motie van raadslid Erkan Ozturk: Uitlenen van herbruikbare bekers aan verenigingen en buurtbewoners
Indiener(s)
Erkan Ozturk
Gericht aan
Janick Doré
Tijdstip van indienen
za 18/06/2022 - 18:38
Toelichting

Vanaf 1 juni stopt de stad met het uitlenen van herbruikbare bekers aan verenigingen en buurtbewoners. Enkel nog de eigen evenementen van de stad en waar ze co-organisator van zijn (Cat.1 en cat.2) zullen nog gebruik kunnen maken van de eigen herbruikbare bekers van de stad.

Verenigingen konden in het verleden tot 6000 bekers gratis ontlenen in het Ecohuis. Door de beslissing van de stad zijn verenigingen verplicht zelf bekers aan te kopen, te huren of drank af te nemen via een brouwer die hen ook aan herbruikbare bekers kan helpen. Verenigingen worden dus opgezadeld met extra kosten die ze moeten maken. Een jammere zaak want zij kunnen net elke euro gebruiken voor hun werking en het onderhoud van hun lokalen. Alternatieven voor herbruikbare bekers zijn er niet. Wie een evenement op het openbaar domein wilt organiseren mag geen glas gebruiken. Ook het gebruik van wegwerp bekers is sinds 1 januari 2020 verboden tijdens evenementen. 

Niet alleen verenigingen worden getroffen door deze beslissing van de stad. Ook het district. Verenigingen die voor hun evenementen kunnen rekenen op een subsidie zullen de extra kost van het huren van herbruikbare bekers proberen te recupereren door deze in te dienen in hun subsidieaanvraag. Door deze beslissing van de stad zullen uiteindelijk de districten opgezadeld worden met extra kosten. De stopzetting van de herbruikbare bekers is de zoveelste afbouw in ondersteuning en dienstverlening van de stad waarvan de verenigingen en de districten de dupe zijn.

De volgende motie wordt ter stemming voorgelegd: "De districtsraad vraagt aan het college van burgemeester en schepenen om herbruikbare bekers ter beschikking te stellen aan verenigingen en buurtbewoners tijdens hun evenementen�

Bespreking
Antwoord

Beste Erkan,

Door het Vlaams decreet van 2020 is er tot een stopzetting voor het gebruik van glas en herbruikbare bekers op events beslist. Dit uiteraard om onze afvalberg niet nog groter te maken. De Stad Antwerpen met haar districten staan mee achter deze beslissing. Het klopt dat de stad een 6000 tal bekers te beschikking had voor allerhande verenigingen maar dit ook heeft stopgezet behalve voor de aanvragen categorie 1 en 2. Dit wegens het veel te moeilijke gegeven van logistiek, het ophalen en of leveren het spoelen etc…. Bij een navraag in Berchem bij de lokale verenigingen hebben we buiten een beetje ongenoegen verder nog niets gehoord van echte bezorgdheid. Het is namelijk zo dat er veel drakenhandels op de kar zijn gesprongen en bekers aanleveren als zij de bestelling krijgen? Ook vind ik persoonlijk dat wanneer een organisatie iets organiseert dat meestal de mensen die naar een event gaan gerust iets meer willen betalen als zij mee achter deze vereniging staan. Daarnaast is er ook een hele lijst beschikbaar via de website van de stad waar je verdelers kan vinden voor het huren en/of aankopen van dergelijke bekers. Er is zelfs een firma waarbij je enkel de kost van het afwassen betaalt. Ook de andere districten gaan geen tegemoetkoming doen daarom stem ik deze motie tegen.


Janick

wo 21/09/2022 - 15:19
15.

2022_IP_00188 - Interpellatie van raadslid Luc Van de Weyer: STRUIKELSTENEN

Behandeld

Samenstelling

Aanwezig
Lieselot Keymis, voorzitter districtsraad; Ilse Jacques, districtsraadslid; Evi Van der Planken, districtsburgemeester; Erkan Ozturk, districtsraadslid; Bruno De Saegher, districtsschepen; Jan Poppe, districtsraadslid; Kris Gysels, districtsschepen; Lucienne Verbraeken, districtsraadslid; Luc Van de Weyer, districtsraadslid; Willem-Frederik Schiltz, districtsraadslid; Clara Willemse, districtsraadslid; Henri Van Herpen, districtsraadslid; Conny Budts, districtsraadslid; Evi Cuypers, Districtsraadslid; Johan Malcorps, districtsraadslid; Luc Vanlaerhoven, districtsraadslid; Jan Depover, districtsraadslid; Steven Liekens, districtsraadslid; Ann De Potter, districtssecretaris; Marieke Janssens, waarnemend districtssecretaris
Afwezig
Janick Doré, districtsschepen
Verontschuldigd
Ronny De Bie, districtsraadslid; Arnold Peeters, districtsraadslid; Ria Vermeulen, districtsraadslid; Buket Karaca, districtsschepen; Jan Dedecker, districtsraadslid; Yao Issifou, Districtsraadslid
Secretaris
Marieke Janssens, waarnemend districtssecretaris
Voorzitter
Lieselot Keymis, voorzitter districtsraad
15.

2022_IP_00188 - Interpellatie van raadslid Luc Van de Weyer: STRUIKELSTENEN

2022_IP_00188 - Interpellatie van raadslid Luc Van de Weyer: STRUIKELSTENEN
Indiener(s)
Luc Van de Weyer
Gericht aan
Evi Van der Planken
Tijdstip van indienen
do 15/09/2022 - 16:35
Toelichting

Collega’s, ik  begin met het laatste, onze vraag naar het college toe, is om Wim Kennis coördinator van de struikelstenen in Antwerpen uit te nodigen voor de commissie om een uiteenzetting te geven.


Iedereen zal reeds gehoord hebben over de struikelstenen, het is reeds meermaals in het nieuws geweest.


Gunter Demnig geboren Berlijn 1947 is een beeldend kunstenaar en is vooral bekend geworden met met zijn actie STOLPERSTEINE( herinneringstekens voor alle slachtoffers van het nationaalsocialisme). 

1996 en 1997 eerste ( min of meer illegale) Stolpersteine in Berlijn-Kreuzberg. 

2000 De officiële start van het project STOLPERSTEINE, wat nu een merknaam is geworden.


Ondertussen zijn er nu struikelstenen in Duitsland, België, Kroatië, Finland, Frankrijk, Griekenland, Rusland enz.

Het is een visuele herdenking en eerbetoon aan de slachtoffers van het nazisme, het is een symbolische begrafenis van de mensen die verdwenen in de nacht, de duisternis en de crematoria van de kampen.

Het is een aanklacht tegen de extreme onverdraagzaamheid,kenmerkend voor een fascistische en extreemrechtse ideologie.

Het is een internationale verbondenheid van alle slachtoffers.

Het is een herinnering en eerbetoon aan het verzet tegen het fasisme

Het is een verbindend project dat de partijgrenzen overstijgt,en een paar jaar geleden was ik aanwezig bij de steenlegging in de Velodroomstraat en de Lange Leemstraat, ik kan u verzekeren dat dit zeer emotioneel was.

Deze delegatie is nadien zeer hartelijk ontvangen door de districtsburgemeester Evi Van der Plancken.


Ook in de andere districten zoals Merksem, Deurne, Borgerhout was er een goede samenwerking

Het is een SOCIAL ART PROJECT, het is kunst dat verenigt, maar tevens gebeurt dit met de wijk, de buren, nogmaals het is  verbindend.

Bespreking
Antwoord

Beste Luc,

 

Dank voor uw suggestie.

 

Het project van de struikelstenen is ons zeer bekend en bemind.

Wij hebben in Berchem ook struikelstenen liggen voor Berchemse gevels ter herinnering  aan het vreselijke lot van de deportatie van de bewoners die achter die gevels woonden.

Het is zonder meer een mooi én verbindend project waar wij allemaal achterstaan.

Ik denk dat iedereen in deze raad het project wel kent, en als dat niet het geval is, moet u dat zeker googelen.

Toen men deze struikelstenen in Berchem heeft gelegd, hebben wij de delegatie hier in het districtshuis ook met veel plezier én van harte ontvangen.

 

Het project van de struikelstenen begint altijd vanuit een burgerinitiatief, een concreet project dat door de organisatoren wordt uitgewerkt, wordt georganiseerd en wordt bekostigd. Momenteel heb ik geen kennis van het bestaan van een nieuw burgerinitiatief inzake het leggen van nieuwe Berchemse struikelstenen en dus van het bestaan van een concreet dossier.

 

Het lijkt mij belangrijk dat toelichtingen in de commissie voorbehouden worden voor uiteenzettingen die over een concreet dossier gaan dat voorligt of in de nabije toekomst zal worden voorgelegd.

Momenteel is dit niet het geval.

 

We stellen voor dat de districtsburgemeester contact opneemt met Wim Kennis en dat er nav een concreet dossier, met name wanneer er opnieuw struikelstenen worden gelegd door de organisatie, een korte presentatie over de struikelstenen komt in de commissie.   

wo 21/09/2022 - 15:30