Terug
Gepubliceerd op 22/12/2022

2022_DCBE_00233 - Ondersteuning - Lokaal Cultuurbeleid - Vastlegging nominatief krediet jaar 2022. Afsprakennota - Addendum - Goedkeuring

districtscollege Berchem
ma 19/12/2022 - 17:30 raadzaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Evi Van der Planken, districtsburgemeester; Bruno De Saegher, districtsschepen; Kris Gysels, districtsschepen; Janick Doré, districtsschepen; Buket Karaca, districtsschepen; Ann De Potter, districtssecretaris

Verontschuldigd

Marieke Janssens, waarnemend districtssecretaris

Secretaris

Ann De Potter, districtssecretaris

Voorzitter

Bruno De Saegher, districtsschepen
2022_DCBE_00233 - Ondersteuning - Lokaal Cultuurbeleid - Vastlegging nominatief krediet jaar 2022. Afsprakennota - Addendum - Goedkeuring 2022_DCBE_00233 - Ondersteuning - Lokaal Cultuurbeleid - Vastlegging nominatief krediet jaar 2022. Afsprakennota - Addendum - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Het districtscollege keurde op  22 augustus 2022  het addendum goed op de Afsprakennota vzw Lokaal Cultuurbeleid district Berchem 2022, ter ondersteuning van de vzw Lokaal Cultuurbeleid. Deze afsprakennota heeft een looptijd van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2022.  

De districtsraad keurde op 22 november 2022 (jaarnummer 67) het aangepast meerjarenplan 6 goed waarin een nominatieve ondersteuning werd toegekend aan goed waarin een meervraag van 7.000,00 EUR werd ingeschreven ter ondersteuning van de vzw Lokaal Cultuurbeleid voor het project Tentboot Winny Ang.  

Argumentatie

Bij de aanpassing meerjarenplan 6 werd een meervraag van 7.000,00 EUR ingeschreven voor project Tentboot Winny Ang onder de actie 2BER010107 Senioren. 

Bij de aanpassing meerjarenplan 6 werd eveneens een verschuiving van 2.000,00 EUR doorgevoerd van Hof Van Even naar Jongeren onder actie 2BER010105. De lijn van Hof Van Even komt daardoor op 0,00 EUR te staan en werd bijgevolg geschrapt uit de afsprakennota. De lijn Jongeren komt hierdoor op 13.000,00 EUR te staan

Juridische grond

De wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen.

Het Kaderbesluit basisprincipes ondersteuningsbeleid zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 26 oktober 2020 (jaarnummer 595}.

Regelgeving: bevoegdheid

Binnengemeentelijke decentralisatie

In het collegebesluit van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges vastgelegd. Artikel 2 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor lokaal cultuurbeleid.

Algemene financiële opmerkingen

De verrekening gebeurt op het volgende boekingsadres:  

Budgetplaats: 5013000000
Budgetpositie: 6496433
Functiegebied: 2BER010107A00000
Subsidie: SUB_NR
Fonds: INTERN
 Begrotingsprogramma: 2BE090959 

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2BER01 - Berchem is een actief, bewust en leefbaar district
2BER0101 - Berchem is een welvarend en bruisend district
2BER010107 - Berchem ondersteunt haar senioren waardoor zij voluit kunnen participeren aan de samenleving

Besluit

Het districtscollege berchem beslist:

Artikel 1

Het districtscollege bekrachtigt het addendum op de afsprakennota, met een looptijd van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2022, ter ondersteuning van de vzw Lokaal Cultuurbeleid, Driekoningenstraat 126, 2600 Berchem, ondernemingsnummer 0464742440.


  

Artikel 2

Het districtscollege keurt de vastlegging en uitbetaling van de bijkomende nominatieve ondersteuning voor een bedrag van 7.000,00 EUR goed aan vzw Lokaal Cultuurbeleid, Driekoningenstraat 126, 2600 Berchem, ondernemingsnummer 0464742440. 

Artikel 3

Het districtscollege keurt de uitbetaling van een voorschot van 5.600,00 EUR goed aan vzw Lokaal Cultuurbeleid, Driekoningenstraat 126, 2600 Berchem, ondernemingsnummer 0464742440.  

Artikel 4

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:

 

Omschrijving 

Bedrag 

Boekingsadres 

Bestelbon 

Vzw Lokaal Cultuurbeleid district Berchem 

Driekoningenstraat 126, 2600 Berchem  

Ondernemingsnummer: 0464742440  

Rekeningnummer:

BE20 2200 7779 6056 

 

 

 

 

 

 

7.000,00 EUR 

Budgetplaats: 5013000000 

Budgetpositie: 6496433 

Functiegebied: 2BER010107A00000 

Subsidie: SUB_NR 

Fonds: INTERN 

Begrotingsprogramma: 2BE090959 

Budgetperiode: 2200  

 

 

 

4505146528