Terug
Gepubliceerd op 22/12/2022

2022_DCBE_00234 - Openbare verlichting. SWPR13317C Forfaitair onderhoud. Correctiebestelling - Regularisatie ondergeraamde bestelbon - Goedkeuring

districtscollege Berchem
ma 19/12/2022 - 17:30 raadzaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Evi Van der Planken, districtsburgemeester; Bruno De Saegher, districtsschepen; Kris Gysels, districtsschepen; Janick Doré, districtsschepen; Buket Karaca, districtsschepen; Ann De Potter, districtssecretaris

Verontschuldigd

Marieke Janssens, waarnemend districtssecretaris

Secretaris

Ann De Potter, districtssecretaris

Voorzitter

Bruno De Saegher, districtsschepen
2022_DCBE_00234 - Openbare verlichting. SWPR13317C Forfaitair onderhoud. Correctiebestelling - Regularisatie ondergeraamde bestelbon - Goedkeuring 2022_DCBE_00234 - Openbare verlichting. SWPR13317C Forfaitair onderhoud. Correctiebestelling - Regularisatie ondergeraamde bestelbon - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Dienstnota financiën "Bestellen en betalen binnen de stad, districten en OCMW" van 17 december 2018. 

Op 19 december 2018 (jaarnummer 332) keurde het districtscollege de aanpassing principes budgethouderschap, bestellen en goedkeuren voor het district goed.
 Het districtscollege keurt goed om - met ingang van 29 december 2018 - de bevoegdheid tot het goedkeuren van correctiebestellingen en te betalen bedragen namens het district als volgt te regelen (bedragen exclusief btw): 

  • uitgaven exploitatie en investering, kleiner of gelijk aan € 5.500,00: goedkeuring door de districtssecretaris na decentraal visum; 
  1. de districtssecretaris kan bovengenoemde bevoegdheden delegeren aan personeelsleden van de districtsadministratie; 
  2. de medewerker aan wie de bevoegdheid tot goedkeuren gedelegeerd wordt, kan te allen tijde beslissen om een bepaalde correctiebestelling voor te leggen aan een hoger orgaan voor expliciete goedkeuring; 
  • uitgaven exploitatie en investering, groter dan € 5.500,00: goedkeuring door het districtscollege na centraal visum. 

Het district Berchem voorziet een budget om de facturen van het forfaitair onderhoud 2022 van de openbare verlichting te betalen. Om de te verwachte facturen te kunnen betalen dient het nodige budget te worden voorzien.

Argumentatie

Voor het forfaitair onderhoud, openbare verlichting, 2022 dient men een budget te voorzien om de te verwachte facturen te kunnen betalen.
 Fluvius System Operator bezorgde een offerte aan de bedrijfseenheid Stadsontwikkeling voor een bedrag van 31.853,57 EUR (exclusief btw), dat per kwartaal (Q) gefactureerd zal worden. 

Ten opzichte van de voorgaande jaren zijn de prijzen enorm gestegen waardoor het district onvoldoende budget heeft om de te verwachte facturen te kunnen betalen. 

De prijsstijgingen zijn onder ander te wijten aan: 

  • de afschaffing van het overhevelen van de prestatiekosten van het onderhoud naar de energiefactuur van de eindgebruikers (de zogenaamde openbare dienstverplichting of ODV). Dit is een beslissing van de Vlaamse Overheid waardoor deze prestatiekosten worden opgenomen in het onderhoudstarief dat aangerekend wordt aan de steden en gemeenten; 
  • significante stijging van de aannemersprijzen (ongeveer 16,2%). 

De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling stelt voor om het nog beschikbare budget (gebaseerd op de kosten voor forfaitair onderhoud 2021) van 12.396,62 EUR (exclusief btw) vast te leggen. 


Juridische grond

Fluvius System Operator is overeenkomstig het Energiedecreet van 8 mei 2009 de door de VREG vergunde werkmaatschappij voor 14 Vlaamse opdrachthoudende verenigingen (intergemeentelijke samenwerkingsverbanden). 

Artikel 398 uit het Decreet Lokaal bestuur bepaalt in paragraaf 1 dat de gemeenten beslissen over de beheersoverdracht overeenkomstig de statuten van het samenwerkingsverband, waarbij in paragraaf 2, 3° de opdrachthoudende vereniging wordt gedefinieerd als een samenwerkingsverband met beheersoverdracht waaraan de deelnemende gemeenten de uitvoering van een of meer duidelijk omschreven bevoegdheden met betrekking tot een of meer functioneel samenhangende beleidsdomeinen toevertrouwen. 

Onder beheersoverdracht wordt verstaan het toevertrouwen door de deelnemende gemeenten aan het samenwerkingsverband van de uitvoering van door hen genomen beslissingen in het kader van zijn doelstellingen, in die zin dat de deelnemende gemeenten zich het recht ontzeggen zelfstandig of samen met derden dezelfde opdracht uit te voeren. 

Artikel 30§3 (gezamenlijke In-house-toezicht) van de wet van 17 juni 2016 is van toepassing.
 § 3. De aanbestedende overheid die op een privaat- of publiekrechtelijke rechtspersoon geen controle uitoefent in de zin van paragraaf 1, kan een overheidsopdracht plaatsen bij die rechtspersoon zonder deze wet toe te passen, indien aan elk van de volgende voorwaarden is voldaan : 

1° de aanbestedende overheid oefent, samen met andere aanbestedende overheden, op die rechtspersoon toezicht uit zoals op hun eigen diensten;
2° meer dan 80 % van de activiteiten van die rechtspersoon behelst de uitvoering van taken die hem zijn toegewezen door de controlerende aanbestedende overheden of door andere, door diezelfde aanbestedende overheden gecontroleerde rechtspersonen; en
 3° er is geen directe participatie van privékapitaal in de gecontroleerde rechtspersoon met uitzondering van geen controle of blokkerende macht opleverende vormen van participatie van privékapitaal, vereist krachtens de nationale wetgeving, in overeenstemming met de verdragen, die geen beslissende invloed uitoefenen op de gecontroleerde rechtspersoon. 

Regelgeving: bevoegdheid

Met het collegebesluit van 17 augustus 2007 (jaarnummer 10513) besliste het college om de bevoegdheden waarover het beschikt met betrekking tot overheidsopdrachten, binnen de beleidsdomeinen van de districten, over te dragen aan de districtscolleges met ingang van 1 oktober 2007.

Met de collegebeslissing van 6 maart 2015 (jaarnummer 1794) besliste het college dat convenanten, die de rechtspersoon ‘stad Antwerpen’ afsluit met andere overheden, nutsmaatschappijen, telematicabedrijven en intercommunales vallen onder de bevoegdheid van de gemeenteraad en het college. De districtsraden en de districtscolleges zijn gebonden aan deze convenanten. Wanneer de financiële inbreng van de districten verwacht wordt, worden zij mee betrokken bij de opmaak en uitvoering van deze convenanten.

Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges gecoördineerd. Artikel 11 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor plaatsen, herplaatsen en onderhoud van openbare verlichting op lokale straten en pleinen.

Artikel 56 §3, 4° van het Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 stelt dat het college van burgemeester en schepenen bevoegd is voor het voeren van de plaatsingsprocedure, de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten.
Artikel 134, 2e lid, 2° van het Decreet lokaal bestuur bepaalt dat het college bevoegdheden, die door andere overheden werden opgedragen, kan overdragen aan de districtscolleges, voor zover de regel die het college deze bevoegdheid toewees, het college daartoe machtigt.

Het gemeenteraadsbesluit van 24 juni 2019 (jaarnummer 458), inzake definitie dagelijks bestuur, is van toepassing met ingang van 1 oktober 2019.

Algemene financiële opmerkingen

Voor het betalen van het forfaitair onderhoud, openbare verlichting, 2022 (Q1 en Q2 deels) werd voor het aandeel van het district correctiebon 4105062100 opgemaakt voor een bedrag van 14.999,91 EUR (inclusief btw). 

Voor het saldo zal een correctiebon worden opgemaakt op 2LMS030112A00000/61414/5153000000/2200/2SA020670/SUB_NR_INTERN en ter goedkeuring worden voorgelegd aan het college.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2BER01 - Berchem is een actief, bewust en leefbaar district
2BER0102 - Berchem is een district waar het goed wonen is
2BER010201 - Berchem zorgt voor de heraanleg, de herinrichting en het onderhoud van lokale straten en pleinen

Besluit

Het districtscollege berchem beslist:

Artikel 1

Het districtscollege keurt correctiebon 4105062100 goed voor een bedrag van 14.999,91 EUR (inclusief btw), voor het betalen van het forfaitair onderhoud, openbare verlichting, 2022, op naam van Fluvius System Operator, Brusselsesteenweg 199 te 9090 Melle met ondernemingsnummer 0477 445 084. 

Artikel 2

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:

 

Omschrijving 

Bedrag 

Boekingsadres 

Bestelbon 

SWPR13317C 

forfaitair onderhoud openbare verlichting 

Q1 en Q2 deel 

Fluvius System Operator 

Brusselsesteenweg 199, 

9090 Melle 

ondernemingsnummer: 0477 445 084 

rekeningnummer: BE16 0910 1312 8674 

14.999,91 EUR 

budgetplaats: 5012500000 

budgetpositie: 61414 

functiegebied:  2BER010201A00000 

subsidie: SUB_NR 

fonds: INTERN 

begrotingsprogramma: 2BE090200 

budgetperiode: 2200 
4105062100