Terug
Gepubliceerd op 19/10/2022

2022_DRBE_00056 - District Berchem. Pretoriastraat - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

districtsraad Berchem
di 18/10/2022 - 20:00 raadzaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Lieselot Keymis, voorzitter districtsraad; Arnold Peeters, districtsraadslid; Ria Vermeulen, districtsraadslid; Ilse Jacques, districtsraadslid; Evi Van der Planken, districtsburgemeester; Erkan Ozturk, districtsraadslid; Bruno De Saegher, districtsschepen; Jan Poppe, districtsraadslid; Kris Gysels, districtsschepen; Buket Karaca, districtsschepen; Luc Van de Weyer, districtsraadslid; Janick Doré, districtsschepen; Willem-Frederik Schiltz, districtsraadslid; Jan Dedecker, districtsraadslid; Henri Van Herpen, districtsraadslid; Conny Budts, districtsraadslid; Evi Cuypers, Districtsraadslid; Yao Issifou, Districtsraadslid; Johan Malcorps, districtsraadslid; Luc Vanlaerhoven, districtsraadslid; Jan Depover, districtsraadslid; Steven Liekens, districtsraadslid; Ann De Potter, districtssecretaris; Marieke Janssens, waarnemend districtssecretaris

Verontschuldigd

Ronny De Bie, districtsraadslid; Lucienne Verbraeken, districtsraadslid; Clara Willemse, districtsraadslid

Secretaris

Marieke Janssens, waarnemend districtssecretaris

Voorzitter

Lieselot Keymis, voorzitter districtsraad
2022_DRBE_00056 - District Berchem. Pretoriastraat - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring 2022_DRBE_00056 - District Berchem. Pretoriastraat - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Aanleiding en context

De Pretoriastraat in het district Berchem:
 • behoort tot het beheer van de stad Antwerpen;
 • heeft een aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer dat goedgekeurd werd door het college van 1 april 2016 (jaarnummer 2827);  
 • maakt deel uit van een goedgekeurde zone 30, gekend als "Zurenborg";  
 • maakt deel uit van het reglement "Parkeren met beperkte parkeertijd binnen de Singel en in de 20ste-eeuwse gordel" met het oog op het betalend- en bewonersparkeren en/of het residentieel parkeren met parkeerschijf en bewonerskaart.
De Pretoriastraat maakt deel uit van de rode loper fietsstraten die van Singel tot Mediaplein loopt en werd in deze functie recent heraangelegd. De straat werd uitgevoerd in een rode asfalt. Er werd bovendien een overrijdbare middenstrook aangebracht, die de straat visueel opdeelt in twee rijlopers. Ook werden er verkeersplateaus aangelegd ter hoogte van de Velodroomstraat en de Krugerstraat. Het aanvullend verkeersreglement, dat niet langer voldoet aan de huidige verkeerssituatie, wordt dan ook geactualiseerd.

Argumentatie

Een aangepast aanvullend verkeersreglement wordt opgesteld:
 • de straat werd gedeeltelijk ingericht als fietsstraat. Motorvoertuigen hebben toegang tot de fietsstraat. Zij mogen de fietsers evenwel niet inhalen. De snelheid mag in een fietsstraat nooit hoger liggen dan 30 kilometer per uur. Een gevolg hiervan is dat de fietsstraat ook een voorrangsweg wordt (artikel 1);
 • de verplichting wordt opgelegd rechts te rijden:
  - ter hoogte van het kruispunt met het Tramplein;
  - ter hoogte van de Uitbreidingstraat met uitzondering van bussen (artikel 2);
 • een verplicht fietspad wordt aangelegd op eigen bedding langs de oneven zijde van de Uitbreidingstraat tot tegenover het nummer 74 (artikel 3);
 • een fietspad, dat de bestuurders van tweewielige bromfietsen klasse B eveneens moeten volgen, wordt aangelegd langs de even zijde van het nummer 88 tot de Uitbreidingstraat  (artikel 4);
 • het parkeerverbod aan oneven zijde wordt aangepast (artikel 5);
 • de parkeerplaats voor personen met een handicap wordt verplaatst (artikel 6 en 10).
  Door de infrastructurele verandering werd er gekozen om de parkeerplaats voor personen met een handicap één parkeerplaats op te schuiven; 
 • de straat wordt gedeeltelijk ingericht als fietsstraat (artikel 7);
  De aansluiting van beide fietspaden in de Pretoriastraat op de Uitbreidingstraat impliceert dat:
  - de fietsstraat aan de oneven zijde begint ter hoogte van tegenover het nummer 74 en eindigt aan het Tramplein;
  - de fietsstraat aan de even zijde begint aan het Tramplein en eindigt ter hoogte van het nummer 86.
 • een stopstreep wordt gemarkeerd voor de verkeerslichten aan het kruispunt met de Uitbreidingstraat (artikel 8).
De parkeerbalans blijft ongewijzigd.

Juridische grond

 • Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie van het wegverkeer;
 • Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement betreffende de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
 • Ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
 • Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Gemeenteraadsbesluit van 16 december 2019 (jaarnummer 760) waarbij de statuten van Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG werden goedgekeurd;
 • Artikel 56 van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017;
 • Collegebesluit van 24 februari 2017 (jaarnummer 1853) waarin de werkwijze voor het opmaken van de verkeersadviezen voor heraanleg openbaar domein, aanvullende verkeersreglementen en proefopstellingen werden vastgesteld;
 • Ministeriële rondzendbrief van 3 april 2001 betreffende parkeerplaatsen, voorbehouden voor personen met een handicap;
 • Collegebesluit van 19 december 2001 (jaarnummer 13659) met de richtlijnen voor het inrichten van voorbehouden parkeerplaatsen voor personen met een handicap;
 • Ministeriële rondzendbrief van 25 april 2003 betreffende parkeerplaatsen, voorbehouden voor personen met een handicap;
 • Collegebesluit van 6 juli 2007 (jaarnummer 8652) betreffende parkeerplaatsen voorbehouden voor personen met een handicap.

Regelgeving: bevoegdheid

Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4464) werden de principes en werkkaders bevestigd, die van toepassing zijn op de districtscolleges en districtsraden voor de uitvoering van hun bevoegdheden. Het college besliste om bij de goedkeuring van een aanvullend verkeersreglement, voorafgaandelijk aan de beslissing, telkens advies te vragen aan het betrokken district.

Algemene financiële opmerkingen

De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling zal de nodige signalisatie zelf plaatsen met materiaal uit eigen voorraad. Er zijn dus geen rechtstreekse financiële gevolgen.

Adviezen

Verkeerspolitie, advies van 9 september 2022 Gunstig advies

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2BER01 - Berchem is een actief, bewust en leefbaar district
2BER0104 - Berchem maakt maximaal gebruik van haar adviesbevoegdheid
2BER010401 - Berchem is een bereikbaar district

Besluit

De districtsraad Berchem keurt eenparig het volgende besluit goed.
De districtsraad berchem beslist:

Artikel 1

De districtsraad geeft gunstig advies over het ontwerp van een aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer voor de Pretoriastraat in het district Berchem, ter vervanging van het aanvullend reglement, goedgekeurd in het college van 1 april 2016 (jaarnummer 2827).

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Bijlagen

 • 20210621_BE_PretoriastraatFietsstraatMark_Plan1.pdf
 • 20210621_BE_PretoriastraatFietsstraatMark_Plan2.pdf
 • 20210621_BE_PretoriastraatFietsstraatMark_Plan3.pdf
 • 20210621_BE_PretoriastraatFietsstraatMark_Plan4.pdf
 • 20210621_BE_PretoriastraatFietsstraatMark_Plan5.pdf
 • 20211008_BE_PretoriastraatFietsstraatSign_Plan2.pdf
 • 20211008_BE_PretoriastraatFietsstraatSign_Plan3.pdf
 • 20211008_BE_PretoriastraatFietsstraatSign_Plan4.pdf
 • 20211008_BE_PretoriastraatFietsstraatSign_Plan5.pdf
 • 20211008_BE_PretoriastraatFietsstraatSign_Plan1.pdf
 • 20220816_AVR_Pretoriastraat.pdf