Terug
Gepubliceerd op 19/10/2022

2022_DRBE_00053 - District Berchem. Koninklijkelaan - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

districtsraad Berchem
di 18/10/2022 - 20:00 raadzaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Lieselot Keymis, voorzitter districtsraad; Arnold Peeters, districtsraadslid; Ria Vermeulen, districtsraadslid; Ilse Jacques, districtsraadslid; Evi Van der Planken, districtsburgemeester; Erkan Ozturk, districtsraadslid; Bruno De Saegher, districtsschepen; Jan Poppe, districtsraadslid; Kris Gysels, districtsschepen; Buket Karaca, districtsschepen; Luc Van de Weyer, districtsraadslid; Janick Doré, districtsschepen; Willem-Frederik Schiltz, districtsraadslid; Jan Dedecker, districtsraadslid; Henri Van Herpen, districtsraadslid; Conny Budts, districtsraadslid; Evi Cuypers, Districtsraadslid; Yao Issifou, Districtsraadslid; Johan Malcorps, districtsraadslid; Luc Vanlaerhoven, districtsraadslid; Jan Depover, districtsraadslid; Steven Liekens, districtsraadslid; Ann De Potter, districtssecretaris; Marieke Janssens, waarnemend districtssecretaris

Verontschuldigd

Ronny De Bie, districtsraadslid; Lucienne Verbraeken, districtsraadslid; Clara Willemse, districtsraadslid

Secretaris

Marieke Janssens, waarnemend districtssecretaris

Voorzitter

Lieselot Keymis, voorzitter districtsraad
2022_DRBE_00053 - District Berchem. Koninklijkelaan - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring 2022_DRBE_00053 - District Berchem. Koninklijkelaan - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Aanleiding en context

De Koninklijkelaan in het district Berchem:
 • behoort tot het beheer van de stad Antwerpen;
 • heeft een aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer dat goedgekeurd werd door het college op 15 februari 2019 (jaarnummer 1395);
 • maakt deel uit van de goedgekeurde zones 30, gekend als "Omgeving Lodewijk Gerritslaan", "Omgeving Floraliënlaan" en "Omgeving Middelheim";
 • maakt deel uit van het reglement "Parkeren met beperkte parkeertijd binnen de Singel en in de 20ste-eeuwse gordel" met het oog op het betalend- en bewonersparkeren en/of het residentieel parkeren met parkeerschijf en bewonerskaart.
Op het einde van de ventweg ter hoogte van het nummer 1 wordt veelvuldig geparkeerd. Dit verspert de toegang tot de garages van het wooncomplex, maakt dat er moeilijk gekeerd kan worden en leidt tot onveilige situaties. Na onderzoek, stelt de bedrijfseenheid Stadsontwikkeling (afdeling Mobiliteit) dan ook voor om een parkeerverbod in te voeren.
Uit verder onderzoek ter plaatse bleek tevens dat het huidige aanvullend verkeersreglement niet overeenstemt met de reële toestand.

Argumentatie

Een aangepast aanvullend verkeersreglement wordt opgesteld:
 • een parkeerverbod op de ventweg ter hoogte van het nummer 1 wordt ingevoerd (artikel 8). Zo wordt een veilige uitrit van garages gewaarborgd alsook de doorgang inzake veiligheid;
 • het artikel betreffende de markering van de denkbeeldige rand van de rijbaan wordt verwijderd uit het reglement.
  Na gedeeltelijke heraanleg van de fietspaden is dit niet meer van toepassing.
De parkeerbalans blijft ongewijzigd. Dit parkeerverbod voorkomt foutparkeren van voertuigen en garandeert een vlotte en veilige doorstroom van voertuigen.

Juridische grond

 • Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie van het wegverkeer;
 • Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement betreffende de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
 • Ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
 • Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Gemeenteraadsbesluit van 16 december 2019 (jaarnummer 760) waarbij de gewijzigde statuten van Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG werden goedgekeurd;
 • Artikel 56 van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017;
 • Collegebesluit van 24 februari 2017 (jaarnummer 1853) waarin de werkwijze voor het opmaken van de verkeersadviezen voor heraanleg openbaar domein, aanvullende verkeersreglementen en proefopstellingen werden vastgesteld.

Regelgeving: bevoegdheid

Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4464) werden de principes en werkkaders bevestigd, die van toepassing zijn op de districtscolleges en districtsraden voor de uitvoering van hun bevoegdheden. Het college besliste om bij de goedkeuring van een aanvullend verkeersreglement, voorafgaandelijk aan de beslissing, telkens advies te vragen aan het betrokken district.

Algemene financiële opmerkingen

De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling zal de nodige signalisatie zelf plaatsen met materiaal uit eigen voorraad. Er zijn dus geen rechtstreekse financiële gevolgen.

Adviezen

Verkeerspolitie, advies van 5 september 2022 Gunstig advies

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2BER01 - Berchem is een actief, bewust en leefbaar district
2BER0104 - Berchem maakt maximaal gebruik van haar adviesbevoegdheid
2BER010401 - Berchem is een bereikbaar district

Besluit

De districtsraad Berchem keurt eenparig het volgende besluit goed.
De districtsraad berchem beslist:

Artikel 1

De districtsraad geeft gunstig advies over het ontwerp van een aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer voor de Koninklijkelaan in het district Berchem, ter vervanging van het aanvullend reglement, goedgekeurd in het college van 15 februari 2019 (jaarnummer 1395).

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Bijlagen