Terug
Gepubliceerd op 19/10/2022

2022_DRBE_00055 - District Berchem. Uitbreidingstraat (deels gewest) - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

districtsraad Berchem
di 18/10/2022 - 20:00 raadzaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Lieselot Keymis, voorzitter districtsraad; Arnold Peeters, districtsraadslid; Ria Vermeulen, districtsraadslid; Ilse Jacques, districtsraadslid; Evi Van der Planken, districtsburgemeester; Erkan Ozturk, districtsraadslid; Bruno De Saegher, districtsschepen; Jan Poppe, districtsraadslid; Kris Gysels, districtsschepen; Buket Karaca, districtsschepen; Luc Van de Weyer, districtsraadslid; Janick Doré, districtsschepen; Willem-Frederik Schiltz, districtsraadslid; Jan Dedecker, districtsraadslid; Henri Van Herpen, districtsraadslid; Conny Budts, districtsraadslid; Evi Cuypers, Districtsraadslid; Yao Issifou, Districtsraadslid; Johan Malcorps, districtsraadslid; Luc Vanlaerhoven, districtsraadslid; Jan Depover, districtsraadslid; Steven Liekens, districtsraadslid; Ann De Potter, districtssecretaris; Marieke Janssens, waarnemend districtssecretaris

Verontschuldigd

Ronny De Bie, districtsraadslid; Lucienne Verbraeken, districtsraadslid; Clara Willemse, districtsraadslid

Secretaris

Marieke Janssens, waarnemend districtssecretaris

Voorzitter

Lieselot Keymis, voorzitter districtsraad
2022_DRBE_00055 - District Berchem. Uitbreidingstraat (deels gewest) - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring 2022_DRBE_00055 - District Berchem. Uitbreidingstraat (deels gewest) - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Aanleiding en context

De Uitbreidingstraat in het district Berchem:
 • behoort deels tot het beheer van de stad Antwerpen, namelijk het deel tussen de Kemmelbergstraat en de Vlijtstraat;  
 • is deels een gewestweg waarvan de verkeerssignalisatie, uitgezonderd het parkeren, geregeld wordt door het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, namelijk het deel tussen de Generaal Lemanstraat en de Kemmelbergstraat;
 • heeft een aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer dat goedgekeurd werd door het college van 8 april 2022 (jaarnummer 2906);
 • maakt deel uit van goedgekeurde zones 30, gekend als "Omgeving Boomgaardstraat" en "Zurenborg";   
 • maakt deel uit van het reglement "Parkeren met beperkte parkeertijd binnen de Singel en in de 20ste-eeuwse gordel" met het oog op het betalend- en bewonersparkeren en/of het residentieel parkeren met parkeerschijf en bewonerskaart; 
 • is opgenomen in een proefopstelling die goedgekeurd werd door het college op 27 augustus 2021 (jaarnummer 6957);
 • is opgenomen in een proefopstelling die goedgekeurd werd door het college op 24 december 2021 (jaarnummer 10435). 

Het college keurde in zitting van 27 augustus 2021 (jaarnummer 6957) de proefopstelling goed, waarbij maatregelen werden genomen, waardoor bestemmingsverkeer voor het AXA-gebouw niet meer door de woonstraten kan rijden. Deze proefopstelling werd op 11 mei 2022 positief geëvalueerd door het district Berchem, de bedrijfseenheid Stadsontwikkeling (afdeling Mobiliteit) en de verkeerspolitie. Deze proefopstelling wordt nu bestendigd
Op 29 juni 2022 werd een aanvraag ingediend door een bewoner van de Uitbreidingstraat om een parkeerplaats voorbehouden voor personen met een handicap in te richten in de nabijheid van de woning.
Uit nazicht ter plaatse blijkt tevens dat het huidige aanvullend verkeersreglement niet overeenstemt met de reële toestand.

Argumentatie

Een aangepast aanvullend verkeersreglement wordt opgesteld: 
 • het verbod wordt opgelegd te keren van het nummer 246 tot het kruispunt met de Grotesteenweg (artikel 5);
 • de verplichting wordt opgelegd links te rijden, ter hoogte van de parkeergarage-uitgang van het nummer 214 (artikel 6);
 • een fietspad, uitgezonderd voor de bestuurders van tweewielige bromfietsen klasse B, wordt aangelegd (artikel 7);
 • inrichten van een voorbehouden parkeerplaats voor personen met een handicap ter hoogte van nummer 310 (artikel 13);
 • de rijbaan wordt opgedeeld in rijstroken in het gedeelte vanaf het nummer 240 tot het nummer 246a (artikel 17).
De parkeerbalans neemt af met vijf parkeerplaatsen. Door het opdelen van de rijbaan werden de vijf parkeerplaatsen voor het AXA-gebouw gesupprimeerd. De verkeersveiligheid in de woonwijk en aan de school werd echter aanzienlijk verhoogd.

Juridische grond

 • Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie van het wegverkeer;
 • Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement betreffende de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
 • Ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
 • Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Gemeenteraadsbesluit van 16 december 2019 (jaarnummer 760) waarbij de gewijzigde statuten van Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG werden goedgekeurd;
 • Artikel 56 van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017;
 • Collegebesluit van 24 februari 2017 (jaarnummer 1853) waarin de werkwijze voor het opmaken van de verkeersadviezen voor heraanleg openbaar domein, aanvullende verkeersreglementen en proefopstellingen werden vastgesteld;
 • Ministeriële rondzendbrief van 3 april 2001 betreffende parkeerplaatsen, voorbehouden voor personen met een handicap;
 • Collegebesluit van 19 december 2001 (jaarnummer 13659) met de richtlijnen voor het inrichten van voorbehouden parkeerplaatsen voor personen met een handicap;
 • Ministeriële rondzendbrief van 25 april 2003 betreffende parkeerplaatsen, voorbehouden voor personen met een handicap;
 • Collegebesluit van 6 juli 2007 (jaarnummer 8652) betreffende parkeerplaatsen voorbehouden voor personen met een handicap.

Regelgeving: bevoegdheid

Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4464) werden de principes en werkkaders bevestigd, die van toepassing zijn op de districtscolleges en districtsraden voor de uitvoering van hun bevoegdheden. Het college besliste om bij de goedkeuring van een aanvullend verkeersreglement, voorafgaandelijk aan de beslissing, telkens advies te vragen aan het betrokken district.

Algemene financiële opmerkingen

De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling zal de nodige signalisatie zelf plaatsen met materiaal uit eigen voorraad. Er zijn dus geen rechtstreekse financiële gevolgen.

Adviezen

Verkeerspolitie, advies van 9 september 2022 Gunstig advies

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2BER01 - Berchem is een actief, bewust en leefbaar district
2BER0104 - Berchem maakt maximaal gebruik van haar adviesbevoegdheid
2BER010401 - Berchem is een bereikbaar district

Besluit

De districtsraad Berchem keurt eenparig het volgende besluit goed.
De districtsraad berchem beslist:

Artikel 1

De districtsraad geeft gunstig advies over het ontwerp van een aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer voor de Uitbreidingstraat in het district Berchem, ter vervanging van het aanvullend reglement, goedgekeurd in het college van 8 april 2022 (jaarnummer 2906).

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Bijlagen

 • 20220825_BE_Uitbreidingstraat_AVR.pdf
 • 20220825_BE_Uitbreidingstraat_SignMark_Plan1_MVPthvnr310.pdf
 • 20211019_Uitbreidingstraat_aanpassing_proef_Signalisatie_1_3.pdf
 • 20210825_Uitbreidingstraat_aanpassing_proef_Signalisatie_1_2.pdf
 • 20210825_Uitbreidingstraat_aanpassing_proef_Signalisatie_2_2.pdf
 • 20210821_UitbreidingstraatProefopstellingInfraDetailplan1.pdf
 • 20210805_UitbreidingstraatProefopstellingMarkeringPlan4.pdf
 • 20210805_UitbreidingstraatProefopstellingMarkeringPlan3.pdf
 • 20210805_UitbreidingstraatProefopstellingMarkeringPlan2.pdf