Terug
Gepubliceerd op 19/10/2022

2022_DRBE_00054 - District Berchem. Wapenstilstandlaan - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

districtsraad Berchem
di 18/10/2022 - 20:00 raadzaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Lieselot Keymis, voorzitter districtsraad; Arnold Peeters, districtsraadslid; Ria Vermeulen, districtsraadslid; Ilse Jacques, districtsraadslid; Evi Van der Planken, districtsburgemeester; Erkan Ozturk, districtsraadslid; Bruno De Saegher, districtsschepen; Jan Poppe, districtsraadslid; Kris Gysels, districtsschepen; Buket Karaca, districtsschepen; Luc Van de Weyer, districtsraadslid; Janick Doré, districtsschepen; Willem-Frederik Schiltz, districtsraadslid; Jan Dedecker, districtsraadslid; Henri Van Herpen, districtsraadslid; Conny Budts, districtsraadslid; Evi Cuypers, Districtsraadslid; Yao Issifou, Districtsraadslid; Johan Malcorps, districtsraadslid; Luc Vanlaerhoven, districtsraadslid; Jan Depover, districtsraadslid; Steven Liekens, districtsraadslid; Ann De Potter, districtssecretaris; Marieke Janssens, waarnemend districtssecretaris

Verontschuldigd

Ronny De Bie, districtsraadslid; Lucienne Verbraeken, districtsraadslid; Clara Willemse, districtsraadslid

Secretaris

Marieke Janssens, waarnemend districtssecretaris

Voorzitter

Lieselot Keymis, voorzitter districtsraad
2022_DRBE_00054 - District Berchem. Wapenstilstandlaan - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring 2022_DRBE_00054 - District Berchem. Wapenstilstandlaan - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Aanleiding en context

De Wapenstilstandlaan in het district Berchem:

 • behoort tot het beheer van de stad Antwerpen;
 • heeft een aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer dat goedgekeurd werd door het college op 3 april 2015 (jaarnummer 2864);  
 • maakt deel uit van een goedgekeurde zone 30, gekend als "Omgeving Berchemlei";  
 • is opgenomen in een besluit dat goedgekeurd werd door het college op 29 juni 2018 (jaarnummer 6129) waarin de uitvoering van snelle en tijdelijke verkeersmaatregelen werd gegund;
 • maakt deel uit van het reglement "Parkeren met beperkte parkeertijd binnen de Singel en in de 20ste-eeuwse gordel" met het oog op het betalend- en bewonersparkeren en/of het residentieel parkeren met parkeerschijf en bewonerskaart. 

Het college keurde op 19 juli 2019 (jaarnummer 5707) de principenota in verband met de speed pedelecs goed. Dit wordt nu uitgevoerd.

Het kruispunt Wapenstilstandlaan, Potvlietlaan en Jupiterstraat stond op de lijst met zwarte punten in de verkeersveiligheidsaudit 2015. De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling (afdeling Mobiliteit) stelde een ontwerp op met enkele tijdelijke verkeersmaatregelen. In de uitvoering werd het kruisingsvlak compacter gemaakt en tevens verkleind. De oversteeklengten werden ingekort door uitstulpingen (door middel van markeringen en plooibakens). Door het uitbuigen van het fietspad aan het kruispunt met de Potvlietlaan en de Jupiterstraat kwamen ook de fietsers beter in beeld. Op 11 februari 2022 werden deze maatregelen positief geëvalueerd door de werkgroep 'quick-wins verkeersveiligheid' en de opstelling wordt nu bestendigd.

Argumentatie

Een aangepast aanvullend verkeersreglement wordt opgesteld:
 • de signalisatie op de fietspaden wordt aangepast conform de principenota voor speed pedelecs (artikel 2);
  De verkeersborden D9 worden vervangen door D7 (fietspad) en worden voorzien van een onderbord M7 (bromfietsers klasse B verboden);
 • verdrijvingsvakken werden gemarkeerd aan het kruispunt met de Potvlietlaan en Jupiterstraat (artikel 6).
De parkeerbalans blijft ongewijzigd.

Juridische grond

 • Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie van het wegverkeer;
 • Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement betreffende de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
 • Ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
 • Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Gemeenteraadsbesluit van 16 december 2019 (jaarnummer 760) waarbij de statuten van Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG werden goedgekeurd;
 • Artikel 56 van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017;
 • Collegebesluit van 24 februari 2017 (jaarnummer 1853) waarin de werkwijze voor het opmaken van de verkeersadviezen voor heraanleg openbaar domein, aanvullende verkeersreglementen en proefopstellingen werden vastgesteld.

Regelgeving: bevoegdheid

Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4464) werden de principes en werkkaders bevestigd, die van toepassing zijn op de districtscolleges en districtsraden voor de uitvoering van hun bevoegdheden. Het college besliste om bij de goedkeuring van een aanvullend verkeersreglement, voorafgaandelijk aan de beslissing, telkens advies te vragen aan het betrokken district.

Algemene financiële opmerkingen

De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling zal de nodige signalisatie zelf plaatsen met materiaal uit eigen voorraad. Er zijn dus geen rechtstreekse financiële gevolgen.

Adviezen

Verkeerspolitie, advies van 5 september 2022 Gunstig advies

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2BER01 - Berchem is een actief, bewust en leefbaar district
2BER0104 - Berchem maakt maximaal gebruik van haar adviesbevoegdheid
2BER010401 - Berchem is een bereikbaar district

Besluit

De districtsraad Berchem keurt eenparig het volgende besluit goed.
De districtsraad berchem beslist:

Artikel 1

De districtsraad geeft gunstig advies over het ontwerp van een aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer voor de Wapenstilstandlaan in het district Berchem, ter vervanging van het aanvullend reglement, goedgekeurd in het college van 3 april 2015 (jaarnummer 2864).

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Bijlagen