Terug
Gepubliceerd op 23/11/2022

2022_DRBE_00069 - Ondersteuning - BerchemBuurt - Reglementen BerchemBuurt Ontmoet. Opheffing en goedkeuring - Goedkeuring

districtsraad Berchem
di 22/11/2022 - 20:00 raadzaal
Goedgekeurd
Dit besluit handelt over een Subsidie, premie, erkenning.

Samenstelling

Aanwezig

Lieselot Keymis, voorzitter districtsraad; Arnold Peeters, districtsraadslid; Ria Vermeulen, districtsraadslid; Erkan Ozturk, districtsraadslid; Bruno De Saegher, districtsschepen; Jan Poppe, districtsraadslid; Kris Gysels, districtsschepen; Buket Karaca, districtsschepen; Lucienne Verbraeken, districtsraadslid; Luc Van de Weyer, districtsraadslid; Janick Doré, districtsschepen; Willem-Frederik Schiltz, districtsraadslid; Jan Dedecker, districtsraadslid; Henri Van Herpen, districtsraadslid; Conny Budts, districtsraadslid; Evi Cuypers, Districtsraadslid; Yao Issifou, Districtsraadslid; Johan Malcorps, districtsraadslid; Luc Vanlaerhoven, districtsraadslid; Jan Depover, districtsraadslid; Steven Liekens, districtsraadslid; Ann De Potter, districtssecretaris; Marieke Janssens, waarnemend districtssecretaris

Verontschuldigd

Ronny De Bie, districtsraadslid; Ilse Jacques, districtsraadslid; Evi Van der Planken, districtsburgemeester; Clara Willemse, districtsraadslid

Secretaris

Ann De Potter, districtssecretaris

Voorzitter

Lieselot Keymis, voorzitter districtsraad
2022_DRBE_00069 - Ondersteuning - BerchemBuurt - Reglementen BerchemBuurt Ontmoet. Opheffing en goedkeuring - Goedkeuring 2022_DRBE_00069 - Ondersteuning - BerchemBuurt - Reglementen BerchemBuurt Ontmoet. Opheffing en goedkeuring - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Op 18 mei 2021 keurde de districtsraad (jaarnummer 33) volgende reglementen goed:

 • Burendag
 • Buurtboost
 • Buurtgerichte activiteit
 • Herfstpoets
 • Lentepoets
 • Project Infrastructurele Middelen
 • Project Werkingsmiddelen
 • Straatactiviteit
 • Zitbank

Op 23 maart 2021 (jaarnummer 16) keurde de districtsraad het ondersteuningsreglement voor korte en lange speelstraten goed.

Bij de creatie van een nieuw districtsreglement voor BerchemBuurt Ontmoet met ingang van 1 juni 2021 werd het reglement van 19 november 2019 (jaarnummer 80) als basis gebruikt. Echter uit de praktijk bleken er nog een aantal onvolledigheden te zijn. Een verbetering en herwerking van deze reglementen was noodzakelijk.

Argumentatie

Volgende reglementen worden opgeheven:

 • Burendag
 • Buurtboost
 • Buurtgerichte activiteit
 • Herfstpoets
 • Lentepoets
 • project infrastructurele middelen
 • project werkingsmiddelen
 • Straatactiviteit
 • Zitbank
 • Korte en lange speelstraten

Voornaamste wijzigingen:

 • verwijderen van dubbele reglementering met het kaderbesluit;
 • ingericht volgens modaliteiten van het ondersteuningsbeleid van de stad Antwerpen; 
 • aanpassingen van deadlines en termijnen;
 • de criteria waarvoor er een ondersteuning gegeven wordt werd duidelijker omschreven.

Juridische grond

De wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen.

Het Kaderbesluit basisprincipes ondersteuningsbeleid zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 26 oktober 2020 (jaarnummer 595}.

Regelgeving: bevoegdheid

Gemeenteraadsbesluit van 29 mei 2017 (jaarnummer 300) in het kader van de binnengemeentelijke decentralisatie. De districtsraad is bevoegd voor lokaal seniorenbeleid, jeugdbeleid, sportbeleid alsook voor ondersteuning wijk - of burgerinitiatieven en plaatsen, heraanplanten en groenonderhoud van groenaanplantingen en bomen op lokaal publiek domein volgens artikelen 3, 4, 5, 6 en 12.

Algemene financiële opmerkingen

De middelen bevinden zich op onderstaande boekingsadres(sen) in het meerjarenplan:

Burendag, Buurtboost, Straatactiviteit, Buurtgerichte Activiteit

Budgetplaats: 5016000000

budgetpositie: 6496500 - 6496800

functiegebied: 2BER010305A00000

subsidie: SUB_NR

fonds: intern

begrotingsprogramma: 2BE090171

budgetperiode: 2300 – 2500


Herfstpoets en Lentepoets:


Budgetplaats: 5016000000

budgetpositie: 6141

functiegebied: 2BER010305A00000

subsidie: SUB_NR

fonds: intern

begrotingsprogramma: 2BE090171

budgetperiode: 2300 – 2500


Zitbank 

Budgetplaats: 5016000000 

budgetpositie: 664500 -  664600 -664800 

functiegebied: 2BER010305A00000 

subsidie: SUB_NR fonds: 

intern begrotingsprogramma: 2BE090171 

budgetperiode: 2300 – 2500

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2BER01 - Berchem is een actief, bewust en leefbaar district
2BER0103 - Berchem is een verantwoordelijk district
2BER010305 - Berchembuurt zorgt voor verbondenheid en gemeenschapsvorming en dit door infrastructurele en/of vergroeningsprojecten, activerende, sportieve of culturele activiteiten en initiatieven om het zwerfvuil te verminderen

Besluit

De districtsraad berchem beslist:

Artikel 1

De districtsraad van Berchem keurt goed dan met ingang van 1 januari 2023 het ondersteuningsreglement ter ondersteuning van wijk- en burgerinitiatieven voor korte en lange speelstraten goedgekeurd op  23 maart 2021 (jaarnummer 16) wordt opgeheven.

Artikel 2

De districtsraad van Berchem keurt goed dat met ingang van 1 januari 2023 onderstaande ondersteuningsreglementen ter ondersteuning van wijk- en burgerinitiatieven van BerchemBuurt Ontmoet goedgekeurd door de districtsraad Berchem op 18 mei 2021 (jaarnummer 33) worden opgeheven:

 • Burendag
 • Buurtboost
 • Buurtgerichte activiteit
 • Herfstpoets
 • Lentepoets
 • Project Infrastructurele Middelen
 • Project Werkingsmiddelen
 • Straatactiviteit
 • Zitbank

Artikel 3

De districtsraad keurt de volgende ondersteuningsreglementen van BerchemBuurt Ontmoet met een looptijd van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2025 goed:

 • Burendag
 • Buurtboost
 • Buurtgerichte activiteit
 • Herfstpoets
 • Lentepoets
 • Straatactiviteit
 • Zitbank
 • korte en lange speelstraten


Artikel 4

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.