Terug
Gepubliceerd op 22/11/2022

2022_DCBE_00215 - Reglementen - Ondersteuning onder reglement - Kennisneming

districtscollege Berchem
ma 21/11/2022 - 17:30 raadzaal
Kennis genomen

Samenstelling

Aanwezig

Evi Van der Planken, districtsburgemeester; Bruno De Saegher, districtsschepen; Kris Gysels, districtsschepen; Buket Karaca, districtsschepen; Ann De Potter, districtssecretaris

Afwezig

Janick Doré, districtsschepen; Marieke Janssens, waarnemend districtssecretaris

Secretaris

Ann De Potter, districtssecretaris

Voorzitter

Bruno De Saegher, districtsschepen
2022_DCBE_00215 - Reglementen - Ondersteuning onder reglement - Kennisneming 2022_DCBE_00215 - Reglementen - Ondersteuning onder reglement - Kennisneming

Motivering

Aanleiding en context

Het collegebesluit van 12 mei 2017 legt de bevoegdheden van het districtscollege vast (jaarnummer 4463).

Bij de praktische uitwerking bleek een delegatie van het districtscollege naar de districtssecretaris wat betreft het toekennen en uitbetalen of weigeren van ondersteuningen onder reglement die kleiner dan of gelijk zijn aan 1.000,00 EUR, aangewezen.
Het districtscollege keurde deze delegatie goed op 19 december 2018 (jaarnummer 332).

Datzelfde besluit bepaalt dat het districtscollege maximaal en gestructureerd wordt geïnformeerd.
Dit besluit legt het districtscollege de door de districtssecretaris toegekende ondersteuningen onder reglement kleiner dan of gelijk aan 1.000,00 EUR, ter kennisneming voor.

Argumentatie

Tijdens de periode van 1 oktober 2022 tot en met 31 oktober 2022 keurde de districtssecretaris de toekenning van de ondersteuningen goed.

Juridische grond

 • De wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en aanwending van sommige toelagen;
 • het  kaderbesluit en basisprincipes van het ondersteuningsbeleid goedgekeurd door de gemeenteraad van 26 oktober 2020 (jaarnummer 595);
 • het ondersteuningsproduct voor infrastructuurwerken aan ontmoetingsruimten die aan niet commerciële tarieven beschikbaar gesteld worden aan verenigingen goedgekeurd door de districtsraad in de zitting van 24 november 2020 (jaarnummer 76);
 • het ondersteuningsreglement cultuurprojecten Berchem goedgekeurd door de districtsraad in de zitting van 26 januari 2021 (jaarnummer 4);
 • het ondersteuningsreglement korte en lange speelstraten goedgekeurd door de districtsraad in de zitting van 23 maart 2021 (jaarnummer 16); 
 • het ondersteuningsreglement voor de huur en werkingskosten van seniorenlokalen goedgekeurd door de districtsraad in de zitting van 27 april 2021 (jaarnummer 22);
 • het ondersteuningsreglement Berchemse seniorenverenigingen goedgekeurd door de districtsraad in de zitting 27 april 2021 (jaarnummer 22);
 • het ondersteuningsreglement voor hulpmiddelen verbonden aan de woning voor 65-plussers senioren goedgekeurd door de districtsraad in de zitting van 27 april 2021 (jaarnummer 22);
 • het ondersteuningsreglement mantelzorgpremie senioren goedgekeurd door de districtsraad in de zitting van 27 april 2021 (jaarnummer 22);
 • het ondersteuningsreglement voor infrastructuurwerken aan Berchemse jeugdlokalen goedgekeurd door de districtsraad in de zitting van 27 april 2021 (jaarnummer 27);
 • het ondersteuningsreglement cursus jeugdwerk voor Berchemse jongeren goedgekeurd door de districtsraad in de zitting van 27 april 2021 (jaarnummer 27);
 • het ondersteuningsreglement Berchemse jeugdprojecten goedgekeurd door de districtsraad in de zitting van 27 april 2021 (jaarnummer 27);
 • het ondersteuningsreglement voor Berchemse jeugdverenigingen goedgekeurd door de districtsraad in de zitting van 27 april 2021 (jaarnummer 27);
 • de ondersteuningsreglementen  basis-, project- en werkingsondersteuning voor Berchemse sportverenigingen goedgekeurd door de districtsraad in de zitting van 18 mei 2021 (jaarnummer 31);
 • de reglementen BerchemBuurt Groen goedgekeurd door de districtsraad in de zitting van 18 mei 2021 (jaarnummer 32);
 • de reglementen  BerchemBuurt Ontmoet goedgekeurd door de districtsraad in de zitting van 18 mei  2021 (jaarnummer 33).

Regelgeving: bevoegdheid

Het besluit van 19 december 2018 (jaarnummer 332) bepaalt dat de districtssecretaris bevoegd is voor het toekennen en uitbetalen of weigeren van ondersteuning onder reglement (exploitatie en investeringen) kleiner dan of gelijk aan 1.000,00 EUR.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2BER01 - Berchem is een actief, bewust en leefbaar district
2BER0103 - Berchem is een verantwoordelijk district
2BER010304 - Berchem voldoet aan zijn verplichtingen en zorgt voor een begroting in evenwicht

Besluit

Het districtscollege berchem beslist:

Artikel 1

Het districtscollege neemt kennis van de onder reglement toegekende ondersteuningen kleiner dan of gelijk aan 1.000,00 EUR.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.