Terug
Gepubliceerd op 22/11/2022

2022_DCBE_00219 - Correctiebestelling - Regularisatie ondergeraamde bestelbon - Goedkeuring

districtscollege Berchem
ma 21/11/2022 - 17:30 raadzaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Evi Van der Planken, districtsburgemeester; Bruno De Saegher, districtsschepen; Kris Gysels, districtsschepen; Buket Karaca, districtsschepen; Ann De Potter, districtssecretaris

Afwezig

Janick Doré, districtsschepen; Marieke Janssens, waarnemend districtssecretaris

Secretaris

Ann De Potter, districtssecretaris

Voorzitter

Bruno De Saegher, districtsschepen
2022_DCBE_00219 - Correctiebestelling - Regularisatie ondergeraamde bestelbon - Goedkeuring 2022_DCBE_00219 - Correctiebestelling - Regularisatie ondergeraamde bestelbon - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Dienstnota financiën "Bestellen en betalen binnen de stad, districten en OCMW" van 17 december 2018.

Op 19 december 2018 (jaarnummer 332) keurde het districtscollege de aanpassing principes budgethouderschap, bestellen en goedkeuren voor het district goed.
Het districtscollege keurt goed om - met ingang van 29 december 2018 - de bevoegdheid tot het goedkeuren van correctiebestellingen en te betalen bedragen namens het district als volgt te regelen (bedragen exclusief btw):

  • uitgaven exploitatie en investering, kleiner of gelijk aan € 5.500,00: goedkeuring door de districtssecretaris na decentraal visum;
    • de districtssecretaris kan bovengenoemde bevoegdheden delegeren aan personeelsleden van de districtsadministratie;
    • de medewerker aan wie de bevoegdheid tot goedkeuren gedelegeerd wordt, kan te allen tijde beslissen om een bepaalde correctiebestelling voor te leggen aan een hoger orgaan voor expliciete goedkeuring;
  • uitgaven exploitatie en investering, groter dan € 5.500,00: goedkeuring door het districtscollege na centraal visum.


Op  15 maart 2019 (jaarnummer 02328) werd raamovereenkomst GAC_2018_00474 goedgekeurd voor onderhoudswerken.


Argumentatie

Gedurende de zomer van 2022 werden er in het groene gebied middenin de wijk De Veldekens bodemwerken uitgevoerd, de groenzone kampte namelijk al van bij de aanleg met problemen in de waterhuishouding. Door de verdichte grondlagen te breken dmv diepspitten en de grond te verrijken met compost krijgen de bestaande bomen betere groeikansen.

Bestelbon 4005514614 werd opgemaakt voor een bedrag van 5.251,40 EUR inclusief btw, goedgekeurd door de administratief goedkeurder, voor het laden en afvoeren van grond, inclusief de grotere brokken steenpuin. Er werd echter meer grond en steenpuin afgevoerd dan verwacht, waarvoor correctiebestelbon 4105061736 werd opgemaakt volgens raamcontract GAC_2018_00474.

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 56 §3, 4° van het Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 stelt dat het college van burgemeester en schepenen bevoegd is voor het voeren van de plaatsingsprocedure, de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten.

Artikel 134, 2e lid, 2° van het Decreet lokaal bestuur bepaalt dat het college bevoegdheden, die door andere overheden werden opgedragen, kan overdragen aan de districtscolleges, voor zover de regel die het college deze bevoegdheid toewees, het college daartoe machtigt.

Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges gecoördineerd. Artikel 12 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor lokaal groen.

Het gemeenteraadsbesluit van 24 juni 2019 (jaarnummer 458), inzake definitie dagelijks bestuur, is van toepassing met ingang van 1 oktober 2019.

Besluit

Het districtscollege berchem beslist:

Artikel 1

Het districtscollege keurt de correctiebestelling goed voor een bedrag van 10.297,10 EUR inclusief btw. Dit kan uitgevoerd worden door aannemersbedrijf Buytaert, Moortelstraat 25, 9150 Kruibeke met ondernemingsnummer 0405.009.246. Bestelbon 4105061736 is hiervoor opgemaakt.

Artikel 2

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:
OmschrijvingBedragBoekingsadresBestelbon
bvba aannemersbedrijf Buytaert
Moortelstraat 25
9150 Kruibeke

ondernemingsnummer 0405.009.246
rekeningnummer: BE12 2930 3945 3692
10.297,10 EUR inclusief btwbudgetplaats: 5014000000
budgetpositie: 220
functiegebied: 2BER010202PA6647
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2BE090680
budgetperiode: 2200
4105061736