Terug
Gepubliceerd op 22/11/2022

2022_DCBE_00220 - Begraafplaats Floraliënhof - Plaatsing vorstvrije kranen - Goedkeuring

districtscollege Berchem
ma 21/11/2022 - 17:30 raadzaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Evi Van der Planken, districtsburgemeester; Bruno De Saegher, districtsschepen; Kris Gysels, districtsschepen; Buket Karaca, districtsschepen; Ann De Potter, districtssecretaris

Afwezig

Janick Doré, districtsschepen; Marieke Janssens, waarnemend districtssecretaris

Secretaris

Ann De Potter, districtssecretaris

Voorzitter

Bruno De Saegher, districtsschepen
2022_DCBE_00220 - Begraafplaats Floraliënhof - Plaatsing vorstvrije kranen - Goedkeuring 2022_DCBE_00220 - Begraafplaats Floraliënhof - Plaatsing vorstvrije kranen - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Voor het uitvoeren van onderhoudswerken op begraafplaatsen werd raamcontract GAC_2018_00474 opgemaakt, goedgekeurd door het college op 15 maart 2019 (jaarnummer 2328). Dit bestek werd gegund aan aannemersbedrijf BUYTAERT bvba, Moortelstraat 25 te 9150 Kruibeke, met ondernemingsnummer 0405.009.246.

Argumentatie

Op de begraafplaats Floraliënhof staan momenteel vier waterkraantjes: één kraantje is verwerkt in het recent vernieuwde gebouw aan de hoofdingang en is reeds vorstvrij, de andere drie kranen staan verspreid aan de overige ingangen van de begraafplaats. Vanaf de herfst tot de lente worden deze drie afgesloten om bevriezing te vermijden. Door de kranen te vervangen door vorstvrije exemplaren is het afsluiten niet meer nodig en kunnen bezoekers het jaar rond de waterkraantjes gebruiken. 

De noordelijke ingang ter hoogte van de Floraliënlaan is de enige ingang zonder kraantje. Hier wordt een volledig nieuw exemplaar bijgeplaatst. 

Juridische grond

Wet op de overheidsopdrachten
Artikel 43 §4 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten bepaalt dat als een raamovereenkomst is gesloten met één enkele deelnemer, de erop gebaseerde opdrachten van hem worden gegund volgens de in de raamovereenkomst gestelde voorwaarden.

Regelgeving: bevoegdheid

Binnengemeentelijke decentralisatie
Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges vastgelegd. Artikel 12 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor lokaal groen.

Met het collegebesluit van 17 augustus 2007 (jaarnummer 10513) besliste het college om de bevoegdheden waarover het beschikt op grond van artikels 57 §3, 4°,5° en 6° van het Gemeentedecreet en op grond van het gemeenteraadsbesluit van 25 juni 2007 (jaarnummer 1521) binnen de beleidsnormen van de districten, over te dragen aan de districtscolleges met ingang van 1 oktober 2007.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2BER01 - Berchem is een actief, bewust en leefbaar district
2BER0106 - Berchem gaat op een respectvolle manier om met haar begraafplaats door een invulling te geven aan het beheerplan

Besluit

Het districtscollege berchem beslist:

Artikel 1

Het districtscollege keurt de bestelbon 4005534783 goed voor het plaatsen van vier vorstvrije kranen op begraafplaats Floraliënhof  voor een bedrag van 33.898,15 EUR inclusief btw volgens bestek GAC_2018_00474.

Deze werken zullen uitgevoerd worden door bvba aannemersbedrijf Buytaert, Moortelstraat 25, 9150 Kruibeke met ondernemingsnummer 0405.009.246.

Artikel 2

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:

OmschrijvingBedragBoekingsadresBestelbon

Plaatsen van vorstvrije kranen:

leverancier:
bvba aannemersbedrijf Buytaert
Moortelstraat 25
9150 Kruibeke

ondernemingsnummer 0405.009.246
rekeningnummer: BE12 2930 3945 3692


33.898,15 EUR

budgetplaats: 5014000000
budgetpositie: 220
functiegebied: 2BER010601A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2BE090990
budgetperiode: 2300
4005534783