Terug
Gepubliceerd op 22/11/2022

2022_DCBE_00143 - Rooilaan. Uitvoeren van structurele aanpassingen op het openbaar domein. (ABU) - Opdracht SWPR13428A - Goedkeuring

districtscollege Berchem
ma 21/11/2022 - 17:30 raadzaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Evi Van der Planken, districtsburgemeester; Bruno De Saegher, districtsschepen; Kris Gysels, districtsschepen; Buket Karaca, districtsschepen; Ann De Potter, districtssecretaris

Afwezig

Janick Doré, districtsschepen; Marieke Janssens, waarnemend districtssecretaris

Secretaris

Ann De Potter, districtssecretaris

Voorzitter

Bruno De Saegher, districtsschepen
2022_DCBE_00143 - Rooilaan. Uitvoeren van structurele aanpassingen op het openbaar domein. (ABU) - Opdracht SWPR13428A - Goedkeuring 2022_DCBE_00143 - Rooilaan. Uitvoeren van structurele aanpassingen op het openbaar domein. (ABU) - Opdracht SWPR13428A - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

FaseActieDatum
Jaarnummer
Antwerpen breekt uitgoedkeuring college29 januari 2021834

Bestek GAC/2020/01241

Bestek en procedureGoedkeuring college19 juni 20205401
Publicatie 22 juni 2020 
GunningGoedkeuring college18 september 20207769
Toewijzingsbrief 12 oktober 2020 
Opdracht SWPR13428AVerdaagd4 juli 2022143

Op 18 september 2020 (jaarnummer 7769) gunde het college de raamovereenkomst "uitvoeren van structurele aanpassingen op het openbaar domein", Perceel 3 - Cluster Zuid, districten Berchem, Borgerhout, Hoboken en Wilrijk, aan de firma Verbruggen BV, Doornstraat 54 te 9140 Temse, met ondernemingsnummer 0439.524.816 op basis van het bestek GAC/2020/01241.

De toewijzingsbrief werd verzonden op 12 oktober 2020.

Op 29 januari 2021 (jaarnummer 834) keurde het college de weerhouden projectvoorstellen voor Quick win ontharding en de verdeling van de dotatie per project goed.

Het districtscollege wenst de boomvakken in de stoep samen te voegen tot groenstroken.

De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling legt de opdracht SWPR13428A ter goedkeuring voor.

Argumentatie

Voor de uitvoering van deze werken maakte de bedrijfseenheid Stadsontwikkeling, op basis van de raamovereenkomst GAC/2020/01241, de opdracht SWPR13428A op, voor een bedrag van 42.393,74 22.807,65 EUR (exclusief btw).
Rekening houdend met de btw, prijsherzieningen en de eventuele overschrijding van de vermoedelijke hoeveelheden (VH) bedraagt het vast te leggen budget (in EUR):
Ten laste vanGunningherziening en VH21% btwTotaal
District Berchem42.393,74
22.807,65
11.951,96
  7.305,07
11.412,60
6.323,67
65.758,30
36.436,39
Uitvoeringstermijn: 11  7 werkdagen.
Prijsherziening: volgens raamovereenkomst.
prijsherziening en overschrijding VH

periode van opmaak: april 2022 oktober 2022
posten aanleggen van wegen, exclusief bitumineuze verhardingen7.011,44
4.567,55
18,14%
23,97%
actuele prijsherziening
overschrijding vermoedelijke hoeveelheden4.940,52
2.737,52
10%actuele prijsherziening

Juridische grond

Artikel 43 §4 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten bepaalt dat als een raamovereenkomst is gesloten met één enkele deelnemer, de erop gebaseerde opdrachten aan hem worden gegund volgens de in de raamovereenkomst gestelde voorwaarden.

Regelgeving: bevoegdheid

Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges gecoördineerd.

Artikel 11 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor lokale straten en pleinen.

In het gemeenteraadsbesluit van 31 mei 2021 (jaarnummer 309) werden de bovenlokale locaties vastgesteld.
Rooilaan is een lokale straat.

Artikel 56 §3, 4°van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 stelt dat het college bevoegd is voor het voeren van de plaatsingsprocedure, de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten.
Met het collegebesluit van 17 augustus 2007 (jaarnummer 10513) besliste het college om de bevoegdheden waarover het beschikt op grond van artikels 57 §3, 4° 5° en 6° van het Gemeentedecreet en op grond van het gemeenteraadsbesluit van 25 juni 2007 (jaarnummer 1521), binnen de beleidsdomeinen van de districten, over te dragen aan de districtscolleges met ingang van 1 oktober 2007.

Algemene financiële opmerkingen

Voor deze werken werd bestelbon 4005513877 4005537497 opgemaakt voor een bedrag van 65.758,30 36.436,39 EUR.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2BER01 - Berchem is een actief, bewust en leefbaar district
2BER0102 - Berchem is een district waar het goed wonen is
2BER010201 - Berchem zorgt voor de heraanleg, de herinrichting en het onderhoud van lokale straten en pleinen
2BER010201M02717 - SWPR13428 Rooilaan (QW_ABU)

Besluit

Het districtscollege berchem beslist:

Artikel 1

Het districtscollege keurt de opdracht SWPR13428A, Rooilaan, district Berchem, uitvoeren van structurele aanpassingen op het openbaar domein (ABU), goed voor een bedrag van 42.393,74 22.807,65 EUR (exclusief btw).
De werken worden uitgevoerd door de firma Verbruggen BV, Doornstraat 54 te 9140 Temse, met ondernemingsnummer 0439.524.816 op basis van het bestek GAC/2020/01241, Perceel 3.
Rekening houdend met de btw, prijsherzieningen en de eventuele overschrijding van de vermoedelijke hoeveelheden (VH) bedraagt het vast te leggen budget 65.758,30 36.436,39 EUR. 

Artikel 2

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:
Omschrijving
Bedrag
Boekingsadres
Bestelbon
Opdracht SWPR13428A
Rooilaan (ABU) - Berchem

Verbruggen BV
Doornstraat 54
9140 Temse

ondernemingsnummer:
0439 524 816
rekeningnummer:
BE48 3930 0894 6927
65.758,30 EUR
36.436,39 EUR
budgetplaats:5012500000
budgetpositie:224
functiegebied:2BER010201M02717
subsidie:SUB_NR
fonds:INTERN
begrotingsprogramma:2BE090200
budgetperiode:2200 2300
4005513877
4005537497Bijlagen

  • 20221114_SWPR13428_GAC_2020_01241_P3_ZUID_AANPASSING.xlsx
  • 20221018_13428A_aanp_DO_BT_NT.pdf