Terug
Gepubliceerd op 09/11/2022

2022_DCBE_00208 - Vredestraat. Uitvoeren van structurele aanpassingen op het openbaar domein. - Opdracht SWPR13590A - Goedkeuring

districtscollege Berchem
ma 07/11/2022 - 17:30 raadzaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Evi Van der Planken, districtsburgemeester; Bruno De Saegher, districtsschepen; Kris Gysels, districtsschepen; Janick Doré, districtsschepen; Marieke Janssens, waarnemend districtssecretaris

Verontschuldigd

Buket Karaca, districtsschepen; Ann De Potter, districtssecretaris

Secretaris

Marieke Janssens, waarnemend districtssecretaris

Voorzitter

Bruno De Saegher, districtsschepen
2022_DCBE_00208 - Vredestraat. Uitvoeren van structurele aanpassingen op het openbaar domein. - Opdracht SWPR13590A - Goedkeuring 2022_DCBE_00208 - Vredestraat. Uitvoeren van structurele aanpassingen op het openbaar domein. - Opdracht SWPR13590A - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

FaseActieDatumJaarnummer

Bestek GAC/2020/01241

Bestek en procedureGoedkeuring college19 juni 20205401
Publicatie 22 juni 2020 
GunningGoedkeuring college18 september 20207769
Toewijzingsbrief 12 oktober 2020 

Op 18 september 2020 (jaarnummer 7769) gunde het college de raamovereenkomst "uitvoeren van structurele aanpassingen op het openbaar domein", Perceel 3 - Cluster Zuid, districten Berchem, Borgerhout, Hoboken en Wilrijk, aan de firma Verbruggen BV, Doornstraat 54 te 9140 Temse, met ondernemingsnummer 0439.524.816 op basis van het bestek GAC/2020/01241.

De toewijzingsbrief werd verzonden op 12 oktober 2020.

Het districtscollege wil in de Vredestraat 12m² platines herstellen.

De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling legt de opdracht SWPR13590A ter goedkeuring voor.

Argumentatie

Voor de uitvoering van deze werken maakte de bedrijfseenheid Stadsontwikkeling, op basis van de raamovereenkomst GAC/2020/01241, de opdracht SWPR13590A op, voor een bedrag van 4.913,04 EUR (exclusief btw).
Rekening houdend met de btw, prijsherzieningen en de eventuele overschrijding van de vermoedelijke hoeveelheden (VH) bedraagt het vast te leggen budget (in EUR):
Ten laste vanGunningherziening en VH21% btwTotaal
District Berchem4.913,041.210,431.285,937.409,40
Uitvoeringstermijn: 4 werkdagen.
Prijsherziening: volgens raamovereenkomst.


prijsherziening en overschrijding VH
periode van opmaak: juni 2022
prijsherziening aanleggen van wegen, exclusief bitumineuze verhardingen
653,7522,17%actuele prijsherziening
herziening en overschrijding VH
556,6810,00%actuele prijsherziening


Juridische grond

Artikel 43 §4 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten bepaalt dat als een raamovereenkomst is gesloten met één enkele deelnemer, de erop gebaseerde opdrachten aan hem worden gegund volgens de in de raamovereenkomst gestelde voorwaarden.

Regelgeving: bevoegdheid

Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges gecoördineerd.

Artikel 11 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor lokale straten en pleinen.

In het gemeenteraadsbesluit van 31 mei 2021 (jaarnummer 309) werden de bovenlokale locaties vastgesteld.
Vredestraat is een  lokale straat.

Artikel 56 §3, 4°van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 stelt dat het college bevoegd is voor het voeren van de plaatsingsprocedure, de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten. Met het collegebesluit van 17 augustus 2007 (jaarnummer 10513) besliste het college om de bevoegdheden waarover het beschikt op grond van artikels 57 §3, 4° 5° en 6° van het Gemeentedecreet en op grond van het gemeenteraadsbesluit van 25 juni 2007 (jaarnummer 1521), binnen de beleidsdomeinen van de districten, over te dragen aan de districtscolleges met ingang van 1 oktober 2007.

Algemene financiële opmerkingen

Voor deze werken werd bestelbon 4005528944 opgemaakt voor een bedrag van 7.409,40 EUR.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2BER01 - Berchem is een actief, bewust en leefbaar district
2BER0102 - Berchem is een district waar het goed wonen is
2BER010201 - Berchem zorgt voor de heraanleg, de herinrichting en het onderhoud van lokale straten en pleinen
2BER010201M02912 - SWPR13590 Vredestraat (herstel voetpad)

Besluit

Het districtscollege berchem beslist:

Artikel 1

Het districtscollege keurt de opdracht SWPR13590A, Vredestraat, district Berchem, uitvoeren van structurele aanpassingen op het openbaar domein, goed voor een bedrag van 4.913,04 EUR (exclusief btw).
De werken worden uitgevoerd door de firma Verbruggen BV, Doornstraat 54 te 9140 Temse, met ondernemingsnummer 0439.524.816 op basis van het bestek GAC/2020/01241, Perceel  3. Rekening houdend met de btw, prijsherzieningen en de eventuele overschrijding van de vermoedelijke hoeveelheden (VH) bedraagt het vast te leggen budget 7.409,40 EUR.

Artikel 2

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:
Omschrijving
Bedrag
Boekingsadres
Bestelbon
Opdracht SWPR13590A
Vredestraat - Berchem
Verbruggen BV
Doornstraat 54
9140 Temse

ondernemingsnummer:
0439 524 816
rekeningnummer:
BE48 3930 0894 6927
7.409,40 EUR
budgetplaats:5012500000
budgetpositie:224
functiegebied:2BER010201M02912
subsidie:SUB_NR
fonds:INTERN
begrotingsprogramma:2BE090200
budgetperiode:2300
4005528944Bijlagen

  • 20220922_13590A_GAC_2020_01241_P3_Vredestraat_BE.xlsx