Terug
Gepubliceerd op 09/11/2022

2022_DCBE_00197 - Ondersteuning. Lokale handelaars en middenstandsvereniging - Groenenhoek Wonderneem vzw - Braderij - Vastlegging, uitbetaling en intrekking nominatief krediet 2022. Afsprakennota - Goedkeuring

districtscollege Berchem
ma 07/11/2022 - 17:30 raadzaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Evi Van der Planken, districtsburgemeester; Bruno De Saegher, districtsschepen; Kris Gysels, districtsschepen; Janick Doré, districtsschepen; Marieke Janssens, waarnemend districtssecretaris

Verontschuldigd

Buket Karaca, districtsschepen; Ann De Potter, districtssecretaris

Secretaris

Marieke Janssens, waarnemend districtssecretaris

Voorzitter

Bruno De Saegher, districtsschepen
2022_DCBE_00197 - Ondersteuning. Lokale handelaars en middenstandsvereniging - Groenenhoek Wonderneem vzw - Braderij - Vastlegging, uitbetaling en intrekking nominatief krediet 2022. Afsprakennota - Goedkeuring 2022_DCBE_00197 - Ondersteuning. Lokale handelaars en middenstandsvereniging - Groenenhoek Wonderneem vzw - Braderij - Vastlegging, uitbetaling en intrekking nominatief krediet 2022. Afsprakennota - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

De districtsraad keurde op 17 mei 2022 (jaarnummer 29) het aangepast meerjarenplan 5 goed waarin  nominatieve ondersteuningen werden toegekend aan Groenenhoek Wonderneemt vzw, Diksmuidelaan 143, 2600 Berchem, ondernemingsnummer: NBE0692780433 voor een bedrag van 3.500,00 EUR.

Op 19 oktober 2022 vroeg Groenenhoek Wonderneemt vzw een ondersteuningsbedrag van 3.500,00 EUR aan voor het organisatie van de braderij die op 24 september 2022 plaatsvond.

Op 22 augustus 2022 (jaarnummer 149) keurde het districtscollege aan VZW Groenenhoek Wonderneemt een ondersteuning van 1.650,00 EUR goed voor de aankoop van eindejaarsverlichting en een ondersteuning van 1.850,00 EUR voor het onderhoud van de website. De VZW Groenenhoek Wonderneemt ziet af van deze ondersteuningen.

Argumentatie

Het districtsbestuur zet in op lokale middenstand en wenst de middenstandsverenigingen te ondersteunen.

De afsprakennota specifieert de opdracht van de middenstandsverenigingen en legt de modaliteiten en engagementen vast.

Juridische grond

Wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen.

Het Kaderbesluit basisprincipes ondersteuningsbeleid goedgekeurd door de gemeenteraad op 26 oktober 2020 (jaarnummer 595).

Regelgeving: bevoegdheid

Binnengemeentelijke decentralisatie

Met collegebesluit van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges  vastgelegd. Artikel 10 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor lokale middenstand en handelaars.

Algemene financiële opmerkingen

De uitbetaling van de ondersteuning gebeurt na de voorlegging van de rapportage zoals omschreven in de afsprakennota.

Besluit

Het districtscollege berchem beslist:

Artikel 1

Het districtscollege keurt de intrekking van besluit 2022_DCBE_00149 van 22 augustus 2022 goed, voor wat betreft de ondersteuningen aan VZW Groenenhoek Wonderneemt

Artikel 2

Het districtscollege bekrachtigt de afsprakennota voor de organisatie voor de braderij 2022 met een looptijd van 24 september 2022 tot en met 30 november 2022 voor de ondersteuning van Groenenhoek Wonderneemt vzw, Diksmuidelaan 143, 2600 Berchem, ondernemingsnummer: NBE0692780433 voor een bedrag van  3.500,00 EUR.

Artikel 3

Het districtscollege keurt de vastlegging en uitbetaling van de ondersteuning 2022 voor een bedrag van 3.500,00 EUR  aan  Groenenhoek Wonderneemt vzw, Diksmuidelaan 143, 2600 Berchem, ondernemingsnummer: NBE0692780433 goed.

Artikel 4

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:
OmschrijvingBedragBoekingsadresBestelbon

Groenenhoek Wonderneemt vzw  

Diksmuidelaan 143

2600 Berchem

Ondernemingsnummer: NBE0692780433 

Rekeningnummer: BE71 0689 0967 0269

3.500,00 EUR budgetplaats:5010100000
budgetpositie:6496800
functiegebied:2BER010101A00000
subsidie:SUB_NR
fonds:Intern
begrotingsprogramma:2BE090190
budgetperiode: 2200
4505145133