Terug
Gepubliceerd op 09/11/2022

2022_DCBE_00201 - Ondersteuning - seniorenbeleid - Reglement mantelzorgpremie. Opheffing en goedkeuring - Goedkeuring

districtscollege Berchem
ma 07/11/2022 - 17:30 raadzaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Evi Van der Planken, districtsburgemeester; Bruno De Saegher, districtsschepen; Kris Gysels, districtsschepen; Janick Doré, districtsschepen; Marieke Janssens, waarnemend districtssecretaris

Verontschuldigd

Buket Karaca, districtsschepen; Ann De Potter, districtssecretaris

Secretaris

Marieke Janssens, waarnemend districtssecretaris

Voorzitter

Bruno De Saegher, districtsschepen
2022_DCBE_00201 - Ondersteuning - seniorenbeleid - Reglement mantelzorgpremie. Opheffing en goedkeuring - Goedkeuring 2022_DCBE_00201 - Ondersteuning - seniorenbeleid - Reglement mantelzorgpremie. Opheffing en goedkeuring - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Aanleiding en context

Op 27 april 2021 keurde de districtsraad (jaarnummer 22) het reglement mantelzorgpremie voor senioren goed. 

De verhoging van het uit te keren bedrag van 150,00 EUR naar 200,00 EUR is een beleidskeuze. 

Het mogelijk in te dienen medisch bewijsstuk, het BEL-profiel, werd uitgereikt tot 2021 en is daarna vervangen door het nieuwe document BelRai Screener, dat geldig is vanaf september 2021.

Argumentatie

Het ondersteuningsreglement mantelzorgpremie goedgekeurd door de districtsraad van 27 april 2021  (jaarnummer 22) wordt opgeheven.  

Voornaamste wijzigingen:

  • verwijderen van dubbele reglementering met het kaderbesluit;
  • ingericht volgens modaliteiten van het ondersteuningsbeleid van de stad Antwerpen;
  • Er is voldoende budget beschikbaar om het uit te keren bedrag te verhogen van 150,00 EUR naar 200,00 EUR;
  • Het BEL-profiel kan niet langer opgevraagd en ingediend worden als medisch bewijsstuk. Het werd  vervangen door het nieuwe document BelRai Screener. Dit moet opgenomen worden in het reglement.

Juridische grond

De wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen.

Het Kaderbesluit basisprincipes ondersteuningsbeleid zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 26 oktober 2020 (jaarnummer 595}.

Regelgeving: bevoegdheid

Binnengemeentelijke decentralisatie

In het gemeenteraadsbesluit van 29 mei 2017 (jaarnummer 300) werden de bevoegdheden van de districtsraden vastgelegd. Artikel 5 bepaalt dat de districtsraad bevoegd is voor lokaal seniorenbeleid.

Algemene financiële opmerkingen

De middelen bevinden zich op onderstaand boekingsadres in het meerjarenplan:

budgetplaats: 5013000000
budgetpositie: 6496500
functiegebied:2BER010107A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2BE090959
 budgetperiode: 2300/  2400/ 2500

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2BER01 - Berchem is een actief, bewust en leefbaar district
2BER0101 - Berchem is een welvarend en bruisend district
2BER010107 - Berchem ondersteunt haar senioren waardoor zij voluit kunnen participeren aan de samenleving

Besluit

Het districtscollege berchem legt het volgende voor aan de districtsraad berchem:

Artikel 1

De districtsraad van Berchem keurt goed dat met ingang van 1 januari 2023 het  ondersteuningsreglement mantelzorgpremie voor senioren  goedgekeurd door de districtsraad op 27 april 2021 (jaarnummer 22) wordt opgeheven.

Artikel 2

De districtsraad keurt het ondersteuningsreglement mantelzorgpremie met een looptijd van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2025 goed.

Artikel 3

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.