Terug
Gepubliceerd op 09/11/2022

2022_DCBE_00211 - District Berchem. Junostraat - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

districtscollege Berchem
ma 07/11/2022 - 17:30 raadzaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Evi Van der Planken, districtsburgemeester; Bruno De Saegher, districtsschepen; Kris Gysels, districtsschepen; Janick Doré, districtsschepen; Marieke Janssens, waarnemend districtssecretaris

Verontschuldigd

Buket Karaca, districtsschepen; Ann De Potter, districtssecretaris

Secretaris

Marieke Janssens, waarnemend districtssecretaris

Voorzitter

Bruno De Saegher, districtsschepen
2022_DCBE_00211 - District Berchem. Junostraat - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring 2022_DCBE_00211 - District Berchem. Junostraat - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

De Junostraat in het district Berchem:
 • behoort tot het beheer van de stad Antwerpen;    
 • heeft een aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer dat goedgekeurd werd door het college van 13 mei 2022 (jaarnummer 3987);    
 • maakt deel uit van een goedgekeurde zone 30, gekend als "Omgeving Berchemlei";   
 • maakt deel uit van het reglement "Parkeren met beperkte parkeertijd binnen de Singel en in de 20ste-eeuwse gordel" met het oog op het betalend- en bewonersparkeren en/of het residentieel parkeren met parkeerschijf en bewonerskaart.
De lokale politie en brandweer vragen om bijkomende maatregelen te nemen tegen foutparkeerders in de bocht  ter hoogte van het kruispunt Euterpestraat, Junostraat en Orpheusplein, om zo de doorstroom van grote voertuigen naar het plein ten allen tijden te garanderen.

De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling (afdeling Mobiliteit) stelt, in samenspraak met district Berchem en politie, voor om twee verdrijvingsvlakken te markeren die aansluiten op het bestaande parkeerverbod op het Orpheusplein. Eén verdrijvingsvlak wordt gereglementeerd in de Junostraat. Het tweede vlak wordt gereglementeerd in de Euterpestraat.
In functie van verkeersveiligheid en uniformiteit wordt tevens een oversteekplaats gemarkeerd ter hoogte van het kruispunt met de Gitschotellei. 

Argumentatie

Een aangepast aanvullend verkeersreglement wordt opgesteld:

 • een oversteekplaats wordt gemarkeerd ter hoogte van het kruispunt met de Gitschotellei (artikel 2);
 • een verdrijvingsvlak wordt gemarkeerd ter hoogte van de nummers 30-32-34 (artikel 3).
  Hierdoor wordt het hinderlijk parkeren van voertuigen vermeden en wordt de doorstroom van grote voertuigen gegarandeerd. 

De parkeerbalans blijft ongewijzigd.

Juridische grond

 • Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie van het wegverkeer;
 • Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement betreffende de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
 • Ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
 • Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Gemeenteraadsbesluit van 16 december 2019 (jaarnummer 760) waarbij de statuten van Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG werden goedgekeurd;
 • Artikel 56 van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017;
 • Collegebesluit van 24 februari 2017 (jaarnummer 1853) waarin de werkwijze voor het opmaken van de verkeersadviezen voor heraanleg openbaar domein, aanvullende verkeersreglementen en proefopstellingen werden vastgesteld.

Regelgeving: bevoegdheid

Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4464) werden de principes en werkkaders bevestigd, die van toepassing zijn op de districtscolleges en districtsraden voor de uitvoering van hun bevoegdheden. Het college besliste om bij de goedkeuring van een aanvullend verkeersreglement, voorafgaandelijk aan de beslissing, telkens advies te vragen aan het betrokken district.

Algemene financiële opmerkingen

De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling zal de nodige signalisatie zelf plaatsen met materiaal uit eigen voorraad. Er zijn dus geen rechtstreekse financiële gevolgen.

Adviezen

Verkeerspolitie, advies van 21 oktober 2022 Gunstig advies

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2BER01 - Berchem is een actief, bewust en leefbaar district
2BER0104 - Berchem maakt maximaal gebruik van haar adviesbevoegdheid
2BER010401 - Berchem is een bereikbaar district

Besluit

Het districtscollege berchem legt het volgende voor aan de districtsraad berchem:

Artikel 1

De districtsraad geeft gunstig advies over het ontwerp van een aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer voor de Junostraat in het district Berchem, ter vervanging van het aanvullend reglement, goedgekeurd in het college van 13 mei 2022 (jaarnummer 3987).

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Bijlagen

 • 20221012_BE_Junostraat_MarkBIS_Verdrijvingsvakken_Plan1-2.pdf
 • 20221012_BE_Junostraat_MarkBIS_Verdrijvingsvakken_Plan2-2.pdf
 • 20221012_BE_Junostraat_Sign_Verplaatsingopstelling_Plan1-2.pdf
 • 20221012_BE_Junostraat_Sign_Verplaatsingopstelling_Plan2-2.pdf
 • 20221020_BE_Junostraat_SignMark_Plan3bisMelding.pdf
 • 20221021_AVR_BE_Junostraat.pdf