Terug
Gepubliceerd op 09/11/2022

2022_DCBE_00203 - Berchem buurt - Principebeslissing speelstraten 2023 - Goedkeuring

districtscollege Berchem
ma 07/11/2022 - 17:30 raadzaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Evi Van der Planken, districtsburgemeester; Bruno De Saegher, districtsschepen; Kris Gysels, districtsschepen; Janick Doré, districtsschepen; Marieke Janssens, waarnemend districtssecretaris

Verontschuldigd

Buket Karaca, districtsschepen; Ann De Potter, districtssecretaris

Secretaris

Marieke Janssens, waarnemend districtssecretaris

Voorzitter

Bruno De Saegher, districtsschepen
2022_DCBE_00203 - Berchem buurt - Principebeslissing speelstraten 2023 - Goedkeuring 2022_DCBE_00203 - Berchem buurt - Principebeslissing speelstraten 2023 - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

De gemeenteraad keurde op 1 maart 2021 (jaarnummer 89) het reglement goed voor de toelating tijdelijk gebruik straat als speelstraat. Daarin werden de criteria vastgelegd waaraan straten moeten voldoen om in aanmerking te komen als speelstraat. Om te kunnen beslissen over de toelating dient het advies te worden gevraagd van het district als bevoegd bestuursniveau voor de ondersteuning van de speelstraten. De lijst met straten in bijlage organiseerden reeds een speelstraat in het verleden én voldoen aan de criteria zoals opgenomen in artikel 4 van het reglement van 1 maart 2021 en komen dus in aanmerking als speelstraat. Voor deze lijst met straten wordt advies gevraagd aan het district om deze te ondersteunen als speelstraat bij een eventuele aanvraag. 

Om de aanvrager van een speelstraat beter te ondersteunen, worden de aanvraagtermijnen voor een speelstraat geoptimaliseerd. Op 23 maart 2021 (jaarnummer 16) keurde de districtsraad van Berchem hiervoor het reglement 'Korte en lange speelstraten' goed, waar de aanvraagtermijnen vanaf 1 april 2021 werden aangepast.

Argumentatie

Bij wijze van administratieve vereenvoudiging worden de speelstraten die in aanmerking komen via een lijst voorgelegd aan het districtscollege in het begin van het jaar en niet bij elke aanvraag. De aanvragen van de speelstraten moeten voldoen aan de voorwaarden van het reglement 'Korte en lange speelstraten'. Het districtscollege keurt deze lijst principieel goed, maar kan hier steeds van afwijken.

Juridische grond

  • Het reglement voor de toelating tijdelijk gebruik straat als speelstraat, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 16 december 2019 (jaarnummer 656);
  • Het reglement 'Korte en lange speelstraten', zoals goedgekeurd door de districtsraad van Berchem op 23 maart 2021 (jaarnummer 16);
  • De aanvullende verkeersreglementen speelstraten, zoals goedgekeurd door de districtsraad van Berchem op 17 december 2019 (jaarnummer 87); 
  • De districtsraad delegeerde de adviesbevoegdheid inzake aanvullende verkeersreglementen voor speelstraten op 17 december 2019 (jaarnummer 87) aan het districtscollege.

Regelgeving: bevoegdheid

De gemeenteraad keurde op 1 maart 2021 (jaarnummer 89) het reglement goed voor de toelating tijdelijk gebruik straat als speelstraat. Artikel 10 van dit reglement stelt dat aanvragen voor het organiseren van een speelstraat ingediend moeten worden in het betreffende district, volgens de procedure beschreven in het reglement van dat district. 

Voor district Berchem werd dit beslist in het 'Ondersteuningsreglement korte en lange speelstraten', goedgekeurd door de districtsraad van Berchem op 23 maart 2021 (jaarnummer 16). Na goedkeuring van het college om een speelstraat in te richten kan het bevoegde district financiële en/of logistieke ondersteuning geven.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2BER01 - Berchem is een actief, bewust en leefbaar district
2BER0103 - Berchem is een verantwoordelijk district
2BER010305 - Berchembuurt zorgt voor verbondenheid en gemeenschapsvorming en dit door infrastructurele en/of vergroeningsprojecten, activerende, sportieve of culturele activiteiten en initiatieven om het zwerfvuil te verminderen

Besluit

Het districtscollege berchem beslist:

Artikel 1

Het districtscollege keurt principieel goed dat er per definitie een gunstig advies wordt gegeven voor aanvragen voor speelstraten in 2023 voor straten uit de lijst die als bijlage is opgenomen bij dit besluit. Ook geldt dat de aanvragen voldoen aan de voorwaarden van het reglement 'Korte en lange speelstraten' van Berchembuurt tenzij er tegenstrijdigheden zijn met publieke werken.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Bijlagen

  • 2023_lijst_speelstraten.xlsx