Terug
Gepubliceerd op 09/11/2022

2022_DCBE_00204 - Ondersteuning - BerchemBuurt - Reglementen BerchemBuurt Groen. Opheffing en goedkeuring - Goedkeuring

districtscollege Berchem
ma 07/11/2022 - 17:30 raadzaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Evi Van der Planken, districtsburgemeester; Bruno De Saegher, districtsschepen; Kris Gysels, districtsschepen; Janick Doré, districtsschepen; Marieke Janssens, waarnemend districtssecretaris

Verontschuldigd

Buket Karaca, districtsschepen; Ann De Potter, districtssecretaris

Secretaris

Marieke Janssens, waarnemend districtssecretaris

Voorzitter

Bruno De Saegher, districtsschepen
2022_DCBE_00204 - Ondersteuning - BerchemBuurt - Reglementen BerchemBuurt Groen. Opheffing en goedkeuring - Goedkeuring 2022_DCBE_00204 - Ondersteuning - BerchemBuurt - Reglementen BerchemBuurt Groen. Opheffing en goedkeuring - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Op 18 mei 2021 keurde de districtsraad (jaarnummer 32) volgende reglementen goed. 

 • Groenstraat
 • Buurtboom
 • Geveltuin
 • Groenslinger
 • Waterton
 • Klimhulp
 • Naakte Geveltuin
 • Ontharden en Vergroenen privédomein

Bij de creatie van een nieuw districtsreglement voor BerchemBuurt Groen met ingang van 1 juni 2021 werd het reglement van 19 november 2019 (jaarnummer 80) als basis gebruikt. Echter uit de praktijk bleken er nog een aantal onvolledigheden te zijn. Een verbetering en herwerking van deze reglementen was noodzakelijk.

Argumentatie

Volgende reglementen worden opgeheven.

 • Groenstraat
 • Buurtboom
 • Geveltuin
 • Groenslinger
 • Waterton
 • Klimhulp
 • naakte geveltuin
 • Ontharden en Vergroenen privédomein

Voornaamste wijzigingen:

 • verwijderen van dubbele reglementering met het kaderbesluit;
 • ingericht volgens modaliteiten van het ondersteuningsbeleid van de stad Antwerpen; 
 • aanpassingen van deadlines en termijnen;
 • de criteria waarvoor er een ondersteuning gegeven wordt werd duidelijker omschreven.

Juridische grond

De wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen.

Het Kaderbesluit basisprincipes ondersteuningsbeleid zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 26 oktober 2020 (jaarnummer 595}.

Regelgeving: bevoegdheid

Gemeenteraadsbesluit van 29 mei 2017 (jaarnummer 300) in het kader van de binnengemeentelijke decentralisatie. De districtsraad is bevoegd voor lokaal seniorenbeleid, jeugdbeleid, sportbeleid alsook voor ondersteuning wijk - of burgerinitiatieven en plaatsen, heraanplanten en groenonderhoud van groenaanplantingen en bomen op lokaal publiek domein volgens artikelen 3, 4, 5, 6 en 12.

Algemene financiële opmerkingen

De middelen bevinden zich op onderstaande boekingsadres(sen) in het meerjarenplan:

Geveltuin, groenslinger, klimhulp

Deze ondersteuningen worden geregeld via een maatwerkbedrijf.

Budgetplaats: 5014000000
budgetpositie:225
functiegebied: 2BER010202PA6197
subsidie: SUB_NR
fonds: intern
begrotingsprogramma: 2BE090680
budgetperiode: 2300 – 2500

Buurtboom, geveltuinen, groenstraten, waterton, ontharden en vergroenen privédomein

Budgetplaats: 5014000000
budgetpositie: 6496800 - 6496500
functiegebied: 2BER010202PA6197
subsidie: SUB_NR
fonds: intern
begrotingsprogramma: 2BE090680
budgetperiode: 2300 – 2500

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2BER01 - Berchem is een actief, bewust en leefbaar district
2BER0103 - Berchem is een verantwoordelijk district
2BER010305 - Berchembuurt zorgt voor verbondenheid en gemeenschapsvorming en dit door infrastructurele en/of vergroeningsprojecten, activerende, sportieve of culturele activiteiten en initiatieven om het zwerfvuil te verminderen

Besluit

Het districtscollege berchem legt het volgende voor aan de districtsraad berchem:

Artikel 1

De districtsraad van Berchem keurt goed dat met ingang van 1 januari 2023 de volgende ondersteuningsreglementen  ter ondersteuning van wijk- en burgerinitiatieven van BerchemBuurt Groen goedgekeurd door de districtsraad Berchem op 18 mei 2021 (jaarnummer 32) worden opgeheven:

 • Groenstraat
 • Buurtboom
 • Geveltuin
 • Groenslinger
 • Waterton
 • Klimhulp
 • Naakte Geveltuin
 • Ontharden en Vergroenen privédomein

Artikel 2

De districtsraad keurt de volgende ondersteuningsreglementen van BerchemBuurt Groen met een looptijd van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2025 goed:

 • Groenstraat
 • Buurtboom
 • Geveltuin
 • Groenslinger
 • Waterton
 • Klimhulp
 • Ontharden en Vergroenen privédomein


Artikel 3

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.