Terug
Gepubliceerd op 09/11/2022

2022_DCBE_00212 - Ondersteuning - Lokaal Cultuurbeleid - Ondersteuningsproducten cultuurprojecten ronde 1 oktober 2022. Toekenning en uitbetaling ondersteuning - Goedkeuring

districtscollege Berchem
ma 07/11/2022 - 17:30 raadzaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Evi Van der Planken, districtsburgemeester; Bruno De Saegher, districtsschepen; Kris Gysels, districtsschepen; Janick Doré, districtsschepen; Marieke Janssens, waarnemend districtssecretaris

Verontschuldigd

Buket Karaca, districtsschepen; Ann De Potter, districtssecretaris

Secretaris

Marieke Janssens, waarnemend districtssecretaris

Voorzitter

Bruno De Saegher, districtsschepen
2022_DCBE_00212 - Ondersteuning - Lokaal Cultuurbeleid - Ondersteuningsproducten cultuurprojecten ronde 1 oktober 2022. Toekenning en uitbetaling ondersteuning - Goedkeuring 2022_DCBE_00212 - Ondersteuning - Lokaal Cultuurbeleid - Ondersteuningsproducten cultuurprojecten ronde 1 oktober 2022. Toekenning en uitbetaling ondersteuning - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Op 17 mei 2022 (jaarnummer 29) keurde de districtsraad  aanpassing 5 het meerjarenplan 2020-2025 goed. 

Op 26 januari 2021 (jaarnummer 4) keurde de districtsraad ondersteuningsreglement voor cultuurprojecten in Berchem goed.

Er werden 6 aanvragen ingediend voor ondersteuning op basis van het ondersteuningsreglement voor cultuurprojecten.

De onafhankelijke jury kwam samen op 10 oktober 2022 om onderstaande aanvragen te beoordelen.

AanvragerNaam projectDatumAangevraagd bedrag
vzw STOUT
ondernemingsnummer: NBE0790197038
BROEDfestival16 en 17 januari 20234.670,00 EUR
Meurman VZW
ondernemingsnummer: NBE0759377465
DEVICKYvan 20 februari 2023 tot en met 19 september 20235.000,00 EUR
SECONdroom VZW
ondernemingsnummer: NBE0893201536
SECONdroom Posted
van 1 december 2022 tot en met 1 mei 20233.000,00 EUR
Popkoor One of a Kind FV
fictief ondernemingsnummer NXX0029974384
Een vleugje Kerst
17 december 2022
2.500,00 EUR
Kunstenzoo VZW
Ondernemingsnummer: NBE0711914870
Kunstenzoo live sessie + Open Raam Dagvan 31 maart 2023 tot en met 4 juni 20231.885,00 EUR
Momo VZW
Ondernemingsnummer NBE0786595071
Nieuwsjaarsresoeptievan 16 januari 2023 tot en met 22 januari 20231.556,95 EUR

Argumentatie

 De jury adviseert de aanvragen als volgt:

Aanvragernaam projectadvies jury
vzw STOUT
ondernemingsnummer: NBE0790197038
BROEDfestival

Dit project wordt gunstig geadviseerd voor het gevraagde bedrag van 4670 euro.

Het gaat om een nieuw festival voor jonge makers die op 2 avonden work in progress zullen presenteren. Het project wordt gedragen door een groep enthousiaste jonge kunstenaars-makers en komt tegemoet aan een reële nood bij jonge makers om te spelen voor een publiek. Er wordt samengewerkt met c o r s o, zij stellen ruimte ter beschikking.

De begroting is gedetailleerd en sluitend. We willen wel meegeven aan STOUT vzw dat er voorwaarden verbonden zijn aan het uitbetalen van een KVR en een vrijwilligersvergoeding aan dezelfde personen cf. info Cultuurloket. Ook willen we STOUT vzw stimuleren om in de toekomst op zoek te gaan naar extra inkomsten en na te denken over alternatieve financieringsbronnen, om er een duurzaam verhaal van te maken. Ook belangrijk lijkt ons het work in progress goed te documenteren (foto & video) wat van groot belang kan zijn voor verdere gesprekken met programmatoren/residentie/speelplekken en verkoop.
Kunstenzoo VZW
Ondernemingsnummer: NBE0711914870
Kunstenzoo live sessie + Open Raam Dag

Dit project wordt gunstig geadviseerd voor het gevraagde bedrag van 1885 euro.

Het gaat om een mooi project, dat een belangrijke brugfunctie (tussen ‘laagdrempelige’ en ‘hoogdrempelige’ speelplekken) vervult en in belangrijke ondersteuning (nabijheid van live publiek, kwalitatieve opnames) voorziet voor muzikanten. Fijn dat er telkens een student van Conservatorium Antwerpen wordt betrokken bij de Live Sessies, en dat er wordt samengewerkt met lokale culinaire partners. De subsidie zou vooral aangewend worden om de muzikanten en betrokken medewerkers een faire vergoeding te kunnen betalen. Het project is inhoudelijk sterk. De ambitie bestaat om een tournee langs verschillende huiskamers op te zetten, en ook buiten District Berchem te treden, maar Kunstenzoo wil nu eerst op Berchem focussen.

We willen graag aan Kunstenzoo vzw meegeven dat er goed over de duurzaamheid van het project moet nagedacht worden. Hoe willen ze dit project in de toekomst gaan bekostigen?

We hadden vragen bij enkele bedragen in de begroting, en stelden hen de vraag om deze te verduidelijken. Ze beantwoordden deze vraag snel en uitvoerig.

Momo VZW
Ondernemingsnummer NBE0786595071
Nieuwsjaarsresoeptie

Dit project wordt gunstig geadviseerd voor een bedrag van 1356,59 euro. Dit is het gevraagd bedrag zonder de kosten voor soep en brood. We kiezen ervoor enkel de workshops en het materiaal voor de workshops te betoelagen, niet de catering voor de nieuwjaarsreceptie/soeptie zelf gezien dit eerder een gemeenschapsvormend, buurtgericht onderdeel is en niet-artistiek. Voor de workshops (en later ook de Corso zelf) worden waardevolle samenwerkingen opgezet met Berchemse scholen, c o r s o, Posthof, dus het project is zeer sterk lokaal verankerd. Voor de catering tijdens de Nieuwjaarsresoeptie kan er misschien bij BerchemBuurt aangeklopt worden. De begroting is eenvoudig en sluitend.

Een belangrijke bedenking: de Corso op 18 februari ‘23 wordt sowieso al betoelaagd vanuit District Berchem, de vraag is of een extra subsidie wel kan en of deze werkwijze (2x budget toekennen aan toch hetzelfde project) niet te vermijden valt?

Meurman VZW
ondernemingsnummer: NBE0759377465
DEVICKY

Dit project wordt gunstig geadviseerd maar we vragen hen om opnieuw in te dienen tegen 1 februari 2023 met een aangepaste begroting waarin wordt gefocust op periode 3 (van fase 2) in Berchem. Later kan er ook nog steeds een dossier ingediend worden voor fase 3.

Het gaat om een inhoudelijk zeer sterk onderbouwd dossier, opgesplitst in 3 fases (na voorafgaand advies) die telkens duidelijk geschetst zijn. Er zijn al verschillende waardevolle partnerschappen afgesloten o.a. met c o r s o en Bar Paniek. De subsidie moet vooral dienen om de betrokken kunstenaars te vergoeden. Fase 2 is onderverdeeld in 3 periodes waarvan enkel periode 3 zich in Berchem afspeelt, we zijn dan ook geneigd om enkel deze 3de periode te betoelagen. Gezien deze 3de periode pas in juli ‘23 valt, adviseren we opnieuw in te dienen met een aangepaste begroting tegen 1 februari 2023.

SECONdroom VZW
ondernemingsnummer: NBE0893201536
SECONdroom Posted

Dit project wordt ongunstig geadviseerd. 

Het opzet en de begroting blijven - ook na meerdere terugkoppelingen - te onduidelijk. We vragen hen om een nieuw dossier in te dienen tegen 1 februari ‘23 met een aangepaste begroting en aangepaste projectschets, en met een duidelijk overzicht van de kosten die rechtstreeks aan Berchems publiek gelinkt zijn. Het gaat om een mooi en origineel concept, met weliswaar beperkte impact voor Berchem. (15/50 postkaarten per editie zijn specifiek voor Berchemse adressen bestemd).

Popkoor One of a Kind FV
fictief ondernemingsnummer NXX0029974384
Een vleugje Kerst


Dit project wordt ongunstig geadviseerd. 

De timing is erg krap en bovendien lijkt dit kerstconcert deel uit te maken van de ‘reguliere’ verenigingswerking. Ook het duurzaamheidsaspect is onduidelijk, het lijkt op een eenmalig gebeuren. Popkoor One of a Kind kreeg in het verleden ook al ondersteuning vanuit District Berchem als cultuurwerking, het is ons weliswaar onduidelijk of dit voor 2022 ook het geval was/is.


Het districtscollege volgt de adviezen van het Berchems Cultuurschap met uitzondering van het advies voor Popkoor One of a Kind FV  met Een vleugje Kerst.

Het project van Popkoor One of a Kind FV  heeft een meerwaarde voor de Berchemse bewoners en heeft een duurzaam karakter. Er worden Berchemse jongeren bereikt en er is verankering in Berchem. Het voldoet voldoende aan  de gestelde voorwaarden van het reglement. Een eenmalige activiteit is toegestaan. 


Juridische grond

De wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen.

Het Kaderbesluit basisprincipes ondersteuningsbeleid zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 26 oktober 2020 (jaarnummer 595}.

Regelgeving: bevoegdheid

Binnengemeentelijke decentralisatie

In het collegebesluit van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges vastgelegd. Artikel 2 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor lokaal cultuurbeleid.

Algemene financiële opmerkingen

De vereiste rapportering moet ingediend worden binnen een termijn van 95 kalenderdagen na realisatie van de projecten en volgens de modaliteiten van het reglement voor cultuurprojecten.

De ontvanger moet het gebruik van de ondersteuning verantwoorden op volgende manier:

1. Een activiteitenverslag: Een verslag dat toelaat de inhoud en de impact van het project na te gaan: het aantal deelnemers, het bereiken van de doelstellingen, de locatie, de timing, …; 2. Het promotiemateriaal: Een voorbeeld van alle communicatie waarop het gebruik van het sponsorlogo van het district Berchem en het Berchems Cultuurschap of ‘met de steun van het district Berchem’ duidelijk te zien is.

3. Een financieel verslag: Een volledig en schematisch overzicht van de inkomsten en uitgaven van het project met verwijzing naar de genummerde bewijsstukken. Financiële verantwoordingsstukken (facturen, schuldvorderingen,…) worden ter beschikking gehouden door de organisatie.

Het rekeningnummer voor de vereniging vzw STOUT werd aangevraagd bij hun  financiële instelling en zal op een later moment toegevoegd worden in SAP.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2BER01 - Berchem is een actief, bewust en leefbaar district
2BER0101 - Berchem is een welvarend en bruisend district
2BER010105 - Berchem zorgt voor een gevarieerd cultuur- en kunstenaanbod

Besluit

Het districtscollege berchem beslist:

Artikel 1

Het districtscollege keurt de toekenning en uitbetaling van volgende ondersteuningen goed:

vzw STOUT
ondernemingsnummer: NBE0790197038 
4.670,00 EUR
Kunstenzoo VZW
Ondernemingsnummer: NBE0711914870
1.885,00 EUR
Momo VZW
Ondernemingsnummer NBE0786595071
1.356,59 EUR
Popkoor One of a Kind FV
fictief ondernemingsnummer NXX0029974384
2.500,00 EUR

Artikel 2

Het districtscollege weigert de volgende ondersteuning:

Meurman VZW
ondernemingsnummer: NBE0759377465 
5.000,00 EUR
SECONdroom VZW
ondernemingsnummer: NBE0893201536
3.000,00 EUR

Artikel 3

Het districtscollege keurt de uitbetaling van een voorschot goed van 60% van de ondersteuning aan

Kunstenzoo VZW
Ondernemingsnummer: NBE0711914870
1.131,00 EUR
Momo VZW
Ondernemingsnummer NBE0786595071
813,95 EUR

Popkoor One of a Kind FV
fictief ondernemingsnummer NXX0029974384
1.500,00 EUR 

Artikel 4

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:
OmschrijvingBedragBoekingsadresBestelbon
vzw STOUT
Apollostraat 157 bus 3, 2600 Berchem
IBAN: rekeningnummer wordt later bezorgd
ondernemingsnummer: NBE0790197038
4.670,00 EURbudgetplaats: 5012000000
budgetpositie: 6496800
functiegebied:2BER010105A00000
subsidie:SUB_NR
fonds:INTERN
begrotingsprogramma:2BE090739
budgetperiode:2300
4505145565

Kunstenzoo VZW
Uitbreidingstraat 538, 2600 Berchem
IBAN: BE91 1431 1834 7276
Ondernemingsnummer: NBE0711914870 
1.885,00 EURbudgetplaats: 5012000000
budgetpositie: 6496800
functiegebied:2BER010105A00000
subsidie:SUB_NR
fonds:INTERN
begrotingsprogramma:2BE090739
budgetperiode:2200
4505144652
Momo VZW
Walemstraat 22, 2600 Antwerpen
IBAN BE78 5230 8141 3286
Ondernemingsnummer NBE0786595071
1356,59 EURbudgetplaats: 5012000000
budgetpositie: 6496800
functiegebied:2BER010105A00000
subsidie:SUB_NR
fonds:INTERN
begrotingsprogramma:2BE090739
budgetperiode:2200
4505144653
Popkoor One of a Kind FV
Pauwelslei 124, 2930 Brasschaat
IBAN BE44 7310 3758 4845
Ondernemingsnummer: NXX0029974384
2.500,00 EURbudgetplaats: 5012000000
budgetpositie: 6496500
functiegebied:2BER010105A00000
subsidie:SUB_NR
fonds:INTERN
begrotingsprogramma:2BE090739
budgetperiode:2200
4505145128

Bijlagen

  • 20221001_aanvraag_BROEDfestival.pdf
  • 20221001_aanvraag_DEVICKY.pdf
  • 20221001_aanvraag_POSTED.pdf
  • 20221001_aanvraag_Een_vleugje_Kerst.pdf
  • 20221001_aanvraag_Kunstenzoo_Live_en_open_raam_dag.pdf
  • 20221003_aanvraag_Nieuwjaarsresoeptie.pdf