Terug
Gepubliceerd op 21/12/2022

2022_DCBE_00221 - Districtsraad - Vaststelling te behandelen punten zitting van 20 december 2022 - Kennisneming

districtscollege Berchem
ma 05/12/2022 - 17:30 raadzaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Evi Van der Planken, districtsburgemeester; Bruno De Saegher, districtsschepen; Janick Doré, districtsschepen; Buket Karaca, districtsschepen; Ann De Potter, districtssecretaris

Afwezig

Kris Gysels, districtsschepen; Marieke Janssens, waarnemend districtssecretaris

Secretaris

Ann De Potter, districtssecretaris

Voorzitter

Bruno De Saegher, districtsschepen
2022_DCBE_00221 - Districtsraad - Vaststelling te behandelen punten zitting van 20 december 2022 - Kennisneming 2022_DCBE_00221 - Districtsraad - Vaststelling te behandelen punten zitting van 20 december 2022 - Kennisneming

Motivering

Aanleiding en context

Het districtscollege keurde in zitting van 6 september 2021  (jaarnummer 192) de vergaderdata voor het districtscollege en de districtsraad voor 2022 goed. 

De districtsraad vergadert zo dikwijls als de zaken die tot zijn bevoegdheid behoren het vereisen en ten minste tienmaal per jaar.

Argumentatie

De voorzitter van de districtsraad beslist tot bijeenroeping van de districtsraad en stelt de agenda van de vergadering op. De agenda bevat in ieder geval de punten die door het districtscollege aan de voorzitter worden meegedeeld.

Juridische grond

Artikelen 18 tot 39 en 126 en 127 van het Decreet lokaal bestuur bepalen de werking van de gemeenteraad en de districtsraad.

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 19 van het Decreet lokaal bestuur bepaalt dat de voorzitter van de gemeenteraad beslist tot bijeenroeping van de gemeenteraad en stelt de agenda van de vergadering op. De agenda bevat in ieder geval de punten die door het college van burgemeester en schepenen aan de voorzitter worden meegedeeld. Ingevolge artikel 126 van het Decreet lokaal bestuur, is dit artikel ook van toepassing op de districten.

Besluit

Het districtscollege berchem beslist:

Artikel 1

Het districtscollege neemt kennis van de bijeenroeping van de districtsraad op 20 december 2022 en deelt aan de voorzitter de punten mee die het wenst te behandelen.

districtscollege 21 november  2022

  • District Berchem. Karel Coggestraat - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

districtscollege 5 december 2022

  • Ondersteuning - Jeugd - Reglement ondersteuning energiekosten jeugdverenigingen - Goedkeuring 
  • District Berchem. De Villegasstraat - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring  
  • Districten Antwerpen en Berchem. Waterloostraat - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring 
  • District Berchem - Aanvullend verkeersreglement met gebiedsdekkende maatregelen. Publieke snellaadpalen. Advies - Goedkeuring
  • District Berchem - Aanvullend verkeersreglement met gebiedsdekkende maatregelen. Publieke laadpalen. Advies - Goedkeuring

Bijkomende punten

Districtsraad - Notulen districtsraad  22 november 2022 - Goedkeuring

Artikel 2

Het districtscollege verzoekt de voorzitter van de bestendige raadscommissie om deze op 13 december 2022 samen te roepen.

Artikel 3

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.