Terug
Gepubliceerd op 21/12/2022

2022_DCBE_00229 - District Berchem. De Villegasstraat - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

districtscollege Berchem
ma 05/12/2022 - 17:30 raadzaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Evi Van der Planken, districtsburgemeester; Bruno De Saegher, districtsschepen; Janick Doré, districtsschepen; Buket Karaca, districtsschepen; Ann De Potter, districtssecretaris

Afwezig

Kris Gysels, districtsschepen; Marieke Janssens, waarnemend districtssecretaris

Secretaris

Ann De Potter, districtssecretaris

Voorzitter

Bruno De Saegher, districtsschepen
2022_DCBE_00229 - District Berchem. De Villegasstraat - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring 2022_DCBE_00229 - District Berchem. De Villegasstraat - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

De De Villegasstraat in het district Berchem: 

 • behoort tot het beheer van de stad Antwerpen; 
 • heeft een aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer dat goedgekeurd werd door het college van 12 april 2019 (jaarnummer 3293); 
 • maakt deel uit van een goedgekeurde zone 30, gekend als “Omgeving Boomgaardstraat”; 
 • maakt deel uit van het reglement "Parkeren met beperkte parkeertijd binnen de Singel en in de 20ste-eeuwse gordel" met het oog op het betalend- en bewonersparkeren en/of het residentieel parkeren met parkeerschijf en bewonerskaart.
De rijbaanbreedte van de De Villegasstraat is te smal om het tweerichtingsverkeer vlot te laten verlopen. Door de gewijzigde situatie op het kruispunt van de Uitbreidingsstraat met de Grote Steenweg kunnen er tevens geen marktwagens meer aanrijden vanaf deze zijde in de De Villegasstraat. Daardoor vervalt de nood aan dubbelrichtingsverkeer in het straatsegment tussen de Vredestraat en Uitbreidingstraat. 

Na onderzoek, stelt de bedrijfseenheid Stadsontwikkeling (afdeling Mobiliteit) voor om het beperkt enkelrichtingsverkeer in te voeren in de richting van de Uitbreidingstraat.

Argumentatie

Een aangepast aanvullend verkeersreglement wordt opgesteld: 
 • het eenrichtingsverkeer, uitgezonderd voor fietsers en bestuurders van speedpedelecs, wordt ingevoerd in het gedeelte begrepen tussen de Vredestraat en de Uitbreidingstraat met toegelaten rijrichting naar de Uitbreidingstraat (artikel 1).
  Door het invoeren van het beperkt eenrichtingsverkeer in het straatsegment tussen de Vredestraat en de Uitbreidingstraat met toegelaten rijrichting naar de Uitbreidingstraat, stelt het probleem van kruisende voertuigen zich niet langer en verloopt de doorstroming van het verkeer vlotter en veiliger.
De parkeerbalans blijft ongewijzigd.

Juridische grond

 • Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie van het wegverkeer;
 • Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement betreffende de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
 • Ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
 • Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Gemeenteraadsbesluit van 16 december 2019 (jaarnummer 760) waarbij de statuten van Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG werden goedgekeurd;
 • Artikel 56 van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017;
 • Collegebesluit van 24 februari 2017 (jaarnummer 1853) waarin de werkwijze voor het opmaken van de verkeersadviezen voor heraanleg openbaar domein, aanvullende verkeersreglementen en proefopstellingen werden vastgesteld.

Regelgeving: bevoegdheid

Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4464) werden de principes en werkkaders bevestigd, die van toepassing zijn op de districtscolleges en districtsraden voor de uitvoering van hun bevoegdheden. Het college besliste om bij de goedkeuring van een aanvullend verkeersreglement, voorafgaandelijk aan de beslissing, telkens advies te vragen aan het betrokken district.

Algemene financiële opmerkingen

De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling zal de nodige signalisatie zelf plaatsen met materiaal uit eigen voorraad. Er zijn dus geen rechtstreekse financiële gevolgen.

Adviezen

Verkeerspolitie, advies van 18 november 2022 Gunstig advies

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2BER01 - Berchem is een actief, bewust en leefbaar district
2BER0104 - Berchem maakt maximaal gebruik van haar adviesbevoegdheid
2BER010401 - Berchem is een bereikbaar district

Besluit

Het districtscollege berchem legt het volgende voor aan de districtsraad berchem:

Artikel 1

De districtsraad geeft gunstig advies over het ontwerp van een aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer voor de De Villegasstraat in het district Berchem, ter vervanging van het aanvullend reglement, goedgekeurd in het college van 12 april 2019 (jaarnummer 3293).

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Bijlagen