Terug
Gepubliceerd op 21/12/2022

2022_DCBE_00227 - Jaarafsluit 2022 - Transitie bestelbonnen en overdracht restkredieten naar 2023 - Goedkeuring

districtscollege Berchem
ma 05/12/2022 - 17:30 raadzaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Evi Van der Planken, districtsburgemeester; Bruno De Saegher, districtsschepen; Janick Doré, districtsschepen; Buket Karaca, districtsschepen; Ann De Potter, districtssecretaris

Afwezig

Kris Gysels, districtsschepen; Marieke Janssens, waarnemend districtssecretaris

Secretaris

Ann De Potter, districtssecretaris

Voorzitter

Bruno De Saegher, districtsschepen
2022_DCBE_00227 - Jaarafsluit 2022 - Transitie bestelbonnen en overdracht restkredieten naar 2023 - Goedkeuring 2022_DCBE_00227 - Jaarafsluit 2022 - Transitie bestelbonnen en overdracht restkredieten naar 2023 - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Op het einde van ieder jaar wordt een jaarafsluit voorzien waarbij onder andere bestelbonnen worden overgezet naar het nieuwe jaar om de continuïteit van de districtswerking te garanderen. Aangezien de voorbereidingen van de jaarafsluit vooral in het laatste kwartaal van 2022 plaatsvinden en de jaarafsluit effectief begin 2023 zal plaatsvinden, wordt nu reeds een principebeslissing rond bestelbonnen en restkredieten voor de jaarafsluit 2022 aan het districtscollege voorgelegd.

Argumentatie

Voor de niet aangerekende kredieten

Artikel 258 van het Decreet lokaal bestuur bepaalt dat: "Het districtscollege vóór 1 maart van het lopende boekjaar bepaalt welk gedeelte van de kredieten voor het district voor investeringen en financiering, die voor het vorige boekjaar opgenomen waren in het meerjarenplan maar nog niet zijn aangewend, overgedragen worden naar het lopende boekjaar."

Dit geldt voor zowel uitgaven als ontvangsten op investeringen.

Voor de (niet aangerekende) bestelbonnen op het einde van het boekjaar

Volgens artikel 98 van het besluit van de Vlaamse Regering over de beleids- en beheerscyclus worden in het begin van het boekjaar de vastleggingen geregistreerd van de uitgaven die in de loop van het boekjaar gedaan worden als gevolg van verbintenissen uit vorige boekjaren.


Juridische grond

Het besluit van de Vlaamse Regering over de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen van 30 maart 2018 (BVR BBC).

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 143 van het Decreet lokaal bestuur stelt dat de bepalingen met betrekking tot het overdragen van de kredieten naar het lopende boekjaar van toepassing zijn op de districten met dien verstande dat de volgende woorden worden gelezen als volgt:

1° "de gemeente" als "het district";

2° "de gemeente en het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn" als "het district";

3° "elke gemeente en elk openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn" als "alle districten";

4° "de gemeenteraad", "de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn" en "de gemeenteraad of de raad voor maatschappelijk welzijn" als "districtsraad";

5° "raadsleden" als "leden van de districtsraad";

6° "het college van burgemeester en schepenen" als "het districtscollege".

Artikel 258 van het Decreet lokaal bestuur stelt dat het districtscollege bepaalt welk gedeelte van de kredieten voor het district voor investeringen, die voor het vorige boekjaar opgenomen waren in het meerjarenplan maar nog niet zijn aangewend, overgedragen worden naar het lopende boekjaar.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2BER01 - Berchem is een actief, bewust en leefbaar district
2BER0103 - Berchem is een verantwoordelijk district
2BER010304 - Berchem voldoet aan zijn verplichtingen en zorgt voor een begroting in evenwicht

Besluit

Het districtscollege berchem beslist:

Artikel 1

Het districtscollege keurt, voor de jaarafsluit 2022, goed dat:

  • alle restkredieten (zowel ontvangsten als uitgaven) van de investeringskredieten voor 2022 worden overgedragen van 2022 naar 2023;
  • vastleggingen op exploitatie naar 2023 worden getransfereerd zonder hun vastgelegde krediet;
  • vastleggingen op investeringen naar 2023 worden getransfereerd met hun vastgelegde krediet.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.