Terug
Gepubliceerd op 10/01/2023

2022_DCBO_00281 - Ondersteuning. SWO - VZW Samenlevingsopbouw Antwerpen Stad. Vastlegging en uitbetaling nominatief krediet 2022. Afsprakennota - Goedkeuring

districtscollege Borgerhout
di 13/12/2022 - 12:00 districtshuis Borgerhout
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Marij Preneel, districtsschepen; Omar Al Jattari, districtsschepen; Ben Van Duppen, districtsschepen; Aïssatou Cissé, districtsschepen; Mariam El Osri; Katleen Vanderstappen, plaatsvervangend districtssecretaris; Linda Snoeys, districtssecretaris

Secretaris

Katleen Vanderstappen, plaatsvervangend districtssecretaris

Voorzitter

Marij Preneel, districtsschepen
2022_DCBO_00281 - Ondersteuning. SWO - VZW Samenlevingsopbouw Antwerpen Stad. Vastlegging en uitbetaling nominatief krediet 2022. Afsprakennota - Goedkeuring 2022_DCBO_00281 - Ondersteuning. SWO - VZW Samenlevingsopbouw Antwerpen Stad. Vastlegging en uitbetaling nominatief krediet 2022. Afsprakennota - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

VZW SAMENLEVINGSOPBOUW ANTWERPEN STAD is een belangrijke partner van het district. Zij organiseren verschillende activiteiten in buurthuis Zermatt. Ze vragen ondersteuning om een kwaliteitsvol aanbod re verzorgen en het buurthuis op te frissen.

VZW SAMENLEVINGSOPBOUW ANTWERPEN STAD vraagt voor dit initiatief een ondersteuning aan het district van 4.000,00 euro. In aanpassing 6 van het meerjarenplan 2022–2025 goedgekeurd door de districtsraad op 28 november 2022 (jaarnummer 84) werd hiervoor dit budget vastgelegd.

Argumentatie

De focus ligt op het organiseren van activiteiten in buurthuis Zermatt en het heraankleden van enkele zalen voor gedeeld ruimtegbruik.

VZW SAMENLEVINGSOPBOUW ANTWERPEN STAD vraagt hiervoor een ondersteuning van 4.000,00euro volgens de bepalingen in bijgevoegde afsprakennota.

Juridische grond

De wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en aanwending van sommige toelagen (Belgisch staatsblad, 6 december 1983).

Het gemeenteraadsbesluit van 26 oktober 2020 (jaarnummer 595) met basisprincipes met betrekking tot het ondersteuningsbeleid.

Regelgeving: bevoegdheid

Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) werden de delegatie van bevoegdheden van het college van burgemeester en schepenen aan de districtscolleges goedgekeurd. Artikel 6 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor participatie en verenigingen.

Algemene financiële opmerkingen

De ondersteuningsverstrekker stort het volledige bedrag van 4.000,00 euro ten laatste 3 maanden naafloop van de afsprakennota, mits in ontvangst name en controle van de bewijsstukken.

Besluit

Het districtscollege borgerhout beslist:

Artikel 1

Het districtscollege bekrachtigt de afsprakennota met VZW SAMENLEVINGSOPBOUW ANTWERPEN STAD met een looptijd van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2022.

Artikel 2

Het districtscollege keurt de vastlegging en uitbetaling van de nominatieve ondersteuning van 4.000,00 euro aan VZW SAMENLEVINGSOPBOUW ANTWERPEN STAD goed.

Artikel 3

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:
OmschrijvingBedragBoekingsadresBestelbon
VZW SAMENLEVINGSOPBOUW
ANTWERPEN STAD
Gasstraat 12-14
2060 Antwerpen
Rek.nr.: BE69 5230 8023 8778
Ondernemingsnr.:0425.500.396
4.000,00 EURbudgetplaats: 5035000000
budgetpositie:6496800
functiegebied: 2BOR010402A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2BO090909
budgetperiode: 2200
4505145944