Terug
Gepubliceerd op 10/01/2023

2022_DCBO_00284 - Openbare verlichting. - SWPR13317E Forfaitair onderhoud. Correctiebestelling - Goedkeuring

districtscollege Borgerhout
di 13/12/2022 - 12:00 districtshuis Borgerhout
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Marij Preneel, districtsschepen; Omar Al Jattari, districtsschepen; Ben Van Duppen, districtsschepen; Aïssatou Cissé, districtsschepen; Mariam El Osri; Katleen Vanderstappen, plaatsvervangend districtssecretaris; Linda Snoeys, districtssecretaris

Secretaris

Katleen Vanderstappen, plaatsvervangend districtssecretaris

Voorzitter

Marij Preneel, districtsschepen
2022_DCBO_00284 - Openbare verlichting. - SWPR13317E Forfaitair onderhoud. Correctiebestelling - Goedkeuring 2022_DCBO_00284 - Openbare verlichting. - SWPR13317E Forfaitair onderhoud. Correctiebestelling - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Het district Borgerhout voorziet een budget om de facturen van het forfaitair onderhoud 2022 van de openbare verlichting te betalen. Om de te verwachte facturen te kunnen betalen dient het nodige budget te worden voorzien.

Argumentatie

Voor het forfaitair onderhoud, openbare verlichting, 2022 dient men een budget te voorzien om de te verwachte facturen te kunnen betalen.
Fluvius System Operator bezorgde een offerte aan de bedrijfseenheid Stadsontwikkeling voor een bedrag van16.771,73EUR (exclusief btw), dat per kwartaal (Q) gefactureerd zal worden.

Ten opzichte van de voorgaande jaren zijn de prijzen enorm gestegen waardoor het district onvoldoende budget heeft om de te verwachte facturen te kunnen betalen.

De prijsstijgingen zijn onder ander te wijten aan:

  • De afschaffing van het overhevelen van de prestatiekosten van het onderhoud naar de energiefactuur van de eindgebruikers (de zogenaamde openbare dienstverplichting of ODV). Dit is een beslissing van de Vlaamse Overheid waardoor deze prestatiekosten worden opgenomen in het onderhoudstarief dat aangerekend wordt aan de steden en gemeenten;
  • Significante stijging van de aannemersprijzen (ongeveer 16,2%)

De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling stelt voor om het nog beschikbare budget (gebaseerd op de kosten voor forfaitair onderhoud 2021) van 6.481,16 EUR (exclusief btw) vast te leggen.

Dienstnota financiën "Bestellen en betalen binnen de stad, districten en OCMW" van 17 december 2018.

Op 6 december 2018 (jaarnummer 345) keurde het districtscollege de aanpassing principes budgethouderschap, bestellen en goedkeuren voor het district goed.
Het districtscollege keurt goed om - met ingang van 29 december 2018 - de bevoegdheid tot het goedkeuren van correctiebestellingen en te betalen bedragen namens het district als volgt te regelen (bedragen exclusief btw):

  • Uitgaven exploitatie en investering, kleiner of gelijk aan € 5.500,00: goedkeuring door de districtssecretaris na decentraal visum;
    - De districtssecretaris kan bovengenoemde bevoegdheden delegeren aan personeelsleden van de districtsadministratie;
    - De medewerker aan wie de bevoegdheid tot goedkeuren gedelegeerd wordt, kan te allen tijde beslissen om een bepaalde correctiebestelling voor te leggen aan een hoger orgaan voor expliciete goedkeuring;
  • Uitgaven exploitatie en investering, groter dan € 5.500,00: goedkeuring door het districtscollege na centraal visum.


Juridische grond

Fluvius System Operator is overeenkomstig het Energiedecreet van 8 mei 2009 de door de VREG vergunde werkmaatschappij voor 14 Vlaamse opdrachthoudende verenigingen (intergemeentelijke samenwerkingsverbanden).

Artikel 398 uit het Decreet Lokaal bestuur bepaalt in paragraaf 1 dat de gemeenten beslissen over de beheersoverdracht overeenkomstig de statuten van het samenwerkingsverband, waarbij in paragraaf 2, 3° de opdrachthoudende vereniging wordt gedefinieerd als een samenwerkingsverband met beheersoverdracht waaraan de deelnemende gemeenten de uitvoering van een of meer duidelijk omschreven bevoegdheden met betrekking tot een of meer functioneel samenhangende beleidsdomeinen toevertrouwen.

Onder beheersoverdracht wordt verstaan het toevertrouwen door de deelnemende gemeenten aan het samenwerkingsverband van de uitvoering van door hen genomen beslissingen in het kader van zijn doelstellingen, in die zin dat de deelnemende gemeenten zich het recht ontzeggen zelfstandig of samen met derden dezelfde opdracht uit te voeren.

Artikel 30§3 (gezamenlijke In-house-toezicht) van de wet van 17 juni 2016 is van toepassing.
§ 3. De aanbestedende overheid die op een privaat-of publiekrechtelijke rechtspersoon geen controle uitoefent in de zin van paragraaf 1, kan een overheidsopdracht plaatsen bij die rechtspersoon zonder deze wet toe te passen, indien aan elk van de volgende voorwaarden is voldaan :

1° de aanbestedende overheid oefent, samen met andere aanbestedende overheden, op die rechtspersoon toezicht uit zoals op hun eigen diensten;

2° meer dan 80 % van de activiteiten van die rechtspersoon behelst de uitvoering van taken die hem zijn toegewezen door de controlerende aanbestedende overheden of door andere, door diezelfde aanbestedende overheden gecontroleerde rechtspersonen; en

3° er is geen directe participatie van privékapitaal in de gecontroleerde rechtspersoon met uitzondering van geen controle of blokkerende macht opleverende vormen van participatie van privékapitaal, vereist krachtens de nationale wetgeving, in overeenstemming met de verdragen, die geen beslissende invloed uitoefenen op de gecontroleerde rechtspersoon.

Met het collegebesluit van 17 augustus 2007 (jaarnummer 10513) besliste het college om de bevoegdheden waarover het beschikt met betrekking tot overheidsopdrachten, binnen de beleidsdomeinen van de districten, over te dragen aan de districtscolleges met ingang van 1 oktober 2007.


Regelgeving: bevoegdheid

Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges vastgelegd.
Artikel 11 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor plaatsen, herplaatsen en onderhoud van openbare verlichting op lokale straten en pleinen.

Met de collegebeslissing van 6 maart 2015 (jaarnummer 1794) besliste het college dat convenanten, die de rechtspersoon ‘stad Antwerpen’ afsluit met andere overheden, nutsmaatschappijen, telematicabedrijven en intercommunales vallen onder de bevoegdheid van de gemeenteraad en het college. De districtsraden en de districtscolleges zijn gebonden aan deze convenanten. Wanneer de financiële inbreng van de districten verwacht wordt, worden zij mee betrokken bij de opmaak en uitvoering van deze convenanten.

Algemene financiële opmerkingen

Voor het betalen van het forfaitair onderhoud, openbare verlichting, 2022 (Q1 en Q2 deels) werd voor het aandeel van het district correctiebon 4005537505 opgemaakt voor een bedrag van7.842,20EUR (inclusief btw).

Voor het saldo zal een correctiebon worden opgemaakt op 2LMS03010112A00000/61414/5153000000/2200/2SA020670/SUB_NR_INTERN en ter goedkeuring worden voorgelegd aan het college.

Besluit

Het districtscollege borgerhout beslist:

Artikel 1

Het districtscollege keurt correctiebon 4005537505 goed voor een bedrag van 7.842,20EUR (inclusief btw), voor het betalen van het forfaitair onderhoud, openbare verlichting, 2022, op naam van Fluvius System Operator, Brusselsesteenweg 199 te 9090 Melle met ondernemingsnummer 0477 445 084.

Artikel 2

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:
OmschrijvingBedragBoekingsadresBestelbon
SWPR13317E
forfaitair onderhoud
openbare verlichting
Q1 en Q2 deel
Fluvius System Operator
Brusselsesteenweg 199,9090 Melle
ondernemingsnummer:0477 445084
rekeningnummer:BE16 0910 1312 8674
7.842,20 EURbudgetplaats: 5032500000
budgetpositie: 61414
functiegebied: 2BOR010301A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2BO090200
budgetperiode:  2200
4005537505