Terug
Gepubliceerd op 10/01/2023

2022_DCBO_00282 - Ondersteuning. Cultuur - Rataplan vzw. Vastlegging en uitbetaling nominatief krediet 2022. Afsprakennota - Goedkeuring

districtscollege Borgerhout
di 13/12/2022 - 12:00 districtshuis Borgerhout
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Marij Preneel, districtsschepen; Omar Al Jattari, districtsschepen; Ben Van Duppen, districtsschepen; Aïssatou Cissé, districtsschepen; Mariam El Osri; Katleen Vanderstappen, plaatsvervangend districtssecretaris; Linda Snoeys, districtssecretaris

Secretaris

Katleen Vanderstappen, plaatsvervangend districtssecretaris

Voorzitter

Marij Preneel, districtsschepen
2022_DCBO_00282 - Ondersteuning. Cultuur - Rataplan vzw. Vastlegging en uitbetaling nominatief krediet 2022. Afsprakennota - Goedkeuring 2022_DCBO_00282 - Ondersteuning. Cultuur - Rataplan vzw. Vastlegging en uitbetaling nominatief krediet 2022. Afsprakennota - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Rataplan vzw vraagt een investeringsondersteuning aan het districtscollege voor het toegankelijker maken van hun infrastructuur (gelegen in de Wijnegemstraat 27 te Borgerhout).

Het district voorziet hiervoor een bedrag van 5.000,00 euro. Dit budget werd goedgekeurd in de 6e aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 goedgekeurd op de districtsraad van 28 november 2022 (jaarnummer 84).

Argumentatie

De focus ligt op het op frissen van de infrastructuur van Rataplan vzw. Ze willen de zalen gebruiksklaar en toegankelijk maken voor gedeeld gebruik. Dit op een duurzame enenergiebesparende manier.

Rataplan vzw vraagt hiervoor een ondersteuning van 5.000,00 euro volgens de bepalingen in bijgevoegde afsprakennota.

Juridische grond

De wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en aanwending van sommige toelagen (Belgisch staatsblad, 6 december 1983).

Het gemeenteraadsbesluit van 26 oktober 2020 (jaarnummer 595) met basisprincipes met betrekking tot het ondersteuningsbeleid.

Regelgeving: bevoegdheid

Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) werden de delegatie van bevoegdheden van het college van burgemeester en schepenen aan de districtscolleges goedgekeurd. Artikel 2 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor lokaal cultuurbeleid.

Algemene financiële opmerkingen

De ondersteuningsverstrekker stort het volledige bedrag van 5.000,00 euro ten laatste 3 maanden na oplevering van de werken, mits in ontvangst name en controle van de bewijsstukken.

Besluit

Het districtscollege borgerhout beslist:

Artikel 1

Het districtscollege bekrachtigt de afsprakennota met Rataplan vzw met een looptijd van 7 december 2022 tot en met 31 december 2022.

Artikel 2

Het districtscollege keurt de vastlegging en uitbetaling van de investeringsondersteuning van 5.000,00 euro aan Rataplan vzw goed.

Artikel 3

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:
OmschrijvingBedragBoekingsadresBestelbon
Rataplan vzw
Wijnegemstraat 27
2140 Borgerhout
Rek.nr.: BE81 7332 1828 8224
Ondernemingsnr.:BE0458.597.588
5.000,00 EURbudgetplaats: 5032000000
budgetpositie: 664800
functiegebied: 2BOR010402A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2BO090729
budgetperiode: 2200
4505147380