Terug
Gepubliceerd op 10/01/2023

2022_DCBO_00278 - Ondersteuning. Jeugd. - Gatam vzw. Vastlegging en uitbetaling nominatief krediet 2022. Afsprakennota. - Goedkeuring

districtscollege Borgerhout
di 13/12/2022 - 12:00 districtshuis Borgerhout
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Marij Preneel, districtsschepen; Omar Al Jattari, districtsschepen; Ben Van Duppen, districtsschepen; Aïssatou Cissé, districtsschepen; Mariam El Osri; Katleen Vanderstappen, plaatsvervangend districtssecretaris; Linda Snoeys, districtssecretaris

Secretaris

Katleen Vanderstappen, plaatsvervangend districtssecretaris

Voorzitter

Marij Preneel, districtsschepen
2022_DCBO_00278 - Ondersteuning. Jeugd. - Gatam vzw. Vastlegging en uitbetaling nominatief krediet 2022. Afsprakennota. - Goedkeuring 2022_DCBO_00278 - Ondersteuning. Jeugd. - Gatam vzw. Vastlegging en uitbetaling nominatief krediet 2022. Afsprakennota. - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Gatam vzw is een belangrijke partner in de Vlaamse jeugdwereld. Zij is het resultaat van een fusietussen Kopspel, WELA en werkvorm vzw. Zij willen een constructie plaatsen op Spoor Oost die kan dienen als chill out room voor verschillende Borgerhoutse jeugdverenigingen.

Gatam vzw vraagt voor dit initiatief een ondersteuning aan het district van 5.000,00 euro. In aanpassing 6 van het meerjarenplan 2022–2025 goedgekeurd door de districtsraad op 28 november 2022 (jaarnummer 84) werd hiervoor dit budget vastgelegd.

Argumentatie

Het districtsbestuur hecht veel belang aan de Borgerhoutse jeugdverenigingen en wil dit project ondersteunen.

De constructie komt (tijdelijk ) op de site van Spoor Oost (Borgerhout) te staan. Oostnatie vzw verkreeg deze site in concessie van AG-Vespa. Van zodra er in Borgerhout - extra muros een locatie bekend is, zal deze constructie verplaatst worden. 

Er wordt gestreefd om deze 'chill out room' voor Kerstmis ingericht te hebben. 

Gatam vzw vraagt hiervoor een ondersteuning van 5.000,00 euro volgens de bepalingen in bijgevoegde afsprakennota.

Juridische grond

De wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en aanwending van sommige toelagen (Belgisch staatsblad, 6 december 1983).

Het gemeenteraadsbesluit van 26 oktober 2020 (jaarnummer 595) met basisprincipes met betrekking tot het ondersteuningsbeleid.

Regelgeving: bevoegdheid

Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) werden de delegatie van bevoegdheden van het college van burgemeester en schepenen aan de districtscolleges goedgekeurd. Artikel 4 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor lokaal jeugdbeleid.

Algemene financiële opmerkingen

Een ondersteuning op investeringskrediet kan enkel worden uitbetaald op basis van facturen en kastickets.

Besluit

Het districtscollege borgerhout beslist:

Artikel 1

Het districtscollege bekrachtigt de afsprakennota met Gatam vzw met een looptijd van 1 december 2022 tot en met 1 april 2023.

Artikel 2

Het districtscollege keurt de vastlegging en uitbetaling van de nominatieve ondersteuning van 5.000,00 euro aan Gatam vzw goed.

Artikel 3

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:
OmschrijvingBedragBoekingsadresBestelbon
Gatam vzw
Stoopstraat 1–2EV
2000 Antwerpen

Rek.nr.: BE07 7775 9844 0566
Ondernemingsnr.: 0478.069.349
5.000,00 EURbudgetplaats: 5031000000
budgetpositie: 664800 
functiegebied: 2BOR010402A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2BO090750
budgetperiode: 2200
4505143493