Terug
Gepubliceerd op 10/01/2023

2022_DCBO_00276 - Ondersteuning. Jeugd. - Kras vzw. Vastlegging en uitbetaling nominatief krediet 2022. - Goedkeuring

districtscollege Borgerhout
di 13/12/2022 - 12:00 districtshuis Borgerhout
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Marij Preneel, districtsschepen; Omar Al Jattari, districtsschepen; Ben Van Duppen, districtsschepen; Aïssatou Cissé, districtsschepen; Mariam El Osri; Katleen Vanderstappen, plaatsvervangend districtssecretaris; Linda Snoeys, districtssecretaris

Secretaris

Katleen Vanderstappen, plaatsvervangend districtssecretaris

Voorzitter

Marij Preneel, districtsschepen
2022_DCBO_00276 - Ondersteuning. Jeugd. - Kras vzw. Vastlegging en uitbetaling nominatief krediet 2022. - Goedkeuring 2022_DCBO_00276 - Ondersteuning. Jeugd. - Kras vzw. Vastlegging en uitbetaling nominatief krediet 2022. - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Kras vzw is een belangrijke partner in de Vlaamse jeugdwereld. Ze organiseren voor Borgerhoutse kinderen en jongeren een vijfdaags zomerkamp.

Kras vzw vraagt voor dit initiatief een ondersteuning aan het district van 4.200,00 euro. In aanpassing 6 van het meerjarenplan 2022–2025 goedgekeurd door de districtsraad op 28 november 2022 (jaarnummer 84) werd hiervoor dit budget vastgelegd.

Argumentatie

Het districtsbestuur hecht veel belang aan de Borgerhoutse jeugdverenigingen en wil dit project ondersteunen.

Kras vzw vraagt hiervoor een ondersteuning van 4.200,00 euro volgens de bepalingen in bijgevoegde afsprakennota.

Juridische grond

De wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en aanwending van sommige toelagen (Belgisch staatsblad, 6 december 1983).

Het gemeenteraadsbesluit van 26 oktober 2020 (jaarnummer 595) met basisprincipes met betrekking tot het ondersteuningsbeleid.

Regelgeving: bevoegdheid

Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) werden de delegatie van bevoegdheden van het college van burgemeester en schepenen aan de districtscolleges goedgekeurd. Artikel 4 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor lokaal jeugdbeleid.

Algemene financiële opmerkingen

De uitbetaling zal gebeuren na controle en goedkeuring van de financiële en inhoudelijke rapportage.

Besluit

Het districtscollege borgerhout beslist:

Artikel 1

Het districtscollege bekrachtigt de afsprakennota met Krasvzw, Kroonstraat 169, 2140 Borgerhout (BE0826.963.008) met een looptijd van 1 juni 2022 tot en met 31 december 2022.

Artikel 2

Het districtscollege keurt de vastlegging en uitbetaling van de nominatieve ondersteuning van 4.200,00 euro aan Kras vzw, Kroonstraat 169, 2140 Borgerhout (BE0826.963.008) goed. 

Artikel 3

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:
OmschrijvingBedragBoekingsadresBestelbon
Kras jeugdwerk vzw
Kroonstraat 169
2140 Borgerhout
Rek.nr.:BE12 00166922 4092
Ondernemingsnr.:0826.963.008
4.200,00 EURbudgetplaats: 503100000
budgetpositie: 6496800
functiegebied: 2BOR010402A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2BO090750
budgetperiode: 2200
 4505147178