Terug
Gepubliceerd op 10/01/2023

2022_DCBO_00279 - Ondersteuning. Sport - Brabo Atletiekclub vzw. Vastlegging en uitbetaling nominatief krediet 2022. Afsprakennota - Goedkeuring

districtscollege Borgerhout
di 13/12/2022 - 12:00 districtshuis Borgerhout
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Marij Preneel, districtsschepen; Omar Al Jattari, districtsschepen; Ben Van Duppen, districtsschepen; Aïssatou Cissé, districtsschepen; Mariam El Osri; Katleen Vanderstappen, plaatsvervangend districtssecretaris; Linda Snoeys, districtssecretaris

Secretaris

Katleen Vanderstappen, plaatsvervangend districtssecretaris

Voorzitter

Marij Preneel, districtsschepen
2022_DCBO_00279 - Ondersteuning. Sport - Brabo Atletiekclub vzw. Vastlegging en uitbetaling nominatief krediet 2022. Afsprakennota - Goedkeuring 2022_DCBO_00279 - Ondersteuning. Sport - Brabo Atletiekclub vzw. Vastlegging en uitbetaling nominatief krediet 2022. Afsprakennota - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Brabo atletiekclub vzw organiseert jaarlijks twee start to run sessies in het te Boelaerpark. Een in het voorjaar en een in het najaar. Deelnemers betalen een kleine bijdrage en lopen dan driewekelijks met als doel de 5 of 10 km afstand te halen.

Brabo atletiekclub vzw vraagt voor dit initiatief een ondersteuning aan het district van 2.000,00 euro. In aanpassing 6 van het meerjarenplan 2022–2025 goedgekeurd door de districtsraad op 28november 2022 (jaarnummer 84) werd hiervoor dit budget vastgelegd.

Argumentatie

Het districtsbestuur wilt een toegankelijk vrijetijdsaanbod ondersteunen en hoopt op deze manier meer Borgerhoutenaars aan het sporten te krijgen.

Brabo atletiekclub vzw vraagt hiervoor een ondersteuning van 2.000,00 euro volgens de bepalingen in bijgevoegde afsprakennota.

Juridische grond

De wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en aanwending van sommige toelagen (Belgisch staatsblad, 6 december 1983).

Het gemeenteraadsbesluit van 26 oktober 2020 (jaarnummer 595) met basisprincipes met betrekking tot het ondersteuningsbeleid.

Regelgeving: bevoegdheid

Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) werden de delegatie van bevoegdheden van het college van burgemeester en schepenen aan de districtscolleges goedgekeurd. Artikel 3 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor lokaal sportbeleid.

Algemene financiële opmerkingen

De uitbetaling zal gebeuren na controle en goedkeuring van rapportage. Deze moet uiterlijk worden ingediend op 31 maart 2023.

Besluit

Het districtscollege borgerhout beslist:

Artikel 1

Het districtscollege bekrachtigt de afsprakennota met Brabo atletiekclub vzw met een looptijd van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2022.

Artikel 2

Het districtscollege keurt de vastlegging en uitbetaling van de nominatieve ondersteuning van 2.000,00 euro aan Brabo atletiekclub vzw goed.

Artikel 3

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:
OmschrijvingBedragBoekingsadresBestelbon
AC Brabo vzw
Ruggeveldlaan 480
2100 Deurne
Rek.nr.: BE34 4035 0859 2190
Ondernemingsnr.: 0459.821.867
2.000,00 EURbudgetplaats: 5031500000
budgetpositie: 6496800
functiegebied: 2BOR010402A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2Bo090740
budgetperiode: 2200
4505144813