Terug
Gepubliceerd op 01/12/2022

2022_DCBO_00259 - Ondersteuning. verenigingen. VZW Recht op lucht. - Vastlegging nominatief krediet jaar 2022. Afsprakennota - Goedkeuring

districtscollege Borgerhout
di 29/11/2022 - 12:00 districtshuis Borgerhout
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Marij Preneel, districtsschepen; Omar Al Jattari, districtsschepen; Ben Van Duppen, districtsschepen; Aïssatou Cissé, districtsschepen; Mariam El Osri; Katleen Vanderstappen, plaatsvervangend districtssecretaris; Linda Snoeys, districtssecretaris

Secretaris

Katleen Vanderstappen, plaatsvervangend districtssecretaris

Voorzitter

Marij Preneel, districtsschepen
2022_DCBO_00259 - Ondersteuning. verenigingen. VZW Recht op lucht. - Vastlegging nominatief krediet jaar 2022. Afsprakennota - Goedkeuring 2022_DCBO_00259 - Ondersteuning. verenigingen. VZW Recht op lucht. - Vastlegging nominatief krediet jaar 2022. Afsprakennota - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

De districtsraad keurde op 30 mei 2022 (jaarnummer 30) aanpassing 5 van het meerjarenplan 2020-2025 goed. Het district voorzag hierin een ondersteuning aan VZW Recht op lucht Plantin en Moretuslei 333, Bus F8, 2140 Borgerhout  (BE0778804981).

VZW Recht op lucht wil, samen met Borgerhoutse scholen de luchtkwaliteit op de speelplaatsen meten en onderzoeken. Hiervoor vraagt zij aan het district een ondersteuning. Aangezien de meting van luchtkwaliteit niet tot de bevoegdheden van het district behoort, werd goedkeuring gevraagd aan de het stadsbestuur. Met de collegiale brief van 21 oktober 2022 ( jaarnummer 8524) bekwam het district de goedkeuring. 

Drie Borgerhoutse scholen tekenden in, in het project en elks zullen zij op hun school 3 meetpunten uitzetten.
Het budget dat hiervoor werd opgemaakt bedraagt voor het jaar 2022 2000,00 EUR en voor het jaar 2023 2335,00 EUR.


Argumentatie

Het district verleent ondersteuning aan vzw Recht op lucht voor de organisatie, materiaal en labo-onderzoeken voor het meten van de luchtkwaliteit in de deelnemende Borgerhoutse scholen.

Het district vindt dit een waardevol initiatief en wil dit graag ondersteunen. Het college van burgemeester en schepenen gaf hiervoor toestemming, mits bijkomende voorwaarden aan de afsprakennota worden toegevoegd: "de ondersteuningsaanvrager stemt de meetresultaten en communicatie ervan af met de bevoegde administratie Stadsontwikkeling/Klimaat en Leefmilieu en de wijkverantwoordelijke van de dienst Talentontwikkeling en Vrijetijdsbeleving/Onderwijs, alvorens extern te communiceren."

Juridische grond

Wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen.

Het Kaderbesluit basisprincipes ondersteuningsbeleid goedgekeurd door de gemeenteraad op 26 oktober 2020 (jaarnummer 595).


Regelgeving: bevoegdheid

Binnengemeentelijke decentralisatie

Met collegebesluit van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges vastgelegd.

Omdat leefmilieu geen bevoegdheid is van het district, vroeg het districtscollege goedkeuring aan het college. Het stadscollege gaf hiervoor toestemming (2022_CBS_08524).

Algemene financiële opmerkingen

In de vijfde aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 (goedgekeurd in de districtsraad van 30 mei 2022, jaarnummer 30) werd deze ondersteuning nominatief ingeschreven op VZW Recht op lucht. Het district voorziet  een ondersteuning  voor het meten van de luchtkwaliteit in de deelnemende Borgerhoutse scholen  aan VZW recht op lucht voor 4335,00 EUR waarvan in 2022 2.000 EUR wordt toegekend.

De ondersteuning loopt over twee jaar. In 2023 wordt het saldo, zijnde 2335,00 EUR toegekend.


Besluit

Het districtscollege borgerhout beslist:

Artikel 1

Het districtscollege bekrachtigt de afsprakennota voor de nominatieve ondersteuning 2022 voor het meten van de luchtkwaliteit in Borgerhoutse scholen met een looptijd van 1 september tot en met 31 december 2023 voor de ondersteuning van VZW Recht op lucht (BE0778.804.981) voor een bedrag van 4.335,00 euro.

Artikel 2

Het districtscollege keurt de vastlegging en uitbetaling van de ondersteuning voor een bedrag van 2.000,00 EUR, aan VZW Recht op lucht (BE0778.804.981) goed.

Artikel 3

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:
OmschrijvingBedragBoekingsadresBestelbon
VZW Recht op lucht
Plantin en Moretuslei 333, bus F8,
2140 Borgerhout,
ondernemingsnummer BE0778.804.981
Rekeningnummer: BE19 5230 8138 6412
2.000,00 EURbudgetplaats: 5035000000
budgetpositie: 6496800
functiegebied: 2BOR010402A00000
subsidie: sub_nr
fonds: intern
begrotingsprogramma: 2BO090909
budgetperiode: 2200
4505143236