Terug
Gepubliceerd op 01/12/2022

2022_DCBO_00258 - Ondersteuning. Verenigingen. Beweging 111 VZW - Participatietraject Pak ze aan de Turnhoutsebaan 2022. - Vastlegging nominatief krediet jaar 2022. Afsprakennota - Goedkeuring

districtscollege Borgerhout
di 29/11/2022 - 12:00 districtshuis Borgerhout
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Marij Preneel, districtsschepen; Omar Al Jattari, districtsschepen; Ben Van Duppen, districtsschepen; Aïssatou Cissé, districtsschepen; Mariam El Osri; Katleen Vanderstappen, plaatsvervangend districtssecretaris; Linda Snoeys, districtssecretaris

Secretaris

Katleen Vanderstappen, plaatsvervangend districtssecretaris

Voorzitter

Marij Preneel, districtsschepen
2022_DCBO_00258 - Ondersteuning. Verenigingen. Beweging 111 VZW - Participatietraject Pak ze aan de Turnhoutsebaan 2022. - Vastlegging nominatief krediet jaar 2022. Afsprakennota - Goedkeuring 2022_DCBO_00258 - Ondersteuning. Verenigingen. Beweging 111 VZW - Participatietraject Pak ze aan de Turnhoutsebaan 2022. - Vastlegging nominatief krediet jaar 2022. Afsprakennota - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

De districtsraad keurde op 30 mei 2022 (jaarnummer 30) aanpassing 5 van het meerjarenplan 2020-2025 goed. Het district voorzag hierin een ondersteuning van 12.500,00 EUR aan beweging 111.

Zoals opgenomen in het bestuursakkoord wenst het districtsbestuur van Borgerhout in te zetten op wijk - en burgerinitiatieven en wil bewoners en verenigingen maximaal ondersteunen bij het nemen van initiatieven ter bevordering van de sociale cohesie.

Argumentatie

Beweging 111 vzw onderneemt acties en organiseert evenementen om van de Turnhoutsebaan een veilige en groenere winkelstraat en ontmoetingsplaats voor iedereen te maken.

Dit doen ze door:

- organisatie van initiatieven voor meer buurtbetrokkenheid

- overlegmomenten i.f.v. evaluatie en gebruik van Turnhoutsebaan als ontmoetings- en belevingsstraat

- inventarisatie van noden en behoeften van bewoners, gebruikers, handelaars, scholen,..

Het districtsbestuur vindt deze initiatieven belangrijk en wil dit ondersteunen.


Juridische grond

Wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen.

Het Kaderbesluit basisprincipes ondersteuningsbeleid goedgekeurd door de gemeenteraad op 26 oktober 2020 (jaarnummer 595).

Regelgeving: bevoegdheid

Binnengemeentelijke decentralisatie

Met collegebesluit van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges vastgelegd. Artikel 2 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor ondersteuning van lokale culturele verenigingen

Algemene financiële opmerkingen

In de vijfde aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 (goedgekeurd in de districtsraad van 30 mei 2022, jaarnummer 30) werd deze ondersteuning nominatief ingeschreven op beweging 111 vzw. Het district voorzag een ondersteuning van 12.500,00 EUR voor het inclusief aanbod aan beweging 111 vzw. 

Besluit

Het districtscollege borgerhout beslist:

Artikel 1

Het districtscollege bekrachtigt de afsprakennota participatietraject Pak ze aan de Turnhoutsebaan 2022 met een looptijd van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2022 voor de ondersteuning Beweging 111 VZW (BE0654.764.846 ) voor een bedrag van 12.500,00 euro.

Artikel 2

Het districtscollege keurt de vastlegging en uitbetaling van de nominatieve ondersteuning voor een bedrag van 12.500,00 euro aan Beweging 111 VZW goed.

Artikel 3

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:
OmschrijvingBedragBoekingsadresBestelbon
Beweging 111 vzw
Nationalestraat 111, 2000 Antwerpen
Ondernemingsnummer: 0654.764.846
Rekeningnummer: BE50 0689 0569 7818
12.500,00 EURbudgetplaats: 5030100000
budgetpositie:6496800
functiegebied:2BOR010402A00000
subsidie:SUB_NR
fonds: Intern
begrotingsprogramma: 2BO090110
budgetperiode:2200
4505140500