Terug
Gepubliceerd op 01/12/2022

2022_DCBO_00264 - Ondersteuning - Opheffing toelagereglement vrijetijdsboost - vormingstoelage jeugdanimator. Nieuw reglement vormingsondersteuning jeugd. - Goedkeuring

districtscollege Borgerhout
di 29/11/2022 - 12:00 districtshuis Borgerhout
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Marij Preneel, districtsschepen; Omar Al Jattari, districtsschepen; Ben Van Duppen, districtsschepen; Aïssatou Cissé, districtsschepen; Mariam El Osri; Katleen Vanderstappen, plaatsvervangend districtssecretaris; Linda Snoeys, districtssecretaris

Secretaris

Katleen Vanderstappen, plaatsvervangend districtssecretaris

Voorzitter

Marij Preneel, districtsschepen
2022_DCBO_00264 - Ondersteuning - Opheffing toelagereglement vrijetijdsboost - vormingstoelage jeugdanimator. Nieuw reglement vormingsondersteuning jeugd. - Goedkeuring 2022_DCBO_00264 - Ondersteuning - Opheffing toelagereglement vrijetijdsboost - vormingstoelage jeugdanimator. Nieuw reglement vormingsondersteuning jeugd. - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Op 23 september 2019 (jaarnummer 74) keurde de districtsraad het definitief bestuursakkoord district Borgerhout 2019-2024 goed. 

Op 26 oktober 2020 (jaarnummer 595) keurde de gemeenteraad de basisprincipes met betrekking tot het ondersteuningsbeleid goed. Lopende toelagereglementen moeten ten laatste op 31 december 2022 gebaseerd zijn op deze nieuwe basisprincipes. De districtsraad keurde op 23 september 2019 (jaarnummer 76) het reglement vrijetijdsboost goed. Artikel 2.1 van dit reglement omvat de vormingstoelage jeugdanimator. Dit artikel van het reglement 'vrijetijdsboost' wordt met dit besluit opgeheven. 

Zoals opgenomen in het bestuursakkoord, ondersteunt het districtsbestuur kwaliteitsvol jeugdwerk. Om kwaliteit van het jeugdwerk te garanderen, wordt op basis van het nieuw kaderbesluit basisprincipes ondersteuningsbeleid een nieuw reglement opgesteld voor vormingsondersteuning jeugd. 

Argumentatie

Het districtsbestuur wil jongeren en kwaliteitsvol jeugdwerk ondersteunen. Het huidige reglement voor vormingstoelage jeugdanimator wordt herwerkt in functie van het nieuwe kaderbesluit basisprincipes ondersteuningsbeleid. Er wordt een nieuw ondersteuningsreglement opgesteld: 

  • Vormingsondersteuning jeugd. 

Het reglement heeft een looptijd van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2025.

Juridische grond

De wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en aanwending van sommige toelagen. 

Het kaderbesluit basisprincipes ondersteuningsbeleid zoals goedgekeurd in de gemeenteraad van 26 oktober 2020 (jaarnummer 595). 

Regelgeving: bevoegdheid

Gemeenteraadsbesluit van 29 mei 2017 (jaarnummer 300) in het kader van de binnengemeentelijke decentralisatie. Artikel 4 bepaalt dat de districtsraad bevoegd is over lokale jeugdsubsidies. 

Algemene financiële opmerkingen

De financiële gevolgen met betrekking tot ondersteuning van het reglement vormingsondersteuning jeugd wordt verrekend op boekingsadres:

ReglementBeleidsdomeinBudgetplaatsFunctiegebiedEXP/INVBudgetpositie(s)
Vormingsondersteuning jeugdVerenigingen50365000002BOR010402A00000EXP6496500

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2BOR01 - Samen maken we Borgerhout!
2BOR0104 - Borgerhout is een verantwoordelijk district
2BOR010402 - Door het geven van financiële en andere impulsen, zijn we een verantwoordelijk district

Besluit

Het districtscollege borgerhout legt het volgende voor aan de districtsraad borgerhout:

Artikel 1

De districtsraad beslist het artikel 2.1 'vormingstoelage jeugdanimator' binnen het reglement 'vrijetijdsboost' van 1 januari 2023 (jaarnummer 76) op te heffen vanaf 31 december 2022.

Artikel 2

De districtsraad keurt het reglement 'vormingsondersteuning jeugd' goed. Dit reglement gaat in op 1 januari 2023 en eindigt op 31 december 2025.

Artikel 3

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.