Terug
Gepubliceerd op 01/12/2022

2022_DCBO_00263 - Ondersteuning - Opheffing reglement - aanpassingspremie aan woningen van senioren. Nieuw reglement aanpassingspremie aan woningen van senioren in Borgerhout. - Goedkeuring

districtscollege Borgerhout
di 29/11/2022 - 12:00 districtshuis Borgerhout
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Marij Preneel, districtsschepen; Omar Al Jattari, districtsschepen; Ben Van Duppen, districtsschepen; Aïssatou Cissé, districtsschepen; Mariam El Osri; Katleen Vanderstappen, plaatsvervangend districtssecretaris; Linda Snoeys, districtssecretaris

Secretaris

Katleen Vanderstappen, plaatsvervangend districtssecretaris

Voorzitter

Marij Preneel, districtsschepen
2022_DCBO_00263 - Ondersteuning - Opheffing reglement - aanpassingspremie aan woningen van senioren. Nieuw reglement aanpassingspremie aan woningen van senioren in Borgerhout. - Goedkeuring 2022_DCBO_00263 - Ondersteuning - Opheffing reglement - aanpassingspremie aan woningen van senioren. Nieuw reglement aanpassingspremie aan woningen van senioren in Borgerhout. - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Op 23 september 2019 (jaarnummer 74) keurde de districtsraad het definitief bestuursakkoord district Borgerhout 2019-2024 goed. 

Op 26 oktober 2020 (jaarnummer 595) keurde de gemeenteraad de basisprincipes met betrekking tot het ondersteuningsbeleid goed. Lopende toelagereglementen moeten ten laatste op 31 december 2022 gebaseerd zijn op deze nieuwe basisprincipes. De districtsraad keurde op 24 oktober 2011 (jaarnummer 1164) het reglement aanpassingspremie aan woningen van senioren goed. Dit reglement wordt met dit besluit opgeheven. 

Zoals opgenomen in het bestuursakkoord, heeft het district aandacht voor de diversiteit binnen de seniorenbevolking. Om hulp te garanderen voor de zorgbehoevende senior, wordt op basis van het nieuw kaderbesluit basisprincipes ondersteuningsbeleid een nieuw reglement opgesteld voor een aanpassingspremie aan woningen van senioren. 

Argumentatie

Het districtsbestuur wil de zorgbehoevende senior ondersteunen. Het huidige reglement voor aanpassingspremie voor woningen aan senioren wordt herwerkt in functie van het nieuwe kaderbesluit basisprincipes ondersteuningsbeleid. Er wordt een nieuw ondersteuningsreglement opgesteld: 

  • aanpassingspremie aan woningen van senioren. 

Het reglement heeft een looptijd van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2025.

Juridische grond

De wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en aanwending van sommige toelagen. 

Het kaderbesluit basisprincipes ondersteuningsbeleid zoals goedgekeurd in de gemeenteraad van 26 oktober 2020 (jaarnummer 595). 

Regelgeving: bevoegdheid

Gemeenteraadsbesluit van 29 mei 2017 (jaarnummer 300) in het kader van de binnengemeentelijke decentralisatie. Artikel 5 bepaalt dat de districtsraad bevoegd is over lokale seniorensubsidies. 

Algemene financiële opmerkingen

De financiële gevolgen met betrekking tot ondersteuning van de aanpassingspremie aan woningen van senioren in Borgerhout worden verrekend op boekingsadres:

ReglementBeleidsdomeinBudgetplaatsFunctiegebiedEXP/INVBudgetpositie(s)
Aanpassingspremie aan woningen van seniorenSenioren50330000002BOR010402A00000EXP6496500

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2BOR01 - Samen maken we Borgerhout!
2BOR0104 - Borgerhout is een verantwoordelijk district
2BOR010402 - Door het geven van financiële en andere impulsen, zijn we een verantwoordelijk district

Besluit

Het districtscollege borgerhout legt het volgende voor aan de districtsraad borgerhout:

Artikel 1

De districtsraad beslist het reglement aanpassingspremie aan woningen van senioren van 24 oktober 2011 (jaarnummer 1164) op te heffen vanaf 1 januari 2023.

Artikel 2

De districtsraad keurt het reglement 'aanpassingspremie aan woningen van senioren' goed. Dit reglement gaat in op 1 januari 2023 en eindigt op 31 december 2025.

Artikel 3

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Bijlagen

  • Woningaanpassingspremie.pdf