Terug
Gepubliceerd op 27/10/2022

2022_DCBO_00233 - Ondersteuning. Verenigingen. VZW Kiddo's. - Vastlegging nominatief krediet jaar 2022. Afsprakennota - Goedkeuring

districtscollege Borgerhout
di 25/10/2022 - 12:00 districtshuis Borgerhout
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Marij Preneel, districtsschepen; Omar Al Jattari, districtsschepen; Aïssatou Cissé, districtsschepen; Mariam El Osri; Katleen Vanderstappen, plaatsvervangend districtssecretaris; Linda Snoeys, districtssecretaris

Afwezig

Ben Van Duppen, districtsschepen

Secretaris

Linda Snoeys, districtssecretaris

Voorzitter

Marij Preneel, districtsschepen
2022_DCBO_00233 - Ondersteuning. Verenigingen. VZW Kiddo's. - Vastlegging nominatief krediet jaar 2022. Afsprakennota - Goedkeuring 2022_DCBO_00233 - Ondersteuning. Verenigingen. VZW Kiddo's. - Vastlegging nominatief krediet jaar 2022. Afsprakennota - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Aanleiding en context

De districtsraad keurde op 30 mei 2022 (jaarnummer 30) het aangepaste meerjarenplan 5 2020-2025 goed waarin een nominatieve ondersteuning werd toegekend aan vzw Kiddo's, Turnhoutsebaan 92, BE0769255431. Het district voorzag hierin een nominatieve ondersteuning van 5.000,00 EUR.

Het district kreeg goedkeuring van de stad Antwerpen (jaarnummer 8130) om ondersteuning te bieden aan deze vereniging, aangezien armoedebestrijding geen districtsbevoegdheid is.

Argumentatie

VZW Kiddo's zet zich in voor kwetsbare en kansarme gezinnen en kinderen in Borgerhout door het verstrekken van (nood)materiaal, kosteloos begeleiden van leerlingen, psyschosociaal begeleiden van individuen en gemeenschapsvormende activiteiten organiseren voor ouders. Daarnaast organiseert de vereniging inzamelacties voor bijvoorbeeld kledij.  Het district erkent het belang van deze werking en wil het financieel ondersteunen. Hiervoor kreeg het district toestemming van de stad Antwerpen op het college van (7 oktober 2022) (jaarnummer 8130) aangezien armoedebestrijding geen districtsbevoegdheid is.

Juridische grond

Wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen.

Het Kaderbesluit basisprincipes ondersteuningsbeleid goedgekeurd door de gemeenteraad op 26 oktober 2020 (jaarnummer 595).


Regelgeving: bevoegdheid

Binnengemeentelijke decentralisatie

Met collegebesluit van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges vastgelegd. Artikel 2 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor ondersteuning van lokale culturele verenigingen.

Algemene financiële opmerkingen

In de vijfde aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 (goedgekeurd in de districtsraad van 30 mei 2022, jaarnummer 30) werd deze ondersteuning nominatief ingeschreven op vzw Kiddo's. Het district voorzag een ondersteuning van 5.000,00 EUR voor de reguliere werking.

De uitbetaling zal gebeuren in twee schijven:

  • een eerste schijf van 50% bij goedkeuring van de afsprakennota door het districtscollege;
  • een tweede schijf van 50% bij voorlegging en goedkeuring van de bewijsstukken en evaluatieverslag 

Besluit

Het districtscollege borgerhout beslist:

Artikel 1

Het districtscollege bekrachtigt de afsprakennota voor de reguliere werking met een looptijd van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2022 voor de ondersteuning van vzw, Kiddo's, Turnhoutsebaan 92, 2140 Borgerhout, BE0769255431 voor een bedrag van 5000,00 euro.

Artikel 2

Het districtscollege keurt de vastlegging en uitbetaling van de nominatieve ondersteuning 2022 voor een bedrag van 5.000,00 EUR aan vzw Kiddo's, Turnhoutsebaan 92, 2140 Borgerhout, BE0769255431 goed.

Artikel 3

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:
OmschrijvingBedragBoekingsadresBestelbon

Kiddo's vzw

Turnhoutsebaan 92

2140 Borgerhout

Ondernemingsnummer: 0769255431

Rekening IBAN: BE65973411363896

5000,00 EURbudgetplaats: 5031000000
budgetpositie: 6496800
functiegebied: 2BOR010402A00000
subsidie: sub_nr
fonds: intern
begrotingsprogramma: 2BO090110
budgetperiode: 2200
4505144662