Terug
Gepubliceerd op 27/10/2022

2022_DCBO_00237 - Markten - Wekelijkse openbare markt in Borgerhout op feestdag 11 november 2022 - Goedkeuring

districtscollege Borgerhout
di 25/10/2022 - 12:00 districtshuis Borgerhout
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Marij Preneel, districtsschepen; Omar Al Jattari, districtsschepen; Aïssatou Cissé, districtsschepen; Mariam El Osri; Katleen Vanderstappen, plaatsvervangend districtssecretaris; Linda Snoeys, districtssecretaris

Afwezig

Ben Van Duppen, districtsschepen

Secretaris

Linda Snoeys, districtssecretaris

Voorzitter

Marij Preneel, districtsschepen
2022_DCBO_00237 - Markten - Wekelijkse openbare markt in Borgerhout op feestdag 11 november 2022 - Goedkeuring 2022_DCBO_00237 - Markten - Wekelijkse openbare markt in Borgerhout op feestdag 11 november 2022 - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Aanleiding en context

Op de gemeenteraad van 28 juni 2021 (jaarnummer 369) werd het stedelijk marktreglement goedgekeurd. Hierin werd opgenomen dat de districten kunnen beslissen of ze een wekelijkse openbare markt willen organiseren op een feestdag.

Elke vrijdag van 8.00 uur tot 13.00 uur wordt in Borgerhout op het Laar de wekelijkse openbare markt georganiseerd.

District Borgerhout wil in 2022 de wekelijkse openbare markt laten doorgaan op de feestdag 11 november 2022.

Argumentatie

District Borgerhout wil de wekelijkse openbare markt die plaatsvindt op de feestdag 11 november 2022 organiseren om op die manier het bestaande aanbod nog te versterken. 

Juridische grond

Wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante en kermisactiviteiten, zoals nadien gewijzigd. Koninklijk Besluit van 24 september 2006 betreffende de uitoefening en organisatie van ambulante activiteiten, zoals nadien gewijzigd.

Koninklijk besluit van 24 september 2006 betreffende de uitoefening en de organisatie van kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in kermisgastronomie, zoals tot op heden gewijzigd.

Stedelijk marktreglement (reglement op de uitoefening van ambulante handel op openbare markten van stad Antwerpen), goedgekeurd door de gemeenteraad op 27 november 2017 (jaarnummer 9723), gewijzigd door de gemeenteraad op 26 februari 2018 (jaarnummer 126) en gewijzigd door de gemeenteraad op 28 juni 2021 (jaarnummer 369).

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 9 van het besluit over de binnengemeentelijke decentralisatie en de delegatie van bevoegdheden, goedgekeurd op 12 mei 2017 (jaarnummer 4463), vermeldt dat de bevoegdheden over lokale markten en foren worden overgedragen aan de districtscolleges.

Artikel 5 van het stedelijk politiereglement - reglement voor de openbare markten, goedgekeurd door de gemeenteraad op 27 november 2017 (jaarnummer 9723), gewijzigd door de gemeenteraad op 26 februari 2018 (jaarnummer 126) en gewijzigd door de gemeenteraad op 28 juni 2021 (jaarnummer 369), bepaalt dat het (districts)college beslist of er een markt georganiseerd wordt op een feestdag. 

Beleidsdoelstellingen

6 - Lerende en werkende stad
2LWS08 - Markten en foren
2LWS0801 - Uitbouw markten en foren
2LWS080102 - Het marktaanbod is afgestemd op de behoeften van de klant

Besluit

Het districtscollege borgerhout beslist:

Artikel 1

Het districtscollege beslist om de wekelijkse openbare markt op het Laar in Borgerhout op de feestdag 11 november 2022 op te stellen.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Artikel 3

Het districtscollege geeft opdracht aan:

Dienst Taak
SB/markten en foren

de marktkramers informeren over de extra opstelling op vrijdag 11 november 2022.

SB/markten en forentoezicht houden op de markt;
SB/L/BOFde straatafsluiting en elektriciteitskasten voorzien;
SW/B&O/VDCzorgen voor signalisatie op de markt;
AN/wijkoverlegde buurtbewoners informeren over de extra opstelling op vrijdag 11 november 2022.
SB/SRhet reinigen van het terrein na afloop van de markt;
MV/STtoezicht te houden op de markt;
LPhet parkeerterrein parkeer- en verkeersvrij te maken en houden.