Terug
Gepubliceerd op 27/10/2022

2022_DCBO_00234 - Ondersteuning - communicatie - VZW Boelaerbuurt - Vastlegging nominatief krediet jaar 2022. Afsprakennota - Goedkeuring

districtscollege Borgerhout
di 25/10/2022 - 12:00 districtshuis Borgerhout
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Marij Preneel, districtsschepen; Omar Al Jattari, districtsschepen; Aïssatou Cissé, districtsschepen; Mariam El Osri; Katleen Vanderstappen, plaatsvervangend districtssecretaris; Linda Snoeys, districtssecretaris

Afwezig

Ben Van Duppen, districtsschepen

Secretaris

Linda Snoeys, districtssecretaris

Voorzitter

Marij Preneel, districtsschepen
2022_DCBO_00234 - Ondersteuning - communicatie - VZW Boelaerbuurt - Vastlegging nominatief krediet jaar 2022. Afsprakennota - Goedkeuring 2022_DCBO_00234 - Ondersteuning - communicatie - VZW Boelaerbuurt - Vastlegging nominatief krediet jaar 2022. Afsprakennota - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Aanleiding en context

VZW Boelaerbuurt wil, samen met een team bewoners, instaan voor de productie van nieuw buurtblad. Hiervoor vraagt zij aan het district een ondersteuning. 

De districtsraad keurde op 30 mei 2022 (jaarnummer 30) het aangepast meerjarenplan 5 goed. Daarin werd een ondersteuning opgenomen voor een organisator van het blad, maar dit werd nog niet nominatief toegekend.

De districtsraad keurde op 26 september 2022 (jaarnummer 00051) de toekenning van een nominatieve ondersteuning ten bedrage van 15.000,00 EUR goed aan VZW Boelaerbuurt, Karel Van Den Oeverstraat 26, 2140 Borgerhout, ondernemingsnummer (BE 0548.952.001).

Bij de aanpassing van het meerjarenplan 6 wordt een extra ondersteuning van 5.000,00 EUR toegekend.

Argumentatie

Een buurtblad past binnen het goedgekeurde bestuursakkoord waarbij het district  streeft naar heldere en laagdrempelige communicatie voor en door de Borgerhoutenaar.

Middels een buurtblad zal VZW Boelaerbuurt, samen met een team bewoners, hiervoor zorgen en zich daarop zelfstandig organiseren. Het district wil dit graag ondersteunen. 

Juridische grond

De wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen.

Het Kaderbesluit basisprincipes ondersteuningsbeleid zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 26 oktober 2020 (jaarnummer 595}.

Regelgeving: bevoegdheid

Binnengemeentelijke decentralisatie

In het collegebesluit van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges vastgelegd. Artikel 8 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor lokaal communicatiebeleid.

Algemene financiële opmerkingen

De districtsraad keurde op 26 september 2022 (jaarnummer 00051) de toekenning van een nominatieve ondersteuning van 15.000,00 EUR aan VZW Boelaerbuurt voor het organiseren en maken van een Borgerblad.  in AMJP 6 wordt een extra ondersteuning van 5.000,00 EUR toegekend. 

Het totale bedrag (20.000 EUR) wordt aangewend voor twee edities van het buurtblad. Voor de eerste editie voorziet het district 12.500 EUR. Dit bedrag is nominatief vastgelegd. De ondersteuning van de tweede editie (7.500 EUR) is op dit ogenblik slecht gedeeltelijk vastgelegd. De resterende 5.000 EUR wordt bij AMJP 6 toegekend.

Besluit

Het districtscollege borgerhout beslist:

Artikel 1

Het districtscollege bekrachtigt de afsprakennota voor de ondersteuning van  VZW Boelaerbuurt (BE 0548.952.001) met een looptijd van 1 september 2022 tot en met 31 december 2022 voor een bedrag van 20.000,00 euro, waarvan 5.000,00 EUR onder voorbehoud van goedkeuring van nominatieve toekenning door de districtsraad.


Artikel 2

Het districtscollege keurt de vastlegging en uitbetaling van de ondersteuning voor een bedrag van 20.000,00 EUR, waarvan 5.000,00 EUR onder voorbehoud van de AMJP 6, aan VZW Boelaerbuurt (BE 0548.952.001) goed. 

Artikel 3

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:
OmschrijvingBedragBoekingsadresBestelbon
VZW Boelaerbuurt
Karel Van Den Oeverstraat 26,
2140 Borgerhout,
ondernemingsnummer BE 0548.952.001
Rekeningnummer: BE30 7350 3533 9411
15.000,00 EURbudgetplaats: 5033500000
budgetpositie: 6496800
functiegebied: 2BOR010402A00000
subsidie: sub_nr
fonds: intern
begrotingsprogramma: 2BO090110
budgetperiode: 2200
4505144001
VZW Boelaerbuurt
Karel Van Den Oeverstraat 26,
2140 Borgerhout,
ondernemingsnummer BE 0548.952.001
Rekeningnummer: BE30 7350 3533 9411
5.000,00 EURbudgetplaats: 5033500000
budgetpositie: 6496800
functiegebied: 2BOR010402A00000
subsidie: sub_nr
fonds: intern
begrotingsprogramma: 2BO090110
budgetperiode: 2200 - onder voorbehoud goedkeuring AMJP 6
4505144842Bijlagen